Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország a modernizáció útján Készítette: Szerémi Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország a modernizáció útján Készítette: Szerémi Zsolt."— Előadás másolata:

1

2 Magyarország a modernizáció útján Készítette: Szerémi Zsolt

3 Vázlat  1. Bevezetés  2. Mária Terézia  3. II. József és II. Lipót  4. I. Ferenc - 1825-ig  5. Reformkor 1825-től 1848-49-ig  6. Kitekintés 1848-1867-ig

4 Bevezetés  Magyarország felszabadítása  1686 szeptember 2.  Török megszállás következményei:  Közép-Magyarországon csökken a népsűrűség  Gazdasági problémák

5 Habsburg abszolutizmus  1687-es pozsonyi országgyűlés  1691 Diploma Leopoldium  Újszerzeményi bizottság  Vallási sérelmek  Jobbágyterhek növekedése

6 A magyarországi ügyek intézése  Kancellária (Bécs)  Kamara (Pozsony)  Helytartótanács (Pozsony, később Buda)  Országgyűlés

7 Rákóczi-féle felkelés (1703-1711)  Legjelentősebb  Megmaradtak a nemesi előjogok  Látszólagos rendi önállóság

8 III. Károly  Pragmatica Sanctio – 1722/1723  A Habsburgok örökösödését szabályzó rendelet  A Birodalom feloszthatatlansága  Carolina Resolucio - 1731  A protestánsok szabad vallásgyakorlása „articuláris helyeken”

9 Mária Terézia 1740-1780  1740-1748-ig osztrák örökösödési háború  1741-es országgyűlés  Vitam et sanquinem  Felvilágosult abszolutizmus  Voltaire-rel levelezett  Prűd volt, szüzességi bizottságot alapított  Szerette a kártyát

10 Mária Terézia  1754 kettős vámrendelet  Kaunitz  1850-ig áll fenn  Lényege: a birodalmat önellátóvá tenni  Külső vámhatár  A birodalmat zárta el a külső iparcikkektől  Magas kiviteli vám és behozatali  Belső vámhatár  Alacsony vám a mezőgazdasági cikkekre  Magas vám az ipari cikkekre kifelé, alacsony befelé

11  Előzményei (jobbágyfelkelés, 1765-ös országgyűlés)  9-edet továbbra is fizetni kell  10-edet is  Cenzust kell fizetni (évi 1 forint)  Robot (52 nap igás, vagy 104 nap gyalogos)  Jelentősége: törvényes helyzetet teremtett a földesúr és a jobbágy között Úrbéri rendelet 1767 (Anton von Raab)

12 Ratio Educationis 1777  Alsófokú oktatást rendezi  6-12 éves korig kötelező oktatás anyanyelven  Utána középiskola 3 év grammatikai osztálya, 2 év gimnáziumi osztály  9 tankerületre osztja az országot (mindben kötelező egy tanítóképző)

13 Ratio Educationis 1777  Anyanyelvet is lehet oktatni, de csak osztrák tankönyvekből  A nagyszombati egyetemet Budára helyezi át + orvosi kar  Negatívuma: német nyelv erőltetése  Célja: állami oktatás egységesítése

14 További rendeletei  Egészségügyi rendelet  Minden városban kell egy orvos  1763-ban árvaházat alapított  1773-ban állami dologházat (Szencen)  Szegényügyi rendelet 1775

15 Modernizáció  A kettős vámrendeletével elősegíti az ország mezőgazdasági fejlődését  Foglalkozik a jobbágyok a helyzetével  Oktatással  Foglalkozik az egészségüggyel

16 II. József  40 évesen kerül trónra, türelmetlenül várja, hogy uralkodjon  Azt mondja, hogy „10 év önkényuralom után, a Habsburg birodalmat újra fel tudná emelni”  „Kalapos király” = 1 birodalom, 1 korona  Célja: egységes Osztrák Birodalom

17 II. József  Rendeletei : Felvilágosult Türelmi rendelet JobbágyrendeleteCentralisztikus Közigazgatási rendelet Nyelvrendelet Nemesek megadóztatása

18 Türelmi, vagy tolerancia rendelete (1781)  Protestánsoknak szabad vallásgyakorlás és hivatalviselés  Csökkentette az ünnepnapok számát  Falusi papokat támogatta

19 II. József és az Egyház  Célja: állami ellenőrzés az egyház felett  Királyi tetszvényjog (placetum regium) 1781  Feloszlatta a szerzetesrendeket  1782-ben VI. Pius Bécsbe érkezik (fordított Canossa járás)

20 Jobbágyrendelete 1785  Előzménye (1784 Horia és Kloska vezette parasztfelkelés, Zarándmegye)  Megerősíti az úrbéri rendeletet  Szabad költözködés, tanulás, végrendelkezés  Jobbágy szót is eltörli, mert pejoratív.  DE! NEM SZABADÍTJA FEL ÖKET!

21 Centralisztikus rendeletei  Közigazgatási rendelet 1785  Megszünteti a vármegyét, 10 kerületre osztotta az országot  Nyelv rendelet  1784-ben dolgozták ki  Eddig ügyviteli nyelv a latin volt (DE! ez holt nyelv)  3 év türelmi idő

22 II. József egyéb rendeletei  Nyelv rendelet  Osztrákoknak ez pozitív rendelet  Többi tartománynak nem tetszik  Lombardiában és Németalföldön nem vezetik be  Meg akarta adóztatni a nemességet  1787-ben népszámlálás

23 Elszigetelődése I.  Belpolitikailag  Felvilágosult rendeleteiért támogatták, de nem támogatták a centralizmusért  Külpolitikailag  Orosz-török háború (1787-től) József beleavatkozik  1789-90 osztrák-német alföld (Belgium) elakar szakadni Ausztriától

24 Elszigetelődése II.  Külpolitikailag  Francia forradalom- XVI. Lajos felesége Mária Antónia- nem lehet szövetséges  A porosz trónörökös állítólag Magyarország királya akar lenni  1790 januárjában a hadszíntéren megsebesül, februárban pedig életét veszti

25 II. Lipót  II. József testvére, Toscana fejedelme  Magyarországon kezd kibontakozni az elfojtott nemzeti érzés  II. József nem koronáztatta meg magát, felrúgta a társadalmi szerződést (Rousseau)  A mozgalom vezetői: Kazinczy Ferenc, Hajnóczy József, Berzeviczy Gergely, Tessedék Mátyás

26 II. Lipót  1791-ben békét köt a törökkel  Jobbágyokat a nemesek ellen fordítja  Megegyezik a poroszokkal  Országgyűlést hív össze Budára(1790-91)  Hazahozatta a koronát  Megkoronáztatja magát  Magyarország saját törvényei szerint kormányzandó

27 II. Lipót  Okosan megosztja a magyarokat  9 bizottságot hoz létre reformjavaslatokat kidolgozására  Leszerelte a magyar nemzeti ellenállást

28 Modernizáció  II. József  Javítja a jobbágyok helyzetét  Rendelkezik a vallásszabadságról  II. Lipót  A Habsburgok helyzetét stabilizálja

29 I. Ferenc- 1825-ig  Uralkodása idején visszatér az abszolutizmus  Erős rendőri uralom és besúgórendszer  A szent szövetség tagja volt  1794 Magyar Jakobinus Mozgalom  Vezetője Martinovics Ignác  I. Ferenc leveri, az igazgatókat kivégezteti  1806-ban megszűnik a Német-Római császárság

30 I. Ferenc- 1825-ig  Gazdaság  Pozitívum  Fellendül a mezőgazdaság (gabona)  Negatívum  Nagy Infláció  A nemesek nem fejlesztenek  1811-ben elrendelték a devalvációt, ami végül 1816-ban következett be

31 I. Ferenc- 1825-ig  1811-12-es országgyűlés  Ferenc emelni szeretné a vámokat, de a rendek sérelmezik  Feloszlatja az országgyűlést  1825-ig nem hívta újra össze az országgyűlést

32 5. Reformkor

33 Gazdasági problémák  Robotoltató gazdálkodás  Nem lehet hitelhez jutni  Rossz a közlekedési hálózat  Sok a céh  Kevés vállalkozás  Kevés korszerű nagybirtok  Ausztria gátolja az ipar fejlődését (kettős vámhatár)

34 A társadalmi problémák  Parasztság  Gazdag paraszt  Telkes paraszt  Töredék telkes paraszt  Zsellérek  Nemesség  Főnemes  Köznemes  Kisnemes

35 1825-27-es országgyűlés  Oka: Ausztriának hadseregre van szüksége (újoncok+ lóvé)  Sérelmi politika  Nem reform országgyűlés  Az országgyűlés érdemei:  3 évenként országgyűlés  Újrakezdik a bizottságok a munkát  A magyar nyelvvel foglalkozik  MTA

36 Gróf Széchenyi István  1791-1860  1827.évi 11. tv. Cikk  MTA létrehozása  1828 alapszabály  1830-tól működik  Műve: Lovakrúl(1827)

37 Hitel (1828-29) – 1830  Ősiség (avicititas) eltörlése (1351-től)  Szabad birtokvásárlás  Nemesség megadóztatása  Jobbágykérdés megoldása  „Mit akarok? Az elavult rozsdás szisztéma bilincseiből kijönni!”  Lassú, convulsió nélküli reformok

38  Válasz: Dessewffy József 1831 „Taglalat”  Világ vagy Világosság  Felvilágosítani, akik nem értik a művét  Stádium 1832-es országgyűlésre  Konkrét program  Művét csak Lipcsében adják ki, 1833-ban Magyarországon

39 Stádium  Stádium 12 pontja  Magyarországon az embereket hitelhez kell juttatni  Avicititas eltörlése  Fiscalitas eltörlése  Jus proprietátis  Törvény előtti egyenlőség  Törvényes pártvéd

40  Háziadó  Vármegye és országgyűlések költségeire  Progresszív adózás  Folyók szabályozása, mocsarak csapolása  Szabad verseny gátjait eltörölni (monopolium)  Törvényhozás nyelve magyar legyen (1835-től)  Helytartótanács  Nyilvánosság  Törvényhozás és bírósági tárgyalások

41 Gyakorlati munkái  Vaskapu hajózhatóvá tétele  Tisza szabályozás  Hajógyár és téli kikötő  Pesti Magyar Színház megszervezése  Selyemhernyó tenyésztés  Gőzzel hajtott hengermalom

42 Érdekesség  A „sport” szó neki köszönhető  Az „ön” megszólítás elterjesztése  Vízöblítéses WC elterjedése

43 Jobbágyfelszabadítás  Nemesség véleménye a jobbágyságról  Konzervatív  Liberális  Önkéntes  Kötelező  Radikális  1831 kolera lázadás  Eredmény: rájön a nemes, hogy a parasztság bármikor szembefordulhat velük  1830-31 Lengyel szabadság harc-parasztság támogatása nélkül elbuktak

44 Jobbágyfelszabadítás II.  1832-36-os országgyűlés  Reformországgyűlés  Önkéntes jobbágyfelszabadítás  Alsótáblán átmegy, felsőtáblán 7-jére megy át  I. Ferenc: „Az indítványokat agyonütöm”  Az udvar megvesztegeti a bocskoros nemeseket, nem megy át végül

45 Az 1832-36-os O.Gy. egyéb eseményei  Kossuth Lajos kiadja az országgyűlési tudósításokat  Magánlevélként, nincs rá cenzúra  37-ben letartóztatják, 39-ben elítélik, 4 év börtön  Wesselényi Miklóst is perbe fogják, egy beszéde miatt  Kölcsey az ügyvédje

46 1839-40-es országgyűlés  Termékeny országgyűlés  Kiengedik a felségárulási perek áldozatait  Önkéntes örökváltság  Gazdasági társaságok szabad működése  Ipari vállalkozások szabad alapítása  Engedélyezik a zsidók városi letelepedését

47 Kossuth Lajos 1802-1894  1841-től Pesti Hírlap szerkesztője  Bevezeti a vezércikk műfaját  Programja  Érdekegyesítés  A parasztoknak és a nemeseknek egy táborban van a helyük  Kötelező örökváltás  Népképviselet

48 Gyakorlati tevékenységei  1841 Ipari egyesület létrehozása  1842 Magyar Kereskedelmi Társaság  1842 Ipari kiállítás  „önálló államhoz nemzeti ipar kell”  1844-ben megszervezi a Védegyletet

49 Széchenyi vs. Kossuth  Széchenyi István  1841 Kelet népe  Bírálja Kossuthot  Mezőgazdaságot akarja fejleszteni  Nem akar elszakadni  Kossuth Lajos  1841 Felelet  Ipart akarja fejleszteni  Kossuth sem akart először, de programjába bele van kódolva

50 1843-44-es országgyűlés  Elutasítják Kossuth védővámját  Elutasítják a 10-ed eltörlését  Elutasítják az Uniót  Elutasítják a városi reformot  Elutasítják a közteherviselést  Széchenyi: Két garas  A nem nemesek is vállahatnak hivatalt (kivétel a zsidók)  Ezentúl a nem nemesek is vehetnek földet. DE! nem töröltél el az ősiség törvényét  1844. évi II. tv. cikk a magyar nyelvről

51 1847-48  Az utolsó rendi országgyűlés  Kossuth sérelmi politikát folytat  Elfogadták a háziadót  Eltörölték az ősiséget  1848 március 15.-én kitör a forradalom

52 Áprilisi törvények  1848 április 11.-én az uralkodó szentesíti az országgyűlés által elfogadott törvényeket  31 tv. cikk  Megalakul az első független parlamentnek felelős kormány, 7 miniszter  Évenkénti országgyűlés  Népképviselet  Közteherviselés

53 Áprilisi törvények  Április törvények  Kötelező jobbágyfelszabadítás  10-ed megszüntetése  Cenzúra eltörlése  Hitelintézetek felállítása  Vallásszabadság

54 A reformkor vége  1848 áprilisára abszolutizmus helyett lefektették az alkotmányos dualizmus alapjait  Megteremtődnek a feltételek  A gazdaság modernizálására  A társadalmi átalakulásra

55 Összegzés  Ipar  Kezdetben fejletlen és nem is tud fejlődni  Mezőgazdaság  Kezdetben fejletlen, majd a kettős vámrendelet miatt fejlődik  Oktatás  Mária Terézia fejleszti + a reformkor  Társadalom  Jobbágyfelszabadítás, közteherviselés  Közigazgatás  Áprilisi törvények – saját parlament, minisztériumok

56 6. Kitekintés  A szabadságharc bukása  1849 augusztus 13. világosi fegyverletétel  Eltörlik az április törvényeket  Visszatér a Habsburg abszolutizmus  1849-67 átmenet a neoabszolutizmusból az alkotmányos dualizmusba  1867 után az ország lendületet vesz és elindul a fejlődés újtán

57

58


Letölteni ppt "Magyarország a modernizáció útján Készítette: Szerémi Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések