Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZÖSSÉGEK SZERVES MŰKÖDÉSRENDJE Minden közösséget hosszú távon csak a belső bizalom tart meg. Ennek alapja a helyes, igaz önismereten alapuló közös értékrend.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZÖSSÉGEK SZERVES MŰKÖDÉSRENDJE Minden közösséget hosszú távon csak a belső bizalom tart meg. Ennek alapja a helyes, igaz önismereten alapuló közös értékrend."— Előadás másolata:

1 KÖZÖSSÉGEK SZERVES MŰKÖDÉSRENDJE Minden közösséget hosszú távon csak a belső bizalom tart meg. Ennek alapja a helyes, igaz önismereten alapuló közös értékrend és erkölcs lehet. munkafüzet készült a MAGYAR KINCSEK, EMBERI ÉRTÉKEK című vándorkaraván előadásainak hallgatósága számára 2012 július-december Összeállította: Vetési Zoltán KOHÉZIÓ EGYESÜLET Temesvár 2012

2 Mitől szerves a szerves? Az élet – természetes módon,kiegyensúlyozottan – egymásból él és egymásért. Ha ez nem így történne, elpusztulna az élet. A szerves társadalmat is -, hogy egészséges legyen - ez a kiegyensúlyozottság kellene jellemezze. - az anyagcsere kiegyensúlyozott - ide-oda (oszcilláló) mozgás jellemzi - a „mint fenn, úgy lenn, - mint itt, úgy ott” elv érvényesül - ha megrekednének az energiák, akkor a kiegyensúlyo- zottság szünne meg, a szervesség kerülne veszélybe, és elindulna a pusztulás folyamata korona gyökér Ég Föld (talaj) égi energiát kap földi energiát kap (földi energia = megtestesült égi energia) kiegyensúlyozott energiacsere A magyar Szent Korona jogrendje is, a mindenkori vezetés és a nemzet kapcsolatában - felismerhetően -, ugyanezt a szervességet fejezi ki.

3 Természetes és természetellenes folyamatok Kárpát-medence ↔ Tarim-medence, és a két MAGot tápláló lüktető mozgás vonala Természet-ellenes folyamat Az ilyen fejlesztés a másik oldalon pusztít ember irányította lineáris fejlesztés ember irányította környezet pusztítás Természetellenes és természetes folyamat így elpusztul így megmarad Példa természetes kétirányú és természetellenes egyirányú folyamatra - Miként maradhat meg egy kultúra több évezreden át? - „A legújabb kutatások oda mutatnak, hogy Kőrösi Csoma Sándor éppen a legjobb helyen kereste - nem a magyar őshazát - annak a folyamatosságnak az egyik gócát, amelyiknek másik góca a Kárpát-medence. Ma egyértelműen állíthatjuk, hogy ez két központú rendszer volt, amelyik hol az egyik, hol a másik gócban telítődött. Ő nagyon jól látta, hogy Ujguria volt az egyik góc, a másik pedig a Kárpát-medence. A kettő között folyt az a vándorlás, amely egy-egy pontján fogja meg őstörténetünket.” - „A folyamatos oda-vissza áramlás önszabályozó rendszere az emberi minőségnek. Magasabb szintre csak úgy tud jutni egy közösség, ha mindig elhagyja, ami már elavult, ami már bebizonyította, hogy hosszú távon nem alkalmas az emberi minőség javítására, és fölveszi útközben azt, ami ott közben kialakult.” (Pap Gábor)

4 - Mi az előadás célja? - Olyan tapasztalatokat és ismereteket kívánunk meg- osztani, melyek a jelenkori elidegenedés korszakában útat mutathatnak felelős és működőképes közösségek kialakításának folyamatában. E sorozattal a közösségi bizalom javítási lehetőségének bemutatása a célunk, mely elősegítheti közösségeink belső összetartásának erősítését. Ehhez az egyetemes (és egyben hagyományos magyar) erkölcs lénye- gét kívánjuk felvázolni, annak közösséget megtartó erejére mutatunk rá. Bemutatunk egy általunk kidolgozott és könnyen érthető, ábrázoló tech- nikákat is alkalmazó oktatási módszert, mellyel az egyetemes és keresz- tény értékrendi kérdések tisztázhatók. Közben jelenkori gondjaink okait is megpróbáljuk értelmezni és ezekre megoldásokat keresni. Internetes modernizált fejlesztéssel szándékunk e módszert szélesebb körűen megismertetni. Atomjaira bomlasztott társadalom: a tömeg Egészséges hierarchia a közösségben küldők küldött címzett közösség feladat Bevezető

5 - Milyen alapfeltétel biztosíthatja egy közösség hosz- szútávú megmaradását? - A közösségi belső bizalom léte. A közösségi bizalom csökkenése vezethet el az általános társadalmi elide- genedéshez és a közösségek megbomlásához. - Mi a bizalom alapja? - A bizalom alapja: az igaz önismeret, és a helyes érték- rend-erkölcs. A világon sokféle értékrend alakult ki, de meg lehet találni a közös nevezőt. - Mi az alapfeltétele a bizalomnak? - Az igazság követése. Mert görbe hamisság sokféle lehet, de egyenes igazság csak egy van. Az igazság egy elrendeltetett minőségi érték, Isteni Érték. Járulékos elemei: a kegyelem és a törvény. Ezek együttesen: az elrendeltetett JÓ. A kölcsönös bizalomnak működnie kell egyének-, egyén és közösség-, és közösségek között. egyén közösség egyén egyén- vezető közösség JÓ Bizalom = kölcsönös JÓ Bizalom

6 Ha közösséget akarunk építeni, az alapoktól kell kezdeni. Elsősorban azt kell tisztáznunk, hogy mi a jó és mi a rossz! Ezeket tisztán-világosan szétválaszthatóvá kell tenni, még akkor is, ha vegyítve jelentkeznek. Szintek Erények (JÓ tulajdonságok) Vétkek (ROSSZ tulajdonságok) Szellem Hit, az Isteni Rend vállalása Tudás-Bölcsesség Hitetlen, az Isteni Rend elvetése Tudatlanság (tudáshiány) Igazság Igazságtalanság,(hamisság, hazugság) Szerénység (alázat) Gőg (kevélység, dölyf, fennhéjázás) Tisztelet (megbecsülés) Tiszteletlenség (megvetés, lenézés) Lélek (érzelem) Kegyelem, szeretet, önfeláldozás Félelem, önzés, bosszú Szívélyesség (előzékenység, jóindulat, udvariasság) Irigység (féltékenység) Megbocsátás (higgadtság) Harag (gyűlölet, düh) Test Erő (és önvédelem), jótékonyság (könyörületesség, irgalmasság) Erőszak, kapzsiság (mohóság, pénzsóvárság) Adakozás, segítség Birtoklás, lopás, csalás, nyerészkedés Mértékletesség (önmegtartóztatás) Falánkság (torkosság, élvhajhászás) Szorgalom (munkaszeretet) Lustaság (restség, tunyaság, munkakerülés) Tisztesség, tisztaság Paráznaság (túlzott nemiség, bujaság) Hazugság : a beszéd adományával való visszaélés, - beszéd és tett közötti összhang hiánya. Lopás : más tulajdonának elvétele a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül. Bosszú, leszámolás : szándékos és céltudatos megsemmisítés. Aki ezt teszi, annak az igazsággal, az isteni mér- cével van baja, - az bizonyos értelemben magára Istenre támad. Jó és rossz

7 - Mi lehet az Isteni Rend szerinti egyetemes JÓ? 1.minőség, ami: Igazság-Kegyelem-Törvény 2.harmónikus viszonyulás, ami: hierarchia és test- vériség is egyben A körkereszt közepe a harmónia állapota, mely a hierarchiát és test- vériséget is megtestesíti. Gondoljunk csak a magyar Szent Koronára, melynek körkeresztje közepében ott van a Teremtő, a nagy Harmónia. KegyelemTörvény Igazság JÓ A hierarchia és mellérendelés - a harmónia - kétféle ábrázolása. harmónia = hierarchia + mellérendelés lehetőség szükség Hierarchia (szent uralom, természetes rend) = minden a maga helyén működik - addig jut szerephez, ameddig a képességeit a legeredményesebben tudja kamatoztatni a köz javára. Akinek lehetősége van ad, akinek szüksége van elfogad, - de, ha adni van lehetősége, akkor ne elvegyen, és ha szüksége van, ak- kor ne eröltesse az adakozást, - mert ezzel a rend bomolna meg. Testvériség: a hierarchia - természetes módon - mikor alá-, mikor pedig fölérendelő. Ezért kell legyen mellérendelő. Isteni Rend

8 kisajátító kifosztó hamis szükség valós szükség valós lehetőség hamis lehetőség erőszakos zsarnok hatalmaskodó adakozó JÓ ROSSZ befogadó - Milyen alapvető emberi magatartástípusok ismerhetők fel? - Négyféle emberi magatartásforma van: adakozó- és befogadó JÓ, erőszakos- (zsarnok-) és kisajátító ROSSZ. Természetes és Isteni Rend szerint való helyes magatartás, ha valaki: ad és befogad. Természetellenes, istentelen, helytelen magatartás, ha valaki: hatalmaskodik és kifoszt. Emberi magatartásformák Jelölés ismeretlen minőségre :

9 - Melyek az alapvető viszonyulások az egyének között? 1.Egyének kölcsönös segítése - ezzel mindketten épülnek Ez, emberileg a méltóság állapota: emberi szakrális (isteni elrendeltetettségű) viszonyulás 2. Egyének kölcsönös lerontása - ezzel mindketten pusztulnak Ez, emberileg a méltatlanság állapota: állati viszonyulás - A társadalomban miképpen jelentkezik a viszonyulás vezetés és közösség között? - A felelősség azonos mértékű és kölcsönös kell legyen. Együtt el kell lássák a felelősség-megosztás, -átvállalás, de az ellenőrzés feladatát is. Vezetés és a közösség között csak akkor egészséges a viszony, ha a hatalmi és anyagi kiegyensúlyozottság feltételei között kölcsönös felelősséget viselnek egymásért. Egészségtelen a viszony, ha a vezetés zsarnoki módon magához ragadja a hatalmat és az anyagit, felelőtlenül visszaél hatalmával és fosztja a közösséget. Ez a kiegyensú- lyozatlanság állapota. közösség zsarnok közösség vezetés Emberi viszonyulások

10 - A társadalomban mi okozhatja a ha- talmi és anyagi kiegyensúlyozatlansá- got és a zsarnokság megjelenését? - A természetes (szerves) hierarchia hiá- nya. Ehelyett van egyik oldalon a tömeg, másikon a központosított hatalmak. szolga leosztás vezetés ≈50% küldők küldött címzett közösség közösségi érdek küldetés tárgya Ismeretlen személyek- ről választói döntést hozni felelőtlenség. nép - adó Társadalmi szerkezetek: ROSSZ és JÓ - Miképpen tartható fenn ez a kiegyensú- lyozatlansági állapot? - A „demokratikus” és pártos választási rendszerrel, mely az ellenkiválasztódásnak kedvez. Az ebből fakadó társadalmi rendszereket egyetlen hosz- szú kifejezéssel csak így címkézhetnénk: - kiskorúaknak tekintett felnőttek számára, négyévenkénti egynapos és demokratikusnak megjátszott választásokkal fenntartott és „törvényesített”, négyéves ciklusú, váltópár- tos diktatúrák sorozata. - A közteherviselésből származó anyagiak begyűjtési- és visszaosztási módja által. A fentről elosztott anyagi a közösségen belül nem hozhat létre mást, mint csak egy függőleges és egyéni érdekeken alapuló hűbéres zsarnoki-szolgai szerkezetet. Társadalmi viszonyulások - kiegyensúlyozatlanság

11 A tisztességes választók által engedményezett erkölcsi megalkuvások hierarchiája élteti a zsarnoki rendszert. tisztességes választók megalkuvás nagyobb megalkuvás zsarnok - Minek tekinthetők a mai demokratikus rendszerek? - A mai formában a demokratikus rendszerek is, valójában zsarnokságok. A demokratikus rendszerekben is a szereplők, a hierarchia minden szintjén, erkölcsileg megalkusznak a hatalommal. A megalkuvás mértéke lenn, a hatalomtól távol kisebb, és felfele, a hatalom csúcsához közeled- ve egyre nagyobb. Ezek, összeadódással csak egy zsarnoki rendszert eredményezhetnek. Ezt a rendszert ellentmondásosan éppen a többnyire tisztességes, de félrevezetett választók engedményei éltetik, kik a válasz- tott vezetésben helyet adnak az erkölcsi megalkuvóknak. Az ilyen rend- szer rendszerint fenntartja önmagát. - Milyen feltételek kellenek a hatalmi visszaélések kiküszöböléséhez? - az alulról építkezés elve - a hiteles - tudás és erkölcs alapú - kiválasztódás elve, mely kizár bárminemű erkölcstelenséget (az ún. „zéró tole- rancia”) - a székelységnél: a hütös ember - a hierarchia és mellérendelés elvét, a hatalmi- és anyagi- erő kiegyensúlyozottságának feltételei között Mindhárom fő elv jelen van a magyar hagyományban. Erre szolgál- tatnak példát egykori falu-törvényeink, melyek évszázadokon át ered- ményesen rendezték közösségeink életét (pld. a sajátos székely falu- törvények). A vezető választott, hiteles, számonkérhető kell legyen. vezető Visszaélések és kiküszöbölésük

12 A Teremtő Rend irányította hierarchia és mellérendelés vízszintesen és függőlegesen is kell működjön. ország megyék települések hierarchia és mellérendelés Teremtő Isteni Rend Igazság, Kegyelem, Törvény - Milyen egy szerves rendszerű társadalom? - Benne minden szinten a szerves részei ellátják a felelősség-megosztás, -átvállalás, de ellenőrzés feladatát is. A hierarchia és mellérendelés - a megosztott hatalom (törvény- hozó, végrehajtó, bíráskodó) - vízszintesen, minden szinten kell működjön. De mindez a társadalom zsarnokság elleni önvédelme szem- pontjából semmit sem érne, ha ugyanez a hierarchia és mellé- rendelés - a megosztott hatalom (szabályozó, végrehajtó, ellen- őrző) - nem működne függőlegesen is (uralkodó és nemzet, or- szághatalom és megyék, megye és települések között). Csak így hozható létre egy természetes szerkezetű, szerves és a zsar- nokságtól mentesítő társadalmi rend. Igazi függőleges hatalommegosztás - szabályozásban, vég- rehajtásban, ellenőrzésben - viszont csak a törvény biztosította hatalmi- és anyagi erőkiegyensúlyozottság feltételei között valósít- ható meg. Szerves társadalom hierarchia és mellérendelés

13 Sajátos magyar minta: Szent Korona értékrendű (Igazság, Kegyelem, Törvény) és Szent Korona jogrendű (hol a teljhatalom a Szent Koronáé, és a jogok gyakorlása megosztott) társadalomszervezés. nemzet és vezető mint a Teremtő Rend és a Szent Korona alárendeltjei Szent Korona mint az Isteni Rend - Igazság, Kegyelem és Törvény - közvetítője Teremtő Isteni Rend Igazság, Kegyelem, Törvény A Magyar Szent Korona értékrendje A Magyar Szent Korona, felismerhetően ennek az Isteni Értékrendnek üzenetét közvetíti, melynek hármassága: az igazság, a kegyelem és a törvény. Ez a Szent Koronának is az értékrendje. Ezt közli velünk a korona főalakja, a trónoló Krisztus. A Magyar Szent Korona jogrendje A Szent Korona értékrendjére alapozva jött létre az a jogrend, mely tudomásunk szerint egyedül a magyar hagyományban lelhető fel. A Szent Korona jogrend, megmutatja, hogy a hierarchiában kinek-kinek hol a helye és milyen mértékűek a jogai. Gyakorlati műkö- dési rendszere a Szent Korona-tan néven vált ismertté, melynek lényege, hogy csak a Szent Koronát illeti meg a hatalom teljessége - a jogok gyakorlása pedig a nemzet és a vezető között kötelezően megosztott. - Miképpen mutatkozik meg az egyetemes szer- ves rend a magyar hagyományban? - A Magyar Szent Korona érték- és jogrendje által. Azáltal, hogy a király felségjogait a Szent Koronára ruházzák át, a magyarság elhivatott képviselői a legméltóbb választ adják meg a zsarnokság elleni önvédelemre. Szerves magyar társadalom – Szent Korona rendje

14 Magyar hagyomány – a Szent Korona érték- és jogrendje Kegyelem Törvény Igazság A Teremtő Isteni Rendet hordozó Szent Korona érték- és jogrendjében - az Igazság-Kegyelem-Törvény és a hierarchia-mellérendelés rendjében - a nemzet és uralkodó kölcsönösen felelősek egymásért, kölcsönösen segítik és ellenőrzik egymást, teszi ezt mindkettő az egész nemzet érdekében. Kegyelem Törvény Igazság KegyelemTörvény kölcsönösen segítik és ellenőrzik egymást Igazság Nemzet és Uralkodó szövetsége a Szent Koronában Uralkodó Nemzet Pap Gábor művészettörténész gondolatai: „Minden ember, születésétől fogva egyszerre kétféle időnagyságrendben él. Mint egyén, egy 365-66 napból álló ún. „kis évben”, és mint valamely nemzet fia, egy kereken huszonhatezer kis évből álló precessziós vagy „nagy Nap-évben”. A magyar Szent Korona is ebben a kétféle nagyságrendben fejti ki a maga közjogi tevékenységét, amikor egyrészt a precessziós nagyságrendben élő nemzetre, másrészt a „kis éves” időkerethez kötött egyénre, a királyra - hangsúlyozottan így, együtt - bízza a benne megtestesülő jogok gyakorlását. A Szent Korona jogainak érvényesítése nem egyetlen személyre, a királyra hárul, hanem egyenlő arányban foganatosítja azokat a nemzet és a király. Így mind a tömeguralomba, mind a parancsuralomba csúszás lehetősége kiküszöbölődik. Ha az egyik fél hibázik, a másik jogszerűen és egyszersmind kötelességszerűen javítja, illetve javíttatja a hibát. A két tényező - uralkodó és nemzet - közötti összhang a hierarchia, azaz a „szent uralom” zökkenőmentes érvényesülésének záloga. Ez az összhang jellemezte a magyar királyság működését az Árpád-ház (eredetibb nevén a Turul-dinasztia) uralma alatt, majd kisebb megszakításokkal egészen Mátyás király haláláig.”

15 - Mit mutat a magyar hagyomány? - A magyarságnak örökérvényű és az emberiség kezdeteit is magában hordozó hagyománya van, mely segít eliga- zodni és megoldást ad a jövőre is - Mi a leglényegesebb ebben az hagyományban? - Az egyetemes és egyben magyar erkölcs tudásának át- mentése. - Milyen jelzések igazolják ezt? - A magyarságnak fontos felismernie, hogy a Hunor- Magyar tesvériség elve, a krisztusi igazság-szeretet parancsa és a Szent Korona üzenete egy és ugyanarról szól: az elrendeltetett isteni Igazság-Kegyelem-Törvény szerinti méltó emberi viszonyulásról. Ezek mindegyike: az elrendeltetett JÓ megerősítése. Hunor-Magyar-féle kapcsolat: hierarchia és testvériség a JÓ-ban. Isten NemzetUralkodó A Magyar Szent Koronában a nemzet és uralkodó egyenlőek. Krisztus a Szent Koronáról üzen: az Isteni Rend „Igazság-Kegyelem- Törvény”-e ma is érvényes! Magyar hagyomány

16 A magyarság testvérhagyománya, története során számtalanszor lehetett a magyarság megújúlásának forrása. A segítő testvéri hagyomány a nemzetségek anyagi, lelki, szellemi értékeit még az időszakos törések, romlások ellenére is átadhatta és a Teremtő átörökítő rendje szerint lehetőséget adhatott ezzel mindenkor a magyar nemzet újjászületésére. A hagyomány képi felismerése - testvériség „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én őbenne.” Az emberiséggel kötött új szövetség csak magyarul érthető. Test és vér, csak magyarul testvér. Jézus, testvéreivé emeli tanítványait. Az erőtlen „inasok”-at erős mesterekké teszi, hogy méltókká lehessenek az apostoli küldetésre. Jézus tanítványok „inas”mester

17 Az erkölcs oktatásának magyar módszere - folyamatábrák segíti egymást segítve megerősödnek vissza segíti Hunor bajban Magyar Hunor Magyar bajban Hunor Magyar A lehetőségnek mértékében, kölcsönösen segítve, a társak egymást erősebbé teszik. testvérek szövetsége Hunor-Magyar életvitel segíti majd megsemmisíti akadályozza gyengíti még holtában is gyűlöli A gonosz megsemmisíti a Jó-t. Áldozatát még holtában is gyűlöli. Káin-Ábel életvitel Az erkölcs oktatásának szempontjai: 1. könnyen oktatható legyen és szemléltethető, 2. közérthető legyen minden korosztály számára, 3. az élet minél több területének erkölcsi vonatkozására mutathasson rá. Példa: - Székelymuzsna - Két vallásközösség évszázadokon átnyúló gyümölcsöző kapcsolata

18 A magyarság önvédelmi működésrendje testvérek szövetsége külső támadás burok Hunor Magyar fejlődés kitörés a burokból A magyarság az ellene folyó sorozatos támadásnak ellenállni ezidáig is csak az Iker- és Nyilas-jegybéli tulajdonságaiból fakadóan tudhatott. A csengersimai református templom Nyilas-jegy mennyezetkazettája több mint két évszázad távlatából is üzen. A Nyilas Ikertestvérek szövetségesek és egyben hát-társak is. Egymást segítik, amitől fejlődnek és nőnek, de a támadás elől csak a növénykehelybe (magburokba) burkolózva és egymást védve-óvva maradhatnak meg úgy, hogy majd alkalmas időben többszörös erővel kelhessenek életre. Mert a lét és az élet hosszú távon csak így menthető át. Ezt igazolja a természet rendje is, hisz télen a mag sem csírázik. Megmaradása érdekében, épségét védve, visszahúzódva várja a tavaszi zsendülésre alkalmas időt. Az lét folyamatában vannak minőségi váltások, mikor a reménytelen helyzetből történik meg a váltás. Ha rendszeresen nem tapasztalnánk meg, a télről tavaszra váltást sem hinnénk el. A nyilas a reménytelen helyzetből kitörésre mutat példát. A Nyilas Ikertestvérek: szövetségesek és egyben hát-társak is. A nehéz időkben csak úgy maradhatnak meg, ha egymást segítve-védve visszahúzódnak, az alkalmas idő eljöveteléig. A magyarság hagyományai igazolják az Iker- és Nyilas- jegybéli tulajdonságait.

19 - Melyik a két legfontosabb feltétel? 1. a jó és rossz világos felismerése 2. a rosszal összefogni nem szabad A rosszal összefogni nem szabad. társ vezető A tudáshiányban szenvedő alma mondhatja azt: fogjunk össze a rohasztó baktériumokkal. A megmaradáshoz viszont nyugalmi időben is tartás, romolhatatlanság kell. A hatalmaskodó, kifosztó, megrontó rosszal összefogni nem szabad, sem hierarchikus vezetőként, sem mellérendelt társként. Hisz bármilyen rossz társ megválasztásának tévedése pusztulásba viheti a jót is. A megmaradás legfontosabb feltételei 1990 2012 félre- vezetettek közömbös tömeg Közösségek belső bomlasztása A zsarnokság elsődleges célja elfoglalni és megrontani a szellemi központokat.

20 - Miképp értelmezték száz évvel ezelőtt a pártokat? - „A párt politikai értelemben a célazonosság alapján szövet- kezetteknek összessége....a pártérdek soha sem öncél, hanem eszköz a legfőbb cél, a végcél: a haza érdeke szol- gálatában....Annak a pártnak, mely nem általános, hanem személyes érdekeket követ, koteria, klikk a neve.” (Pallas Lexikon) Az önérdekű pártok önérdekeik leplezésére gerjesztik a közösség vízszintes megosztását. önérdekű pártok közösség valós megosztottság gerjesztett megosztás A közérdekű párt tagjai nemes jelleműek, elkötelezettek és a közösségi összetartást erősítik. közösségi összetartás közérdekű párt - Mi a leglényegesebb szempont a pártok felismerésében? - Az, hogy milyen: köz-, vagy önérdekű. A közérdekű párt, a közösség érdekében - de csakis egy helyes értékrend men- tén - rendszerint megegyezésre törekszik, világos közléseket tesz, és felismerhető- en tiszta és nyílt lapokkal játszik. Az önérdekű párt megosztja a közösséget. Látszólag megegyezési szándékot mutat a közösség „érdekében”, ami hosszú távon valójában sosem igazolódik. Nem is lehet ez másképp, hisz az önérdekű párt létének biztosítéka épp a közösségben gerjesztett megosztás. Bármilyen „őszinte” megegyezés veszélyes lenne számára, mert akkor az ellenőrzéssel és elszámoltatással is szembesülnie kellene. Pártos gondjaink

21 Az önérdekű párt szerkezetében az alsó rétegek többnyire közérdekű szolgálatot is teljesítenek. Ez megtéveszteni a támogatókat. közérdek közérdek + egy kevés önérdek önérdek + egy kevés közérdek önérdek önérdekek hierarchiája - Mi a legnagyobb megtévesztés? - A jó és rossz dolgok keverése, - a rossznak a jóval takarása-leplezése. Az önérdekű párt szerkezete többnyire heterogén, ezáltal megtévesztő is. Hierarchiájában lenn a többnyire tisztességes közérdekű támogatók fenntartanak egy olyan szerkezetet, mely fen- nebb egyre nagyobb mértékben önérdekűvé válik. Ez az értékkeveredés megtéveszti a párt támogatóit. Felismerjük azt a jelenséget, hogy az ellentétes jó-rossz értékek keverésével a hamisat leplezni lehet. Ezzel a lehe- tőséggel él vissza az olyan párt, mely a felső rétegeiben teljesen önérdekű. Tehát, ne tévesszen meg minket egy pártnak az alsó rétegeiben működő közérdekűsége, attól még a hierar- chiájának legfelsőbb rétege lehet teljes mértékben önér- dekű és a köz számára romboló. - Mi a legnagyobb bajunk? - A helyes megítélésnek - a jó és rossz felis- merésének -, és a cselekvésnek a hiánya. Vajon mi van mögötte? Rohadt-e a túloldala,? Megtévesztések - dolgok keverése

22 kifoszt ad kifoszt áldozat kétszínű tettes Megtévesztések - tettek vegyítése A kifosztásnak rendkívül ravasz módja, mikor a tettes közben ad is áldozatának, de mindig többet vesz el, mint amennyit ad. Az efféle időszakosan és viszonylagosan jónak mutatkozó cselekedetsor gyakran vezethet el az elnyomó megkedveléséhez, mely jelenséget a szakma Stockholm-szindróma névvel illet. (A Stockholm-szindróma egy stockholmi túszdrámáról kapta a nevét. Lényege, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő ember idővel szeretetet kezd érezni kínzója iránt. Ez furcsa, hisz józan ésszel gyűlölnie kellene. E tünet olyan- kor léphet fel, amikor a sok bántás mellett a kiszolgáltatott ember időnként figyelmet, felületes kedvességet is tapasz- tal a kínzója részéről. Az elnevezést egy valós történet adta. 1973-ban Stockholmban két rabló támadott meg egy bankot, túszul ejtve négy alkalmazottat. A hosszú idejű összezártság különös hatással volt a túszokra: annyira megkedvelték fogvatartóikat, hogy kiszabadulásuk után gyűjtést rendeztek a rablók jogi védelmének költségeire.)

23 Megnyugtató hazugság Kényelmetlen igazság 1. Az is hozzájárul a rossznak terjesztési sikeré- hez, hogy az ember hajlamos a kényelmetlen igazság helyett inkább a megnyugtató hazug- ságot választani. A kényelmetlen igazság: látszólag rossz,de va- lójában jó. A megnyugtató hazugság: látszólag jó, de va- lójában rossz. A folytonosan tömegeket mozgató demokráciák, választások alkalmával, előszeretettel alkalmazzák a megnyugtató hazugsá- gok eszközét. Az emberek inkább ott állnak sorba. Megtévesztések - látszat és valóság Kényelmetlen kimondani az igazságot, hogy a király meztelen. Más megtévesztési példák: - valaki esztétikai szempontból jó író, költő, - de erkölcsileg nemtelen. - mesebeli példa: cifra ládikóban kígyó, - kopott ládikóban kincs pénzhatalmak emberiség A pénzhatalmak a hitellel látszólag adnak, de a kamatos kamattal valójában kifosztanak.

24 Összefogások-összefonódások Mindkettő, a jó is és a rossz is a hozzá hasonlót (hasonló a hasonlót) vonzza. A jók együtt az igazságot szolgálják, a rosszak rendszerint az igazság és a jó ellenében fognak össze. kegyelem számonkérés felszámolás jók rosszak - Kivel szabad összefogni? - A jónak csak a bizonyítottan jóval szabad összefogni. Mert a jónak álcájával mutatkozó rossz félrevezet és a pusztulásba visz. A jók rendszerint a Teremtő Isteni Rend szolgálatára fognak össze, az igazság érdekében, de a kegyelem és számonkérés eszközével, a rosszak pedig csakis a maguk érdekében, a Rend és igazság ellenében, - több- nyire a jók felszámolására. A folyamatosan megegyező ismeretlenekről idővel igazolódik, hogy hasonlóak: jók, vagy rosszak. A meg nem egyezőkről idővel kiderül, hogy különbözőek és az egyikük többnyire az igazság álcájával rejti hamisságát.

25 Kinél van az igazság? Aki a szembesülést vállalja, többnyire annál van az igazság, aki nem vállalja, annak hamissággal terhelt a lelkiismerete. igazság látszatával rejtett hamisság igazság - Örök kétség, hogy vitázó felek közül kinél van az igazság? - Aki az igazság érdekében tiszta szívvel vál- lalja a szembesülést, általában annál van az igazság. Aki ezt nem vállalja, cselekedetének többnyire épp a hamissággal terhelt lelkiisme- rete az oka, és ezzel le is leplezi önmagát. E magatartása és megnyilvánulása annyira le- leplező lehet, akár egy hazugságvizsgáló. A hamis embernek leplezni valója, az igaznak pedig - a rend helyreállítása érdekében - leleplezni valója van. Lévén, hogy görbe hamisság-hazug- ság végtelen sok lehet, de egyenes igazság csak egy van, úgy a hamisság könnyen kiderül. A hamis ember ezért kerüli a nyílt szembesülést az igazzal és az igazsággal. Melyik a JÓ és melyik a ROSSZ? Madarat a tolláról, az embert a barátjáról lehet megismerni. romboló hatalom Egyik (?)érdekképviselet Másik (?)érdekképviselet folyamatos megegyezés megegyezés nincs látszat ellentét valós ellentét

26 ez látszik (ön)érdekvédelmi szervezet A közösségek legnagyobb baja a jó és rossz felismerés képességének a hiánya. ez látszik, és ez is a valóság (köz)érdekvédelmi szervezet ez a valóság közérdekű? ön- és hatalomérdekű? A pártok-szervezetek neve nem jelzésértékű. Valóságos választóvonaluk a közérdekűség és önérdekűség között húzódik. Érdekvédelmi szervezetek - hűség - Milyen érdekeket képviselhetnek? - Két lehetőség van: vagy közösségi érdeket, vagy álcázottan ön- és hatalomérdeket. - A közösség hűsége kit illet meg? - Csak a közérdekű szervezetet, mely felismerhető- en a teljes szerkezetében közérdekű. Az önérdekű szervezet méltatlan a közösség hűségére. A közösség hűsége csak a közérdekű szervezetet illeti meg. közösség önérdekű közérdekű közösség 1. szervezet 2. szervezet 3. szervezet hatalom

27 Egészséges hierarchia Az egészséges hierarchia kiküszöböli a hatalmi és anyagi visszaéléseket tizedek század és vezetés ezred és vezetés országos tized és vezetés századok ezredek elfogadottság-szövetség ٭ küldöttek és jelöltek küldöttek és jelöltek küldöttek és jelöltek század és vezetés ezred és vezetés országos vezetés ٭ ٭ ٭ tized és vezetés Kiegyensúlyozott szerveződés felelős vezetés felelős közösség anyagiak visszaosztása saját vezetők önkénye 50% közösség gerjesztett megosztása hatalmi önkény Kiegyensúlyozatlan szerveződés adó anyagiak töredék visszaosztása

28 Közösségi méltóságban élni Méltósággal élő és fejlődő közösség felelős vezetés felelős közösség Mert bármely közösség, a Teremtő Isteni Rend adta és korlá- tozta: közösségi szabadság nélkül, közösségi értékeinek birtoklása nélkül, jog-kötelesség belső harmóniája nélkül, közösségi érdekvédelme nélkül, a zsarnokság elleni fellépés joga nélkül, egyszóval: rabságban, kifosztva, közösségi felelőtlenségben, önvédelem nélküli jogtalanságban, méltatlan állapotba kerülhet. Méltatlan állapotban tengődő közösség vezetői zsarnokság és kifosztás közösségi felelőtlenség rabság Öt alap-meghatározó parancs, amely mindvégig uralta a ma- gyar értékrendet: Magyarország szabadsága a magyar értékek elidegeníthetetlensége egy és ugyanazon szabadságjog az egyetemes magyarság érdekének védelme a hatalmi visszaélések elleni fellépés joga Ez az örök értékrend erkölcsi tartást adott nemzetünknek, ami- vel kivédhetett minden megsemmisítésünkre irányuló kísérletet. 2012. november 24-én a sepsiszentgyörgyi autonómia-tüntetésen elfogadott nyilatkozat az ötből csak hármat tartalmaz. - azt akarjuk, hogy saját dolgainkban mi dönthessünk - közösségi szabadság - azt akarjuk, hogy természeti kincseinkkel mi gazdálkodjunk, ne idegenek prédálják el, és nekünk csak a tájsebek gyógyítása maradjon. Legyen jogunk hozzá!, - azt akarjuk, hogy a mi adónkat itt költsük el Székelyföld fejlesztésére, népének épülésére. Legyen jogunk hozzá! - közösségi értékek birtoklása (megadatott és megteremtett közösségi értékek) - szabadon akarjuk használni anyanyelvünket, nemzeti szimbólumainkat, - legyen a magyar is hivatalos nyelv. Jogunk van hozzá. Önálló oktatást akarunk a bölcsődétől az egyetemig. Legyen jogunk hozzá! - közösségi érdekvédelem A kimaradt két feltétel viszont létfontosságú ahhoz, hogy egy közösség egészséges hierarchiában működhessen.

29 A zsarnokságban a hatalom gyarapodik, a közösség sorvad. Ha a hatalmi és anyagi kiegyensúlyozottság felborul, akkor az „energiák megrekednek”, és veszélybe kerül a szervesség. Ez, az egyik oldalon elindít egy elbúrjánzási-, rákosodási-, vízfejűvé-válási folyamatot, a másik oldalon pedig a lepusztulást. A zsarnokságban a hatalom gyarapodik, a közösség sorvad közösség hatalom Vízfejűvé válik a hatalom, és sorvad a közösség A társadalmi szervesség pusztulása Korona és gyökér Ha a fa koronája, a maga számára, „zsarnoki módon” kisajátítaná az energiákat, akkor elpusztulna a gyökér, de ezt követné a korona pusztulása is. búrjánzik pusztul A zsarnokság nyomása alatt, a közösség sorvadásával egy időben, beindulhat egy önvédelmi menekülési folyamat. természetellenes egyirányú folyamat

30 A közösség kirajzását, ha nem követi erkölcsi megújulás, akkor bárhová menjen, a romlás mindenhol utoléri. kirajzás leromlás Extrapolálás: a jelen irányából a múlt felé jelen közelmúlt régmúlt Az általános erkölcsi hiányosság elindíthat egy lepusztulási-megromlási-elvándorlási folyamatot, ami idővel a közösséget méltatlanná teheti akár a közösségi létre is. A történelem folyamán kimutatható, hogy számtalan népvándorlásnak lehetett okozója a közösségen belül jelentkező erkölcsi romlás. Ezért elsősorban a közösség vezető zsarnoki rétege felelős, de a közösség is felelőssé válik, ha a vezetőjével szemben nem állítja helyre a teremtő rendből származó ellenőrzés jogán az igazságon alapuló erkölcsi rendet. Ha az elvándorlást nem követi a közösségnek az erkölcsi megújulása - a belső nemesedése -, akkor a kirajzás után a leromlás megismétlődhet. Az ismétlődő leromlás okot adhat a népesség tovább- vándorlására. És hosszú távon akár az örök vándorlásra. Közösségek erkölcsi önfelszámolódása (Nemtelen az a közösség, mely általánosan tekintve - tudatosan - nem a Jó-t - az Igazságot, Kegyelmet és Törvényt - követi.) nemtelen közösség zsarnok vezetés A nemtelen közösségnek is meg kell tisztulnia.

31 Makkai Sándor meglátásai 1937-ből: „Sohase felejtsük el, hogy van a kisebbségi magyarság- nak a külső nyomásnál egy sokkal veszedelmesebb ellensége is: a saját élősdi férgei, amelyek vakmerően és szemérmetlenül használják ki azt a helyzetét, hogy a külső impérium nem akadá- lyozza meg, nem töri le, sőt sokszor a maga céljai érdekében elnézi, csöndes asszisztenciával támogatja azt a nemzetgyilkos mérgezést, mellyel ezek a paraziták szétrágalmazzák a kisebb- ségi társadalmat, a gyanúsítások, bizalmatlanságok, kalózkodások állandó termelésével.” - Ki a magyar? –, át kell értékelni az eddigi megfogalmazásokat! - Az, aki magyarként ember és emberként magyar! Ennek két feltétele van: 1. Egyrészt, hogy: egyetemes és egyben magyar értékrend szerinti legyen a magatartása, minőségben és viszonyulásban, 2. Másrészt: hogy vállalja és tudatosan hagyományozza át, sugároz- za ki környezete irányába a magyar nemzet hagyományait (eszmei- értékrendi, nyelvi, művelődési), bárhol is éljen a világon. Tudnunk kell, hogy az egyetemes és egyben magyar értékrendet - a mellérendelt, kölcsönös felelősségű életvitelt - a világon a leg- magasabb szinten a Magyar Szent Korona érték- és jogrendje tes- tesíti meg. Ez, a magyarság számára minta kell legyen. Igazság-kegyelem-törvény szerinti életvitel a hierarchiában és mellérendelésben Magad Felebarát kereszténység természet és társadalom JÓ Isten Magyarnak lenni „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.” (Tamási Áron), - eszerint ítéljük meg közéleti személyiségeinket is. Miként a mérgezett víz, nem víz, úgy a gaz ember is: embernek nem ember és magyarnak sem magyar! közösség választás előtt közösség hatalom Embernek látszik, de nem ember, - magyarnak látszik, de nem magyar

32 Egy működő magyar kulturális autonómia Interjú dr. Korhecz Tamással, a délvidéki MNT elnökével A szerbiai magyarságnak sikerült eddig a legtöbbet elérnie az önrendelkezés fokozatos kiépítésében Korábban volt elfogadott a nemzetiségeknek nevezett kisebbségek kollektív jogainak fogalma Egyedül a vajdasági magyarságnak volt jogászelitje a politikában. mi világos koncepcióval álltunk elő. Amikor nem volt határozott szerb ellenállás, úgymond betettük a lábunkat az ajtórésbe. Megszületett 2002-ben a szövetségi kisebbségi törvény, amely két dologban volt egyedülálló: elismerte a kisebbségi kollektív jogokat, másrészt az önkormányzáshoz való jogot Magyar Nemzeti Tanács = külön magyar névjegyzék alapján demokratikus úton megválasztott országos önkormányzat. Ezek köztestületi státussal rendelkeznek. Nem az általános választásokkal együtt, hanem azok félidejében. Gyakorlatilag kis magyar parlamentként működik Magyarságnak mintegy kétharmada iratkozott fel a választási névjegyzékbe Háromféle jogosítványunk van. Egyik a döntéshozatali, amikor maga az NT hozza meg a döntést valamelyik más hatóság helyett. Másik a részvételi jog, amikor az NT vagy vétójoggal rendelkezik, vagy kizárólagos javaslattételi joga van valakivel együtt. És a harmadik a kötelező véleményezési jog. Minket ezekben a döntésekben megkerülni nem lehet, bírósági jogorvoslattal élhetünk, eddig 17 pert indítottunk, és mindet megnyertük. Van egy nagyon fontos jogosítványunk, mégpedig a meglévő állami magyar intézmények átvételének lehetősége, - az állam helyett az NT lehet a fönntartója. Kialakul egy piramisa a magyar intézményeknek, ezek fölött a választott köztestület áll, - könyvtárak, középiskolák, gimnáziumok kerültek védőernyőnk alá ilyen módon. Az intézmények fenntartója továbbra is az állam. Fontos kitétel, mely szerint az átvett intézmény költségvetési helyzete nem romolhat azokhoz képest, amelyek megmaradnak állami alapításúaknak. Mi elsősorban saját szervezetünk működtetésére kapunk pénzt. E szerbiai forrásokból éves szinten megközelítőleg EGYMILLIÓ EURÓS ÖSSZEG ÁLL RENDELKEZÉSÜNKRE. Fejlesztési programjaink mögött viszont legtöbbször magyar állami támogatások állnak. Van kollégiumépítési és beiskolázási programunk, ami azt célozza, hogy minél nagyobb számban válasszák gyerekeink a magyar közoktatást. A szórványban egyetlen év alatt sikerült egyötöddel (20%) növelni a magyar iskolába íratott elsősök számát. De, ha nem sikerül valamilyen területi önkormányzást belevinni ebbe a történetbe, akkor nem hiszek abban, hogy tartós megoldását jelentené a kisebbségi kérdésnek. A svájci olaszokat szoktam felhozni példaként. A legkevesebben ők vannak, mégis gyarapodó közösség, mert mindenki elfogadja, hogy kantonjuk kis államként működik. Hiába van ott magyar többség, ha nem a magyar a domináns nyelv a bíróságon, a hivatalokban stb., és nem csupán szóban, de írásos formában is. Addig nem lesz ott egyenrangú a magyar ember. (forrás: Háromszék)

33 Egy-egy nép erkölcsisége minden esetben a nép testvérhagyományában gyökerezik. Megállapítható, hogy a hagyományos magyar erkölcs és értékrend közösségi szinten a JÓ értelmében volt rögzített. Gondoljunk csak a népmeséinket mindenütt átszövő jó cselekedetekre. A magyarság Hunor-Magyar legenda hagyománya, az egymást segítő és egymásért felelős testvérpár példája, felbecsülhetetlen értékű erkölcsi eszmeiséget örökített az utókorra. Ez az erkölcsi értékrend a jó, a jó értékrendjében hívő, a jó cselekedetekkel életüket élő embereknek az összefogása. A jó: igazság, kegyelem és törvény. Ennek legmagasabb szintű megfogalmazása a krisztusi értékrend igazság-szeretet parancsa. A magyarság számára minden korban csak ez a jóban megélt testvér- hagyomány lehetett - és lehet a jövőben is - a megújulás forrása. A magyarságnak fontos felismernie, hogy a Hunor-Magyar testvériség eszméje, a krisztusi igazság-szeretet parancsa és a magyar Szent Korona üzenete egy és ugyan- arról szól: az elrendeltetett isteni Igazság-Kegyelem-Törvény szerinti méltó emberi viszonyulásról. Ezek mindegyike: a Teremtő Isteni Rend, az isteni JÓ megerősítése. Támogató


Letölteni ppt "KÖZÖSSÉGEK SZERVES MŰKÖDÉSRENDJE Minden közösséget hosszú távon csak a belső bizalom tart meg. Ennek alapja a helyes, igaz önismereten alapuló közös értékrend."

Hasonló előadás


Google Hirdetések