Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANÉVI FELADATOK rövid 2009/2010. Tanév rendje a 27/2009.(V.25.) OKM rendelet szerint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANÉVI FELADATOK rövid 2009/2010. Tanév rendje a 27/2009.(V.25.) OKM rendelet szerint."— Előadás másolata:

1 TANÉVI FELADATOK rövid 2009/2010

2 Tanév rendje a 27/2009.(V.25.) OKM rendelet szerint

3 Tanév szervezéséhez kapcsolódó jogszabályok Kt. 52.§ (15)-(18) bek. 11/1994-es rend. 2.§ (1)- (7) iskolai munkaterv (tanév helyi rendje), 4.§ szmsz; 4/A.§ házirend; 9. – 10.§ tanítási, képzési idő; 16 – 17.§ felvétel, beiratkozás + 8. sz. melléklet 17/A. – 26.§ tanulmányok alatti vizsgák + 9. sz.melléklet Munkanapon áthelyezéséről szóló rendelet 20/1997.(II.13.) Korm. rend.- adatszolgáltatás, ped. és diák igazolvány

4 Egységes óvoda-bölcsőde (Kt.33.§ (14) bek.); 11/1994-es új 39/M.§) Feltételek: - 1000-nél kisebb település Intézmény jellege: többcélú intézmény, alapítására, fenntartói jogok gyakorlására, működésére, nevelési feladatok megszervezésére – a 39/M §-ban megfogalmazottak kivételével – az óvodai rendelkezések érvényesek. „Szerkezete”:Egy gyermekcsoport-> max. 20 fő -> ebből 5 fő három év alatti SZMM honlapján szakmai ajánlás a létesítéshez, működtetéshez

5 Az iskola-egészségügyi ellátásról 26/1997.(IX.3.) NM rendelet Mód:19/2009.(VI.18.) EüM rendelet, hatályos:2009.IX.1-től Kapcs:Kt. 41.§ (5) bek. „…gondoskodni … kell az ált. iskolába, középiskolába, Szakiskolába járó tanuló évenként legalább egyszeri fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyen részt”

6 A R. a megvalósítás módját szabályozza Védőnő, orvos alkalmazásának létszámhatárai (2 – 3.§) Védőnő, iskolaorvos,és iskola együttműködése és annak tartalma (egészségnevelés, pályaválasztási tanácsadás, balesetvédelem, Élelmezés-egészségügyi felvilágosítás) Szűrővizsgálatok megszervezése (10 Tanóra, iskolai felügyelet) 1 – 5 melléklet

7 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól… Mód:93/2009.(IV.24.) Korm. rendelet Cél: Intézményi dokumentumok összehangolása, (Ped.program, IMIP, munkaerő-gazdálkodási terv (1.§ (2) bek.) Értékelésen alapuló, tudatos tervezés, Szakmai megújító képzés előírása.

8 Mód:93/2009.(IV.24.) Korm. rendelet I. Kibővített továbbképzési lehetőségek – felsőoktatásban részismereti képzésben való részvétel, – közoktatási intézmények közös „házi” képzése, – ECDL v. ECDL Select jogosítvány megszerzése, – Legalább 5 órás nem akkreditált képzésben részvétel, – Előadás megtartása beszámítható képzésben.

9 Iskolai tankönyvellátás és tankönyvtámogatás Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. Mód: 2009. évi LVI.tv.

10 Új lehetőségek a szakiskolai szakmai oktatásban Kt.8.§ (4) bek: ”A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, és szakiskolában a tizedik, középiskolában a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam végén fejeződik be.”

11 Új 8.§ (6) bek. „Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a középfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon fejeződik be.”

12 27.§ (4) „A szakiskolai nevelés és oktatás - azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek - megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és - legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő -, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, e bekezdés szerint is köteles megszervezni a szakképzést

13 Következmények, következtetések Maradhat a „régi” képzés, indítható az „új” képzés, de a kötelező felvételt biztosító szakiskola köteles az újat indítani, ha szükséges; Az új rendszerben a szakképzési évfolyam a 9. évf.-al kezdődik, „tanügyigazgatásilag” (bizonyítvány, törzslap, csoportbontás, finanszírozás stb.) a szakképzés (v. közoktatás és szakképzés) szabályai szerint.

14 Óraszámok: Kt. 52.§ (5): „ A tanuló kötelező tanórai foglalkozása az e törvény 27. §-ának (4) bekezdése szerinti szakképzésben és a 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatás esetén napi hét tanítási óránál nem lehet több. Az e törvény 27. §-ának (4) bekezdése szerinti szakképzésben a tanuló kötelező tanórai foglalkozása az iskolai és az iskolán kívüli gyakorlati képzésben nem lehet több a szakképzési törvényben meghatározott időnél.”

15 Szt. szerint a gyakorlati képzés óraszáma: „22. § (1) Fiatalkorú tanuló esetében a képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg. (2) A napi képzési időt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati képzés rendszeresen olyan területen (munkahelyen) történik, ahol a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban álló munkavállalókat is rövidebb munkaidőben foglalkoztatják.

16 Gyakorlati képzés színtere: Szt. 18.§ (3) „A szakiskolai képzés 9. évfolyamán megkezdett szakképző évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést a szakképző iskolában kell megszervezni.” Tanulószerződés megkötése: Szt. 32. § (1)” Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki a) betöltötte tizenötödik életévét és - a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatás kivételével - a 9. évfolyamot eredményesen teljesítette, továbbá …” ( tizenhatodik helyett)

17 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI: törvény Mód: 2009. évi XLIV. Tv. Hatályos:2009. VII. 1. Cél: Szakképzési költségekhez való hozzájárulás támogatottak köre; fizetésre kötelezettek és felmentettek köre; hozzájárulás alapja és mértéke; teljesítés módja.

18 A képzési rendszer fejlesztésének támogatása Forrása: A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze, a felhasználás új elemei Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj; [Korm. rendelet készül, Kapcs:14/A.§ (1) bek + 28.§ (5) bek.) Szakmai vizsgák szervezése, általános vizsgaszervezési feladatokat ellátó intézmények támogatása; Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célok megvalósítása; Tananyag és taneszközfejlesztés; Tanárok, szakoktatók, gyak. oktatók akkreditált továbbképzése

19 A közoktatás tartalmi fejlesztése Tartalmi szabályozás rendszere - Nemzeti alaptanterv  ajánlott kerettantervek  kötelező helyi tanterv(ek) - Tanulói képességekhez, igényekhez igazodó képzési formák, pedagógiai rendszerek (11/1994.(VI.8.) MKM rend. 39/A.§ - 39/I. §) - Szakmai, módszertani önállóság, szabadság a törvény keretei között: Eszközei: * Nevelési és pedagógiai program, * Helyi tanterv, * Szervezeti és M.SZ. * Intézményi minőségirányítási program, * Rendszeres helyi és központi ellenőrzés, értékelés, minősítés * Állami vizsgák rendszere (érettségi, szakmai)

20 A fejlesztés főbb irányai Kompetencia elvű programok 2007:NAT, kulcskompetenciák; Kompetencia alapú kerettantervek: 2008  Kerettanterv az 5-6. évf. nem szakrendszerű oktatása számára,  Kerettanterv az emelt szintű mat., fiz.,magy., tört., biol., kém. tantárgyi tehetséggondozás számára, Kerettanterv az iskolaotthonos ált. isk. számára, Egységes természettudományos kerettanterv

21 Új kerettantervek 2009 27/2009.(VII.8.) OKM rendelet a kompetenciafejlesztő oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve Kommunikáció, szövegértés, szövegalkotás kerettanterve 29/2009.(VIII.19.) OKM rendelet a kerettantervekről és a iskolák működéséről szóló rendeletek módosításáról Waldorf-iskolák művészeti nevelésének kerettanterve az 1 – 12. évfolyamokra, Katolikus kerettanterv – 2008

22 Működési rendelet (11/1994-es) módosítása 39/H.§ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja, 39/I.§ Tehetséggondozó Program 8. számú melléklet 10. pont: A H.H.T. Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezés, felvétel szabályozása

23 A kétszintű érettségi vizsgáról Adatok 2009 május-júniusból Vizsgatárgyak: középszint: 197 emelt szint: 87 Vizsgabizottság: 3739 Vizsgázó: 136 202 Vizsgaesemény: 533 871 Előrehozott: 46518 (kieg: 2966) Tanulói észrevételek száma csökken Törvényességi kérelmek száma csökken. 2007: 124 2009: 72 Jogosnak minősített: 2007: 31 2009: 27

24 A vizsga tartalmi jellemzői - nyilvános általános és részletes vizsgakövetelmények; - sztenderdizált írásbeli és szóbeli feladatok; - kevesebb adat, több kompetencia alapú vizsgakövetelmény; - kimeneti követelmények egyre erősödő hatása a középiskolai oktatás tartalmára; - új vizsgaformák beépülése a rendszerbe (de:előrehozott!)

25 A kétszintű érettségi és a felsőoktatás viszonyrendszere egyértelműen kiváltotta a felvételit; a sztenderdizálás igazságosabb kiválasztást eredményez; népszerű szakokon kell az emelt szintű érettségi és a többletpont (nyelvvizsga) 2010-től:ált.orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos kötelező legalább egy emeltszint a két tárgy közül; várható a felvételi tantárgynak minősülő érettségi tárgyak csökkenése *237/2006.(XI.27.) Korm rend a felsőoktatási felvételi… + Érettségi vsz. módosítása (mint a 3. sz. mell….)

26 Egyéb tanügyigazgatási kérdések kötelező angol nyelv tanítása ; idegen nyelv tanítása; elveszett bizonyítvány pótlása; névváltozás esetén eljárás; van-e távoktatás a felnőttoktatásban; korlátozhatja-e az iskola a javító vizsgák számát; használhat-e az igazgató névbélyegzőt; 335/2005.(XII.29.) Korm. rend a közfeladatot ellátó szervek Iratkezelésének általános követelményeiről

27 Készítette: Juhász József juhasz.jozsef@oh.gov.hu


Letölteni ppt "TANÉVI FELADATOK rövid 2009/2010. Tanév rendje a 27/2009.(V.25.) OKM rendelet szerint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések