Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkahelyvédelmi akcióterv 1 • A szociális hozzájárulási adóra (27 %) érvényesíthető új kedvezmény Fontos: - kedvezmények nem halmozódhatnak - csak munkaviszonyban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkahelyvédelmi akcióterv 1 • A szociális hozzájárulási adóra (27 %) érvényesíthető új kedvezmény Fontos: - kedvezmények nem halmozódhatnak - csak munkaviszonyban."— Előadás másolata:

1 Munkahelyvédelmi akcióterv 1 • A szociális hozzájárulási adóra (27 %) érvényesíthető új kedvezmény Fontos: - kedvezmények nem halmozódhatnak - csak munkaviszonyban állókra érvényesíthető 1, Szakképzettséghez kötött kedvezmény (FEOR 9…) 2, Életkorhoz kötött kedvezmény - 2.1. 25 év alattiak -180 napnál régebben álláskereső -180 napnál nem régebben álláskereső - 2.2. 55 év feletti munkavállaló

2 Munkahelyvédelmi akcióterv 2 szociális hozzájárulási adó • Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkabére után (legfeljebb 100.000 Ft) 14,5% kedvezmény érvényesíthető – Szakképzetlen munkaerőre /időbeni korlát nélkül/ – 55 év feletti dolgozóra /időbeni korlát nélkül/ – 180 napnál nem régebben állást kereső 25 év alatti dolgozóra /időbeni korlát: 25 éves életkor betöltése/ Fizetendő szociális hozzájárulási adó 12,5 %

3 Munkahelyvédelmi akcióterv 3 szociális hozzájárulási adó • Tartós álláskereső (9 hónapból 6 hónapot nem dolgozott, közfoglalkoztatás ideje nem tartozik bele) 100.000 Ft jövedelemig 27 % csökkentés (adó 0 Ft) Korlát a 25 éves életkor betöltése, vagy 2 év. 25 év alatt 2 év leteltével 14,5 % kedvezmény továbbra is jár (adó 12,5 %) A kedvezmény igénybevételéhez igazolás szükséges (Munkaügyi Hivatal, NAV) START kártyák kedvezményével nem vonható össze !

4 Munkahelyvédelmi akcióterv 4 • Anyasági ellátás alatt (GYES, gyermeknevelési támogatás) vagy azt követően visszatérő dolgozó kedvezménye. – első két évben kedvezmény 27 % (adó 0 Ft) – ezt követően 14,5% Kedvezményt az arányos foglalkoztatási időre kell számítani (8 órás munkaviszonyra max. 100.000 Ft)

5 Munkahelyvédelmi akcióterv 5 Példa • GYES mellett 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére 70.000 Ft/hó Járulék mértéke 35.000 Ft után 0 Ft 35.000 Ft után 27 % 9.450 Ft 70.000 Ft 9.450 Ft Ugyanezen személynek GYES letelte után fizetése 140.000 Ft (8 órás munkaviszony) első évben 100.000 Ft után 0 Ft 40.000 Ft után 10.800 Ft

6 Az ad ó kedvezm é nyek korl á toz á sa 6 A START PLUSZ, START EXTRA vagy START B Ó NUSZ ad ó kedvezm é nnyel nem vonhat ó ö ssze: •  a szakk é pzetts é get nem ig é nylő munkak ö rben foglalkoztatott munkav á llal ó k ut á n, •  a huszon ö t é v alatti é s az ö tven ö t é v feletti foglalkoztatott munkav á llal ó ut á n, •  a tart ó san á ll á skereső szem é lyek ut á n, é s •  a gyermekgondoz á si d í j foly ó s í t á s á t k ö veten, a GYES, valamint a gyermeknevel é si t á mogat á s foly ó s í t á sa alatt vagy azt k ö veten foglalkoztatott munkav á llal ó k ut á n é rv é nyes í thető ad ó kedvezm é ny.

7

8

9

10

11

12

13

14

15 KATA • Mire kell ügyelni, hogy megtarthassuk ? -ismeretlen eredetű árú forgalmazása -be nem jelentett foglalkoztatott - naptári negyedév utolsó napján NAV tartozás eléri a 100.000 Ft összeget -számla (nyugta) adás elmulasztása -végelszámolás, felszámolás kezdetével (BT, KKT) -NAV bírság -ugyanazon partnerrel nem lehet 1.000.000 Ft/év forgalom (bújtatott munkaviszony, partnernek 08-as bevallás) -KATA feltételek mindig teljesüljenek

16 KATA • Előny - bármikor beléphetek és kiléphetek - könyvelés bevétel nyilvántartással teljesíthető (?!) - bevallás egyszerűsödik (évente egy) - 6 millió Ft túllépése esetén is alkalmazható (megéri ?) 40 % adófizetés mellett (10 % nyereségadó 16% SZJA 14% EHO = 40 %) • Hátrány - ellátások alapja 81.300 Ft - 30 napnál rövidebb keresőképtelenség esetén is fizetni kell.

17 KATA • Kilépés esetén 2 évig nem választható Mértéke – főállású vállalkozó esetén 50.000 Ft/hó – nem főállású vállalkozó esetén 25.000 Ft/hó Esedékessége Tárgyhót követő hónap 12.napja tételes adó Adóévet követő év február 25. napja 40% adó

18 KKV besorol á s KKV kategória Átl. állom. létszám Ért. nettó árb. legfeljebb VAGYVAGY Mérlegfőösszeg legfeljebb Mikro- vállalkozás 10 fő alatti2 millió €-nak megfelelő forint 2 millió €-nak megfelelő forint Kis- vállalkozás 50 fő alatti10 millió €-nak megfelelő forint 10 millió €-nak megfelelő forint Közép- vállalkozás 250 fő alatti50 millió €-nak megfelelő forint 43 millió €-nak megfelelő forint 2005. január 1-jétől új besorolás. Elsődleges: konszolidált beszámoló, annak hiányában (egyszerűsített) éves beszámoló, de kapcsolódó, illetve partnervállalkozásokkal együtt 2004. évi XXXIV. tv. Állami, önkormányzati tulajdon közvetve/közvetlenül  25%  nem KKV A besorolás akkor módosul, ha 2 egymást követő besorolás „egy irányban” változott.

19 Off-shore c é g minős í t é s Ellenőrz ö tt k ü lf ö ldi t á rsas á g (off-shore c é g) fogalmi pontos í t á sa Ad ó m é rt é k tekintet é ben: Off-shore:Ad ó /ad ó alap x 100 < 10% vagy Nulla, vagy negat í v ad ó alap miatt nem fizet ad ó t, b á r eredm é nye pozit í v Nem off-shore: Nulla vagy negat í v eredm é ny é s ad ó alap eset é n az ad ó m é rt é k é nek (ha a k ü lf ö ldi á llam az ad ó alap ö sszeg é től f ü ggően t ö bb t á rsas á gi ad ó nak megfelelő ad ó m é rt é ket alkalmaz, akkor a legkisebb m é rt é knek) kell el é rnie a 10%-ot Hat á ly: 2013. janu á r 1. Tao. tv. 4. § 11. pont c) alpont

20 J ö vedelem-(nyeres é g-)minimum J ö vedelem-(nyeres é g-)minimum szerinti ad ó z á s 1. Adózás előtti eredmény (számviteli tv. szerint) 2. Adóalap (adózás előtti eredmény ± módosító tételek) 3. Jövedelem-(nyereség-)minimum (korrigált összes bevétel 2%-a) Ú j szab á ly: Az ö sszes bev é telt n ö velő t é tel Taggal szemben fenn á ll ó k ö telezetts é g napi á tlagos á llom á ny á nak (ide nem é rtve az á rusz á ll í t á sb ó l é s szolg á ltat á sb ó l sz á rmaz ó k ö telezetts é get) az ad óé vet megelőző ad óé v utols ó napj á n a taggal szemben (ide nem é rtve az á rusz á ll í t á sb ó l é s szolg á ltat á sb ó l sz á rmaz ó k ö telezetts é get) fenn á ll ó k ö telezetts é g é t meghalad ó ö sszeg é nek 50%-a. Hat á ly: 2013. janu á r 1. Ha az adózás előtti eredmény vagy az adóalap k ö z ü l a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-minimum ö sszegét, akkor az adózó választhat, - adóbevallásában nyilatkozatot tesz, vagy - a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak Tao. tv. 6. § (5), (9)

21 Kiva alany – t á rsas á gi ad ó alany T á rsas á gi ad ó előleg bevall á sa: – kiva-alanyis á got k ö vető 60 napon bel ü l – kiva-alanyis á g megszűn é s é t k ö vető napt ó l (2014.01.01.) az ad óé vet k ö vető 6. h ó nap utols ó napj á ig (2015.06.30.) sz á m í tott időszak – valamennyi teljes napt á ri negyed é v é re T á rsas á gi ad ó előleg fizet é se: – egyenlő r é szletekben, a negyed é v utols ó h ó napja 10. napj á ig Ad ó előleg ö sszege: A kiva alanyis á g megszűn é s é nek ad óé v é ben elsz á molt bev é tel 1%-a, illetve ar á nyos r é sze Tao. tv. 26. § (13)

22 Nem ad ó alany Nem tartozik a Tao. tv. hat á lya al á az az ad ó z ó, amely az ad óé vben a kisad ó z ó v á llalkoz á sok t é teles ad ó j á nak alanya vagy a kisv á llalati ad ó alanya Tao. tv. 5. sz. mell. 15.

23 Kisv á llalati ad ó (KIVA) A kisad ó z ó v á llalkoz á sok t é teles ad ó j á r ó l é s a kisv á llalati ad ó r ó l sz ó l ó 2012. é vi CXLVII. t ö rv é ny Hat á ly: 2013. janu á r 1-je, azzal, hogy a bejelentkez é sre vonatkoz ó szab á lyok m á r 2012. november 1-j é től hat á lyosak Ki v á laszthatja a kiva szerinti ad ó z á st? – az egy é ni c é g, – kkt, bt, kft, zrt, – sz ö vetkezet, lak á ssz ö vetkezet, – erdőbirtokoss á gi t á rsulat, – v é grehajt ó iroda, ü gyv é di iroda, k ö zjegyzői iroda, szabadalmi ü gyvivői iroda, – a k ü lf ö ldi v á llalkoz ó, é s a belf ö ldi ü zletvezet é si hellyel rendelkező k ü lf ö ldi szem é ly. T/8750/62 Bizottsági módosító javaslat

24 Kiva-alanyis á g felt é telei Ad ó alany lehet: • L é tsz á m: max. 25 fő ( á tlagos statisztikai l é tsz á m - KSH t á j é koztat ó 2009.01.01.), • Bev é tel: max 500 milli ó forint, illetve annak ar á nyos r é sze; „ volt ” ev á s eset é n eva-alap max. 500 milli ó forint, • M é rlegfő ö sszeg: max 500 milli ó forint, • Ü zleti é v: napt á ri é v szerinti, • Megelőző 2 napt á ri é vben az ad ó z ó ad ó sz á m á t az ad ó hat ó s á g jogerősen nem t ö r ö lte, vagy f ü ggesztette fel, • Á llami ad ó hat ó s á g é s v á mhat ó s á g á ltal nyilv á ntartott, v é gre- hajthat ó ad ó tartoz á sa (ad ó - é s v á mtartoz á sa) az 1 milli ó forintot nem haladja meg. Kapcsolt v á llalkoz á sok l é tsz á m é s bev é teli adatait az utols ó besz á mol ó juk alapj á n ö ssze kell adni

25 Kiva-alanyis á g kezdete • Ad ó alanyis á g keletkez é se - bejelent é s 2012. december 1. – december 20. k ö z ö tt 12T203KV nyomtatv á nyon - kiz á r ó lag elektronikus ú ton - hat á ridő k é sedelme jogvesztő - visszavonhat ó a bejelentkez é s 2013. janu á r 15- é ig - ad ó alanyis á g l é trej ö tte: bejelent é st k ö vető napt á ri é v első napj á val - ú j ad ó z ó ad ó alany lehet azon a napon, amelyen az ir á nyad ó jogszab á ly szerint l é trej ö n, ha e sz á nd é k á t 30 napon bel ü l bejelenti a NAV-hoz A kisv á llalati ad ó alanya az Szt. hat á lya al á tartozik.

26 Ad ó alanyis á g megszűn é se Megszűnik a kiva-alanyis á g a k ö vetkező esetekben: 1. Ad ó alanyis á g v á laszt á s á ra jogos í t ó bev é teli é rt é khat á r meghalad á sa → a t ú ll é p é s h ó napj á t megelőző h ó nap utols ó napj á val 2. Ad ó sz á m jogerős felf ü ggeszt é se → a határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával 3. L é tsz á m 50 főt meghaladja → a létszámn ö veked é s hónapjának utolsó napjával 4. V é gelsz á mol á s, felsz á mol á s al á ker ü l é s → elj á r á s kezdő időpontját megelőző nappal 5. Á talakul á s → az átalakulást megelőző nappal 6. Az ad ó - é s v á mhat ó s á gn á l nyilv á ntartott, v é grehajthat ó ad ó - é s v á mtartoz á s a napt á ri negyed é v utols ó napj á n meghaladja az 1 milli ó forintot → a napt á ri negyed é v utols ó napj á val 7. Egy é b megszűn é s → a megszűnés napjával Megszűn é s napja m é rlegfordul ó nap, é s ö nálló üzleti év kezdődik 2 adóévig nem választható újra a Kiva

27 Ad ó alap 2013. A) P é nzeszk ö z ö k* a 2013-as m é rlegben – P é nzeszk ö z ö k* a 2012-es m é rlegben ±P é nzforgalmi szeml é letű eredm é ny (PSZE) ± Korrekci ó s t é telek ± KORRIG Á LT P É NZFORGALMI SZEML É LETŰ EREDM É NY * k é szp é nz, elektronikus p é nz, csekkek, bankbet é tek; kiv é ve az ü gyv é di let é tk é nt kezelt p é nzeszk ö z Ev á b ó l á tt é rő: nyit ó m é rleg Szt. 2/A. § (4) B) Azon szem é lyi jellegű r á ford í t á s, amely a Tbj. szerint j á rul é kalapot k é pez, azaz a SZEM É LYI JELLEGŰ KIFIZET É SEK (SZJK) Szem é lyi jellegű r á ford í t á sk é nt a minim á lb é r [Tbj. 4. § s) 2.] 112,5%- a, ha a tagra jut ó szem é lyi jellegű r á ford í t á s enn é l alacsonyabb. Ad ó alap = A) + B), De legal á bb B) + Katv. 20. § (1)

28 PSZE korrekci ó s t é telei P é nzforgalmi szeml é letű eredm é nyt cs ö kkenti: -hitel vagy k ö lcs ö n felv é tele -az ad ó z ó á ltal ny ú jtott k ö lcs ö n t ö rleszt é sekor, a k ö lcs ö n ny ú jt á sakor n ö velő t é telk é nt elsz á molt ö sszeg ar á nyos r é sze -jegyzett tőke emel é se -osztal é k, osztal é kelőleg megszerz é se -elsz á mol á sra kiadott előleg visszafizet é se kapcs á n a t á rgy é vben befolyt p é nzeszk ö z Katv. 20. § (4)

29 PSZE korrekci ó s t é telei P é nzforgalmi szeml é letű eredm é nyt n ö veli: -hitel vagy k ö lcs ö n ny ú jt á sa -hitel vagy k ö lcs ö n t ö rleszt é sekor, a felv é telekor cs ö kkentő t é telk é nt elsz á molt ö sszeg ar á nyos r é sze -tulajdoni r é szesed é st jelentő befektet é s v á s á rl á sa -tőkekivon á s (pl. jegyzett tőke lesz á ll í t á sa) -osztal é k, osztal é kelőleg fizet é se -elsz á mol á sra kiadott előleg kifizet é se miatt a t á rgy é vben teljes í tett p é nzeszk ö z kifizet é s -nem a v á llalkoz á si tev é kenys é g é rdek é ben felmer ü lő p é nzeszk ö z-kiad á sok, r á ford í t á sok (n ö velő t é telek) Katv. 20. § (5)

30 Ad ó m é rt é k Ad ó m é rt é k: 16% A kiva megfizet é se kiv á ltja: -a t á rsas á gi ad ó, -a szoci á lis hozz á j á rul á si ad ó, -a szakk é pz é si hozz á j á rul á s megfizet é s é t é s bevall á s á t. Nem v á ltja ki az á f á t, tov á bb á az osztal é k ut á n fizetendő szja é s eho k ö telezetts é get sem. Ad ó fizet é s, bevall á s: ad óé vet k ö vető é v m á jus 31-e.

31 Kiva-előleg rendszere Ad ó előleg bevall á sa, befizet é se -havonta, a t á rgyh ó napot k ö vető h ó 20- á ig megelőző ad óé vi ad ó fizet é si k ö telezetts é g > 1 M Ft megelőző ad óé vi bev é tel > 100 M Ft -negyed é vente, a t á rgynegyed é vet k ö vető h ó 20- á ig megelőző ad óé vi ad ó fizet é si k ö telezetts é g < = 1 M Ft megelőző ad óé vi bev é tel < = 100 M Ft Ad ó előleg alapj á nak meghat á roz á s á ra 2-f é le m ó dszer 1.) egyszerű (4 t é telből á ll ó ) m ó dszer 2.) ö sszetett (minden t é telből á ll ó ) m ó dszer


Letölteni ppt "Munkahelyvédelmi akcióterv 1 • A szociális hozzájárulási adóra (27 %) érvényesíthető új kedvezmény Fontos: - kedvezmények nem halmozódhatnak - csak munkaviszonyban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések