Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bioetika I. Jegyzet: Somfai Béla SJ: Bioetika vázlatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bioetika I. Jegyzet: Somfai Béla SJ: Bioetika vázlatok"— Előadás másolata:

1 Bioetika I. Jegyzet: Somfai Béla SJ: Bioetika vázlatok http://www.seidl.hu/ambrus/foisk/index.html

2 I. AZ EMBERI É LET SZENTS É GE: A/ A SZENT Í R Á S TAN Ú S Á GA: –Ó SZ Ö VETS É G –Ú JSZ Ö VETS É G B/ AZ EGYH Á Z HAGYOM Á NYA: AZ ÉLET SZENT, AZ ÁRTATLAN EMBERI ÉLET DIREKT KIOLTÁSA TILOS

3 II. Á LTAL Á NOS IR Á NYELV Mit jelent az „é let szents é ge ” ? Nem szab á ly, hanem é rt é kmeg á llap í t á s, kifejezi az é let v é delme fontoss á g á nak s ú ly á t. Azonos é rtelmez é s é től sok d ö nt é s f ü gg.

4 - az é let é rt é ke adotts á g, nem emberi megegyez é s, elismer é s vagy eredm é ny gy ü m ö lcse. - k ö lcs ö nk é nt kaptuk, v é deni é s fejleszteni kell, felelősek vagyunk é rte - kinek? - teremtm é nyek vagyunk, adom á nyk é nt kaptuk, m é lt ó s á ga nem embertől ered, Istenre vezethető vissza. - RK erk ö lcsi meggyőződ é s figyelembe veszi a term é szett ö rv é nyt is, az é rtelem f é ny é ben az é let é rt é ke, m é lt ó s á ga felismerhető, annak „ szents é ge ” é rtelemmel felfoghat ó. - az ember ö l é s tilalma teh á t v é gső fokon nem f ü gg emberi meggyőződ é stől vagy beleegyez é stől. A Teremtő Isten sz á nd é k á t fejezi ki. - az emberi t á rsdalom b é k é je az egy é n biztons á ga d ö ntő m é rt é kben f ü gg att ó l, hogy milyen m é rt é kben vagyunk k é pesek az é let szents é g é nek k ö vetkezetes é rv é nyt biztos í tani. - nincsen jobb é rv az é let v é delm é re, ki van v é ve az emberi k é zből, nincsen magasabb rendű szempont, ami v é delm é t m á sodlagoss á tenn é. ez az é rt é kmeg á llap í t á s nem f ü gg emberi eredm é nytől, t á rsadalmi helyzettől... nincsen sz ü ks é g tov á bbi bizony í t é kra (?).

5 Nehézségek: - t ú l sok elker ü lhetetlen kiv é tel van az ember ö l é s tilalma al ó l, - de facto az é let v é delm é nek vagy elpuszt í t á s á nak fonala kez ü nkben van; a t ö rt é nelem bizonys á ga szerint a v é delem m é rt é ke sok k í v á nnival ó t hagy maga ut á n; - nem mindenki hisz Istenben, mennyire tekinthető teh á t biztosnak a hitre é p í tett é rt é kmeg á llap í t á s? Isten n é lk ü l é rt é ktelen az emberi é let? - az emberi m é lt ó s á g hat á rait nem lehet egy é rtelműen megszabni, í gy az é letnek kij á r ó v é delem m é rt é ke is bizonytalan marad; - az é let v é delme a legalapvetőbb ö szt ö nre é p ü l, az a legm é lyebb term é szetes bizony í t é ka az é let v é gső é rt é k é nek; é letben lenni a legelemibb emberi tapasztalat, - az é let szents é ge e tapasztalat alapj á n mag á t ó l é rtetődő; - ám a tapasztalatra val ó hivatkoz á s nem é rt é kbizony í t é k, ugyanarr ó l a tapasztalati t é nyről k ü l ö nb ö ző é rt é k í t é letet alkotunk, arra sincsen semmi bizony í t é k, hogy az ember minden t ö rt é nelmi é s kultur á lis helyzetben ugyanazokat a tapasztalatokat szerezn é az é letről, mint mi napjainkban; - az é let szents é ge emberi fogalom, annak é rtelme é s s ú lya az emberi nyelvtől f ü gg, mely azt meghat á rozza.

6 III. AZ EMBERI É LET V É DELME I. Az É let V é delme II. A Kereszt é ny Hagyom á ny. III. A Gyakorlati Ir á nyelv

7 IV. T É VES AXI Ó M Á K, ALAPFELTEV É SEK AZ É LET V É DELM É RE Nem szabad Istent játszani Nem szabad a természet rendjébe beleavatkozni A csúszós lejtő veszélye A tudomány etikai szempontból közömbös

8 V. G É NSEB É SZET É S AZ EMBERI É LET FEJLŐD É S É NEK GENETIKUS IR Á NY Í T Á SA LEHETŐS É GEK: ERK Ö LCSI PROBL É M Á K

9 Á LTAL Á NOS K É RD É SEK: – 1. A beavatkoz á s okai – 2. A beavatkoz á s krit é riumai – 3. Ki á ll í tja fel a krit é riumokat? – 4. A beavatkoz á s vesz é lyei – 5. A beavatkoz á sb ó l mer í thető haszon é s kik r é szs ü lnek belőle? – 6. A kutat ó k felelőss é ge (k ü l ö nb ö ző v é lem é nyek): – 7. Az ismeret birtokl á s á val kapcsolatos probl é m á k: – 8. A term é szet é rtelmez é se GENETIKUS ISMERETEKRE ÉS AZOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK: ERKÖLCSTANI ALAPFELTEVÉSEK:

10 VI. MESTERS É GES MEGTERM É KENY Í T É S I. Zsid ó v é lem é nyek II. Protest á ns áll á spontok III. R ó mai Katolikus ért é k í t é let IV. Ö sszefoglal á s

11 VII. EMBERI É LET A K É MCSŐBEN A REPRODUKCI Ó S TECHNOL Ó GIA KERESZT É NY É RT É KEL É SE. – I.A mesters é ges megterm é keny í t é s probl é m á i – II. Pragmatikus é rt é k í t é let – III. Vall á serk ö lcsi é rt é kel é s

12 VIII. SZERV Á T Ü LTET É S Elfelejtett t ö rt é nelmi tanuls á g. – A K é rd é s t ö rt é nelme – XII. Pius tan í t á sa – K ö vetkezm é nyek a Teol ó gia sz á m á ra


Letölteni ppt "Bioetika I. Jegyzet: Somfai Béla SJ: Bioetika vázlatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések