Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 2 2015. tavaszi félév. Tantárgy információk (I.)  Dülk Marcell, PhD  QA331  Kutatási terület:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 2 2015. tavaszi félév. Tantárgy információk (I.)  Dülk Marcell, PhD  QA331  Kutatási terület:"— Előadás másolata:

1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 2 2015. tavaszi félév

2 Tantárgy információk (I.)  Dülk Marcell, PhD  dulk@finance.bme.hu, QA331 dulk@finance.bme.hu  Kutatási terület: jelenértékszámítás-technika, tőkeköltségbecslés, energetika  Konzultáció: e-mailben egyeztetve  Segédanyagok: ÜTI honlapon  Számonkérés:  Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban  Aláírás feltétele: a félévközi zh-n (márc. 31.) min. 50% MM: feltétel még: házi feladat beadása+prez.  Pótzh: máj. 19.  Jegy: a zh és a vizsga fele-fele arányban

3 Tantárgy információk (II.)  Miről lesz szó?  Számviteli alapok  Beruházási döntések részletesebben  Beruházások kockázatelemzése  Finanszírozás, tőkeszerkezet, tőkeköltség, forgótőke  Vállalati teljesítmény értékelése  Jelenértékszámítás-technika

4 Hol tartunk? – rövid ismétlés (I.)  A pénzügyi döntések két fő csoportja: beruházási (mit?) és finanszírozási (miből?) döntések  A célfüggvény: tulajdonosi érték → max!  A vállalat értéke: a működésével megtermelt, a forrást biztosítók (tulajdonosok és hitelezők) között felosztható jövőbeni várható pénzáramokból fakad  V = E + D  A tulajdonosi érték maximalizálása általában nem zökkenőmentes: megbízó-ügynök probléma  Pénzügyi piacok (pl. tőkepiac), eszközök (pl. részvény, kötvény)  Hozam és kockázat - „párban járnak”

5 Hol tartunk? – rövid ismétlés (II.)  Elvárt hozam, tőke (alternatíva) költség(e): a vállalatba/ projektbe való befektetéssel lemondok valami más lehetőségbe történő befektetésről, aminek van valamilyen várható hozama (és persze kockázata is) – ezt legalább „hoznia kell” a vállalatnak/projektnek, hogy érdemes legyen befektetnem  Két összetevő: kockázatmentes hozam + kockázati prémium  Pénzáramok és kockázat elválasztása: előbbi várható értéken, utóbbi a tőkeköltségben  Időtengely, jelenérték, kamatos kamatozás (több periódusra)  Annuitás és örökjáradék  Nettó jelenérték (NPV) > 0, belső megtérülési ráta (IRR) > r alt  Értékpapír-értékelés, DCF koncepció: jövőbeli várható pénzáramok tőkeköltséggel diszkontálva

6 P ÉNZÜGYI DÖNTÉSEK INFORMÁCIÓS RENDSZERE

7 A számviteli információs rendszer  Kiindulópont a pénzügyi döntésekhez  „A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre.” (2000. évi C. tv. a számvitelről)  Könyvvezetési kötelezettség: a gazdálkodók kötelesek a gazdasági eseményeket folyamatosan rögzíteni a törvényben előírtak szerint  Évente a nyilvántartások zárása – beszámoló készítése  (gazdálkodók között tartalmi és formai különbségek, mi most: kettős könyvvitel+éves beszámoló)  E-beszámoló: http://e-beszamolo.kim.gov.hu/http://e-beszamolo.kim.gov.hu/

8 Az éves beszámoló  Mérleg: a vállalkozás vagyoni helyzetét mutatja be (adott időpontban, stock)  Eredménykimutatás: a vállalkozás jövedelmezőségét mutatja be (adott időszakra, flow)  Kiegészítő melléklet: vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzet megértéséhez elemzések, információk  Cash flow kimutatás (pénzáram-kimutatás): pénzforrások keletkezését és felhasználását mutatja be (adott időszakra, flow)  (Üzleti jelentés: múlt és jövő várható eseményei, kockázatai alapján a vállalkozás vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása)

9 Mérleg  Emlékezzünk: pénzügyi döntések két fő csoportja: beruházási és finanszírozási  Milyen eszközöket vásároljunk meg és milyen forrásból?  Ezt tükrözi a „kétkarú” mérleg is:  Bal oldal: Eszközök: a vállalat vagyona a vagyon megjelenési formája szerint, milyen vagyonformában mekkora tőke  Jobb oldal: Források: a vállalati vagyon eredete, saját vs. idegen források  Szükségszerűen: Eszközök = Források (mérlegfőösszeg)

10 Mérleg („A”) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) (A.+B.+C.)FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) (D.+E.+F.+G.) A. Befektetett eszközökD. Saját tőke I. Immateriális javakI. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközökII. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke(-) III. Befektetett pénzügyi eszközökIII. Tőketartalék B. ForgóeszközökIV. Eredménytartalék I. KészletekV. Lekötött tartalék II. KövetelésekVI. Értékelési tartalék III. ÉrtékpapírokVII. Mérleg szerinti eredmény IV. PénzeszközökE. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolásokF. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

11 Mérleg – folyt. (I.)  Az eszközök és források likviditási sorrendben  Befektetett eszközök: egy éven túl szolgálják a vállalkozást  Forgóeszközök: egy éven belül más vagyontartási formát öltenek  Saját tőke: nincs lejárata, elméletileg a vállalat fennmaradásáig szolgálhatnak  Kötelezettségek: hosszú és rövid lejáratú  Eszköz- és forráselemek értékelése: általános szabály: mérlegérték = bekerülési (beszerzési, előállítási) érték +/- értékmódosítások  Értékmódosítások pl.: értékcsökkenés, értékvesztés, árfolyamkülönbözet

12 Mérleg – folyt. (II.)  Kiemelten foglalkozunk: értékcsökkenés (ÉCS)  Tárgyi eszközök bekerülési értéke több év árbevételével szemben kerül költségként elszámolásra  Tehát: Tárgyi eszközök könyv szerinti értéke (mérlegértéke) = Bekerülési érték – kumulált értékcsökkenés

13 Eredménykimutatás  Hogyan hasznosult a vagyon, mekkora jövedelmet hozott, a vagyon mennyivel gyarapodott  Árbevétel ~output  Az árbevétel érdekében felmerült költségek ~input  (Korrektebben: az időszak bevételei vs. ráfordításai)  Az adózott eredmény a tulajdonosokat illeti, dönthetnek: osztalékhányad (kifizetik) és újrabefektetési hányad (bent marad, visszaforgatják)  Kapcsolat a mérleggel: saját tőke → mérleg szerinti eredmény

14 Eredménykimutatás (összköltség eljárással, „A”) A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (C.+D.) F. Adózott eredmény (E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény (F+22.-23.) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját telj.-ek értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VIII. Pü-i műveletek bevételei IX. Pü-i műveletek ráfordításai XII. Adófizetési kötelezettség X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 22. Eredménytart. igénybevétele osztalékra 23. Jóváhagyott osztalék

15 Cash flow kimutatás (I.)  Milyen pénzmozgások történtek az időszak alatt, a (kész)pénzállomány mennyivel, hogyan változott  Eredménykimutatás ~teljesítmény-áramlás vs. cash flow kimutatás ~pénzáramlás  Árbevétel – költségek vs. pénzbevételek – pénzkiadások  Számvitel eredményszemlélete vs. pénzügyek pénzforgalmi szemlélete  Példák:  Pénzbevétel, de nem árbevétel: felvett hitel  Árbevétel, de nem pénzbevétel: értékesítés fizetési határidővel  Pénzkiadás, de nem költség: gép beszerzésekor kifizetett összeg  Költség, de nem pénzkiadás: értékcsökkenés

16 Cash flow kimutatás (II.)  Cash flow kimutatás alaptípusai  Direkt: likviditási terv, elemi pénzbevételek és pénzkiadások összegzése az egyes periódusokra  Indirekt: eredménykimutatás adózott eredmény kategóriájából kiindulva, azt „korrigálva”, két fő típusa: Szabályozott (vagy számviteli) cash flow kimutatás FCF (Free Cash Flow) kimutatás Ugyan sok hasonlóság, de lényeges különbség a célok és a belső tartalom között

17 Szabályozott cash flow kimutatás (I.)  Nyomon követhető a pénzáramok keletkezése és felhasználása  Teljesítmény-áramlás és pénzáramlás közötti különbség szemléltetése – nézzük a következő gazdasági eseményeket (köv. dia)

18 Szabályozott cash flow kimutatás (II.) EredményhatásPénzállomány-hatás Vevőnek átadott áru+5000 Felvett forgóeszközhitel0+300 Értékcsökkenés elszámolása-2000 Szállítói kötelezettség kiegyenlítése0-800 Értékesítés anyagktg elszámolása-1500 Forgóeszk.hitel kamatktg elszám.-200 Alapítók befizetése0+1000 Befolyt a vevőkkel szemben fennálló követelés 0+200 Készpénzes értékesítés+500 Összesen+630+1200

19 Szabályozott cash flow kimutatás (III.)  Adózott eredményből eszköz- és forrásszámlák állományváltozásának figyelembevételével a pénzállomány-változásig  (állományváltozás rövidítve: ÁV)  Igaz, hogy két mérlegből a pénzeszközök ÁV-a kiolvasható, de itt a lépések, részletek érdekelnek  Irányok  Eszközök ÁV +/- → Pénzeszközök ÁV -/+  Források ÁV +/- → Pénzeszközök ÁV +/-  Példák (köv. dia)

20 Szabályozott cash flow kimutatás (IV.) MérlegtételÁVOldalCF hatás Befektetett eszközök +5500Eszköz-5500 Forgóeszközhitel-300Forrás-300 Vevők+200Eszköz-200 Szállítók+800Forrás+800 Adott előlegek+150Eszköz-150 Részesedések-900Eszköz+900 Jegyzett tőke+1000Forrás+1000 Beruházási hitelek-200Forrás-200 Anyagkészlet+500Eszköz-500

21 Szabályozott cash flow kimutatás (V.)  Az alábbi jellemző tagolás:  Működési: ~alaptevékenységhez kapcsolódó, pl. nettó forgótőke (működő tőke) ÁV, amortizáció  Befektetési: ~jövőbeni jövedelemalakulást meghatározó, pl. befektetett eszközök beszerzése/értékesítése  Finanszírozási: ~csak a tartós forrásokhoz kapcsolódó pénzáramok, pl. hosszú lejáratú hitel felvétele  Megj.: nettó forgótőke = forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek [pénzeszközök nélkül!]

22 Szabályozott cash flow kimutatás (VI.)  A szabályozott cash flow kimutatás jellemző sémája: 1. Adózott eredmény 2. Értékcsökkenési leírás 3. Bruttó működési pénzáram (1.+2.) 4. Nettó forgótőke ÁV-nak hatása 5. Nettó működési pénzáram (3.+4.) 6. Pénzáram a befektetésekből 7. Pénzáram a pénzügyi tevékenységből 8. Teljes pénzáram (5.+6.+7.)

23 Mérleg, eredm., cf. – példa (I.)  A mellékelt, 2005-re vonatkozó adatok alapján állítsa össze a vállalkozás nyitó- és zárómérlegét, valamint (indirekt) cash flow kimutatását! Mérleg és eredménykimutatás összevont adatai M Ft Anyagkészlet nyitó50 Tárgyi eszközök nyitó1400 Tárgyi eszközök beszerzése (80% hitel) 250 Pénzeszközök nyitó70 Adózott eredmény465 Anyagbeszerzés360 Anyagköltség400 Értékcsökkenési leírás12 Jegyzett tőke induló1520

24 Mérleg, eredm., cf. – példa (II.) ESZKÖZÖKNYZFORRÁSOKNYZ Befekt. eszközök14001638Saját tőke15201985 Tárgyi eszközök1400 1400+250- 12=1638 Jegyzett tőke1520 Forgóeszközök120547 Mérleg szerinti eredmény 465 Készletek50 50+360- 400=10 Kötelezettségek200 Pénzeszközök70 „2185-1638- 10=537” Hosszú lejáratú köt.200 Összesen1520218515202185

25 Mérleg, eredm., cf. – példa (III.) PénzáramokM Ft Adózott eredmény+465 Értékcsökkenési leírás+12 Bruttó működési pénzáram+477 Nettó forgótőke ÁV hatása+40 Nettó működési pénzáram+517 Pénzáram befektetésekből-250 Pénzáram pénzügyi tevékenységből+200 Teljes pénzáram+467

26 FCF (I.)  A pénzügyi döntések előkészítésének alapvető eszköze  Emlékezzünk: egy eszköz értéke az általa termelt jövőbeni pénzáramok jelenértéke  Tehát egy vállalat értéke a vállalat működéséből származó várható jövőbeni pénzáramok jelenértéke  Kontinuitás a múlt és a jövő között  Múltbeli adatok forrása: számviteli információs rendszer  FCF: a forrást biztosítók (tulajdonosok, hitelezők) között felosztható pénzáram  Magyarán, amit a vállalat a működésével termel meg  Több irodalomban más néven FCFF = Free Cash Flow to Firm  Magyarul leginkább: vállalati szabad pénzáramlás

27 FCF (II.)  Nem pénzeszközök ÁV-a a lényeg, hanem a forrást biztosítók között felosztható pénz  Múltból jövőre, DCF alapú értékelés  FCF = Üzemi eredmény*(1 – T C ) + Amortizáció – Új beruházás  FCFE = Adózott eredmény + Amortizáció – Új beruházás – (Hiteltörlesztés – Új hitelfelvétel)  Új beruházás: reál tőkejavak és nettó forgótőke-növekmény  A vállalat-/projektértékelés útja tehát: (a múltbeli adatok segítségével) a jövőbeni várható FCF(E)-k becslése, majd diszkontálása a megfelelő tőkeköltséggel – becsülhetünk:  Közvetlenül pénzáramokat (de pl. az adók miatt ezeket be kell sorolnunk a megfelelő számviteli kategóriákba) ~direkt  Mérleget és eredm.-t, majd ezekből az FCF(E)-ket ~indirekt

28 FCF – példa (I.)  „Az ALBA Rt. a részvényesek rendelkezésére álló pénzáram- tervet vizsgálja FCFE-módszerrel. A vállalat ez évi adózott eredménye 64 millió Ft, amely a következő három évben várhatóan évi 10%-kal növekszik. Az adózott eredményben elszámolt amortizáció 12 millió Ft, amely szintén 10%-kal növekszik. Ez évi tőke beruházási kiadás 25 millió Ft, ugyanekkor éves kiadások várhatók a következő években is. A működő tőke növekménye ez évben 2 millió Ft a megelőző évhez képest, és következő években évi 10%-kal több működő tőkét igényel. Ebben az évben az új hitelek felvétele és a tőketörlesztés nettó összege 8,5 millió Ft. A nettó hitelállomány a következő három évben évi 10%-kal nő. Mekkora a részvényesek szabad pénzárama?”

29 FCF – példa (II.)  Ahol AE: adózott eredmény; ÉCS: értékcsökkenés; dIC: befektetési cash flow; dNWC: nettó forgótőke ÁV-nak hatása ÉvAE+ÉCS-dIC-dNWCFCF +nettó hitel FCFE 06412252498,557,5 170,413,2252,256,49,465,8 277,414,5252,464,510,374,8 385,216252,773,511,384,8

30 Cash flow összehasonlító példa (I.)  HUNGCORP Rt. – készítsük el a mérleg és eredménykimutatás alapján a szabályozott CF-t és FCF(E)-t! Eszközök20052006Források20052006 Befektetett eszk.16501700Saját tőke18802150 Tárgyi eszközök16501700Jegyzett tőke1200 Eredm.tartalék430680 Forgóeszközök11221390MSZE250270 Készletek563552Kötelezettségek892940 Követelések455673Hosszúl. hitel490550 Pénzeszközök104165Rövidl. hitel240266 Szállítók162124 Összesen27723090Összesen27723090

31 Cash flow összehasonlító példa (II.) Árbevétel1705 Anyagköltség560 Munkabér és járulékai363 Értékcsökkenés138 Egyéb ráfordítások75 Üzemi eredmény569 Kamatfizetés85 Adózás előtti eredmény (AEE)484 Társasági adó, 18%87 Adózott eredmény (AE)397 Osztalék127 Mérleg szerinti eredmény (MSZE)270

32 Cash flow összehasonlító példa (III.)  Szabályozott cash flow kimutatás: PénzáramokM Ft Adózott eredmény+397 Értékcsökkenési leírás+138 Bruttó működési pénzáram+535 Nettó forgótőke ÁV hatása-219 Nettó működési pénzáram+316 Pénzáram befektetésekből-188 Pénzáram pénzügyi tevékenységből-67 Teljes pénzáram+61

33 Cash flow összehasonlító példa (IV.) PénzáramokM Ft Üzemi eredmény*(1-T C )+467 Értékcsökkenési leírás+138 Bruttó működési pénzáram+605 Nettó forgótőke ÁV hatása-219 Nettó működési pénzáram+386 Pénzáram befektetésekből-188 FCF+198 Fizetett kamatok*(1-T C )-70 Nettó hitel+60 FCFE+188 Osztalék-127 Pénzeszközök ÁV+61

34 Összefoglaló példa (I.)  Havas Gábor október 1-jén indítja fénymásoló és névjegykártya-készítő vállalkozását.  Október 1. előtti gazdasági események:  17.000-t helyezett el bankszámláján  Vásárolt egy használt fénymásológépet 16.000-ért, valamint tűző- és vágóberendezést 7.000-ért  20.000 kisvállalkozást segítő hitelt kapott a berendezések vételéhez  4.000-ért másolópapírt vásárolt, amelyre 30 napos fizetési határidőt kapott  Festéket és egyéb anyagokat vásárolt 5.000-ért

35 Összefoglaló példa (II.)  Október folyamán a következő gazdasági eseményekkel számol:  Árbevétel másolásból, névjegykártya-készítésből: 25.000 készpénz  Munkabér és járulékai kifizetése 8.500  A felhasznált másolópapír értéke 2.800, és vásárol 3.000 értékű másolópapírt készpénzben  2.000 értékű festéket és egyéb anyagot használ fel  Hiteltartozása után 400 kamatot és 2.000 tőketörlesztést fizet  Egyéb költség 1.200  Spirálozó- és tűzőgépet vásárol 12.000-ért  Tárgyhavi amortizációs költsége összesen 1.600  Általános költségek 3.800  A tárgyhavi adózás előtti eredmény 20%-át fizeti meg társasági adóként  Állítsuk össze a nyitó- és zárómérleget, az eredménykimutatást, a szabályozott cash flow kimutatást, és vezessük le az FCF-et és FCFE-t!

36 Összefoglaló példa (III.)  Nyitó mérleg (okt. 1.) EszközökForrások Befektetett eszközök23.000Saját tőke25.000 Tárgyi eszközök 16.000+7.000 =23.000 Jegyzett tőke „49.000- 24.000=25.000” Forgóeszközök26.000MSZE Készletek 4.000+5.000= 9.000 Kötelezettségek24.000 Pénzeszközök17.000Hosszú lej. köt.20.000 Rövid lej. köt.4.000 Összesen49.000Összesen49.000

37 Összefoglaló példa (IV.) Árbevétel25.000 Anyagjellegű ráfordítások4.800 Személyi jellegű ráfordítások8.500 Értékcsökkenés1.600 Egyéb ráfordítások5.000 Üzemi eredmény5.100 Kamatfizetés400 Adózás előtti eredmény (AEE)4.700 Társasági adó, 20%940 Adózott eredmény (AE)3.760 Osztalék0 Mérleg szerinti eredmény (MSZE)3.760

38 Összefoglaló példa (V.)  Záró mérleg (okt. 31.) EszközökForrások Befekt. eszközök33.400Saját tőke28.760 Tárgyi eszközök 23.000- 1.600+12.000=33.400 Jegyzett tőke25.000 Forgóeszközök13.360MSZE3.760 Készletek 9.000- 4.800+3.000=7.200 Kötelez.-ek18.000 Pénzeszközök „46.760-33.400- 7.200=6.160” Hosszú lej. köt. 20.000- 2.000=18.000 Rövid lej. köt.4.000-4.000=0 Összesen46.760Összesen46.760

39 Összefoglaló példa (VI.)  Szabályozott cash flow kimutatás PénzáramokM Ft Adózott eredmény+3.760 Értékcsökkenési leírás+1.600 Bruttó működési pénzáram+5.360 Nettó forgótőke ÁV hatása-2.200 Nettó működési pénzáram+3.160 Pénzáram befektetésekből-12.000 Pénzáram pénzügyi tevékenységből-2.000 Teljes pénzáram-10.840

40 Összefoglaló példa (VII.) PénzáramokM Ft Üzemi eredmény*(1-T C )+4.080 Értékcsökkenési leírás+1.600 Bruttó működési pénzáram+5.680 Nettó forgótőke ÁV hatása-2.200 Nettó működési pénzáram+3.480 Pénzáram befektetésekből-12.000 FCF-8.520 Fizetett kamatok*(1-T C )-320 Nettó hitel-2.000 FCFE-10.840 Osztalék0 Pénzeszközök ÁV-10.840


Letölteni ppt "VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 2 2015. tavaszi félév. Tantárgy információk (I.)  Dülk Marcell, PhD  QA331  Kutatási terület:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések