Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyes adatok védelme a világhálón Dr. Mező István DE-ÁJK tanársegéd Grafik: Robert Fucik.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyes adatok védelme a világhálón Dr. Mező István DE-ÁJK tanársegéd Grafik: Robert Fucik."— Előadás másolata:

1 Személyes adatok védelme a világhálón Dr. Mező István DE-ÁJK tanársegéd Grafik: Robert Fucik

2 Témakör csomópontjai  Internet gazdasági és jogi meghatározása  Adatvédelem alapelvei  Adatvédelem fejlődése  Konfliktus helyzetek –Személyes adatok kezelés az elektronikus szolgáltatások során –Munkahelyi internet használat –Adatvadászat –E-fizetés  Speciális adatvédelmi előírások

3 Internet gazdasági hatásai  Globális jellegű piac  Minden információt mindenkinek minden időben, és mindenütt  Határtalan piac előnyei és hátrányai  Az internet, mint egész senkié  100%-os biztonság nem létezik  Kibertér kockázatai –Írástudók hatalma –Ismeretlenség –Bizalom hiánya –Jogi vákuum

4 Internet jogi jellemzése  Nyilvános, elvileg bárki számára hozzáférhető  Nincs tekintettel országhatárokra  Adatvédelmi, adatbiztonsági szempontból igen sérülékeny  Olyan információk, adatok érhetők el általa, amelyek ellenőrizetlen forrásból származnak  Jogsértő cselekmények elkövetésére széles teret enged

5 Internet jogi keretei  adatvédelem  szerzői jogok  elektronikus kereskedelem  e-fizetés  elektronikus hitelesség  elektronikus hírközlés  reklámozási előírások és fogyasztóvédelem  számítógépes bűnözés elleni fellépés  IT-biztonság követelményei

6 Adatvédelem fejlődésének rövid áttekintése  I. generációs „informatikai törvények” 1970-es évek  Információs önrendelkezési jogok garantáló nemzeti és nemzetközi adatvédelmi szabályozások –ET adatvédelmi egyezménye (1981) –magyar Avtv. 1992  95/46/EK irányelv létrehozta egységes adatvédelmi teret az EU-n belül  ET ajánlásai a személyes adatok védelméről az interneten, (99.5)  Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) 1997 technológiaorientált és szektor semleges adatvédelem

7 Adatvédelem alapelvei EU Alapjogi Chartájában  Személyes adatokat kizárólag az érintett önkéntes, tájékozott beleegyezése vagy törvényi felhatalmazás alapján lehet gyűjteni  Személyes adatok kezelése célhoz kötött (tilos az indokolatlan tárolás)  Mindenki megismerheti a róla gyűjtött adatokat  Érintettet tájékoztatás és tiltakozási jog illeti meg  Személyes adatokat csak tisztességesen és jóhiszeműen lehet gyűjteni (tilos a titkos adatgyűjtés törvényi felhatalmazás nélkül)  Személyes adatok törvényes kezelését független hatóságnak kell ellenőrizni

8 EK adatvédelmi jogának a fejlődése  29-es munkacsoport felállítása (3/97-es ajánlás)  97/66/ EK irányelv személyes adatok védelme a távközlésben  45/2001/EK rendelet létrehozta az Európai Adatvédelmi Biztos  Lindqvist ügy C-101/01  2002/58/EK irányelv a személyes adatok védelméről az elektronikus hírközlésben  2004/535/EK Bizottsági döntés a légi utasok adatainak USA-beli továbbításáról  Irányelv tervezet a munkahelyi privacy védelméről  Data retention (adat megőrzési irányelv)

9 95/46/EK irányelv a személyes adatok védelméről és az adatok szabad áramlásáról  Tárgyi, tartalmi hatály  Adatvédelem alapelvei  Fogalmi egységesítés  Alkalmazandó jog meghatározása  Adatkezelés jogszerű alapjai  Érintettek tiltakozási jogainak rögzítése  Adatfeldolgozás szabályai  Személyes adatok továbbítása harmadik országba  Felelősség, szankciók, bírói kontroll  Független adatvédelmi kontroll

10 Személyes adat fogalma   bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;   Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;

11 Védendő adatok köre  Jelszavak, belépési kódok  IP cím  Látogatott lapok közötti kapcsolat  A lapok böngészésének időtartama  E-mail  Telefonszám  Bankszámla  Képek, Aláírás (képe)

12 Személyes adatokat veszélyeztető tényezők az interneten  Személyes adatok kéretlen közzététele  Cookies (sütik) és Log-file  Védetlen e-mailek átírása, átirányítása, lemásolása  Chat szobák statisztikai kiértékelése  Adathalászat, adatlopás  Adatnyomok feltérképezése  fogyasztási vagy személyiség profilok kialakítása  Kémprogramok, vírusok  Lehallgatások  Használati és kapcsolási adatok hosszú idejű tárolása  Carnivore és az ECHELON

13 Veszélyeztető tényezők elleni fellépés eszközei  Önvédelem (tudatos felhasználói szokások, privát titkosítás)  Önszabályozás –Adatvédelmi audit –Bizalom, mint versenyelőny kialakítása  Jogi előírások megléte, felelősség érvényesítése  Technológiai eszközök fejlesztése  Globális együttműködés a biztonság fokozásáért

14 Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra irányadó törvényi előírások  1959: IV. Ptk (Polgári Törvénykönyv)  1992: LXIII. Avtv  1997: CLV. fogyasztóvédelmi tv  2001: CVIII.tv az e-kereskedelemről  17/1999. (II.9) Korm.r. a távollevők között kötött szerződésekről  1996:CXII. Hptv 13/b§

15 Az Internetre is alkalmazandó Avtv. előírások  Adatkezelőnek meg kell tennie mindazon technikai és szervezeti intézkedések, hogy az adatvédelem szabályai érvényesüljnenek.  Adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia adatvédelmi politikájáról –Milyen adatokat gyűjt, dolgoz fel, milyen módon, milyen célból és milyen hosszú ideig őrzi meg azokat  Adatvédelmi Biztos hatásköre kiterjed az interneten folyó személyes adatkezelésekre is  Jogsérelem esetén az adatkezelő ellen kereset indítható bíróság előtt  Az adatkezelőnek kárfelelősége áll fent, amely alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

16 Internet alkalmazásának jogi követelményei I.  Szolgáltatás nyújtás esetén az ASZF-t hozzáférhetővé kell tenni és tájékoztatást kell adnia a 2001:CVIII.tv 4§ alapján  Anonimitás lehetővé kell tenni a böngészés esetén,  Ha a jogügylet biztonságos lebonyolításához szükséges, akkor kerülhet sor a felhasználó azonosítására  Felhasználókat tájékoztatni kell az interneten folyó kommunikáció kockázatairól, és ezek csökkentésének formáiról  Szolgáltató nem olvashatja el, nem módosíthatja másoknak küldött üzeneteket.  A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozására, módosítására, díjak számlázásának figyelemmel kísérésel illetve követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő felhasználók adatait

17 Internet alkalmazásának jogi követelményei II.   A szolgáltató a szolgáltatása igénybevételével kapcsolatos adatokat kezelheti, ha arra szolgáltatása hatékonyságának növelése érdekében kerül sor, de nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő adataival.   A szolgáltató az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.   A igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

18 Szolgáltató által kezelt adatok köre  Alapadatok (név, cím, telefonszám bankszámla)  Használati adatok –Használat kezdete vége –Látogatott lapok köre –Küldött levelek tartalma, címzettjei –Minden „egérkattintás”

19 kéretlen reklámok és álüzenetek tilalma   Elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés.   Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely lehetővé teszi a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személy azonosítását, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.   Tájékoztatni kell a címzettet, hogy hozzájárulását visszavonhatja   A szolgáltatónak „Robinson-listát” kell vezetnie

20 Összegzés  Többrétegű szabályozási rendszerek  Technológia orientáltság hiányosságai  Biztonság korlátozza a személyes adatok védelmét, az anonimitást és így más alapjogok érvényesülését  Cél a helyes mérték megtalálása  Önszabályozás és az önvédelem eszközei

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Személyes adatok védelme a világhálón Dr. Mező István DE-ÁJK tanársegéd Grafik: Robert Fucik."

Hasonló előadás


Google Hirdetések