Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Backamadarasi Kis Gergely

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Backamadarasi Kis Gergely"— Előadás másolata:

1 Backamadarasi Kis Gergely
Református Kollégium Székelyudvarhely

2 Iskolánk nagyjai, híres személyiségei

3 Gróf Bethlen János a frankfurti egyetem végzettje, Erdély kancellárja, Udvarhelyszék főispánja 1670-ben ezer aranyat adományozott a székelyudvarhelyi triviális iskola gimnáziumi rangra emelésére. Az alapító Bethlen család mind a 15 tagja a kollégium gondnokai, mecénásai voltak. Gróf Bethlen Dávid 1716-ban egy pecsétnyomót ajándékozott az iskolának. Ennek alapján készült az iskolánk címere.

4 „Sigillum gymnasii ref. Bethleniano –Udvarhelyensis”
A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református kollégium címere A Gróf Bethlen Dávid által adományozott pecsétnyomó lapján egy rózsabokor van bevésve, és körül e szavak: „per spinas ad rosas”. Ezeket köriti egy szájában könyvet tartó kígyó, s kereken ez van írva: „Sigillum gymnasii ref. Bethleniano –Udvarhelyensis” Ezen pecsétnyomó stilizálásával készült el az iskolán címere, ami egy pajzson ábrázolja a pecsétnyomó elemeit.

5 Sokan közülük iskolánk híres személyiségeivé váltak,
A kollégiumnak között 36 rektora, igazgatója, több mint 400 tanerője és több ezer tanítványa volt. Sokan közülük iskolánk híres személyiségeivé váltak, példaadó életük, munkájuk, tevékenységük által, az elkövetkező generációk világító lámpásai lettek. Emlékük örökre fennmaradt!

6 A kollégium rektorai, igazgatói
között 1. Letenyei Pál ( ), 2. Rozgoni János ( ), 3. Szathmári Pap János ( ), 4. Tolnai István ( ), 5. Tőke István ( ), 6. Szigethi Gyula ( ), 7. Körmöndi György ( ), 8. Dézsi Zsigmond ( ), 9. Szombati Sámuel ( ), 10. Borosnyai Lukács János ( ), 11. Kőrösi József ( ), 12. Kovács József ( ), 13. Kis Gergely ( ), 14. Bodola Sámuel sen. ( ), 15. Zilahi Sebes János ( , ), 16. Szigethi Gyula Mihály ( , , , , ), 17. Benkő Zsigmond ( , , ), 18. Karácsonyi Sámuel ( , , , , ) 19. Bodola Sámuel jun. ( , ), 20. Csórja József ( ), 21. Sylveszter Dénes ( ), 22. Magyarosi Szőke József ( , ), 23. Szabó György ( ), 24. Kis Ferenc ( , ), 25. Korondy Mózes ( , ), 26. Dr. Jenei Viktor ( ), 27. Bod Károly ( , ), 28. Szakács Mózes ( ), 29. Gönczi Lajos ( ), 30. Szabó András ( , ), 31. Csefó Sándor ( ). 32. Váró (Csató) Gabriella ( , , ), 33. Weress Margit ( ), 34. Haáz Ferencz Rezső ( ), 35. Szabó Judit ( ), 36. Dr. Lévay Lajos ( ).

7 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Borosnyai Lukács János ( ) egyházi író Nagyenyeden tanult, volt nevelő és iskolamester. 1721-től az Odera melletti Frankfurtban, majd a hollandiai Leidenben tanult. Hazatérése után pap Nagyenyeden, között a Református Kollégium rektor- professzora. Tanári székét 1751-ig megtartotta Udvarhelyen, bár közben 1748-ban generális nótáriusnak, ben pedig püspöknek választották. Munkája: Catechismusi házi kincs.

8 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Szigethi Gyula Mihály ( ) Helytörténeti író, drámaíró. Külföldi tanulmányait Marburgban, Göttingenben, Stuttgartban és Bécsben végezte. 1796-tól kezdődően mindössze 26 évet szolgált az iskolában, , , , , között mint rektor. A tudományos könyvtárunk 37 kéziratos könyvét őrzi. A Református Kollégium dokumentációs könyvtárában levő Szigethi Gy. Mihály kéziratos könyvei.

9 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
Baczkamadarasi Kis Gergely (1737 – 1787) A Backamadarasi Kis Gergely emlékoszlop. Készült 1843-ban. Egyházi író, iskola- és templomépítő. Szegény földműves családból származott, majd elvégezte a marosvásárhelyi kollégiumot, később pedig Bécsben, Bázelben és Bernben tanult közötti rektor-professzorsága alatt újraépíti, korszerűsíti a kollégiumot, ezért nevezik a kollégium „újraalapítójának” ben újabb emelettel bővíti az iskolát. Az ő nevéhez fűződik 1781-ben a belvárosi református templom építése is ban a tanulóífjuság a kollégium belső udvarán emlékoszlopot állított tiszteletére. Számos nagyjelentőségű munkája van.

10 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Csórja P. Ferenc ( ) tankönyvíró, műfordító Munkái: Hazai és közönséges história (tankönyv a grammatika osztályok számára, Marosvásárhely, 1830), Wakefieldi pap (Goldsmith után angolból, Nagyenyed, 1831), Alap philosophia (Nagyenyed, 1842) Enyeden, Jénában és Göttingenben tanult. Illyefalván született, között a székelyudvarhelyi kollégium filozófia tanára, között rektora. 1831-től nagyenyedi rektor-professzor.

11 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Ifj. Bodola Sámuel ( ) egyházi író Tanulmányait Göttingenben végezte között a kollégium tanára, és között rektora. Hazatérése után (1816) előbb udvari pap, majd héderfáji lelkész től erdélyi református püspökhelyettes, végül püspök. Cikkei az Erdélyi Híradóban, teológiai tanulmányai az erdélyi református egyház Évkönyveiben jelentek meg. Munkái: Kik az igazi keresztyének? (1831), Katekizmus (1832), Keresztyén anyaszentegyház négy oszlopai (1847), Az élő egyházról és annak ismertető jegyeiről (1856).

12 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
Magyarosi Szőke József ( ) író Bölcseletet és teológiát hallgatott a marburgi egyetemen. 1832-től haláláig a Református Kollégium bölcsésztanára, és kötött pedig rektora. Ő adományozta az iskolájának a Kollégiumkertet. Görögből fordított, költeményeket és színjátékokat írt.

13 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai A főkonzisztórium 1830-ben nevezte ki a volt kollégiumba az akkor rendszeresített negyedik tanszékre juris professornak, oly feltétel mellett, hogy amíg állását elfoglalná a pesti és bécsi egyetemeket látogassa meg ismeretszerzés céljából. Udvarhelyt tanult, 1816-ban lett togatus deák, 1823-ban kitünően végezte a rigorosumot. Később a királyi táblán is dicsérettel végezte a jogi pályát között a bécsi és pesti egyetemek jogi fakultásain tanult, 1832-ben jogtanári székét beköszöntő beszéddel foglalta el, között már rektor. Sokat tett az iskolai tanítás javításának érdekében ig rendes tanár. Sylvester Dénes ( )

14 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Az udvarhelyi kollégiumban végezte középfokú tanulmányait, majd a poroszországi egyetemek elvégzése után visszakerült saját iskolájába professzorként, majd között pedig rektor - professzorként. Tanítványa, Orbán Balázs, mélységes szeretettel és tisztelettel emlékszik meg róla. Természettudományt és matematikát tanított. Szabó György ( )

15 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Iskolatörténet író. Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban végezte, majd Bécsben és Berlinben tanult. 1845-től a kollégium teológia tanára, között történelmet tanít és között rektor is. Széleskörű tudásával, lelkes magyarázataival, megkedvelteti tanítványaival a történelmet. Megírta a kollégium történetét, tudományos objektivitással és pontossággal. Kiss Ferenc ( )

16 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
A bölcseleti és a jógi tanfolyamokat a kollégiumban végezte, majd a berlini egyetemen tanult. 1867-től a kollégium tanára, között rektora. 22 éven át vezette az általa alakított Polgári Olvasókört. 1877-ben lapot indított Udvarhelyi Híradó címmel. Szakács Mózes ( ) lapszerkesztő, pedagógiai író

17 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
Középiskoláit Szatmáron és Debrecenben végezte. Fél évet a bécsi teológia fakultáson tanult. Tanulmányait a kolozsvári egyetemen fejezte be, matematika-fizika szakon. között a kollégiumunk tanára. A város művelődési életében jelentős szerepet vállalt. A testek hő okozta kitágulása általában véve s különösen a szilárd testek kitágulása s azok kitágulási együtthatói c. munkája jutalmat nyert. Felegyházi Antal ( ) természettudományi író

18 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Bod Károly ( ) közíró Teológiát Sárospatakon végezte, majd Zürichben és Marburgban bölcseletet, teológiát és pedagógiát hallgatott. 1873-tól Udvarhelyen tanított, és között rektor. Gazdag közéleti tevékenységet folytatott.

19 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
Az egyetemet Kolozsváron végezte től a kollégium tanára, 1888-tól 1914-ig igazgatója ben megírta   "A székelyudvarhelyi ev. reform Kollégium multja és jelene" című, referenciának számító művét. Az ő igazgatósága idején épült fel, ben pályázat alapján a régi kollégium mellé korszerű bútorzattal és didaktikai eszközökkel felszerelt új épület. 1200 lapból álló növénygyűjteményét a kollégiumnak ajándékozta. Tevékenysége alapján, a Kollégium harmadik anyagi és szellemi alapítójaként tisztelik. Gönczi Lajos ( ) természettudományi és irodalomtörténet író

20 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Solymossy Endre ( ) helytörténész A középiskolát a kollégiumban végezte, az egyetemet Kolozsváron. 1881-től tanárként visszatér a kollégiumba, történelmet és földrajzot tanított. Gazdag közművelődési-társadalmi munkásságot fejtett ki. Cikkei a helyi lapokban, a Székely Nemzetben, a Csíki Lapokban, az Archeológiai Értesítőben, a Nagyküküllőben jelentek meg.

21 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
Kovács Dániel ( ) pedagógiai író Középiskolai tanulmányait Budapesten, Nagyszalontán és Debrecenben végezte. Latin-görög szakos tanári diplomát a kolozsvári egyetemen szerzett. között a volt kollégium tanára. Számos értékes munkája van.

22 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön és Nagyenyeden végezte, itt teológiát is tanult. 1892-től a nagykőrösi református kollégium tanára, között a Székelyudvarhelyi Református kollégiumban tanított. között a nagyenyedi tanítóképző igazgatója. Munkái: A műballada a német költészetben, kéziratban Bürger, Schiller és Goethe ballada-költészetéről, és mások. Írt ábécéskönyvet is. Fejes Áron (1866 – 1929) író, tankönyvíró

23 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
Szabó András ( ) műfordító Az egyetemet Kolozsváron végezte. 1894-től a kollégium latin - görög szakos tanára. és között a kollégium igazgatója volt. A XX. század elején ő volt egyik úttörője a sísport székelyföldi meghonosításának.

24 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
között a volt kollégium tanára, majd a Ştefan O. Iosif Líceum magyar szakos tanára. Az 1920-as években jeleneteket, egyfelvonásos darabokat, novellákat, tanulmányokat közölt a Zord időben és a Pásztortűzben. Tagja a Kemény Zsigmond Társaságnak. Sajtó alá rendezte Fülöp Áron kisebb költeményeit. Egyik fő munkája: Fülöp Áron élete és költészete. Német, francia, orosz költőktől is fordított. Bakóczi Károly ( ) író, irodalomtörténész, műfordító

25 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
A budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult. Székely Bertalan tanítványa. 1906-tól a kollégium rajztanára, 1943-tól 1944-ig igazgatója. 1913-ban a kollégium földszinti termeiben néprajzi gyűjteményt hozott létre, mely a mai Haáz Rezső Múzeum jogelődje. Festményeit is e városi múzeum őrzi. Haáz F. Rezső ( ) etnográfus, képzőművész

26 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai A kollégium rektorai, igazgatói, tanárai között Csefó Sándor ( ) tankönyvíró között a Székelyudvarhelyi Református Kollégium majd a nagyenyedi tanítóképző tanára és igazgatója. Fizika- és kémia tankönyvek szerzője. Székelyudvarhelyen megjelent tanulmánya: Fizikai hypothezisek és elméletek.

27 A Református Kollégium híres rektorai,
igazgatói és tanárai Középiskoláit a kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1914). A kolozsvári egyetemen szerzett történelem-földrajz szakos tanári oklevelet (1923), majd a szegedi egyetemen bölcsészeti doktorátust (1926). között Székelyudvarhelyen a tanítóképzőben és a Református Kollégiumban tanított, amelynek között igazgatója is volt. Számos nagy értékű munkát közölt mind a határon belül, mind azon kívül. Dr. Lévai Lajos (1894 –1974) író

28 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai
Középiskolai tanulmányait a szülővárosában, a Református Kollégiumban, a Római Katolikus Gimnáziumban majd Hajdúböszörményben végezte. A főiskolát a kolozsvári Belle Arte Akadémián (1931), a budapesti iparrajziskolában (1934), majd a budapesti Képzőművészeti Főiskola szobrászati szakán ( ) től a Székelyudvarhelyi Fa és Agyagipari Szakiskolában, 1942-től a Református Kollégiumban, 1948-tól Székelykeresztúron tanított. Minden állomáshelyén fellendíti a népi táncmozgalmat től Marosvásárhelyen a Tartományi Néptanács művelődési osztályán szakirányító tól nyugdíjazásáig rajzot tanított a marosvásárhelyi iskolákban. Haáz Sándor (1912. Ápr. 3) koreográfus, etnográfus

29 A Református Kollégium
híres tanítványai Cserei Mihály ( ) történetíró Csíkrákoson született, Nagyajtán hunyt el. Középiskolai tanulmányai után, a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán végzett között több színház rendezője. Több klasszikus művet vitt színpadra. Különféle hivatalok betöltése után nagyajtai birtokára vonult. Főművei: Nagyajtai Cserei Mihály Históriája, A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Csíkrákos

30 A Református Kollégium
híres tanítványai Benkő József (Bardocz, dec dec. 28., Nagyajta) történetíró, botanikus től lelkész Középajtán. Munkáira külföldön is felfigyeltek. Rövid ( ) udvarhelyi tanárkodás után Középajtára tért vissza. Bejárta Erdély nevezetesebb helyeit, felkutatta a levéltárakat. Egy addig ismereten növényfajtát róla neveztek el (epilobium Benköiánum).

31 A Református Kollégium
híres tanítványai 1849-ben két hét alatt Udvarhely környékén egy zászlóaljnyi honvédet toborzott. Színészigazgató volt Debrecenben és Nagyvárodon. 1852-től a budapesti Nemzeti színház tagja, 1867-től rendezője. Tanulmányúton járt: Németországban, Franciaországban és Angliában. Elbeszéléseket és színműveket írt. Feleki Miklós (Nagygalambfalva, dec márc. 16., Budapest) színész, író

32 A Református Kollégium híres tanítványai Orbán Balázs
1844-ben a Református Kollégium bölcsészeti karra iratkozott. Bejárta Kisázsiát, Szíriát, Palesztinát, Görögországot. A szabadságharc bukása után Kossuth környezetében élt egy ideig, majd Londonban, aztán Victor Hugó társaságában ben hazatért. 1861-ben Udvarhelyszék főjegyzője, 1870-től országgyűlési képviselő, től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Főműve: A Székelyföld leírása. Orbán Balázs " a legnagyobb székely„ (Lengyelfalva, febr ápr. 19., Budapest).

33 A Református Kollégium híres tanítványai
Gyertyánffy István ( ) neveléstudományi író A modern magyar tanítóképzés úttörője. Tibódon született, Budapesten hunyt el. A középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban 1953-ban kitűnő eredmény- nyel végezte. Tanulmányait a kolozsvári orvossebészeti iskolában folytatta. A tanítóképzéssel először 1869-ben került kapcsolatba. Eötvös József megbízásából Svájcban és Németországban a tanítóképzést tanulmányozta. Hazatérése után a székelykeresztúri tanítóképző igazgatója majd 1873-tól a budai tanítóképző vezetője.

34 A Református Kollégium
híres tanítványai Felméri Lajos ( ) pedagógiai szakíró Székelyudvarhelyen született, Kolozsváron hunyt el. A budapesti egyetem elvégzése után tanulmány utat tett Angliában, Németországban, Franciaországban, Svájcban, Olaszországban. 1868-tól a sárospataki főiskola, majd 1872-től a kolozsvári egyetemen a pedagógia tanára. Cikkei és tanulmányai nagyszámban jelentek meg hazai és külföldi lapokban.

35 A Református Kollégium
híres tanítványai Bartha Miklós (Rugonfalva, nov okt. 19.) politikai író, szónok Jogot tanult Budapesten. 1873-ban országgyűlési képviselő. Az 1873-ban induló székelyudvarhelyi Baloldal című lap főmunkatársa. 1880-ban Kolozsváron megindítja az Elenzéket, amely Erdély egyik legnagyobb hatású politikai napilapja volt.

36 A Református Kollégium híres tanítványai
Benedek Elek (Kisbacon, szept aug. 17., Kisbacon) Író, újságíró, a magyar irodalom szervezés meghatározó egyénisége, a magyar gyermekirodalom kiemelkedő képviselője. 1877-ben érettségizett. Jogot Budapesten tanult, de tanulmányait félbeszakítva újságíró lett. Több lapot, folyóiratot szerkesztett Budapesten. 1922-től Kisbaconból szerkesztette a Szatmáron megjelenő Cimborát.

37 A Református Kollégium híres tanítványai Fülöp Áron
(Felsőboldogfalva, márc okt. 20.) 1911-től Budapesten a Képviselőház könyvtárigazgatója. Nyugdíjazása után hazaköltözött szülőfalujába, Felsőboldogfalvára. Zamatos nyelvű, kitűnő stílusérzékű székely költő. Költeményeket, balladákat és mondákat írt.

38 A Református Kollégium
híres tanítványai Vajda Ferenc (Farcád márc jan. 16., Székelyudvarhely) Történet író, folklorista, egyházi író. A teológiát Nagyenyeden, Berlinben és Bonnban végezte. 1902-től Székelyudvarhelyen református lelkész. Az erdélyi és helyi lapok rendszeresen közölték cikkeit, tanulmányait és novelláit.

39 A Református Kollégium híres tanítványai
Seprődi János (Kibéd, aug márc. 23. , Kolozsvár) Zenei író, zenetudós, népdalgyűjtő. Középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban, 1894-ben végezte be. A kolozsvári Református Kollégium zenetanára volt. Számos műve jelent meg, népdalok, székely dalok és színpadi művek is. 1974-ben jelent meg a Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése.

40 A Református Kollégium
híres tanítványai Ravasz László (Bánffihunyad, szept aug. 6., Budapest) egyházi író. Az egyetemet Kolozsváron végezte. között a Református Teológia tanára volt. 1921-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke lett. között tiszteletbeli tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Munkáinak többsége teológiai jellegű.

41 A Református Kollégium híres tanítványai
Etnográfus, író, az MTA I. tagja (1945). A magyarság néprajzának egyetemes érdeklődésű kutatója. Kolozsvári, majd szegedi egyetemi tanár volt. Több jelentős néprajzi, főleg népművészeti és nyelvtudományi tanulmányt tett közzé. Hosszabb ideig a Néprajzi Intézet igazhatója (1941 – 1945) és a Közgyűjtemények Országos Felügyelőségének vezetője volt. Györffy Istvánnal és Bátky Zsigmonddal együtt szerk. (és több fejezetét írta) A magyarság néprajza c. 4 kötetes gyűjteményét. Dr. Viski Károly (Torda, ápr. 14. – szept. 5., Budapest)

42 A Református Kollégium
híres tanítványai Dr. Bartha Károly ( ) tanár, etnográfus, nyelvjáráskutató Székelyudvarhelyen született, Debrecenben hunyt el. 1914-ben doktorált a kolozsvári egyetemen. Tanított a nagyenyedi, szászvárosi, majd a debreceni tanítóképzőben. Etnográfusként, többek között, a székely kismesterségekkel és gyermekjátékokkal is foglalkozott.

43 A Református Kollégium híres tanítványai
Palló Imre ( Mátisfalva, okt jan. 25. , Budapest) Kiváló dal- és operaénekes. Középiskolai tanulmányai végeztével, között a budapesti Zeneakadémián tanult. Kossuth díjas, kiváló művész, 1917-től a budapesti Operaház örökös tagja. Kodály Háry Jánosa először az ő előadásában aratott sikert.

44 A Református Kollégium híres tanítványai
Csanádi György (Székelyudvarhely, – 1952., Budapest) Költő, hírlapíró, hangjátékíró, rádiórendező. 1928-tól a budapesti rádiórendezője. Verseit mély líraság jellemzi. Számos folyóirat szerkesztője, és verseskötet szerzője. A Székely himnusz szerzője.

45 A Református Kollégium
híres tanítványai A székelyudvarhelyi Kollégiumnak végig ösztöndíjas, rendkívül ambíciós tanulója volt tól a kolozsvári orvosi egyetemen tanul, Budapesten végez 1925-ben. Kiváló orvos (belgyógyász, ideggyógyász, endokrinológus, fürdőgyógyász), orvosi szakíró ban Iaşiban honosítják az oklevelét között bukaresti orvosként az ottani művelődési életet is támogatta től a székelyudvarhelyi kórház belgyógyász főorvosa, a művelődési életének lelkes támogatója között önkénest iskolaorvos a Kollégiumban, ahol egészségtan órákat is tanít. Munkája: Rajtad is múlik, hogy beteg ne légy. Dr. Bakk Elek ( Felsőboldogfalva, 1899 ápr jan. 21. ,Székelyudvarhely)

46 A Református Kollégium Bíró Sándor (1907 – 1975) történetíró
híres tanítványai Középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban, az egyetemet és a református teológiát pedig Kolozsváron és Párizsban végezte. Egyik alapítója és főmunkatársa az Erdélyi Fiataloknak. között a kolozsvári Református Kollégium tanára, 1944 után Debrecenben, majd Budapesten középiskolai tanár, később az ELTE tudományos főmunkatársa. Számos értékes cikket ás tanulmányt közölt. Bíró Sándor (1907 – 1975) történetíró

47 A Református Kollégium Id. Dr. Dávid Gyula (1902-1987) egyházi író
híres tanítványai között székelyudvarhelyi református lelkész, a Római Katolikus Gimnáziumban református vallásoktató, a Református Kollégium elöljáróságának tagja. között a Református Gyülekezeti Élet c. folyóirat szerkesztője. 1950-ben doktorál, a kolozsvári Református Teológiai Intézetben. között püspökhelyettes. Több teológiai szaktanulmány szerzője. Id. Dr. Dávid Gyula ( ) egyházi író

48 A Református Kollégium híres tanítványai
Ifj. Dávid Gyula (1928. aug. 13) irodalomtörténész Árapatakon született, id. Dávid Gyula lelkész fia. A Bolyai Tudományegyetemen magyar szakos tanári képesítést szerez, között kiadói lektor, 1953-tól aspiráns, majd tanársegéd. 1957-ben a magyar forradalommal való szolidarizálása miatt bebörtönözték. 1970-től 1993-ig a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője, majd a Polis kiadó szerkesztője, számos cikk írója.

49 A Református Kollégium híres tanítványai
Dr. Dávid László (Árapatak, Máj. 25.) lelkipásztor, műtörténész Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban, a Római Katolikus Gimnáziumban és az Elméleti Vegyes Líceumban végezte. A kolozsvári teológián szerzett lelkészi képesítést, ugyanitt egyháztörténetből 1969-ben doktorált. Jelenleg Székelyudvarhelyen él. Számos művészet- történeti tanulmány szerzője.

50 A Református Kollégium
híres tanítványai A bukaresti Szépművészeti Akadémián végzett festészeti és iparművészeti szakot. Számos kiállítása volt. Megszervezője volt 1946-ban a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetnek, amelynek majd a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetnek tanára. Bene József (Székelydálya, jún. 24. – máj. 20., Köln) képzőművész

51 A Református Kollégium
híres tanítványai 1929-től a budapesti egyetem bölcsészkarának hallgatója. 1931-ben kapcsolatba került a kommunista párttal, illegális pártmunkát végzett, melynek következtében 1935-ig háromszor is letartóztatták. 1937-től vett részt a spanyol polgárháborúban, ahonnan Franciaországba ment. A háború után kommunista belügyminiszter lett. 1949 május 30-án, koholt vádak alapján halálra ítélték és kivégezték. Rajk László (Székelyudvarhely, márc okt. 15., Budapest) politikus

52 A Református Kollégium
híres tanítványai Dr. Szabó Árpád (Sz. Udv Dec. 11.) természettudományi szakíró Elemi és középiskolai tanulmányait a Római Katolikus Gimnáziumban, és a Református Kollégiumban végezte. Az egyetemet Kolozsváron végezte, a fizika-kémia-matematika szakon 1930-ban, majd 1931-ben iparvegyészeti oklevelet nyer Iaşiban, 1943-ban Kolozsváron megszerzi a filozófiai doktorátust. 1937-től kezdődő tanárkodása után, a kolozsvári egyetemen tanársegéd, majd katedravezető egyetemi tanár. 1960-tól a kolozsvári atomfizikai intézetben tudományos főkutató. Mintegy 185 tudományos cikke, tanulmánya, közleménye jelent meg, és több egyetemi tankönyv szerzője, társszerzője. Öt bejegyzett találmányának a szerzője.

53 A Református Kollégium
híres tanítványai Id. Hermann Gusztáv ( ) Helytörténész, művelődéstörténész, közíró. Elemi- és középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Református Kollégiumban (rövid ideig a Şt. O. Iosif Líceumban) végezte, ben érettségizett. Magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet a kolozsvári Bolyai Tudomány- egyetemen szerzett, 1952-ben. Ezután Bukarestben az Országos Sajtó Főigazgatóság lektora tól Sz.Udvarhelyen könyvtár- igazgató, majd tanfelügyelő től haláláig a Tamási Áron Líceum tanáraként dolgozik. Számos közéleti tárgyú, művelődéstörténeti, ismeretterjesztő cikk és tanulmány szerzője.

54 A Református Kollégium híres tanítványai
Kányádi Sándor (Nagygalambfalva, máj. 10.) Világhírű költő, műfordító. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, a Református kollégiumban, a Római Katolikus Gimnáziumban és az Ipari Szaklíceumban. A kolozsvári egyetemen szerzett magyar irodalom szakos tanári képesítést. Kolozsváron él. Számos verseskötetet írt ban Kossuth díjjal tüntették ki, 1995-ben pedig a nemzetközi Herder - díjjal.

55 A Református Kollégium híres tanítványai
Matematika és csillagászati szakíró. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát, között a Lomonoszov Egyetem aspirándusa, ben doktorál től a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem lektora, majd 1972-től egyetemi tanára, tól a matematikai kar dékánja, között az egyetem prorektora. A matematika és csillagászat köréből több mint 100 tudományos dolgozata, könyve jelent meg. Dr. Pál Árpád (Hodgya, Jún. 25.-Kolozsvár, 2006)

56 A Református Kollégium
híres tanítványai Csiky András (Sz.Udv., aug. 25.) színész Tanulmányait a Református Kollégiumban kezdi, és a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben folytatta. között a Nagybányai Állami Színház, 1956-tól a Szatmári Állami Magyar Színház tagja, között igazgatója től a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja. Számos főszerepben nyújtott kitűnő színészi teljesítményt. Emlékezetes alakításokkal filmekben is szerepel.

57 A Református Kollégium
híres tanítványai Cseresnyés Gyula (Alsósófalva, 1931) színész, rendező Tanulmányait a Református Kollégiumban kezdi, és a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán folytatta. között a Nagybányai Állami Színház , között a Szatmári Állami Magyar Színház, 1968-tól a Temesvári Állami Magyar Színház rendezője. Több klasszikus művet vitt színpadra. Nevéhez fűződik a Tomcsa Sándor Műtét (1973) színmű rendezése, és a Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c. könyvének színpadra állítása.

58 A Református Kollégium híres tanítványai
Toró Tibor (Énlaka, Temesvár, 2010) atomfizikus Tanulmányait Székelyudvarhelyen kezdte, a Református Kollégiumban, majd a Római Katolikus Gimnáziumban az egyetemet Temesváron végezte. A temesvári tudományegyetem egyetemi tanára, a MTA, a romániai UNESCO-bizottság természettudományi osztályának, a japán Tenzor Society matematikai társulatnak tagja. Nagyon sok értékes tudományos munkája, könyve jelent meg, mind az országon belül, mind külföldön.

59 A Református Kollégium
híres tanítványai Dr. Vánky Farkas (1931. Sz. Udv.) Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban kezdte (1942) és a Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett (1950) Az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte, 1956-ban. Székelydályában gyakorló orvosként kórházat is épített, majd a Mv.-helyi orvosi egyetemen tanársegéd. Jelenleg a svédországi Karolinszka Egyetem nyugalmazott professzora, az onkológiai kutatás neves szakembere.

60 Id. Herman Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete
Szakirodalmi forrásanyag: Id. Herman Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete Fotóanyag: Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum és Képtár, magánszemélyek Szakirányító: Popa I. Eneida, történelemtanár, Csergő József, nyugalmazott tanár Szerkesztette: Tuzson Zoltán, matematikatanár


Letölteni ppt "Backamadarasi Kis Gergely"

Hasonló előadás


Google Hirdetések