Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A h a z a m i n d e n e l ő t t !. A Nemzetbiztonsági Szolgálataink meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A h a z a m i n d e n e l ő t t !. A Nemzetbiztonsági Szolgálataink meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében."— Előadás másolata:

1 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

2 A Nemzetbiztonsági Szolgálataink meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében Mottó: „…nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen…” (Sun Tzu) Dr. Várhalmi Antal Miklós (PhD) nemzetbiztonsági szakértő Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 2/34

3 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

4 Bevezetés I. Az emberiség történetének kezdete óta egyre erősödő jelleggel és mértékben, különös tekintettel a XXI. századra, folyamatosan felértékelődik a hírszerzés, felderítés, rendszerszemléletű információ- adatgyűjtés illetve a komplex információkezelés (gyűjtés-rendszerezés- tárolás-feldolgozás-hasznosítás), egy másik kiemelt titkosszolgálati szakággal, az elhárítással együtt. Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 4/34

5 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

6 Bevezetés II. A hírszerzés, felderítés illetve információ feldolgozás a XXI. század egyik legjelentősebb erőforrása a nemzetállamok és a nemzetközi szövetségek életképességének, eredményességének, jövőjének. Különös tekintettel Donald H. Rumsfeld volt amerikai védelmi miniszternek a jelenlegi és jövőbeni világunk átfogó biztonságát igen jól jellemző minősítésére: „A bizonytalanság világában, amelyben az ismeretlen, a bizonytalan, a láthatatlan, a váratlan ellen kell megvédeni magunkat.” Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 6/34

7 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

8 A BIZTONSÁG széles átfogású fogalommá vált a BIZTONSÁG öt pillére illetve dimenziója: • politikai (pl. a belső politikai instabilitás, a működésképtelen államok, a terrorizmus, az emberi jogok megsértése) • társadalmi (pl. a kisebbség-többség közti konfliktusok, a túlnépesedés, a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a fekete­ kereskedelem, az ellenőrizetlen migráció, a betegségek) • gazdasági (pl. a szegénység, a gazdasági olló szélesebbre nyílása a szegény és gazdag országok között, a nemzetközi pénzügyi recesszió, egy gazdaságilag erős, vagy éppen instabil szomszédos ország hatása, kalózkodás) • környezeti (pl. a nukleáris katasztrófák, a globális ökológiai változások, a termőföld vagy a vízkészletek elhasználódása, az élelmiszerhiány és egyéb források hiánya) • honvédelmi-rendvédelmi (nemzetbiztonsági is) A legutóbbi jelentős szerepet tölt be az előzőek védelmében és az érdekérvényesítésében. Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 8/34

9 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

10 A Globális - Információs Társadalom kockázatai I. •Az inform á ci ó elő á ll í t á sa, terjeszt é se é s kezel é se jelentős politikai, társadalmi, gazdasági tev é kenys é g •Az inform á ci ó -technol ó gia szerepe k ö zponti a termel é sben, a gazdas á gban, a t á rsadalomban és a biztonságban is •A k ö zponti korm á nyok é s elitek elvesz í tik hatalmukat a m é dia globaliz á l ó d á s á val szemben •Mindennemű á llami ellenőrz é s hat á stalan a h á l ó zatokba szerveződő kommunik á ci ó ra n é zve •A korszerű inform á ci ó tudom á nyos szeml é let a kv á zikaotikus t á rsadalom, mint rendszer modellez é s é vel, meg é rt é s é vel pr ó b á lkozik Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 10/34

11 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

12 A Globális - Információs Társadalom kockázatai II. •A tisztess é gtelen előnyszerz é s, a jogszerű, de erk ö lcstelen spekul á ci ó, illetve a bűn ö z é s vil á gm é retű jelenl é te a legfőbb vesz é lyei az internet á ltal megtestes í tett paradigm á nak •Egy nemzetk ö zi konferencia az internet kapcs á n az illeg á lis fegyverek, technol ó gi á k, emberi szervek, gyermekek kereskedelm é t, a b é rgyilkoss á got, rabl á st, k á b í t ó szert, prostit ú ci ó t é vi 1.000 Mrd USD-ra becs ü lte •Az á llamhatalom legmagasabb szintjein is megjelenik a bűn ö z é s (korrupci ó, befoly á ssal vissza é l é s, illeg á lis politikai befoly á sszervez é s) Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 12/34

13 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

14 A Globális - Információs Társadalom kockázatai III. •Sok á llam f ü ggős é gbe ker ü lt az á rny é kgazdas á g nemzetk ö zi ö sszefon ó d á sai miatt (mint pl. az USA a d é l-amerikai drogkartellek, a fegyver- kereskedelem; az eur ó paiak az olasz vagy az orosz maffia terjeszked é s é vel) •Az á rny é kgazdas á gb ó l sz á rmaz ó p é nzek szabad á raml á sa manipul á lja a nemzetk ö zi politik á t, destabiliz á lja az egyes nemzet á llamokat, nemzetgazdas á gokat (mint pl. a jap á n Yakuza befoly á sa D é lkelet- Á zsi á ban) •Az elektronikus p é nz ü gyi folyamatok ellenőrz é se elengedhetetlen, amire a k ü l ö nf é le bűn ü ld ö z é si vil á gkonferenci á k m á r r é g ó ta figyelmeztetnek Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 14/34

15 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

16 A Globális - Információs Társadalom kockázatai IV. •A nemzetbiztons á g ter ü let é n mindink á bb f ü ggős é gbe ker ü lnek á llamok a haditechnikai, technol ó giai sz á ll í t ó k illetve a sz ü ks é ges szak é rtő munkaerő ter é n •A katonai technol ó gi á k hihetetlen ü l gyors fejlőd é se al áá ssa az egyes orsz á gok biztons á g á t •Az ú j technol ó gi á k megv á ltoztatt á k a hadvisel é st is •A katonai t ö mb ö k sz é thull á sa, a t ö bbp ó lus ú vil á grend kialakul á sa é s a k ö r é j ü k szerveződő orsz á gok kapcsolata ú jabb kock á zatot is jelent Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 16/34

17 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

18 A titkosszolgálatok védelmi és érdekérvényesítési szerepe •A nemzetek, a szövetségek, az emberek számára a stabilitás, a kiszámíthatóság és a biztonság fontos •A rendszerelvű világ folyamatai részben kiszámíthatók •A kiszámíthatóság eszköze a megelőzés, az előkészítés, és az ellenőrzés •A megfelelő megelőzés, előkészítés, ellenőrzés a formális és az informális információkon valamint ezek feldolgozásán alapul •Ehhez pedig a hírszerzés-felderítés valamint elhárítás az egyik legfontosabb védelmi és érdekérvényesítési eszköz Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 18/34

19 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

20 Az újabb biztonsági kihívások jelentős része a titkosszolgálatok illetékességébe (is) tartozik •kiszámíthatatlanok és beláthatatlanok •a hétköznapok folyamataiba beleolvadnak •közvetlenül nem érzékelhetők, rejtőzködők •széleskörűen nemzetközi átfogásúak •jól kidolgozottak és jól szervezettek •politikai, társadalmi és szakmai körökbe beépültek •jelentős finanszírozással rendelkeznek •a legmodernebb technikai, szervezési megoldásokkal dolgoznak •felderítésük költséges és éveket is igénybe vehet •az előrejelzésük és a megelőzésük a fontos •a felsoroltak a hírszerzés+elhárítás készségeit igénylik Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 20/34

21 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

22 A titkosszolgálatok felértékelődése a védelmi struktúrákban •1990 ó ta a biztons á gi kock á zatok szerkezete é s s ú lyoz á sa megv á ltozott •A biztons á gi kih í v á sok mind nagyobb r é sze tartozik a titkosszolg á latok illet é kess é g é be •A titkosszolg á latok a nemzet á llamok legbensőbb, leg é rz é kenyebb ter ü letei k ö z é tartoznak •Az ENSZ, EBESZ, NATO, EU katonai és rendvédelmi egy ü ttműk ö d é sek is nagyrészt a nemzeti titkosszolgálati készségekre épülnek Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 22/34

23 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

24 A Nemzetbiztonsági Szolgálatok helye és szerepe a Magyar Köztársaság egységes és oszthatatlan Biztonsági Rendszerében •a MK jövőképét támogató Nemzeti Biztonsági Stratégia lehet a meghatározó alapdokumentum •az egységes biztonsági rendszernek a biztonsági kihívásokból, kockázatokból és veszélyekből fakadó, a szakági kompetenciák és a készségek szerinti munkamegosztás alapján meghatározandó feladatokra célszerű kiépülni •a párhuzamosságok, az átfedések és a rivalizálási lehetőségek minimalizálásával •a katonai, rendőri, vám- és pénzügyőri, büntetés végrehajtási, katasztrófavédelmi szakágakkal legalább azonos szinten pozícionálják a biztonsági kihívások a nemzetbiztonsági szolgálatokat is Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 24/34

25 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

26 Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia A hatékonyabb nemzetbiztonság „kiegészítői” •új, (nemzet)biztonság tudatos szemlélet és gondolkodás •újszerű és innovatív, XXI. századi készségek, megoldások •kormány közeli, elemző, értékelő és döntés előkészítő szervezet •közös és egységes, differenciált hozzáférésű (nemzet)biztonsági adat- és tudásbázis, intelligens, elemző, értékelő, összefüggéseket vizsgáló, scenario analízisen alapuló döntés elkészítő hatásvizsgálatokkal és modellekkel •Nemzeti Koordinációs és Operatív Biztonsági Központ a bármikori, gyors, rugalmas, hatékony és gazdaságos együttműködésekre valamint beavatkozásokra •a követelmények arányossága a költségvetési keretekkel •tömegpszichológiailag tudatosan felépített, rendszeres Tv illetve média megjelenésekkel a közvélemény megnyerése, miszerint a Szolgálatok már nem ellenünk, hanem értünk vannak (pozitívebb értékítélet elérése) •a szakemberek számára kiszámítható és garantált életpálya modell, kivételes erkölcsi és anyagi megbecsüléssel •további hasznosságok és célszerűségek Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 26/34

27 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

28 A NATO H Í RSZERZ É SE-FELDER Í T É SE •A NATO minden művelet é nek legfontosabb r é sze a z előkészítő és a követő felder í t é s-elh á r í t á s •A NATO felder í t é s v é grehajt á s á nak c é lja a politikai é s katonai hat ó s á gok t á mogat á sa, b é k é ben é s v á ls á ghelyzetben egyaránt •A NATO alapvetően a tag á llamok nemzeti felder í t é s é re t á maszkodik •A NATO felder í t é s az integr á lt ö sszadatforr á s ú felder í tő-h í rszerző rendszerre alapul Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 28/34

29 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

30 Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia AZ EU H Í RSZERZ É SE-FELDER Í T É SE •Az EU sem rendelkezik ö n á ll ó h í rszerz é ssel •Az EU Egyes í tett Helyzetelemző K ö zpontja é s Műhold K ö zpontja gyűjti a felder í t é si adatokat •Az EU Katonai T ö rzs H í rszerző Oszt á lya elemzi a v á ls á gk ö rzeteket •A nemzeti polgári hírszerzésektől delegált szakemberek is segítik az EU illetékes vezetőit 30/34 Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28.

31 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

32 Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Következtetés - ajánlás •A megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonságpolitikai kihívások mind nagyobb része tartozik a nemzetbiztonsági illetve titkosszolgálatok illetékességi körébe. •A polgári demokratikus országok illetve kormányaik ezt felismerve, jó érzékkel felértékelik a rendvédelmi és ezen belül a titkosszolgálati tevékenységet •Kizárólag ily módon lehet időt és ezzel előnyt szerezni a sokszor nehezen átlátható nemzetközi és belföldi biztonsági környezetben •A hírszerzésnek és elhárításnak a megelőzésen alapuló védelmi és érdekérvényesítési szerepe döntő egy nemzet életképességében! 32/34 Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28.

33 A h a z a m i n d e n e l ő t t !

34 Köszönöm az érdeklődésüket! Dr. Várhalmi Antal Miklós (PhD) nemzetbiztonsági szakértő www.varhalmi.hu www.nemzetbiztonság.lap.hu Pécsi Tudományegyetem FEEK A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások című nemzetközi tudományos konferencia Dr. Várhalmi Antal Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében-2012.06.28. 34/34


Letölteni ppt "A h a z a m i n d e n e l ő t t !. A Nemzetbiztonsági Szolgálataink meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések