Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„DOLGOZVA TANULJ!” A TÁMOP 2.3.4.B kiemelt uniós projekt megvalósítása, eredményei, nehézségei 2015. október 13. Laczky Gabriella.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„DOLGOZVA TANULJ!” A TÁMOP 2.3.4.B kiemelt uniós projekt megvalósítása, eredményei, nehézségei 2015. október 13. Laczky Gabriella."— Előadás másolata:

1 „DOLGOZVA TANULJ!” A TÁMOP 2.3.4.B kiemelt uniós projekt megvalósítása, eredményei, nehézségei 2015. október 13. Laczky Gabriella

2 Miért éppen a kamara? Mert közvetlen kapcsolatban van a gazdasággal Mert ismeri a szakképzés irányában megfogalmazott elvárásokat Mert törvényi felhatalmazás alapján kapcsolódó szakképzési feladatokat lát el Mert érdekelt a gazdasági igényeknek megfelelő, a valós munkaerő-piaci szükségletekre épülő képzés megvalósításában Mert országos hálózata révén országosan egységes ellenőrzési rendszert tud működtetni

3 „Szentháromság” Cél- Minőség KöltségvetésHatáridő

4 A PROJEKT FORMAI JELLEMZŐI A területi kamarák együttműködési formája: - Tagi szintű konzorcium - 24 konzorciumi partner: MKIK + 23 területi kamara Időtartam 23 hónap: indulás 2014. január 2. fizikai befejezés 2015. november 30. Részt vevőkkel szembeni prioritások ̶ több tanulóval/magas óraszámban/évek óta foglalkoztak iskolai rendszerű gyakorlati képzéssel, ̶ a hiányszakképesítésre felkészítő szakoktatókat; ̶ a tanulószerződés keretében oktatókat; ̶ kizárólag együttműködési megállapodás keretében képző oktatók esetében minimumfeltétel megállapítása annak érdekében, hogy a támogatásban lehetőleg ne azon gazdálkodó szervezetek szakoktatói részesüljenek, amelyek csupán alkalomszerűen, alacsony óraszámban foglalkoznak gyakorlati képzéssel;

5 A projekt működési környezete Kontrolling működtetése Változások kezelése Beszámolási kötelezettségek Kockázatmenedzsment működtetése Projekt kommunikáció működtetése Beszerzés és beszállító menedzsment Projekt szakmai termékének létrehozása „Termékek”, eredmények átadása és átvétele - Benyújtott teljes pályázat - Támogatási Szerződés + mellékletek - Kommunikációs terv - Projektirányítási Kézikönyv - Arculati Kézikönyv - Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. kézikönyv - Projekt Előrehaladási jelentés (PEJ) - Változás bejelentők -Eljárásrendbeli sablonok, dokumentumok - Költségvetés dokumentációja - Közbeszerzési eljárások dokumentációja - Szerződések, megrendelések - Számlamásolatok - Kifizetési kérelem dokumentációja - Munkaszerződések, munkaköri leírások - Önköltség számítási Szabályzat

6 A konzorciumi együttműködés jellemzői Előnyök Komplexebb, jobb szolgáltatás:  Azonos tevékenységi körök adódnak össze  Közös terhek, közös fellépés Koordinált információ áramlás  Kapcsolattartás nehézségeinek kivédése Egymástól tanulás:  Együttműködés kapcsán a „best practice” adaptálása  Azonos tevékenységek, különböző megoldások Közös felelősség elve:  Célokért minden partner saját maga felel, de az „egyesített projektcélokért” a partnerek közösen  Azonos kötelezettségek Hátrányok Finanszírozási problémák  Általában a megvalósítás végén likvid gondok Nehézkes információáramlás  Menedzsment kérdése Gyors reagálás nehézkessége Több szereplő-megnyúlt időtartalmú döntési mechanizmusok Szervezeti különbségek  Eltérő motiváltság hosszú távon  Eltérő rugalmasság a változással szemben Szakemberhiány  Átmeneti probléma, inkább szakember-humánerőforrás túlterheltség, fluktuáció

7 A projekt fő célkitűzései Magyarország versenyképességének javítása. Foglalkoztatási szint emelése és a gazdasági növekedés javítása. A duális képzés gyakorlati képzési feltételeinek javítása. Felkészített szakoktatói feladatokat végző szakemberek álljanak rendelkezésre képzőhelyeken. A külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával. Gyakornokokat fogadók segítése.

8 A) ALPROJEKT KÜLSŐ KÉPZŐHELYEN SZAKOKTATÓK MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE -A gyakorlati oktatók nem elég felkészültek egy a megváltozott világból érkező tanulók segítésére, támogatására, tanulásuk irányítására -Képzés időtartama: 60 óra - Pedagógiai felkészítést csak olyan akkreditált intézmény folytathat, aki az elmúlt 3 évben, évente egyszer végzett ilyen jellegű képzést. - Konzorciumi tag nem lehet képző - Képzők pályázhatnak képzésre a központi képzési programmal, vagy saját programmal. -A Támogatott kiválasztja a képzőt egyéni jogosultság vizsgálata a kamara részéről támogatási szerződés megkötése -Támogatott lehet az a gyakorlati oktató, aki a kamarai nyilvántartás (ISZIIR) szerint gyakorlati képzőnél jelenleg is oktatást végez.

9 INDIKÁTOROK: „A” KOMPONENS A MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSEN RÉSZTVETT SZAKOKTATÓI FELADATOKAT VÉGZŐ SZAKEMBEREK SZÁMA TERV: 700 TÉNY: 729 104 %-OS TELJESÍTÉS A 60 órás módszertani képzésre 2015.07.31-ig 700 fő szerzett tanúsítványt. Az indikátor teljesítésének ellenőrzése a főkedvezményezett által folyamatban van, az ellenőrzött indikátorszám: 547 fő. AZ ALPROJEKT LEZÁRULT

10 MESTERVIZSGÁZÓK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

11 B) Alprojekt Külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végzők mestervizsga megszerzésének támogatása  Tanulószerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással képző szakembereknek  Támogatás intenzitása 80 %.  Támogatás mértéke átlagosan 300.000,- Ft/fő, melyből 20 %-ot a résztvevő finanszíroz.  Indikátor: 3 000 fő képzést megkezdett és 85 % -ban sikeresen vizsgázott.  Jelentkezés a területi kamaránál jelentkezettek elbírálása támogatási és képzési szerződések megkötése önrész befizetés  Jelöltek megfeleltetése adott követelmény szerint támogathatóság szerint.

12 Szervezés, lebonyolítás Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata irányadó Mestervizsga szakmai követelményt tartalmazó rendelet Mesterképzés + mestervizsga! Felmentés nincs Jelentkezési feltételek 180 órás felkészítés

13 Indikátorok: „B” komponens B2: A MESTERVIZSGÁT EREDMÉNYESEN TELJESÍTŐ SZAKEMBEREK SZÁMA TERV: 2550 fő Mestervizsgák tervezett ütemezése: 2015.07.31-ig: 2 275 fő 2015.08.31-ig: 2 444 fő 2015.09.30-ig: 2 791 fő Mesterlevelet szerzett személyek száma 2015.09.30-ig: 2 257 fő B1, B2 indikátor közötti különbség – lemorzsolódás B1: A MESTERVIZSGA FELKÉSZÍTÉSBEN RÉSZT VETT SZAKEMBEREK SZÁMA TERV: 3000 fő - Jelentkezettek létszáma: 3 850 fő - Elfogadott jelentkezések száma: 3 000 fő - Elindított mesterképzésen résztvevők száma: 2994 fő - Részvizsgát tett oktatók száma: 2 383 fő

14 Mesterképzésben és vizsgáztatásban részt vettek megoszlása

15 C) ALPROJEKT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A GYAKORNOKOKAT FOGADÓKNAK, VALAMINT GYAKORNOKI PROGRAMBA LÉPÉS ÖSZTÖNZÉSE Ösztönző Segítségnyújtás, szolgáltatás (10 000) monitoring(500) -Ösztönző szolgáltatás a potenciális gyakornokok és fogadó cégek aktivizálása országos hatáskörben. - Gyakornoki programban résztvevő vállalkozások felügyelete, tanácsadási és értékelési tevékenysége. Csak konvergencia régióban lehet ilyen cég -Központi dokumentációs háttér (tájékoztató értékelő, módszertani, előrehaladást rögzítő, elégedettségmérő anyagok) -Elektronikus háttér: help desk, on-line tájékoztatófelület, -Tanácsadói hálózat kiépítése, működtetése

16 Indikátorok: „C” komponens C2: A GYAKORNOKI PROGRAMBA LÉPÉST ÖSZTÖNZŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ SZEMÉLYEK SZÁMA Terv: 10 000 fő Tény: 9 000 fő -Személyek ismétlődéseinek kiszűrése: egy személy egy indikátor -Indikátor definiálása -TÁMOP 2.3.4 A programhoz kapcsolódás -GINOP-5.2.4 programban folytatás C1: OLYAN GYAKORNOKOKAT FOGADÓ SZAKEMBEREK SZÁMA, AKIK SZAKMAI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK A C) ALPROJEKTBEN Terv: 500 fő Tény: 842 fő -A kapcsolatfelvétel nem jelenti az indikátor teljesítését -Fenntartási kötelezettség -Együttműködés hiányának dokumentálása -Statisztikai állományi létszám tartás a vállalkozásnál 168 %

17 INDIKÁTOROK MEGVALÓSÍTÁSI SZEMPONTJAI Mutató neve Mérték -egység Minimálisan elvárt célérték Mutató forrása A módszertani felkészítésben résztvett szakoktatói feladatokat végző szakemberek száma fő700jelenléti ívek A mestervizsga felkészítésben résztvett szakoktatói feladatokat végző szakemberek száma fő3000tanúsítvány A mestervizsgát eredményesen teljesítő szakoktatói feladatokat végző szakemberek száma fő85% mestervizsga jegyzőkönyv Olyan gyakornokokat fogadó szakemberek száma, akik szakmai támogatásban részesültek a C alprojektben fő500ügyfélnapló A gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatásokat igénybe vevő személyek száma fő10 000ügyfélnapló

18 TÁJÉKOZTATÁS-NYILVÁNOSSÁG Területi kamarák tájékoztatási elemei - 1 db nyomtatott sajtó megjelenés (köteles példány összegyűjtése) -1 db C típusú tábla - 1 db sajtóközlemény projektindításról -1 db D típusú tábla - 1 db sajtóközlemény projektzárásról - fotódokumentáció készítése (közeli, távoli, a programhoz köthető) -Alhonlap készítése (infoblokk kiemelt helyen, görgetést nem igénylő pozícióban) -TÉRKÉPTÉR feltöltése - Lakossági fórum (11 alkalom zajlott le, ebből 2 alkalom dokumentálása történt meg)

19 FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK Pályázati útmutató C.10 A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség pontjában az alábbiakat írja elő: A fenntartási időszak kezdete 2015. december 01.  Számszerűsített indikátor vállalás nincs a fenntartási időszakra.  A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.  A konzorcium tagjai vállalják, hogy a C) alprojekt esetében a támogatásból létrehozott mentoráló hálózatot és támogatási/segítő rendszert a projekt fizikai befejezését követően 3 évig fenntartják a projekt megvalósítása alatti működéssel megegyezően.  A Támogatási Szerződésben a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása kerül előírásra.  A támogatásból beszerzett eszközök (beruházások) a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el.  A Projektgazdának a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie.

20 A KAMARAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE

21 2011. évi 187. sz. törvény a szakképzésről 76. § (1) A gazdasági kamara – a pályaorientáció részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – közreműködik a pályaorientációval összefüggő, e törvényben meghatározott feladatok ellátásban 82. §. A bizottság (MFKB) h) közreműködik a pályaorientációs és pályakövetési feladatok megvalósításában 85. §. (1) – (8) pályaorientációról 88. §. (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg g) a pályaorientációval és az egész életen át tartó életpálya-tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások részletes szabályait, valamint a pályaorientációval és az egész életen át tartó életpálya-tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásokat koordináló szervezetet, továbbá az életpálya-tanácsadást nyújtó szervezetek feladatait, h) a pályakövetési rendszer működtetésének részletes szabályait, a pályakövetési rendszer részére történő adatszolgáltatás eljárási rendjét, továbbá kijelöli a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szervet. (2013. szeptember 1-től hatályos) 319/2014. (XII.13.) Kormányrendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló jogszabály tovább erősíti a kamarai feladatokat: 3. pont A Hivatal feladatai 5. §. 15. a gazdasági kamarával együttműködve kialakítja és működteti a pályaorientációs rendszert 16. kidolgozza és működteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint továbbfejleszti és működteti a pályakövetési rendszert 32/2014. (XII. 31.) NGM utasítása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3. § A Hivatal a szak- és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében: 19. a gazdasági kamarával együttműködve kialakítja és működteti a pályaorientációs rendszert 20. kidolgozza és működteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint továbbfejleszti és működteti a pályakövetési rendszert A PÁLYAORIENTÁCIÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

22  2012. december 1-től forrás a kamarai pályaorientációs hálózat felállítására az MKIK koordinálásával  2013 nyarára a teljes kamarai hálózat területén betöltésre kerültek az állások:  területi kamaráknál és Budapesten 1-1 státusz  a városi kamaráknál 0,5-0,5 státusz  2013 szeptemberére a teljes kamarai pályaorientációs hálózat működik és aktívan végzi tevékenységét EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Nemzetgazdasági Minisztérium és intézményei  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  pedagógiai intézetek, pedagógiai szolgáltató és kutató központok  gazdálkodó szervezetek, vállalkozások  munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek szervezetei  általános iskolák, szakképző iskolák KAMARAI PÁLYAORIENTÁCIÓS HÁLÓZAT

23 Pályaválasztás, pályaorientáció kiemelten a hiány és keresett szakképesítésekben elsősorban az általános iskolás tanulók, szüleik, tanáraik körében. Gyár-, üzem- és tanműhely-látogatások megszervezése és lebonyolítása Pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények szervezése, lebonyolítása illetve ezeken való részvétel A Szakma Sztár Fesztiválra látogató diákok utaztatásának szervezése, „tárlatvezetés” a fesztiválon. Tájékoztató füzetek, kiadványok, prospektusok, szóróanyagok készítése PR tevékenység a megyében (helyi sajtó, helyi média műsoraiban való megjelenés, sajtótájékoztatók tartása, reklám klipek elkészítése, vetítése, sajtóhirdetések, stb.), Általános iskolába járó gyerekek és szüleik részére tájékoztató előadások, osztályfőnöki órák, szülői értekezletek tartása együttműködve a megyei Munkaügyi Központtal, a térség, a megye gazdálkodó szervezeteivel, szakképző intézményeivel. TERÜLETI KAMARÁK PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

24

25 Éves indikátorok: min. 1760 rendezvényt szerveznek min. 16.000 fő bevonásával a projekt keretében rádió- és televízió reklámokkal, újságcikkekkel 10.000-es példányszámú szóróanyaggal népszerűsítik a területi kollégák a kamarai pályaorientációs tevékenységet. EDDIGI EREDMÉNYEK

26

27 SZAKMAVILÁG HONLAP FEJLESZTÉSE

28 Kérdőíves kutatás pályaorientációs témában az általános iskolák 6-7. osztályosai körében (2014, 2015) http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/palyavalasztas- http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/palyavalasztas- palyaorientacio-11013 A minőségi munkavégzés érdekében az országos hálózatban dolgozó kollégák képzése és vizsgáztatása (TÁMOP 2.2.2 és belső képzés) A kamarai pályaorientációs tevékenység népszerűsítése pl. az interneten: Facebook EGYÉB, MUNKÁT TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK

29 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Laczky Gabriella laczky@mkik.hu T: 1/457-5408 M: 20/526-92-17


Letölteni ppt "„DOLGOZVA TANULJ!” A TÁMOP 2.3.4.B kiemelt uniós projekt megvalósítása, eredményei, nehézségei 2015. október 13. Laczky Gabriella."

Hasonló előadás


Google Hirdetések