Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A romák társadalmi integrációja érdekében tett kormányzati intézkedések 2002-2010 Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A romák társadalmi integrációja érdekében tett kormányzati intézkedések 2002-2010 Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 A romák társadalmi integrációja érdekében tett kormányzati intézkedések 2002-2010 Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens

2 I. A roma népesség társadalmi helyzetének áttekintése  A roma népesség létszáma: a 2001. évi népszámlálás szerint 190 ezer fő vallotta magát cigánynak, a reprezentatív szociológiai felmérések szerint ez a szám 520-650 ezer fő közötti  Több tízezerre tehető azon családok száma, akik szegregált, elslumosodott, telepszerű, komfort nélküli lakáskörülmények között élnek  Jelenleg a cigányok mintegy fele él városokban, a fővárosban a 10%- uk, 40% pedig általában 1000 vagy annál kisebb lélekszámú községekben  Az aprófalvakban megfigyelhető egy olyan társadalmi mobilizációra képtelen réteg kialakulása, amelyet a szociológusok ‘underclass’-ként, társadalom alatti osztályként írnak le  A gettósodás ugyanakkor a városokban is tapasztalható  Ezekben a periferikus falvakban és városi gettókban többségében romák és velük azonos státuszú nem romák élnek

3

4 A kirekesztettség következményei  Ezeken a településeken, településrészeken a lakosság egészségi és életminőségre vonatkozó mutatói jelentősen rosszabbak az országos átlagnál  A romák munkaerőpiaci helyzete drámai mértékben romlott a rendszerváltozás után, mivel korábban nagy részük a legveszteségesebb ágazatokban dolgozott, ott is a legalacsonyabban képzett munkások között voltak, és a helyzetet az etnikai alapú diszkrimináció is súlyosbítja  Egy 2003-as kutatás szerint a 15 és 74 év közötti roma férfiak kevesebb, mint harmadának van munkajövedelme, és ennek a csoportnak is a 70%-a segéd- vagy betanított munkásként dolgozik  A roma nőknél a helyzet még rosszabb: mindössze egyhatoduknak volt a felmérés szerint valamilyen rendszeres munkája, ami a korai gyermekvállalással, a nem megfelelő képzettséggel és a nemi alapú diszkriminációval függ össze  A szegénység előfordulása a roma népesség körében 5-10-szeres a nem roma népességhez képest  Az oktatásban is megfigyelhető a roma gyermekek szegregációja: óvodába csupán 42%- uk jár, miközben az országos átlag 88%  Magas a lemorzsolódás már az alapfokú oktatásban és a magántanulóvá, valamint az értelmi fogyatékossá minősítés aránya is jóval magasabb, mint a nem roma tanulók körében

5 II. A romák társadalmi integrációja érdekében tett kormányzati intézkedések 2002-2008 között II. 1. A 2002-2003 közötti intézkedések az oktatás és egészségügy területén:  1047/1999. (V. 5.) Korm. hat. A cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról  Oktatás: – Országos Oktatási Integrációs Hálózat – Integrációs normatíva – Lépések a fogyatékossá minősítés gyakorlata diszfunkcionális elemeinek kiszűrése érdekében (az álfogyatékosság megszüntetése) – Az iskolai szegregáció és diszkrimináció tilalma bekerült a közoktatási törvénybe  Egészségügy: – az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja: pályázati programok – Cél: a népegészségügyi szűrővizsgálatokon a roma lakosság részvételének növelése

6 Foglalkoztatási és agrárgazdasági intézkedések 2002-2003  Foglalkoztatás: – A megyei munkaügyi központok és a cigány kisebbségi önkormányzatok a romák foglalkoztatására irányuló programok megvalósítása során való együttműködésének elmélyítése – Munkaerőpiaci PHARE-programok folytatása – komplex munkaerőpiaci (re)integráció  Agrárgazdaság: – Az éveken át jól működő, a hátrányos helyzetű, munkanélküli lakosság gazdálkodását elősegítő program megszűnése problémákat okozott

7 Diszkriminációellenes programok és kommunikáció 2002-2003  A rendőrség és a kisebbségi önkormányzatok működése nem volt kellően gördülékeny – roma koordinátorok aktivitásának fokozása  IM Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózata  Jogvédő szervezetek támogatása  A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány cigány tanulók tanulmányi ösztöndíj programjának folytatása

8 II. 2. Kormányzati intézkedések 2004- 2006 között  1021/2004. (III. 18.) Korm. hat.  A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat működésének fenntartása, a hálózat fejlesztése (3 fős bővítés a vizsgált időszakban és a félfogadási helyek számának növelése)  Egészségügy: – a népegészségügyi szűrővizsgálatokon a roma lakosság részvételének növelése érdekében kiírt pályázatok – Tolerancia az Egészségért Program (2004) modellkísérlet 5 kórház bevonásával – Regionális roma egészségnapok 2006-ban a helyi ÁNTSZ-ek szervezésében – Komplex prevenciós program (kiadványok, képzések, rendezvények; háziorvosok, ápolók, védőnők részére)

9 Lakhatás 2004-2006  „Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modell programja”: telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek, köztük többségében romák életminőségének javítása – pályázati források – 2005-ben negyven település támogatása – 2006: 575 MFt, 11, részben önkormányzati, részben civil szervezet által benyújtott pályázat támogatása

10 Oktatás és képzés 2004-2006  Országos Oktatási Integrációs Hálózat működése folytatódott, a bázisintézmények pedagógiai modernizációja megvalósult – A program beépült az NFT HEFOP 2.1 intézkedés „Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben” „A” pályázati komponensébe, így valósult meg a folytatása – 2006-ban közel 800 iskola alkalmazta az Integrációs Pedagógiai Módszert  Az „Utolsó Padból” Program – A roma gyermekek nem megalapozott és orvosilag nem igazolt enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősítésének felülvizsgálata  A Tanoda-program – Tanoda típusú (extrakurrikuláris) intézmények létrehozása  Óvodai férőhelyek bővítése  Útravaló Ösztöndíjprogram – 2005 szeptemberében indult – Mentorálási elemek és a tandíjköltségek átvállalása

11 Foglalkoztatás 2004-2006  Közmunkaprogramok, közhasznú foglalkoztatás – a roma népességre gyakorolt hatás felmérését nehezíti az etnikai adatgyűjtés tilalma – 2004-ben mintegy 15000 roma foglalkoztatását oldották meg a munkaügyi központok, 2005-ben ez a szám kb. 19000 fő, 2006-ban 17000 fő volt  Komplex munkaerőpiaci programok – Több aktív eszköz egyidejű alkalmazása  A roma partnerekkel való együttműködés erősítése, a megállapodások számának jelentős növekedése

12 Az informatikai tudás és eszközrendszer fejlesztése 2004-2006  Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok támogatása és informatikai képzése  Használt és felújított számítógépek juttatása roma civil szervezeteknek és magánszemélyeknek pályázati úton  „Digitális írástudás – EU pályázatíró tréning”

13 Kultúra, kommunikáció, identitás 2004- 2006  Több „nem célzottan roma” program, amelyek valószínűleg érintik a romákat: amatőr művészeti fesztiválok támogatása, stb.  Roma riporterek, műsorvezetők nem kisebbségi műsorokban való rendszeres megjelenése a médiában  A roma kulturális értékek megőrzését célzó támogatások

14 II. 3. Kormányzati intézkedések a 2007- 2010 közötti időszakban Jogszabályi háttér: Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat - Országgyűlés 2007. június 25-én ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el 2008-2009-re vonatkozó kormányzati feladatok - 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat (kétéves intézkedési terv) 2010-2011. évekre szóló intézkedési terv előkészítés alatt

15 A Roma Integráció Évtizede Program  A Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) – 9 közép- és kelet-európai ország (Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Macedónia, Montenegrói Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovákia) összefogásával létrejött nemzetközi együttműködés – Négy prioritási terület (a kitűzött célok és mutatók meghatározása)  Oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és lakhatás – A résztvevő országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2005-2015 közötti időszakra tervezett, a romák társadalmi integrációját elősegítő intézkedésekről átfogó tervet készítenek – Magyar elnökség: 2007. júl.1-2008. jún. 30. – 68/2007. (VI. 28.) OGY hat. A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről – 1105/2007. (XII. 27.) Korm. hat. a stratégiai terv 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről – 2010-2011. évekre vonatkozó intézkedési terv előkészítése

16 Kétéves intézkedési terv Célja: • felgyorsítja a romák társadalmi integrációját és gazdasági helyzetének javulását. • rövidtávon hozzájárul a romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentéséhez, hosszútávon megszünteti azt. • elősegíti a társadalmi kohézió erősítését.

17 Az esélyegyenlőség elvének a támogatáspolitikában való hatékonyabb érvényesítése  „esélyegyenlőségi elvű támogatáspolitika” – útmutató kidolgozása – Helyzetértékelés – Intézkedési terv – Esélyegyenlőségi szakértők bevonása a fenti dokumentumok elkészítésébe  A források elosztása során az esélyegyenlőség elvének horizontális érvényesítése, a mélyszegénységben élők (köztük nagy számban a romák) ÚMFT-s és hazai forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése  A forrásoknak a feltárt esélyegyenlőségi problémák megoldása érdekében történő mozgósításának szakszerű tervezése

18 Bevezetése Célja: • a mélyszegénységben élők esélyeinek javítása, • forrásokhoz való hozzáférés biztosítása. Alapelvek • A területi és szociális szempontok egyidejű figyelembe vétele. • Helyzetértékelést kell készíteni. o a pályázó meghatározza a bevonandó célcsoport területi, és szociális hátrányok szerinti megoszlását. o a programmegvalósítás helyszínének (régió, megye, kistérség, település/települések) jellemezése. • Szakértő biztosítása!

19 Céljai Célja: csak azok a pályázatok, programok kapjanak támogatást, amelyek biztosítják, hogy a romák iskolai és területi szegregációja csökken, illetve megszűnik. Jelenleg az oktatás és lakhatás területén (ROP városfejlesztés) működik. További lépések: kiterjeszteni az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy területére → esélyegyenlőségi útmutató készült. →2010. május 1.: a jogszabályi háttér megteremtése, alkalmazása pályázatok során.

20

21 Anti-szegregációs tervek

22 Közoktatási esélyegyenlőségi tervek

23 Intézkedések az oktatás területén 2007-2010  Az Országos Oktatási Integráció Hálózat további működtetése  A Tanoda-program folytatása  Az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó szabályozás pontosítása az iskolák közötti szegregáció csökkentése érdekében  A közoktatás területén a hazai és uniós forrásokhoz való hozzáférés feltétele az esélyegyenlőségi útmutató elkészítése  Óvodáztatási támogatás a hátrányos helyzetű gyermekek szülei számára  Ösztöndíjprogramok: Útravaló Ösztöndíjprogram, magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása

24 Oktatás II. • óvodáztatási támogatás o 2009. január 1-től halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője kérheti, o feltétel: gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába o összege első alkalommal 20 000 Ft, a további alkalmakkor pedig 10 000 Ft. • a szegregáció csökkentése érdekében o az iskolai körzethatárok módosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben max. 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a település egészén o a közoktatási esélyegyenlőségi terv - a hazai és uniós forrásokhoz való hozzáférés feltétele az esélyegyenlőségi útmutató elkészítése. • roma tanulók ösztöndíja – forrás 2009-ben: 464,7 millió Ft.

25 Intézkedések a foglalkoztatás területén 2007-2010  Közmunkaprogramok: a romák részvétele meghatározó volt  Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány évente több százmillió forinttal támogatja a romák munkaerőpiaci integrációját elősegítő programokat  ÚMFT-források felhasználása foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához  START programok  „Lépj egyet előre!” program – alacsony iskolai végzettségűek számára szakképzettség megszerzésének lehetősége  Munkahelyteremtő pályázatok  „Út a munkához” program

26 Foglalkoztatás II. • „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” o Forrás: TÁMOP 1.1.2 o 2008-ban 19.102 főt vontak be, ebből 12.391 fő képzésben is részt vett. • „Lépj egyet előre! II.” o Forrás: TÁMOP o projekt 2007. szeptember 1-től 2009. augusztus 31-ig. o 22 000 felnőtt képzésének támogatása. o új elem: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 150 teljesített óra után képzési támogatásként minimálbérnek megfelelő összegű támogatást kapnak. • Start-programok (2008. vége) o 38927 főt foglalkoztattak START-kártyával. o START PLUSZ programban 14162-en vettek részt. o START EXTRA program 6109 kártyát igényeltek..

27 Intézkedések a lakhatás területén 2007-2010  A telepprogram folytatása  Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika megvalósulásának jó példái: – A 2008-as ÚMFT Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „funkcióbővítő- és integrált szociális jellegű városfejlesztési pályázat” részeként az önkormányzatoknak anti-szegregációs tervet kellett készíteniük – 160 ilyen terv készült el – Az ÚMFT keretében megvalósuló a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex fejlesztését célzó projekt keretében esélyegyenlőségi útmutató kidolgozása

28 Lakhatás II. Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program • 2005 óta 39 település nyert összesen kb. 3 milliárd Ft-t • 2009 – 800 millió Ft pályázat • 2010-2014 - 8,4 milliárd Ft pályázat (50% EU – 50% hazai támogatás)

29 Intézkedések az egészségügy területén 2007-2010  Továbbra is kiemelt cél a népegészségügyi szűrővizsgálatokon a roma lakosság részvételének fokozása- pályázati programok  Az alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása  A TÁMOP egészséget érintő fejlesztéseinek bemutatása – regionális tájékoztató sorozat

30 Egészségügy II. •Népegészségügyi szűrővizsgálatokon, a szív- és érrendszeri szűréseken való tudatos részvétel fokozása szegregált lakókörnyezetben élők számára. •Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása” összesen 3,8 milliárd forint (ROP) • TÁMOP egészséget érintő fejlesztéseinek bemutatása - regionális tájékoztató sorozat a Regionális Fejlesztési Tanácsok bevonásával.

31 Anti-diszkrimináció 2007-2010  A Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása c. Átmeneti Támogatás program  A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat további működtetése, fejlesztése

32 „Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában” A komponens: Roma és fogyatékkal élő személyek média képzése és foglalkoztatása B komponens: A diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül  Cél: a média eszközeinek felhasználásával a diszkriminációval fenyegetett, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi befogadását erősítsük, az irántuk megnyilvánuló előítéleteket és hátrányos megkülönböztetésüket csökkentsük annak érdekében, hogy elősegítsük mind a társadalmi, mind a munkaerő-piaci integrációjukat.  Forrás: TÁMOP 5.5.4 : 1, 5 milliárd Ft

33 III. Egyeztetési fórumok  Roma Integrációs Tanács (RIT) – A 1129/2006. Korm. hat. hozta létre – A Kormány döntéseit előkészítő, véleményező, javaslattevő szerv a romák társadalmi integrációját érintő kérdésekben  Roma Irányító és Monitoring Bizottság – A RIT-en belül működő szerv, elsősorban a RIÉP Stratégiai Tervhez és annak intézkedési tervéhez kapcsolódó feladatokat lát el  Civil Ernyő – A RIT mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő civil szerveződés

34 Köszönöm a figyelmet! Pécs, 2009. november 20.


Letölteni ppt "A romák társadalmi integrációja érdekében tett kormányzati intézkedések 2002-2010 Rauh Edit szociálpolitikus, c. egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések