Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP programok a Zrínyi Miklós Gimnáziumban Zalaegerszeg 2010. szeptember 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP programok a Zrínyi Miklós Gimnáziumban Zalaegerszeg 2010. szeptember 21."— Előadás másolata:

1 TÁMOP programok a Zrínyi Miklós Gimnáziumban Zalaegerszeg 2010. szeptember 21.

2 TÁMOP programok a Zrínyi Miklós Gimnáziumban • TÁMOP-3.1.5-09/A/212.000 eFt Pedagógusképzések • TÁMOP-3.4.3-08 11.844 eFt Tehetséggondozó iskola • TÁMOP-3.2.9/B 5.047 eFt Audiovizuális emlékgyűjtés

3 Pedagógus továbbképzés Bér 50%-a, a továbbképzés teljes költsége és 1-1db laptop. Tanulmányi szerződés. • Karvalits Levente – média szakos középiskolai tanári végzettség • Monok Zoltán – pedagógus szakvizsga történelem tantárgyból • Pálovics Róbert – pedagógus szakvizsga közoktatási vezető

4 Tehetséggondozó iskola • A pályázat célja • Együttműködő partnereink • A pályázat megvalósulása • Az Arany János tehetséggondozó program

5 A pályázat célja A magyar oktatási rendszer egyik erénye volt a tehetségek felismerése és az kibontakoztatása. Sajnos az ezredforduló környékén ez a tevékenység háttérbe szorult. Az „esélyegyenlőség” célként kitűzött biztosítása elaprózta az erőforrásokat és rossz irányba vitte a gondolkodást. Az intézmények egy része (lsd. Arany János Tehetséggondozó Program intézményei) felismerte a helyzetet és megpróbált továbblépni. Ez a „szellemi műhely” az elmúlt 10 évben kidolgozta az iskolai tehetséggondozás egy jól működő modelljét, ami a 14 éves kortól az érettségiig kíséri figyelemmel és segíti a programba bekerülő tanulókat. Az itt megszerzett módszertan és tudásbázis jó alapja lehet egy általánosabb és szervezett tevékenységnek. Ezek az iskolák, és még néhány rajtuk kívül, az esélyegyenlőség helyett az esélyteremtést tűzték ki célul. Mindenkinek biztosítani kell a tehetségéhez mért továbbhaladási lehetőséget.

6 Nemzeti Tehetség Program

7 A pályázat célja • A másik kardinális kérdés a természettudományi képzés háttérbe szorulása. Ez a terület elvesztette vezető szerepét és vonzerejét. A projekt kiváló lehetőséget nyújt a helyzet javítására. Meg kell mutatni az általános iskolai korosztálynak a természettudományos oktatás szépségét, gyakorlatiasságát. Nem a misztifikált elméleti alapozás a fontos ebben a korban, hanem a kézzelfogható kísérleti eredmények. Ezzel a pályaválasztásukat is lehetne irányítani. • Nem múlhat a tehetség kibontakozása a család anyagi lehetőségeitől. • Fontos, hogy a, bármely korban, felismert tehetséget figyelemmel kísérjük és segítsük kibontakozását, majd a megfelelő hálózaton keresztül továbbítsuk a következő tehetséggondozó szinthez. Pályázatunkban ezért kapcsolódunk általános iskolákhoz, tehetségpontokhoz, felsőoktatási intézményekhez és civil szervezetekhez.

8 A pályázat célja • Egyre fontosabb terület a környezettudatosság, aminek felismertetése és beépítése napi életünkbe része a tervezett tevékenységnek. Kiemelt cél, hogy a Zrínyi Miklós Gimnázium mind megjelenésében, mind diákjai, tanárai, egyéb alkalmazottai affinitása, hozzáállása tekintetében minél fenntarthatóbb, minél környezettudatosabb legyen. • Az iskolai tehetséggondozás nem képzelhető el a környezettudatosság növelése, kialakítása nélkül, mert várhatóan a tehetséges fiatalokból lesznek a jövő döntéshozói, akik a környezetünk állapotát befolyásoló döntéseket hoznak. Így kiemelten fontos szempont a felelős, környezettudatos magatartás, az ökológikus szemléletmód kialakítása pályaválasztási orientációjuktól függetlenül. A környezeti fenntarthatóság és a környezettudatosság növelése terén évek óta együttműködünk az Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért zöld civil szervezettel.

9 Együttműködő partnereink • Budapesti Gazdasági Főiskola • Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar • Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Informatikai Kar • Neumann János Számítógéptudományi Társaság • Kölcsey Ferenc Gimnázium • Belvárosi Általános Iskola • Kertvárosi Általános Iskola • Landorhegyi Általános iskola • Ökorégió Alapítvány • Zalai Hazatérők Egyesülete • Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány

10 A pályázat megvalósulása • A projekt fő tevékenysége a pedagógusok ismereteinek és módszereinek bővítése, a tehetséggondozó tevékenység elméleti és anyagi hátterének biztosítása.A továbbképzésen résztvevő pedagógusok megszerzett ismereteiket helyi munkacsoportokban átadják az intézmény pedagógusainak és igény szerint az érdeklődő pedagógusoknak, szülőknek. • A Zrínyi Miklós Gimnázium regisztrált tehetségpont. A város és a régió tehetségpontjaival való együttműködés fejlesztése, közös akciók szervezése javíthatja a hatékonyságot. Együttműködünk a vonzáskörzetünkbe tartozó általános iskolákkal és az együttműködő felsőoktatási intézményekkel történő közös tevékenység is elősegíti a tehetségek gondozását a felismeréstől a továbbításig. • A tehetségfelmérő, felismerő programok legfontosabbikaként a kísérleti bemutatókat tervezzük a természettudományok (fizika, kémia, biológia) és az informatika (robottechnika) területén. A foglakozásokat iskolai és kihelyezett helyszíneken egyaránt tervezzük.

11 A pályázat megvalósulása • A tehetség-felismerés és gondozás színtere a néhány évvel ezelőtt működő, de anyagiak hiányában megszűnt Zala megyei diákok számára szervezett központi szakkörök felelevenítése matematikából, fizikából és informatikából. • Szintén a képességfelmérést biztosítja, de már magasabb szinten a tervezett tanulmányi versenyek lebonyolítása. Továbbra is helyszínt és versenybizottságot biztosítunk a Nemes Tihamér OKSZT és a Nemes Tihamér OKASZT versenyeknek, valamint a projekt keretén belül folytatjuk az Izsák Imre Gyula Komplex Természettudományi (matematika, fizika, informatika) versenyünk szervezését. • Mindkét verseny a tehetség-felfedezés nagyon fontos színtere. A Nemes Tihamér versenyek regionális döntőjének országos folytatása van, míg az Izsák Imre Gyula természettudományi verseny győztese automatikus résztvevője a Nemzetközi Informatika Diákolimpia (IOI) válogató versenysorozatának. •.

12 A pályázat megvalósulása • A 2011. január 20-ára szervezünk egy Tehetségnapot (egy konferenciát és bemutató-sorozatot) „TUDOMÁNY és MŰVÉSZET” címmel, amelyen előadónak és fellépőnek jelenlegi és egykori Zrínyis diákokat és tanárokat, valamint szülőket kérünk fel. A rendezvény nyitott, tehát diákjaink mellett külső érdeklődőkre is számítunk. • Tehetségfelismerő és gondozó szakkörök az általános iskolai korosztály számára matematikából és anyanyelvből a 4.,7. és 8. évfolyamon (a héten indulnak a foglakozások). • A Tehetségpontokkal és Tehetségsegítő Tanácsokkal az együttműködés munkánk egyik kiemelt része. Szorgalmazzuk a hálózat bővítését és kezdeményezzük a Zalaegerszegi (Zala megyei) Tehetségsegítő Tanács megalakítását. Kapcsolódás a Nemzeti Tehetség Programhoz. Ennek tervezett időpontja (fogadókészség esetén) a fenti konferencia. • AJTP

13 Arany János Tehetséggondozó Program -HHTAJTP • 2000 : OM felkérés • 2010 : az országban 23 helyen több, mint 3000 diák • 5 éves képzésforma, • A nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban folytatódik • A kollégium kötelező

14 Alapvető célok -A hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulásának segítése -Szociális hátrányok felszámolása -A tudás tekintélyének a visszaállítása -Az esélyteremtés -Tehetséggondozás -Képességek és készségek fejlesztése -Személyiségfejlesztés

15 Arany János tehetséggondozó program •Speciális kollégiumi ellátás, szociális segítségnyújtás –tankönyv-, taneszköz-, étkezési,utazási, ruházkodási támogatások •Kiscsoportos oktatás •Felzárkóztató év, •későbbiekben hagyományos gimnáziumi oktatás •Emelt óraszámú képzés magyar- és idegen nyelvekből, informatikából és matematikából

16 Amit pluszban kínálunk •Érettségi mellé : –„C” típusú középfokú nyelvvizsga akár két nyelvből is –Jogosítvány –ECDL nemzetközi számítástechnika bizonyítvány •Speciális tantárgyak : –Önismeret –Tanulásmódszertan –Kommunikáció / drámapedagógia

17 Amit pluszban kínálunk „még” •Kollégiumi „bennmaradós” hétvégék. Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal –Múzeumok és kiállítások látogatása –Koncertek, színházi előadások –Sportrendezvények –Bel- és külföldi kirándulások •Magyarország, Erdély, Anglia, Franciaország, Olaszország, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Ausztria

18 Az AJTP az iskolánkban • 2001-től iskolánkban is AJTP-s osztály. • 3 végzett osztály, j elenleg 1 végzős osztály 18 tanulóval •felvételi eredmények –2007 : 83% –2008 : 89% –2010 : 82%

19 A programba kerülés személyi feltételei A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében hátrányos helyzet vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie

20 A pályázat tartalma 1. • a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat határozata, • a nevelőtestület támogató nyilatkozata, • a szülő nyilatkozata • a tanuló személyi adatlapja, • az osztályfőnöki jellemzés

21 A pályázat tartalma 2. • önéletrajz • a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét • a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolata • az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslata a tanuló rászorultságára vonatkozóan

22 Audiovizuális emlékgyűjtés • Karvalits Levente projektmenedzser • Gyimesi Márton közreműködő


Letölteni ppt "TÁMOP programok a Zrínyi Miklós Gimnáziumban Zalaegerszeg 2010. szeptember 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések