Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 2007-2013 AaAa dr. Bodnár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 2007-2013 AaAa dr. Bodnár."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 2007-2013 AaAa dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály

2 2 Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 1974/2006/EK Bizottsági rendelet (2006. december 15.) 1975/2006/EK Bizottsági rendelet (2006. december 7.) Hazai: 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól FVM-rendeletek az egyes támogatási jogcímekről

3 3 A nemzeti fejlesztési irányok meghatározása (tengelyek) A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása A környezet és a vidék állapotának javítása Az életminőség javítása a vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése LEADER

4 4 A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása (I. tengely) A megújuló energiaforrások alkalmazásának és termelésének elősegítése; Az állattenyésztési ágazat életképességének erősítése; Az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása; Nagyobb hozzáadott érték előállítása a kertészetben; Mezőgazdasági infrastruktúra-fejlesztés és vízgazdálkodás;

5 5 A mezőgazdasági dolgozók és gazdálkodók korstruktúrája megváltoztatásának ösztönzése; Az innováció, a marketing szemlélet és a vállalkozói készségek támogatása a mezőgazdaságban; Hozzájárulás a tudásalapú vidéki társadalom megteremtéséhez a tudás és információ terjesztése által.

6 6 A környezet és a vidék állapotának javítása (II. tengely) A gazdaságos és környezetbarát erdőgazdálkodás elősegítése; A környezetkímélő gazdálkodási módszerek megerősítése és elterjesztése; Állatjóléti előírások.

7 7 Az életminőség javítása a vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése (III. tengely) Új munkahelyek létrehozása és a jövedelemszerzési lehetőség és képesség erősítése a vidéki vállalkozások fejlesztése által; Az életminőség javítása a falumegújítás elősegítésével; Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása kistelepülési integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozásával.

8 8 Intézkedések 1.Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás; 2.A mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása; 3.A turisztikai tevékenységek ösztönzése; 4.A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások; 5.Falumegújítás és –fejlesztés; 6.A vidéki örökség megőrzése; 7.Képzés és tájékoztatás; 8.Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása.

9 9 III. Tengely 1. Intézkedés: A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGÉ TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁLÁS Az intézkedés tartalma: mezőgazdasággal foglalkozó háztartásoknak, vállalkozásoknak a kiegészítő jövedelemhez jutásának támogatása. Földrajzi terület: Magyarország egész területe Kedvezményezettek köre: a term é szetes szem é ly, jogi szem é lyis é ggel rendelkező vagy jogi szem é lyis é ggel nem rendelkező mikro-, kis- é s k ö z é pv á llalkoz á s, akinek/amelynek a k é relem beny ú jt á s á t megelőző é vben az é ves nett ó á rbev é tel é nek t ö bb mint 50%-a saj á t nev é ben folytatott mezőgazdas á gi termelőtev é kenys é gből sz á rmazik. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 45 %-a, illetve a hátrányos helyzetű kistérségekben és településeken: 50 %. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként („de minimis”).

10 10 III. Tengely 2. Intézkedés: MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Az intézkedés tartalma: új, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. Földrajzi terület: az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100 fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (kivétel: budapesti agglomeráció települései) Kedvezményezettek köre: Mikrovállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, valamint egyéni vállalkozó). Természetes személy (akit nem regisztráltak üzleti szereplőként), aki vállalja, hogy a projekt első kifizetése idején, a sikeres pályázati eljárás után regisztráltatja mag á t. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 40 %-a, illetve a hátrányos helyzetű kistérségekben és településeken: 50 %. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként („de minimis”).

11 11 III. Tengely 3. Intézkedés: A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE Az intézkedés tartalma: 1. magánszálláshelyek kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése és korszerűsítése, szolgáltatásainak fejlesztése 2. ifjúsági szálláshelyek, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, turistaház kialakítása, már működő egységek bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése 3. agroturisztikai szolgáltatások kialakítása, bővítése, fejlesztése az alábbi területeken: a) az alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatás, b) a lovas szolgáltatás, c) a vadászati és az erdei turizmus fogadóhelyi szolgáltatás, d) a horgász turisztikai szolgáltatás, valamint e) a borturisztikai szolgáltatás. Földrajzi terület: az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100 fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (kiv é tel: budapesti agglomeráció települései)

12 12 Kedvezményezettek köre: természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy, települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint a kedvezményezettek társulásai. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro, illetve 100,000 Euro borturisztikai szolgáltatás esetén/ 3 év kérelmezőnként („de minimis”). Támogatás aránya: a) természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás: aa) hátrányos helyzetű településeken vagy térségben elhelyezkedő településen megvalósuló projekt esetén az összes elszámolható kiadás 50 %-a, ab) egyéb esetben az összes elszámolható kiadás 45 %-a; b) települési önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet: esetén az összes elszámolható kiadás 100 %-a.

13 13 III. Tengely 4. Intézkedés: A GAZDASÁG ÉS A VIDÉKI LAKOSSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Az intézkedés tartalma: 1. az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzatok, civilek, egyházi jogi személyek számára, hogy integrált közösségi és szolgáltató tereket alakítsanak, valamint 2. a kist é rs é gi k ö zleked é si szolg á ltat á sok (bele é rtve: a falu- és tanyagondnoki szolg á lat) fejlesztésére. Földrajzi célterület: Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 fő/km2 népsűrűséget, illetve tanyás térségek. A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az intézkedés földrajzi célterületét. A vissza nem térítendő támogatás összege: Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása esetén: maximum 200,000 Euro, amely a 2007-2013 közötti időszakban településenként egyszer kérelmezhető. A támogatás mértéke kist é rs é gi k ö zleked é si szolg á ltat á sok esetén: maximum 40,000 Euro projektenként. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a.

14 14 III. Tengely 5. Intézkedés: FALUMEGÚJÍTÁS ÉS -FEJLESZTÉS Az intézkedés tartalma: A falu k ö rnyezet é t é s megjelen é s é t jav í t ó kisl é pt é kű infrastruktur á lis fejleszt é sek: parkok, pihenőter ü letek, s é t á nyok é s egy é b k ö zter ü letek. A v é delem alatt nem á ll ó, k ö z ö ss é gi é s gazdas á gi c é lokat szolg á l ó, illetve a telep ü l é s megjelen é s é ben jelentős szereppel b í r ó é p ü letek k ü lső fel ú j í t á sa. Ú j piacterek megnyit á sa é s a megl é vők fejleszt é se a helyi mezőgazdas á gi term é kek jobb eladhat ó s á ga é rdek é ben. J á tsz ó t é r kialak í t á sa gyermekek sz á m á ra.

15 15 Földrajzi célterület: Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 fő/km2 népsűrűséget, illetve tanyás térségek. A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az intézkedés földrajzi célterületét. Kedvezményezettek köre: non-profit szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként.

16 16 III. Tengely 6. Intézkedés: A VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE Az intézkedés tartalma: Kulturális örökség: A védelem alatt álló épületek - k ü l ö n ö s tekintettel a helyi v é delem alatt á ll ó é p ü letek - külső-belső helyreállítása és korszerűsítése; az épületek és a kulturális értékek bemutatása; az előbbiekhez szorosan kapcsolódó zöld területek fejlesztése és helyreállítása; sétányok és gyalogutak építése. A helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek bemutatása. A kulturális örökség felújításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok, tervek készítése. A természeti örökség megőrzése és fejlesztése: A természeti és történelmi tájk é p, ill. az azt alkotó táji elemek javítását és fejlesztését célzó támogatások és fejlesztések. A környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések t á mogat á sa.

17 17 Földrajzi célterület: Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 fő/km2 népsűrűséget, illetve tanyás térségek. A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az intézkedés földrajzi célterületét. Kedvezményezettek köre: non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek, önkormányzatok, önkormányzati társulások. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként.

18 18 III. Tengely 7. Intézkedés: KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS Az intézkedés tartalma: képzés (szakképesítést nem adó) tájékoztatás (érdeklődés felkeltés, motiválás fejlesztésre - megvalósult projektek tapasztalatainak ismertetésével) Földrajzi célterület: azon települések, amelyek a III. intézkedéscsoport által érintettek. Vissza nem t é r í tendő t á mogat á s: a jogosult k ö lts é gek 100%-a. (A v é gső kedvezm é nyezett r é sz é re a r é szv é tel ingyenes.)

19 19 III. Tengely 8. Intézkedés: KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA, ÖSZTÖNZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS Az intézkedés tartalma: - integrált vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása, - az erre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Iroda koordinációs és támogató tevékenység támogatása, valamint - helyi szintű humán kapacitások és együttműködések bővítése a vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása, valamint a LEADER csoportok felkészítése érdekében. A helyi közösségek megalakulásától a LEADER helyi akciócsoportok elismeréséig: 1.A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás 2.Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása 3.A LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek kiválasztása

20 20 Regisztrált közösségek: 105 helyi közösség megalakulását rögzítették a Helyi Vidékfejlesztési Irodák. Mintegy 3018 települést lefedve. Mintegy 3 593 592 lakost érintve.

21 21 LEADER A III. Intézkedéscsoport célkitűzései jelennek meg a legnagyobb hangsúllyal a LEADER programban, de erőfeszítéseket kell tenni a helyi akciócsoportnak az I. és II. Intézkedéscsoport célkitűzései irányába történő orientálására is. Int é zked é sei: 1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 2. Hazai és nemzetközi t é rs é gek k ö z ö tti egy ü ttműk ö d é sek 3. Műk ö d é si k ö lts é gek, k é szs é gek elsaj á t í t á sa é s anim á ci ó

22 22 Forrásmegosztás I. Tengely 2 366 378 274 Euro II. Tengely 1 626 706 126 Euro III. Tengely 690 690 802 Euro IV. Tengely 272 355 669 Euro TS 202 978 313 Euro Összesen: 5 159 109 184 Euro

23 23 Nem mezőgazdas á gi tev é kenys é gg é t ö rt é nő diverzifik á l á s 28 111 114 Euro Mikrov á llalkoz á sok l é trehoz á sa é s fejleszt é se 313 297 349 Euro Turisztikai tev é kenys é gek ö szt ö nz é se 61 195 206 Euro A gazdas á g é s a vid é ki lakoss á g sz á m á ra ny ú jtott alapszolg á ltat á sok 110 165 183 Euro Falumeg ú j í t á s é s -fejleszt é s 73 489 501 Euro Vid é ki ö r ö ks é g megőrz é se, korszerűs í t é se 35 294 300 Euro K é pz é s é s t á j é koztat á s 25 762 767 Euro K é szs é gek elsaj á t í t á sa, ö szt ö nz é s é s v é grehajt á s 43 375 382 Euro

24 24 ÚMVP - EMVA ÜTEMEZÉS Intézkedés címeÜtemezés A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás 2008. j ú lius Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 2008. j ú lius Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2008. j ú lius A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások bővítése -Integr á lt t é r kialak í t á sa -Kist é rs é gi k ö zleked é si szolg á ltat á sok fejleszt é se (!!!) 2008. j ú lius 2008. m á rcius 1.(!) Falumegújítás és -fejlesztés 2008. j ú lius A vidéki örökség megőrzése 2008. j ú lius Képzés és tájékoztatás 2008. j ú lius

25 25 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! www.fvm.hu


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 2007-2013 AaAa dr. Bodnár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések