Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zsiros Emese Örkényi Ágota Országos Gyermekegészségügyi Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zsiros Emese Örkényi Ágota Országos Gyermekegészségügyi Intézet."— Előadás másolata:

1 Zsiros Emese Örkényi Ágota Országos Gyermekegészségügyi Intézet

2 Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet – OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatgyűjtési, elemzési, információs, kutatási, módszertani és szervezési feladatokat ellátó intézet. Közreműködik a gyermekegészségügyi ellátórendszert érintő szakmapolitikai, finanszírozási, minőségellenőrzési és oktatási feladatokban. Jelenlegi formájában 2003 óta működik Főigazgató: dr. Mészner Zsófia, gyermekgyógyász, infektológus Szerkezete: Módszertani Osztály: gyermekegészségügyi módszertani, szakértői tevékenység, gyermekegészségügyi szakellátás szakfelügyelői tevékenységének segítése Családtervezési, Kisgyermekkori Prevenciós és Ifjúsági Osztály: perikoncepcionális tanácsadás, szoptatással kapcsolatos szakértői tevékenység, kisgyermekkori pszichoszomatikus tanácsadás. Kamasz tanácsadás, szülés utáni depresszió tanácsadás, szexológiai módszertani munka : Gyermekegészségügyi Információs és Kutatási Osztály : speciális feladatok a prevenció terén, epidemiológiai adatgyűjtés, kutatási (Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása) -> A program kidolgozásában és kipróbálásában résztvevő szakértők: Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella, Németh Ágnes, Zakariás Ildikó.

3 2008 - a „Közös Kincsünk a Gyermek, Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program” keretében egészségfejlesztési tartalmú kisfilmek 2009 - Külső szakértők bevonásával a filmekhez kapcsolódó gyakorlatsorozatok Gyakorlatok kidolgozói: Jékely Endréné (pedagógus) Jármi Éva (pszichológus) „KamaszOK. vagyunk” egészségfejlesztési program három részből áll: • Gyermekbiztonság, balesetek megelőzése • Bántalmazás • Kamasz vagyok… 2010 - általános és középiskolában dolgozó pedagógusok és iskolapszichológusok közreműködésével tanórai keretek között kipróbálás, hatásvizsgálat készítése. 2011 - két képzési modulra osztva, egy-egy 30 órás felkészítő tréning tematika kidolgozása és az első két csoport elindítása. Tréning tematika kidolgozói: Jármi Éva, Várnai Dóra, Dr. Nagy József

4 - a 14–18 éves fiatalok egészségfejlesztése, › attitűdformálás és ismeretátadás, › az önismeret mélyítésén, › a serdülőkorban felmerülő nehézségek tudatosításán, › a lehetséges megoldási utak megismerése révén. A Kamaszok és Bántalmazás modul: középfokú iskolába járó tanulók számára - módszertani segédanyag kidolgozása a pedagógusok részére, az osztályfőnöki órák egészségfejlesztési tartalommal való megtöltésére. › a pedagógus alkalmat teremt a kisfilmek levetítésére, › a módszertani anyag javaslatai alapján az osztály sajátosságait és saját elképzeléseiket is figyelembe véve vezeti a témák közös feldolgozását. * A Gyermekbiztonság és balesetek modul célcsoportja: az alapfokú iskolai korosztály

5  tematikája komplex: a kamaszok életének számos helyzetét és kérdését felöleli,  a kamaszok életmódjának, életvitelének normatív és lehetséges konfliktusait, problémáit érinti  az alkalmazott módszerek korszerűek, interaktívak, élmény centrikusak, ismeretátadás helyett készségek formálását célzó technikák,  a témakörök feldolgozását, a foglalkozásra való felkészülést segítik az egyes témákhoz kapcsolódó szakmai háttéranyagok (ismeretek, kutatási eredmények),  a program valamennyi anyagát (filmek, gyakorlatok és háttéranyagok) egy multimédiás DVD tartalmazza,  ehhez a módszertani anyaghoz szervesen kapcsolódik a kipróbálás és a hatásvizsgálat.

6 A gyakorlatok alkalmazásához, az előkészületek során érdemes felmérni: • az adott csoport kapacitását: aktiválhatóságát, kohézióját, bizalmi szintjét, • a pedagógus és az osztály kapcsolatát: együttműködés fokát, • a pedagógus saját teherbírását: csoportvezetői jártasságát, energiaszintjét. • minden téma esetében strukturált (A) és dinamikusabb (B) feladatok közül lehet választani. • mennyire legyen egyéni a feldolgozás: (1) általános, (2) személyesebb témák

7 Célja: a filmeken bemutatott élethelyzetek és az ezt követő csoportos feldolgozás révén az érintett korosztály (14-18 éves, vagyis 9-12. osztályos fiatalok)  önismeretének mélyítése;  reflektivitásuk növelése;  a serdülőkorban felmerülő nehézségek tudatosítása;  lehetséges megoldási utak megismerése;  döntési helyzet felismerése, a döntés felelősségének tudatosítása, a saját döntésre való felkészítés;  konfliktus helyzet felismerése és kezelése,  alternatívák bővítése,  illetve az egymás iránti tolerancia növelése,  a különbözőség elfogadásának elősegítése. A DVD-n található főbb részei: Kamasz vagyok... : 8 nagy témakör, 13 témát ölel fel. Bántalmazás modul: 3 nagy témakört tartalmaz.

8 Kamasz vagyok: B ántalmazás: 1. Bevezető epizód („Tipikus kamasz”) 2. Szabadidős tevékenység 3. Szocializáció- bűn (segítségkérés- és nyújtás) 4. Szülői kapcsolatok 5. Drogfogyasztás 6. Párkapcsolat, fiatalkori szex 7. Felelősségvállalás 8. Záró epizód 1. Családon belüli bántalmazás 2. Szexuális kizsákmányolás 3. Kortárs bántalmazás

9 Cél: • Az elkészített anyagok kipróbálása tanulócsoportokban • Tapasztalatok, visszajelzések összegyűjtése a későbbi változtatások céljából A kipróbálók:  általános- és középiskolás pedagógusok  iskolapszichológusok • Hatásvizsgálati tanulmány készítése

10 • 7 középiskolai pedagógus, 7 különböző középiskola, 208 tanuló • Felkészítés • A Kamaszok vagyunk és Bántalmazás modulok közül előre meghatározott, 6 témakör • Tanórai keretben történő kipróbálás Hatás vizsgálata: Tanulók esetében: - kérdőív (elő/utóteszt) Pedagógusoknál:- jegyzőkönyv a megtartott foglalkozásokról, - csoportos konzultáció

11 A kvantitatív vizsgálat: - Pszichológiai skálák (élettel való elégedettség, önértékelés, megküzdési képesség, empátia, szülő- gyerek kapcsolat, osztályközösség kohéziója, iskola iránti attitűd, illetve attitűdmérés a 6 témakör céljaival összhangban) - Tanulók programmal való elégedettsége A kvalitatív vizsgálat: - Módszertani anyagban javasolt óravázlattól eltérések, és okai - Elégedettség (háttéranyag, film, instrukció, gyakorlatok megvalósíthatósága) - Problémák a kipróbálás során - Pozitív tapasztalatok - Javaslatok

12 • 7 iskolapszichológus, 8 osztály, 224 tanuló • Szabadon választható témakörök a Kamaszok vagyunk modulból • Felkérés, kipróbálás • Elektronikus kapcsolattartás Hatásvizsgálat: Jegyzőkönyv, kérdőív

13 Kérdőív: - Adminisztratív adatok - Megtartott foglalkozások jegyzőkönyvei - Programról kialakult vélemények, javaslatok - Vélemény a diákokra gyakorolt hatás mértékéről - Vélemény a pedagógusok körében való használhatóságról

14 1. A program fejlesztő hatását a tanulókra, illetve ennek mértékét nem sikerült kimutatni a mért dimenziókon. Tanulók véleménye: közel kétharmaduk egyetértett azzal, hogy megtanulta erőszakmentesen kezelni a konfliktusokat, - több mint felük egyetértett a program általános használhatóságával, és későbbi felhasználhatóságával, - kevesebb mint fele értett egyet a program önismereti és társas hozadékával. 2. A programmal való elégedettség kvalitatív módon igazolódott. Tanulók véleménye alapján: összességében elégedettek voltak a programmal (foglalkozások légköre, érdekes témák, foglalkozások). Tanárok és iskolapszichológusok véleménye alapján: nagyon elégedettek voltak a gyakorlatok megvalósításához szükséges instrukciókkal Elégedettek voltak a feladatok kivitelezhetőségével, háttéranyagokkal Legkevésbé a kisfilmekkel voltak elégedettek az iskolapszichológusok

15 3. A program használhatósága a pedagógusok/iskolapszichológusok véleménye alapján igazolódott. Pedagógusok és iskolapszichológusok véleménye: a módszertani anyag alkalmazható, és a foglalkozások a javasolt óravázlatok alapjá megvalósíthatóak.

16 Nehézséget okozott a kipróbálás során A pedagógusok esetében: - időkeret tartása (45 perc) nagy létszámú osztályban - diákok ellenállásának kezelése - szenzitív témák kezelése - módszertanban használatos technikák újszerűsége, alkalmazása - A csoportvezetői jártasság, készség hiánya

17 Alacsony válaszadási arány, a kipróbálás nehézségei az iskolapszichológusok oktatási intézményben betöltött pozíciójából eredhetnek. A program megvalósítását meghatározó szempontok: - Az iskola alkalmazottja (hány iskolát lát el egyszerre?) - Teljes állásban dolgozik az iskolapszichológus az adott intézménynél? - Milyen működési keretek között, az iskola milyen igényeit tudja kielégíteni (van-e lehetősége csoportos foglalkozásokat tartani?) - Milyen az adott osztállyal és az osztályfőnökkel a kapcsolata? - Folyik-e már az iskolában egészségfejlesztési program?

18 A hatásvizsgálat alapján igazolódott, hogy : - a pedagógus és iskolapszichológus felhasználók számára a felkészítés és képzés indokolt. - a képzés során az elméleti felkészítés és a csoportvezetői készségek megerősítése után, az osztály bizalmi szintjének növekedését követően ajánlott a szenzitívebb témák feldolgozása. Jelenleg folyamatban: • az anyag részleges integrálása az ELTE pedagógusképzés egyik kurzusába • a módszertani anyag átdolgozása a tapasztalatok alapján • Kézikönyv készítés a felhasználás segítésére • Felkészítés, képzés biztosítása a pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak • a két egymásra épülő pedagógusképzés akkreditálása

19 Tréning tematika kidolgozói, trénerek: › Jármi Éva: pszichológus, ELTE PPK oktatója › Dr. Nagy József: pszichológus, tréner › Várnai Dóra: pszichológus, pedagógus, OGYEI Szakmai vezetői: • Örkényi Ágota: pszichológus, OGYEI • Zsiros Emese: pszichológus, OGYEI Projekt manager: Toma Andrea, OGYEI

20  Pedagógusok (és iskolapszichológusok) felkészítése a gyakorlatok iskolai/osztálytermi alkalmazására › A feladatok, témakörök megismerése › Sajátélményként kipróbálása › Gyakorlatvezetési tapasztalat megszerzése modulonként 30 órában.  A tréningen résztvevők számára biztosított a: › Kézikönyv: a hatásvizsgálat visszajelzései alapján átdolgozott, tartalmazza program módszertani koncepcióját, célrendszerét, az adott modul foglalkozásainak részletes leírását és segédanyagokat (feladatlapokat) › DVD: a kisfilmek, és a különböző témák feldolgozásához szükséges háttéranyagot, tudományos adatokat, elméleti összefoglalókat.

21  A tréning 2 modulra oszlik Az első modul a serdülőkor, mint normatív krízis lehetséges konfliktusait járják körül, elsősorban a személyiség- és önismeret fejlesztésére helyezve a hangsúlyt, témakörök : 1.Nyitójelenet – bemutatkozás 2.Szabadidős tevékenység – Időbeosztás és nemi szerepek 3.Szülők 4.Kamaszkori párkapcsolatok – fiatalkori szex 5.Felelősségvállalás – Támogatás 6.Jövőkép – pályaválasztás A második modul képzési szempontból az elsőre épül: Preventív szemléletű, az életszakasz súlyosabb kérdéseivel, szenzitívebb témáival foglalkozik: 1.Szocializáció – bűnre csábítás 2.Felelősségvállalás- Alkoholfogyasztás- bulik világa 1. 3.Drog – bulik világa 2. 4.Családon belüli bántalmazás – a titok 5.Szexuális kizsákmányolás – csábító diákmunkák 6.Kortárs bántalmazás * Az iskolapszichológusok számára az első modul elvégzése nem előfeltétele a másodiknak.

22 I. Modulról  A pedagógusok elégedettek a programmal és a felkészítéssel.  Döntő többségük szerint a továbbképzés megvalósította a kitűzött célokat.  Egyöntetűen hasznosnak érezték a gyakorlat és az alkalmazott oktatási módszereket.  Nagy részük számára újszerűek voltak a képzésen megismert információk. II. Modulról  Az iskolapszichológusok elégedettek voltak a programmal és a felkészítéssel.  Nagy részük számolt be arról, hogy a képzés teljesítette előzetes elvárásait.  Hasznosnak találták a továbbképzés gyakorlataiból tanultakat.  Döntő többségük megfelelőnek találta az alkalmazott oktatási módszereket.

23 Zsiros Emese zsiros.emese@ogyei.hu


Letölteni ppt "Zsiros Emese Örkényi Ágota Országos Gyermekegészségügyi Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések