Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens"— Előadás másolata:

1 Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens
A romák társadalmi integrációja érdekében tett kormányzati intézkedések Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens

2 I. A roma népesség társadalmi helyzetének áttekintése
A roma népesség létszáma: a évi népszámlálás szerint 190 ezer fő vallotta magát cigánynak, a reprezentatív szociológiai felmérések szerint ez a szám ezer fő közötti Több tízezerre tehető azon családok száma, akik szegregált, elslumosodott, telepszerű, komfort nélküli lakáskörülmények között élnek Jelenleg a cigányok mintegy fele él városokban, a fővárosban a 10%-uk, 40% pedig általában 1000 vagy annál kisebb lélekszámú községekben Az aprófalvakban megfigyelhető egy olyan társadalmi mobilizációra képtelen réteg kialakulása, amelyet a szociológusok ‘underclass’-ként, társadalom alatti osztályként írnak le A gettósodás ugyanakkor a városokban is tapasztalható Ezekben a periferikus falvakban és városi gettókban többségében romák és velük azonos státuszú nem romák élnek

3

4 A kirekesztettség következményei
Ezeken a településeken, településrészeken a lakosság egészségi és életminőségre vonatkozó mutatói jelentősen rosszabbak az országos átlagnál A romák munkaerőpiaci helyzete drámai mértékben romlott a rendszerváltozás után, mivel korábban nagy részük a legveszteségesebb ágazatokban dolgozott, ott is a legalacsonyabban képzett munkások között voltak, és a helyzetet az etnikai alapú diszkrimináció is súlyosbítja Egy 2003-as kutatás szerint a 15 és 74 év közötti roma férfiak kevesebb, mint harmadának van munkajövedelme, és ennek a csoportnak is a 70%-a segéd- vagy betanított munkásként dolgozik A roma nőknél a helyzet még rosszabb: mindössze egyhatoduknak volt a felmérés szerint valamilyen rendszeres munkája, ami a korai gyermekvállalással, a nem megfelelő képzettséggel és a nemi alapú diszkriminációval függ össze A szegénység előfordulása a roma népesség körében 5-10-szeres a nem roma népességhez képest Az oktatásban is megfigyelhető a roma gyermekek szegregációja: óvodába csupán 42%-uk jár, miközben az országos átlag 88% Magas a lemorzsolódás már az alapfokú oktatásban és a magántanulóvá, valamint az értelmi fogyatékossá minősítés aránya is jóval magasabb, mint a nem roma tanulók körében

5 II. A romák társadalmi integrációja érdekében tett kormányzati intézkedések 2002-2008 között
II. 1. A közötti intézkedések az oktatás és egészségügy területén: 1047/1999. (V. 5.) Korm. hat. A cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról Oktatás: Országos Oktatási Integrációs Hálózat Integrációs normatíva Lépések a fogyatékossá minősítés gyakorlata diszfunkcionális elemeinek kiszűrése érdekében (az álfogyatékosság megszüntetése) Az iskolai szegregáció és diszkrimináció tilalma bekerült a közoktatási törvénybe Egészségügy: az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja: pályázati programok Cél: a népegészségügyi szűrővizsgálatokon a roma lakosság részvételének növelése

6 Foglalkoztatási és agrárgazdasági intézkedések 2002-2003
A megyei munkaügyi központok és a cigány kisebbségi önkormányzatok a romák foglalkoztatására irányuló programok megvalósítása során való együttműködésének elmélyítése Munkaerőpiaci PHARE-programok folytatása – komplex munkaerőpiaci (re)integráció Agrárgazdaság: Az éveken át jól működő, a hátrányos helyzetű, munkanélküli lakosság gazdálkodását elősegítő program megszűnése problémákat okozott

7 Diszkriminációellenes programok és kommunikáció 2002-2003
A rendőrség és a kisebbségi önkormányzatok működése nem volt kellően gördülékeny – roma koordinátorok aktivitásának fokozása IM Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózata Jogvédő szervezetek támogatása A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány cigány tanulók tanulmányi ösztöndíj programjának folytatása

8 II. 2. Kormányzati intézkedések 2004-2006 között
1021/2004. (III. 18.) Korm. hat. A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat működésének fenntartása, a hálózat fejlesztése (3 fős bővítés a vizsgált időszakban és a félfogadási helyek számának növelése) Egészségügy: a népegészségügyi szűrővizsgálatokon a roma lakosság részvételének növelése érdekében kiírt pályázatok Tolerancia az Egészségért Program (2004) modellkísérlet 5 kórház bevonásával Regionális roma egészségnapok 2006-ban a helyi ÁNTSZ-ek szervezésében Komplex prevenciós program (kiadványok, képzések, rendezvények; háziorvosok, ápolók, védőnők részére)

9 Lakhatás „Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modell programja”: telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek, köztük többségében romák életminőségének javítása – pályázati források 2005-ben negyven település támogatása 2006: 575 MFt, 11, részben önkormányzati, részben civil szervezet által benyújtott pályázat támogatása

10 Oktatás és képzés Országos Oktatási Integrációs Hálózat működése folytatódott, a bázisintézmények pedagógiai modernizációja megvalósult A program beépült az NFT HEFOP 2.1 intézkedés „Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben” „A” pályázati komponensébe, így valósult meg a folytatása 2006-ban közel 800 iskola alkalmazta az Integrációs Pedagógiai Módszert Az „Utolsó Padból” Program A roma gyermekek nem megalapozott és orvosilag nem igazolt enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősítésének felülvizsgálata A Tanoda-program Tanoda típusú (extrakurrikuláris) intézmények létrehozása Óvodai férőhelyek bővítése Útravaló Ösztöndíjprogram 2005 szeptemberében indult Mentorálási elemek és a tandíjköltségek átvállalása

11 Foglalkoztatás Közmunkaprogramok, közhasznú foglalkoztatás – a roma népességre gyakorolt hatás felmérését nehezíti az etnikai adatgyűjtés tilalma 2004-ben mintegy roma foglalkoztatását oldották meg a munkaügyi központok, 2005-ben ez a szám kb fő, 2006-ban fő volt Komplex munkaerőpiaci programok Több aktív eszköz egyidejű alkalmazása A roma partnerekkel való együttműködés erősítése, a megállapodások számának jelentős növekedése

12 Az informatikai tudás és eszközrendszer fejlesztése 2004-2006
Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok támogatása és informatikai képzése Használt és felújított számítógépek juttatása roma civil szervezeteknek és magánszemélyeknek pályázati úton „Digitális írástudás – EU pályázatíró tréning”

13 Kultúra, kommunikáció, identitás 2004-2006
Több „nem célzottan roma” program, amelyek valószínűleg érintik a romákat: amatőr művészeti fesztiválok támogatása, stb. Roma riporterek, műsorvezetők nem kisebbségi műsorokban való rendszeres megjelenése a médiában A roma kulturális értékek megőrzését célzó támogatások

14 II. 3. Kormányzati intézkedések a 2007-2010 közötti időszakban
Jogszabályi háttér: Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat - Országgyűlés június 25-én ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el re vonatkozó kormányzati feladatok /2007. (XII. 27.) Korm. határozat (kétéves intézkedési terv) évekre szóló intézkedési terv előkészítés alatt

15 A Roma Integráció Évtizede Program
A Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) 9 közép- és kelet-európai ország (Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Macedónia, Montenegrói Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovákia) összefogásával létrejött nemzetközi együttműködés Négy prioritási terület (a kitűzött célok és mutatók meghatározása) Oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és lakhatás A résztvevő országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy közötti időszakra tervezett, a romák társadalmi integrációját elősegítő intézkedésekről átfogó tervet készítenek Magyar elnökség: júl jún. 30. 68/2007. (VI. 28.) OGY hat. A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 1105/2007. (XII. 27.) Korm. hat. a stratégiai terv évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről évekre vonatkozó intézkedési terv előkészítése

16 Kétéves intézkedési terv
Célja: felgyorsítja a romák társadalmi integrációját és gazdasági helyzetének javulását. rövidtávon hozzájárul a romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentéséhez, hosszútávon megszünteti azt. elősegíti a társadalmi kohézió erősítését.

17 Az esélyegyenlőség elvének a támogatáspolitikában való hatékonyabb érvényesítése
„esélyegyenlőségi elvű támogatáspolitika” – útmutató kidolgozása Helyzetértékelés Intézkedési terv Esélyegyenlőségi szakértők bevonása a fenti dokumentumok elkészítésébe A források elosztása során az esélyegyenlőség elvének horizontális érvényesítése, a mélyszegénységben élők (köztük nagy számban a romák) ÚMFT-s és hazai forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése A forrásoknak a feltárt esélyegyenlőségi problémák megoldása érdekében történő mozgósításának szakszerű tervezése

18 Bevezetése Célja: a mélyszegénységben élők esélyeinek javítása,
forrásokhoz való hozzáférés biztosítása. Alapelvek A területi és szociális szempontok egyidejű figyelembe vétele. Helyzetértékelést kell készíteni. a pályázó meghatározza a bevonandó célcsoport területi, és szociális hátrányok szerinti megoszlását. a programmegvalósítás helyszínének (régió, megye, kistérség, település/települések) jellemezése. Szakértő biztosítása!

19 Céljai Célja: csak azok a pályázatok, programok kapjanak támogatást, amelyek biztosítják, hogy a romák iskolai és területi szegregációja csökken, illetve megszűnik. Jelenleg az oktatás és lakhatás területén (ROP városfejlesztés) működik. További lépések: kiterjeszteni az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy területére → esélyegyenlőségi útmutató készült. →2010. május 1.: a jogszabályi háttér megteremtése, alkalmazása pályázatok során.

20

21 Anti-szegregációs tervek

22 Közoktatási esélyegyenlőségi tervek

23 Intézkedések az oktatás területén 2007-2010
Az Országos Oktatási Integráció Hálózat további működtetése A Tanoda-program folytatása Az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó szabályozás pontosítása az iskolák közötti szegregáció csökkentése érdekében A közoktatás területén a hazai és uniós forrásokhoz való hozzáférés feltétele az esélyegyenlőségi útmutató elkészítése Óvodáztatási támogatás a hátrányos helyzetű gyermekek szülei számára Ösztöndíjprogramok: Útravaló Ösztöndíjprogram, magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása

24 Oktatás II. óvodáztatási támogatás
2009. január 1-től halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője kérheti, feltétel: gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába összege első alkalommal Ft, a további alkalmakkor pedig Ft. a szegregáció csökkentése érdekében az iskolai körzethatárok módosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben max. 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a település egészén a közoktatási esélyegyenlőségi terv - a hazai és uniós forrásokhoz való hozzáférés feltétele az esélyegyenlőségi útmutató elkészítése. roma tanulók ösztöndíja – forrás 2009-ben: 464,7 millió Ft.

25 Intézkedések a foglalkoztatás területén 2007-2010
Közmunkaprogramok: a romák részvétele meghatározó volt Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány évente több százmillió forinttal támogatja a romák munkaerőpiaci integrációját elősegítő programokat ÚMFT-források felhasználása foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához START programok „Lépj egyet előre!” program – alacsony iskolai végzettségűek számára szakképzettség megszerzésének lehetősége Munkahelyteremtő pályázatok „Út a munkához” program

26 Foglalkoztatás II. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” Forrás: TÁMOP 1.1.2 2008-ban főt vontak be, ebből fő képzésben is részt vett. „Lépj egyet előre! II.” Forrás: TÁMOP projekt szeptember 1-től augusztus 31-ig. 22 000 felnőtt képzésének támogatása. új elem: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 150 teljesített óra után képzési támogatásként minimálbérnek megfelelő összegű támogatást kapnak. Start-programok (2008. vége) 38927 főt foglalkoztattak START-kártyával. START PLUSZ programban en vettek részt. START EXTRA program 6109 kártyát igényeltek..

27 Intézkedések a lakhatás területén 2007-2010
A telepprogram folytatása Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika megvalósulásának jó példái: A 2008-as ÚMFT Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „funkcióbővítő- és integrált szociális jellegű városfejlesztési pályázat” részeként az önkormányzatoknak anti-szegregációs tervet kellett készíteniük – 160 ilyen terv készült el Az ÚMFT keretében megvalósuló a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex fejlesztését célzó projekt keretében esélyegyenlőségi útmutató kidolgozása

28 Lakhatás II. Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program 2005 óta 39 település nyert összesen kb. 3 milliárd Ft-t 2009 – 800 millió Ft pályázat ,4 milliárd Ft pályázat (50% EU – 50% hazai támogatás)

29 Intézkedések az egészségügy területén 2007-2010
Továbbra is kiemelt cél a népegészségügyi szűrővizsgálatokon a roma lakosság részvételének fokozása- pályázati programok Az alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása A TÁMOP egészséget érintő fejlesztéseinek bemutatása – regionális tájékoztató sorozat

30 Egészségügy II. Népegészségügyi szűrővizsgálatokon, a szív- és érrendszeri szűréseken való tudatos részvétel fokozása szegregált lakókörnyezetben élők számára. Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása” összesen 3,8 milliárd forint (ROP) TÁMOP egészséget érintő fejlesztéseinek bemutatása - regionális tájékoztató sorozat a Regionális Fejlesztési Tanácsok bevonásával.

31 Anti-diszkrimináció 2007-2010
A Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása c. Átmeneti Támogatás program A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat további működtetése, fejlesztése

32 „Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában”
A komponens: Roma és fogyatékkal élő személyek média képzése és foglalkoztatása B komponens: A diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül Cél: a média eszközeinek felhasználásával a diszkriminációval fenyegetett, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi befogadását erősítsük, az irántuk megnyilvánuló előítéleteket és hátrányos megkülönböztetésüket csökkentsük annak érdekében, hogy elősegítsük mind a társadalmi, mind a munkaerő-piaci integrációjukat. Forrás: TÁMOP : 1, 5 milliárd Ft

33 III. Egyeztetési fórumok
Roma Integrációs Tanács (RIT) A 1129/2006. Korm. hat. hozta létre A Kormány döntéseit előkészítő, véleményező, javaslattevő szerv a romák társadalmi integrációját érintő kérdésekben Roma Irányító és Monitoring Bizottság A RIT-en belül működő szerv, elsősorban a RIÉP Stratégiai Tervhez és annak intézkedési tervéhez kapcsolódó feladatokat lát el Civil Ernyő A RIT mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő civil szerveződés

34 Köszönöm a figyelmet! Pécs, november 20.


Letölteni ppt "Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések