Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőoktatási törvény módosítása alapján Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu MRK plénum – Budapest 2009. február 24. A MAB feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőoktatási törvény módosítása alapján Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu MRK plénum – Budapest 2009. február 24. A MAB feladatai."— Előadás másolata:

1 a felsőoktatási törvény módosítása alapján Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu MRK plénum – Budapest 2009. február 24. A MAB feladatai

2 A törvénymódosítás MAB-ot érintő elemei 1.„Akkreditált” külföldi FOI szakja indítható magyar FOI megállapodás alapján MAB akkreditáció nélkül (program, humán erőforrás és infrastruktúra?). → ez kiskapu vagy nagykapu lesz? [Január 10: már csiripelt az első fecske] 2.Az összeférhetetlenséget gondosan biztosítani kell a MAB értékelési eljárásában → megvan, de erősítjük. 3.Az elfogadott szakértői vélemények nyilvánosságát biztosítani kell → ez a gyakorlatunk, sőt! 4. A módosítás deklarálja a miniszter lehetőségét a MAB-étől eltérő döntés meghozatalára → az indoklás a MAB számára szükséges, mert tanulságos 5.A MAB SZMSZ-ét március 31-ig átalakítjuk.

3 1. Nem kell a MAB szakértői véleménye, ha az Európai Gazdasági Térség 29 államában akkreditált, vagy az adott állam által a felsőoktatási rendszerébe tartozónak elismert alap-, mester- illetve azzal egyen- értékű [?]– közös képzésnek nem minősülő – osztott képzés indításakor, ha a képzés megszervezésében az érintett – külföldi és magyar – FOI-k megállapodtak, és a külföldi FOI vállalja a magyar FOI által folytatott kép - zésre tekintettel a külföldi oklevél kiállítását; Ilye smik most is folynak, a MAB hol támogatta, hol nem, hol nem is tud(ott) róla. [Az OH válaszára várunk.] Az OH honlapján 16 EGT + 6 OECD országbeli inté z mény olvasható – de csak külföldi címekkel. A 2009. évi Felvételi tájékoztatóban 6 külföldi intéz- mény hirdet felvételt itthoni képzésre.

4 Nem kell a MAB szakértői véleménye, ha az OECD 30 tagállamban [pl. USA, Ausztrália, Törökország, Japán, Svájc] akkreditált, vagy az adott állam által a felső- oktatási rendszerébe tartozónak már elismert alap-, mester- és doktori, illetve azzal egyenértékű [?] magyarországi képzés indításakor a magyarországi intézményi akkreditációval rendelkező magyar FOI kérelmére a regisztrációs központ dönt a magyarországi képzés indításának engedélyezéséről. A törvény megköveteli a hazai intézményi akkreditációt az alap-, mester- és doktori képzés ilyen indításához. Mester- és doktori képzés csak olyan intézményben indítható, ahol az akkreditáció (így az alapító okirat, Ftv. 16.§) ezeket is tartalmazza, értelemszerűen képzési területre, illetve tudományágra konkretizálva. (Nem képzelhető el, hogy pl. műszaki alapképzésre akkreditált intézmény orvostudományi doktori képzésre is vállalkozhasson – és viszont.

5 A MAB, a minőség biztosítása és a leendő hallgatók érdekében, a magyar felsőoktatási intézmény kérésére kész akkreditálni az ilyen típusú programokat [Ftv. 109. § (1) f) „a felsőoktatási intézmény megkeresésére véleményt nyilvánít képzési, tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenységről”]. A Magyar Rektori Konferenciának, a magyar felsőoktatási intézményeknek kell megítélni, hogy ilyen képzések indí- tása milyen következményekkel jár majd a jelentkezésekre, hallgatói létszámukra, államilag támogatott és költségtérí- téses képzéseikre, azok színvonalára, oktatóik terhelésére. Házas vagy ágyas szerepet vállal a magyar FOI? Az Erasmus-Mundus II keretében tervezett joint PhD program megállapodáshoz és a pályázathoz akkreditált doktori iskolák esetén nem szükséges a MAB külön szakértői véleménye, csak a nyertes pályázat bejelentése az OH-hoz és MAB-hoz.

6 2. A MAB a döntés-előkészítő és döntéshozatali tevékenysége minden szintjén biztosítania kell az elfogulatlan, pártatlan, objektív szempontokon alapuló szakmai álláspont kialakításának feltételeit. A MAB szervezeti és működési rendjét – a Kormány által meghatározott keretek között – a személyi összeférhetetlenség kizárását biztosítva alakítja ki. Ez a MAB SZMSZ-ben és Etikai Kódexében megvan, eddig is így volt, de szerkesztéssel ezt áttekint hetőbbé tesszük – 2009. március 31-ig. [A MAB kormányrendeletet e miatt nem módosítják.] A nem magyar nyelven kész ült beadvá nyokat a MAB független külföldi szakértővel vélemé - nyezteti. (A többletköltség eket a MAB és a FOI közösen fedezi.) [Mi lesz, ha nem találunk a bírálatot vállaló magyar szakértőt?]

7 3. A MAB-nak biztosítania kell a közérdekből nyilvános adatnak minősülő, az általa elfogadott szakértői véle- mények és állásfoglalások tartalmának megismerhe- tőségét az érintettek kérésére. A honlapon és a Felvételi tájékoztatóban az akkreditált szakokat jelöljük meg: MAB logóval, vagy ® jelöléssel. A rektor kérésére eddig is minden szakértői bírálatot megküldtünk, mert a törvény erre kötelezte a MAB-ot. Most viszont szűkített: csak „az általa elfogadott véleményt” kell megküldenünk. A törvény szerint szakértői vélemény csak a MAB testületi döntése. A többi bírálat, értékelés vagy javaslat. Kérdés: a nyilvánosság az ÉS nyilvánosságát is jelenti? A MAB állásfoglalását, javaslatát – kezdeményezésére - a Kormány által meghatározottak szerint, a … minisztérium honlapján közzé kell tenni. [110. § (8)]

8 4. [Az alap- és mesterképzés indítása, illetve a kar létesítése ügyében] … A miniszter a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményétől eltérhet. A MAB szükségesnek tartja és kéri munkájához tanul - ságul az eltérő miniszteri döntés szakmai indoklását. Általában is indokolt, hogy a szakértői véleménytől való eltérés alapja ugyan úgy szakmai indoklás legyen. 106. § (6) A miniszter döntéseinek meghozatalá - hoz a MAB szakértői véleménye mellett független nemzetközi szakértői véleményt is beszerezhet, … Err e – a MAB ismeretei szerint – még nem volt példa. Pedig ez lenne az eltérő döntés elegáns indoklása! ELTE XXK: „Korlátozni próbálják a MAB egyeduralkodó szerepét …”

9 5. A MAB átdolgozza SZMSZ-ét. Ezzel összefüggésben: Javasoljuk az MRK-nak az egyetemi tanári pályázatok meghirdetését magyar és idegen nyelven: ez bővíti pályázók potenciális körét, + az egyetemi tanári pályázatok benyújtás át magyar és idegen nyelven: lehetőség a MAB-nak független külföldi bíráló felkérésére. Az egyetemi tanári pályázatokról meghozott MAB szakértői véleményből az „igen/nem” nyilvános- ságra hozatala a MAB honlapján (de a részletes indoklás nélkül, és előzetes hozzájárulás alapján). [A MAB az egyetemi tanári kinevezést egyszer „retrospektív” vélemé- nyezi, a szenátus(ok) a „perspektív” alkalmazás(ok)ról döntenek.]

10 A MAB értékelése külföldön: az élvonalban ENQA: az OKM + MRK szervezésében önértéke- lésük és egy nemzetközi LB jelentése alapján a a MAB újabb 5 évre teljes jogú ENQA tag maradt. Nemzetközi Tanácsadó Testület: a MAB másfél évtizede az európai minőségügy élvonalában van. Külföldi megkeresések munkánkról (Se, Au, Ro) Személyes elismerések, felkérések: Szántó Tibor ENQA alelnök, Rozsnyai Krisztina EUA IA Board tag, Penninger Antal, Sima Dezső, Zalai Ernő LB tagok, Bazsa György LB elnök. A CEEN-t a MAB menedzseli (Rozsnyai Krisztina).

11 A MAB értékelése itthon: „célkeresztben” Hiller István fórumon kétszer is pozitívan értékelt. A MAB testületének és titkárságának önértékelése. A rektorok (50%) is értékelték a MAB-ot: átlagban az egyetemiek jobbra, a főiskolaiak rosszabbra. Az NBB/MRK szakfelülvizsgálat első összeállítása a MAB-ról csak kritikát tartalmazott (1 mondat ki- vételével), a ppt prezentáció már jóval mérsékel- tebb lett (az MRK ezeket ismeri). Az MRK a MAB-ba delegáltjaival elbeszélgetett. A sajtó is kritizál(t): de csak az elutasításokat, s nem azok indok(oltság)át! (a „vérengzés” a hír!). Az Educatio tematikus száma (Polónyi cikke). Terjedő polémia az ÉS-ben a MAB működéséről.

12 Hogy an alakul a felsőoktatási testületek szerepe? A képzések szükségességéről, méreteiről, arányai- ról korábban az FTT adott szakértői javaslatot. Ma ez korlátozott funkció, ebben főleg a bemeneti piac jutott meghatározó szerep hez. A képzések minőségéről a MAB nyilvánít(ott) szak- értői véleményt. A piac most itthon e téren is növekvő szerepet kap(ott) n em úgy, mint Európában. [PhD nyilvántartás, minőségfejlesztési tanács- adás, a külföldi FOI -k hazai működésének véleményezése.] Meg tudjuk-e őrizni a minőség elsőbbségét a mennyi ségi (pénzügyi) nyomással szemben? Mennyiség és/vagy minőség? Érték és/vagy érdek? Quo vadis magyar felsőoktatás? Hiller (2009.02.12.): A felsőoktatásban a minőség a fontos.


Letölteni ppt "A felsőoktatási törvény módosítása alapján Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu MRK plénum – Budapest 2009. február 24. A MAB feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések