Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolc, 2013. jún. 19. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens OFI f ő tanácsadó Az új köznevelési környezet és a tehetséggondozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolc, 2013. jún. 19. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens OFI f ő tanácsadó Az új köznevelési környezet és a tehetséggondozás."— Előadás másolata:

1 Miskolc, 2013. jún. 19. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens OFI f ő tanácsadó Az új köznevelési környezet és a tehetséggondozás

2 Új köznevelési környezet 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr ő l 1.§(1) …… Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozás és a tehetséggondozás. 4.§ 13. kiemelt figyelmet igényl ő gyermek, tanuló: a) különleges bánásmódot igényl ő gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igény ű gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd ő gyermek, tanuló, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

3 14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igényl ő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és fellelhet ő benne a feladat iránti er ő s motiváció, elkötelezettség.

4 ISKOLA TÁRSADALOM CSALÁD átlagon felüli képesség kreativitás motiváció speciális mentális képesség KORTÁRS

5 10. § … Az általános iskola a tanulót az érdekl ő désének, képességének és tehetségének megfelel ő en felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra. 11.§ (2) A gimnázium a tehetséggondozás speciális feladatának ellátására akkor m ű ködhet hat vagy nyolc évfolyammal, ha az ott folyó oktatás külön jogszabályban meghatározott emelt szint ű követelménynek megfelel. 12.§ (4) Ha a m ű vészeti szakközépiskola a tehetséggondozás keretében m ű vészeti szakvizsgára készít fel, a szakképzés és az iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat (továbbiak-ban: párhuzamos oktatás).

6 16. §(1) Az alapfokú m ű vészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a m ű vészi képességeket, fejlessze a m ű vészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. 17. § (3) A kollégium-részben vagy egészben, jogszabályban meghatározottak szerint- szakkollégiumként is m ű ködhet. A szakkollégium célja, hogy saját pedagógiai program kidolgozásával személyközpontú tehetséggondozást végezzen. 18. § (1) A szül ő és a pedagógus nevel ő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. (2) Pedagógiai szakszolgálat a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,.

7 j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 19.§ (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefügg ő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás a) a pedagógiai értékelés,. f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,

8 27. § (5) Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelez ő óraszáma és az osztályok engedélyezett heti id ő keret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzet ű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az els ő -negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-három f ő s foglalkozásokat. A tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott id ő kerete felett.

9 28. § (2) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesül ő tanulók részére felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészít ő foglalkozásokat, továbbá a szabadid ő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni tör ő dést biztosító foglalkozásokat szervez. (3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdekl ő désének, adottságainak megfelel ő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve-az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítse-továbbtanuljon, továbbá alapfokú m ű vészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,

10 47. § (11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért felel ő s miniszter irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint m ű ködik. A Nemzeti Tehetség Program elérend ő célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára és tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját. 35. A pedagógus kötelességei és jogai a) nevel ő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejl ő désér ő l, tehetségének kibontakoztatásáról,…………. c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,

11 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 12. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 30. § (1) Az Nkt. 18.§ (2) bekezdés j) pontja szerinti, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az intézmény feladata: a) korai tehetség-felismerés, b) a tehetséges gyermek személyiségfejl ő désének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítása, c)önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére, d) tanácsadás, támogatás a szül ő knek, e) konzultáció a pedagógus részére, f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, h) tehetségazonosítás, tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladat-ellátási körzetében m ű köd ő tehetségfejleszt ő programok vezet ő ivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,

12 i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történ ő bekapcsolódásra, j) kimeneti mérések elvégzése, k) tehetségfejleszt ő m ű helyek vezet ő i számára konzultációs lehet ő ség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el. (2) A tehetséggondozó koordinátor a) kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, óvodapszichológusaival, b) kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségponttal, c) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist, d) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetség Program pályázatait, e) kapcsolatot tart az Oktatáskutató és Fejleszt ő Intézetben m ű köd ő Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal.

13 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési- oktatási intézmények működéséről és …………………. 174. § Hátrányos Helyzet ű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 175. § Halmozottan Hátrányos Helyzet ű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programja 176. § Arany János Tehetséggondozó Program

14 A tehetséggondozásról Állami szerepvállalás Civil szerepvállalás (EMMI-OFI-EMET)MATEHETSZ (MTT) Országgy ű lésNemzeti Tehetségsegít ő Tanács Nemzeti Tehetség Program (NTP)TÁMOP- Géniusz Program Nemzeti Tehetségügyi KoordinációsTÁMOP- Tehetséghidak Fórum TALENTUM Program (?) NTP- Cselekvési Program (2014-2020) NTP pályázatok Nemzeti Tehetségpont Tankerületek, szakszolgálatok

15 Állami szerepvállalás  78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról  126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveir ő l, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és m ű ködésének elveir ő l  152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról  1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és m ű ködésér ő l  1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról  A 233/2011. (XI. 8.) Kormányhatározat a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet és a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és m ű ködésér ő l szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról  1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011-2012. évi cselekvési programjáról

16 2011-12. évi cselekvési program a) Tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása; b) Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése; c) A tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének növelése; d) A tehetségsegítő személyek és szervezetek (oktatási-nevelési intézmények) megbecsülését; e) A tehetségtudatos (esélyegyenlőséget célzó tehetségsegítő programok, jó gyakorlatok előterjesztését segítő hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, tehetségsegítő tanácsok) kialakulásának elősegítése; f) Hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése; g) A magyar tehetségsegítő eredményeknek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetése.

17 Új pályázati kiírások  2013. május 22-én megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új nyílt pályázati felhívásai, amelyek els ő dleges célja a tehetséggondozó nyári programok támogatása.  Az egyes programok szervesen illeszkednek a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozatban megfogalmazott elvekhez és értékekhez.

18  prioritásra kerül kiírásra pályázat  A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 802 millió Ft.  Támogatási id ő szak: 2013. április 6. - 2013. szeptember 30.  Beadási határid ő : 2013. június 24. (postabélyegz ő kelte)

19 "BONIS BONA – A nemzet tehetségeiért” díj  Az elismerés elnyeréséhez jelöltenként két ajánlás szükséges.  Az ajánlások alapján a díjakat az alábbi három területen ítélik oda:  1. „Kiváló versenyfelkészít ő k” A díjjal járó támogatás összege bruttó 400.000 Ft. A díjazottak várható száma 200 f ő.  2. „Kiváló tehetséggondozók” A díjjal járó támogatás összege bruttó 400.000 Ft. A díjazottak várható száma 170 f ő.  3. „Kiváló tehetségsegít ő k” A díjjal járó támogatás összege bruttó 250.000 Ft. A díjazottak várható száma 65 f ő.  Ajánlásra az „Ajánlólap” és az „Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat” kitöltésével, aláírásával és postai beküldésével van lehet ő ség.  Beküldési határid ő (a postai feladás határideje): 2013. július 5.  Postacím: MATEHETSZ 1518 Budapest, 112. Pf. 146.  http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/bonis-bona-tanari http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/bonis-bona-tanari

20 Civil szerepvállalás

21 2028 A Nemzeti Tehetség Program megvalósulása Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetségpont; Budapesti Európai Tehetségközpont TÁMOP 3.4.4 A Magyar Géniusz Program OKA pályázatok OFI pályázatok 2012-2013- TÁMOP 3.4.4B TÁMOP 3.4.3 – (2010-) TÁMOP 3.4.4B TÁMOP 3.4.3 – (2012-) TÁMOP 3.4.5 Tehetséghidak 20122013 Forrás: EU 2014 – 20 Köz- és fels ő oktatási törvények tehetségtámogató elemei - ÁLLAMI - CIVIL TÁMOP 4.2.4 Nemzeti Kiválóság Program Talentum Program

22 Mit csinál egy Tehetségpont? A Tehetségpontok négy általános feladatköre: a) tehetségazonosítás b) tehetséggondozás c) tehetség-tanácsadás d) Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás Szolgáltatási tartalom, funkció és hatókör szerint:  Részlegesen, vagy komplexen funkcionáló Tehetségpont  Helyi, intézményi, települési, térségi, regionális hatókör ű Tehetségpont  Országos/Nemzeti Tehetségpont A hálózati együttm ű ködés alapkövetelmény !

23 Hálózat a tehetségnevelésben  Tehetségpont – hálózatok Hibás Helyes

24 A Tehetségsegítő Tanácsok fogalma, feladata A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi, térségi, vagy országos kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához TÁRSADALMI FUNKCIÓ Együttm ű ködés társadalompolitikai célok, megvalósításában,mint az esélyek javítása hátrányos helyzetű fiatalok számára lehetőségek biztosítására A tehetségbarát társadalom kialakítása. TÁRSADALMI TŐKE GAZDASÁGI FUNKCIÓ A Tanács illetékességi területén m ű köd ő tehetségsegít ő hálózat és programok Fenntarthatóságát segít ő források b ő vítése Tehetségek bevonása Tehetségek produktumainak hasznosulása SZAKMAI FUNKCIÓ Együttm ű ködés koordináció A Tehetségpontokkal, Tehetségsegít ő Tanácsokkal, m ű helyekkel,szakmai intézményekkel,szervezetekkel mentorokkal, szakemberekkel ER Ő FORRÁSB Ő VÍT Ő FUNKCIÓ A programok hosszabb távú fenntarthatósága érdekében helyi, térségi erőforrások feltérképezésére, aktiválására

25 A SZAKMAI PARTNEREK LEHETNEK  Tehetségpontok, tehetséggondozó m ű helyek.  Tankerületek  Közoktatási, szakképz ő intézmények, fels ő oktatási intézmények, közm ű vel ő dési intézmények.  Nem önkormányzati fenntartású intézmények.  Térségi szakmai szolgáltató központok.  Szakmai civil szervezetek.  Mentorok.  Határon túli magyar tehetségsegít ő szervezetek, más külföldi partnerek.

26 TÁRSADALMI PARTNEREK  Illetékes döntéshozóként szakmapolitikai-politikai megrendelést, támogatást adnak a programok elindításához. (Állami szervek, önkormányzati testületek, szakbizottságok, meghatározó politikai-szakmapolitikai szerepl ő k.)  Helyi társadalmi szerepl ő ként megfogalmazzák igényüket a programok elindítására, illetve támogatóként állnak a már m ű köd ő kezdeményezések mellé. (egyházak, szül ő i szervezetek, civil szervezetek, közvéleményt formáló er ő vel bíró magán személyek.)

27 GAZDASÁGI PARTNEREK  Gazdasági partnerek bekapcsolása hozzájárulhat az er ő források b ő vítéséhez.  A tehetséges fiatalok produktumainak hasznosulása közvetlen és közvetett formában is gazdasági el ő nyöket jelenthet a gazdaság szerepl ő i számára.  Gazdasági partnerek lehetnek: kamarák, egyéni és társas vállalkozások, gazdasági társaságok és azok különböz ő szint ű szervezetei.

28 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014, 2mrd Ft Fókuszban a tehetségek, valamint a tehetségpontok és tehetségsegít ő tanácsok tehetséggondozó programjainak közvetlen támogatása: Kiemelked ő en tehetségesek szakterületi, pszichológiai, képességfejleszt ő stb. támogatása, eszköztámogatása. Gazdagító programok támogatása (iskolai, szakterületi régiós és országos). Intenzív szünidei programok támogatása. Versenyfelkészít ő szakkörök sikeres tehetségek bevonásával. Szül ő ket bevonó programok, pull-out programok. Kortárscsoportok ösztönzése.

29 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014, 2mrd Ft http://geniuszportal.hu/content/tehetseghidak www.tehetseghidak.hu 1. Tehetségek életpálya-követése Csatlakozás a megújuló KIR-hez és a megyei Integrált Nyomonkövet ő Rendszerhez 2. Szül ő -pedagógus-tehetséges fiatal kapcsolatrendszer fejlesztése (5000 diák) Szakmai muníció, minimum 115 program megvalósítása 3. Tudástranszfer (50 fórum) Tehetségpontok és TST-ok régiók közötti tapasztalatcseréje, szakmai tájékoztatás fenntartók és szakmai szervezetek felé

30 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014 4. Hátrányos helyzet ű és SNI (kett ő s különlegesség ű ek) segítése (3000 fiatal) Szakterületi, pszichológiai, képességfejleszt ő stb. támogatás, eszköztámogatás, utaztatás és más költségek, gazdagító programok (régiós, országos), pull-out programok, ECDL tanfolyamok támogatása, belép ő k 5. Tehetség Piactér (150 együttm ű ködési megállapodás) Webes felület és személyes együttm ű ködések a tehetség hasznosulása érdekében, TST-ok bevonása 6. Kortárscsoportok Webes felület és személyes találkozók egymás ösztönzése érdekében 7. Gazdagító programpárok (500 programpár) évközbeni tanórán kívüli és szünidei intenzív alkalmak támogatása (munkadíj, belép ő k, szállás-étkezés, anyagok-eszközök)

31 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014 8. Kiemelt tehetségek segítése (300< fiatal) Szakterületi, pszichológiai, képességfejleszt ő stb. támogatás, eszköztámogatás, mentorálás, gazdagító programok (régiós, országos), pull-out, ECDL, belép ő k, utaztatás és más költségek 9. Képzések (5000 résztvev ő ) Akkreditált képzés, m ű helybeszélgetés, képzésfejlesztés, e-learning fejlesztés, min. 30x30 óra megnevezett matematika és ttud. képzés 10. Sikeres tehetségek bevonása (2000 mentor) Példaképek, verseny gy ő ztesek adatbázisa, mentor-mentorált találkozók, m ű helybeszélgetések, 70 szakkör: 1400 óra 11. Haza a magyar tehetségekkel! Példaképek, verseny gy ő ztesek adatbázisa, mentor-mentorált találkozók, 30 peregrinus klub: 450 óra

32 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014 12. Fiatalok felel ő sségvállalása Fiatalokat szervezésbe is bevonó TST-ok tehetségsegít ő programjainak támogatása 13. Kommunikációs offenzíva (70.000 fiatal) Kreatív akciók, médiatevékenység, rendezvények, TST-ok médiakapcsolatai 14. Európai Uniós kommunikáció (+10 ország) Kreatív akciók, médiatevékenység, rendezvények, 50 fiatal utaztatása, 10 országgal vagy nemzetközi szervezettel együttm ű ködés


Letölteni ppt "Miskolc, 2013. jún. 19. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens OFI f ő tanácsadó Az új köznevelési környezet és a tehetséggondozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések