Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HBSz reformja Jogszabályok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HBSz reformja Jogszabályok."— Előadás másolata:

1 A HBSz reformja Jogszabályok

2 Az új megközelítés Mi indokolja a reformot?
A jelen szabályozás a tényleges kockázat mértékétől függetlenül követeli meg a szabályok betartását. Ez a munkáltatót és a hatóságot is arra ösztönzi, hogy e tételes szabályokat alkalmazzák és betartásukat ellenőrizzék (a tényleges kockázat értékelés helyett…)

3 Az új megközelítés Célja
engedjen teret a kockázatértékelés gyakorlatának, segítse elő a munkavédelmi ellenőrzések hatékonyságát, szüntesse meg a más, releváns szabályzatokkal kapcsolatos ellentmondásokat és redundanciákat, tárja fel a rokon szabályozások hiányosságait.

4 Új premissza Az eddigi szabályozás a hegesztést általában tekintette veszélyes technológiának. A javasolt megközelítés szerint a hegesztés annyiban veszélyes, amennyiben veszélyes munkaeszközt használnak, veszélyes anyaggal dolgoznak és veszélyforrások jelenlétével kell számolni.

5 OMMF OMMF Beszámoló I. negyedévének ellenőrzési eredményeiről „A munkavédelmi felügyelők a fémfeldolgozó ipar területén többször észleltek szabálytalanságot a hegesztési tevékenységekkel kapcsolatban: a munkavállalók nincsenek ellátva a munkavégzéshez szükséges védőeszközökkel (hegesztőkesztyű, hegesztőpajzs), a hegesztőműhelyben lévő hegesztőhely helyi levegő elszívással nincs ellátva, a hegesztés során használt gázpalackokat a felhasználás és a tárolás során eldőlés ellen nem rögzítik, a hegesztési munkahelyek elkerítését nem megfelelően alakítják ki.”

6 Az új HBSz Preambulum

7 Preambulum A hegesztés és rokon eljárásainak alkalmazása során érvényesek a szervezett munkavégzéssel kapcsolatos biztonságára és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok. Jelen Szabályzat azokat a szabályokat tartalmazza, amelyeket ezeken felül szükséges követni a hegesztés és rokon eljárásainak alkalmazása során.

8 Az új HBSz Hatály

9 Hatály 1. Jelen szabályzat hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre terjed ki, amelyek fémek hegesztését, vágását és ezek rokon eljárásait (a továbbiakban: hegesztést) éghetőgáz és oxigén, illetve levegő keverékének elégetésével (autogén lánggal), villamos ívvel, plazmaívvel, (villamos ellenállással és lézersugárral) létesített hőforrás segítségével végzik.

10 Hatály 2. Jelen Szabályzat előírásait alkalmazni kell az egyéni és társas vállalkozásoknál, kutatóhelyek hegesztő laboratóriumaiban, az oktatási intézmények hegesztő tanműhelyeiben, a hegesztő képző-, képesítő és minősítő bázisokon, valamint a hegesztést ismertető bemutatóknál is. 3. Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá a víz alatt végzett hegesztés és vágás (kivéve a vízzel töltött vágóasztalon végzett, gépesített víz alatti plazmavágást), az elektronsugaras hegesztés, a …VA-nál kisebb teljesítményű ellenálláshegesztés, a műanyaghegesztés.

11 Az új HBSz Személyi feltételek

12 Személyi feltételek 1. Hegesztést önállóan végezhet, aki
- betöltötte a 18. életévét, és - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály* szerint előzetes és időszakos munkaköri foglalkozás egészségügyi, alkalmassági vizsgálat alapján alkalmas, és államilag elismert hegesztésre jogosító képesítéssel és eredményes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik; a rendelet hatálya alá tartozó eljárásra érvényes „hegesztői tanúsítvánnyal” (minősítéssel) rendelkezik; képesítés és tanúsítvány hiányában eredményes hegesztés munkavédelmi szakvizsgával rendelkezik * Jelenleg: 33/1998 (IV.28) NM.

13 Személyi feltételek 2. Hegesztő szakmunkás tanulók, illetve különféle hegesztési eljárások gyakorlati oktatásán résztvevők csak az eljárásnak megfelelő államilag elismert képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett foglalkoztathatók. Egy javaslat még vita tárgya: az oktatóknak IW(E, T, S, P) bizonyítvány előírása javasolt.

14 Személyi feltételek 3. Hegesztésre nem jogosult személy akkor kezelhet gázpalackot, ha az ehhez szükséges ismereteket* oktatás keretében elsajátította. Az oktatást a gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló hegesztő szakember (IWE, IWT, IWS, IWP), vagy akkreditált intézmény végezheti. *L. MSZ E xxx1 (Aktualizálandó a GTE-MGI Gázhegesztő és lángvágó készülékek kezelése, valamint a GTE-MGI Autogéntechnikai berendezések gázellátása és biztonsági szerelvényei, integrálva a jelenleg érvényben lévő MSZ 6292-t)

15 Személyi feltételek 4. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó hegesztési műveletet alkalmazó tevékenységek irányításával csak olyan személy bízható meg, aki az 1. pont követelményeinek megfelel.

16 Személyi feltételek 5. Hegesztett szerkezet gyártására tanúsított vállalkozásoknál a hegesztést és/vagy rokon eljárásait alkalmazó munkahelyek kockázatértékelését* a hegesztési felügyeletnek kell végezni az illetékes munkavédelmi felelős irányításával. 6. Nem tanúsított vállalkozások hegesztő munkahelyeinek kockázatértékeléséhez* IW(E, T, S, vagy P) oklevéllel rendelkező hegesztő szakembert kell alkalmazni, akinek ezt a tevékenységet munkavédelmi szaktevékenységre jogosult személy irányításával kell végeznie. * Mvt.

17 Kockázat kezelés

18 A kockázatértékelés A kockázatértékelés magában foglalja
1. a kockázatok elemzését, melynek eredménye az azonosított veszélyek felsorolása, azok lehetséges következményeinek, ártalmainak meghatározása, valamint a következmények valószínűségének és súlyosságának, együtt a kockázat meghatározása, amelyhez gyakran becslést kell alkalmazni. 2. a kockázatok kezelését, amely magába foglalja az óvintézkedések megfogalmazását, megtételét és eredményességének értékelését, valamint a rendszer megfelelőségének visszatérő értékelését, melynek eredményeképpen a rendszer biztonságosnak minősül, vagy újabb kockázat elemzést és -kezelést tesz szükségessé.

19 Az új HBSz A hegesztő munkahely

20 A hegesztő munkahely létesítmények, munkahelyek,
1. A hegesztést és/vagy rokon eljárásainak alkalmazását szolgáló létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök (beleértve az egyéni és közösségi védőeszközöket), valamint technológia használatba vételét az üzemeltető írásban rendeli el. Az ehhez szükséges munkavédelmi szempontú, előzetes vizsgálatot a kockázatok értékelésével kell végezni.

21 A hegesztő munkahely 2. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a Munkavédelmi törvénynek a munkahelyek kialakítására vonatkozó általános követelményeit. 3. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, és az illetékes hegesztési felügyelettel, illetve ennek hiányában megbízott hegesztő szakemberrel együttműködve kell végezni. A vizsgálati jelentést mindkét résztvevőnek jegyeznie kell.

22 A hegesztő munkahely Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés). (2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz. (Mvt.)

23 Az új HBSz Munkaeszközök

24 Munkaeszközök Szabályozni szükséges
az új berendezések, eszközök használatba vételének műszaki feltételeit a használatban lévő berendezések eszközök biztonsági felülvizsgálatának rendjét, műszaki és személyi feltételeit

25 Villamos ívhegesztő munkaeszközök

26 Villamos hegesztő munkaeszközök
Érvényesek Kisfeszültségű Berendezések Direktíva (LVD) Elektromágneses Összeférhetőség Direktíva (EMC) A használatba vétel feltétele: Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozattal (CE jelölés)

27 Villamos hegesztő munkaeszközök
A veszélyes munkaeszköz megfelelőségét azonban minden javítás után és a biztonságos működés időszakos ellenőrzése után igazolni kell A használat feltétele: Javítási és Felülvizsgálati Megfelelőségi Nyilatkozat

28 Villamos hegesztő munkaeszközök
A biztonságos működés felülvizsgálatának személyi feltételei Nem „munkabiztonsági szaktevékenység”. A felülvizsgálatot végző intézmény akkreditációjának feltételeit is elő kell írni.

29 Gázhegesztő munkaeszközök
A gázellátó rendszert védik Az autogén felszerelést védik

30 Gázhegesztő munkaeszközök
Gázellátás műszaki szabályozása GBSz → gázpalackok szállítása, kezelése GMBSz → földgáz- és porpán-butángáz csatlakozó vezetékek és fogyasztó készülékek szabályzata AKBSz (visszavonva) → helyette a 63/2004 GKM rendelet → a 0,5 bar-nál kisebb nyomású berendezésekre nem vonatkozik (?). ? → Acetilén ellátó létesítmények biztonsági szabályzata (gázforrások, ellátó vezetékek) ? → Oxigén ellátó létesítmények biztonsági szabályzata (gázforrások, ellátó vezetékek)

31 Gázhegesztő munkaeszközök
Gázhegesztő (autogén) felszerelés: nincs alapvető követelményeket megfogalmazó direktíva*, így a CE jelölés nem alkalmazható. Az alapvető követelményeket a HBSz-ben kell megfogalmazni, és a megfelelőség igazolására (használatba vétel, javítás és biztonsági felülvizsgálat esetén) opcióként a szabványok alkalmazását lehetővé tenni a földgázt és propán-butángázt égető felszerelés hatósági felügyeletének (MKEH) megszüntetése *A Gázkészülékek Direktíva nem vonatkozik ipari alkalmazásokra

32 Gázhegesztő munkaeszközök
Műszaki biztonsági felügyelet (MKEH) kiterjed a földgáz és (cseppfolyós) propán-butángáz ellátó vezetékekre és fogyasztó készülékekre (beleértve az ipari rendeltetésű, köztük a gázhegesztéshez használt készülékeket is). Ilyen szabályozás nincs az acetilént és oxigént használó eszközökre.

33 Az új HBSz Veszélyes anyagok

34 Veszélyes anyagok Hegesztőanyagok Segédanyagok (vegyszerek)
A munkadarab vegyi szennyeződése Lényegében a kémiai biztonság körébe tartozik, de vannak speciális hegesztési vonatkozások (pl. mintavétel módja a levegőtisztaság ellenőrzésekor), amelyek igénylik a szakmaspecifikus szabályozást.

35 A kockázatértékelés gyakorlata
Az új HBSz A kockázatértékelés gyakorlata

36 A kockázatértékelés gyakorlata
Veszélyforrások Füst- és gázemisszió (szálló por és gáz) Oxigénhiány vagy -dúsulás Robbanásveszélyes atmoszféra Elektromágneses (elsősorban fény-) sugárzás Mágneses erőtér Hősugárzás és forró tárgyak érintése Kis- és közepes mozgási energiájú, forró vagy izzó, repülő részecskék Zaj Rezgés Ergonómiai hiányosságok

37 A kockázatértékelés gyakorlata
Ösztönözni kell a felelősöket a kockázatok kezelésének helyes módjára: a veszélyforrások emissziójának csökkentésére, az expozíció csökkentésére munkaszervezéssel, közösségi és egyéni védőeszközökkel.

38 A kockázatértékelés gyakorlata
Halmozottan kockázatos (alias fokozottan veszélyes) munkakörülmények szabályai. Meg kell szüntetni a kapcsolódó szabályzatokkal (OTSz, VFSz stb.) meglévő redundanciákat (különös tekintettel az ellentmondásokra).

39 A HBSZ reformja Különleges eljárások

40 Különleges eljárások A lézer- és elektronsugár ipari alkalmazásának biztonságtechnikája kiveendő a HBSz hatálya alól. Ugyanakkor javasoljuk a lézer- és elektronsugaras eljárások ipari alkalmazására vonatkozó biztonsági szabályzat kidolgozását. Megjegyzés: e nagy energiasűrűségű eljárások biztonsági szabályozásának kérdése még vita tárgya 1999/5/EK Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismerése (RTTE)  2006/95/EK; 93/68/EGK Kisfeszültségű berendezések (LVD)  MSZ EN :2008  Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 1. rész: Készülékosztályozás és követelmények (IEC :2007)  MSZ EN :2005  Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 2. rész: Optikai szálas távközlési rendszerek biztonsági előírásai (OFCS) (IEC :2004) MSZ EN :2007  Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 4. rész: Lézervédelmek (IEC :2006)  MSZ EN :2004  Lézergyártmányok biztonsága. 12. rész: Információátvitelhez használt szabadtéri optikai távközlési rendszerek biztonsága (IEC :2004) 


Letölteni ppt "A HBSz reformja Jogszabályok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések