Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2016-ban felvett elsőéveseknek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2016-ban felvett elsőéveseknek."— Előadás másolata:

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2016-ban felvett elsőéveseknek

2 www.aok.pte.hu Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 12.00-16.00 Vizsgaidőszakban csak délelőtt! Az ügyintézéshez sorszámot kell húzni ! Nyitva tartás

3 www.aok.pte.hu Beiratkozás A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kellett a Tanulmányi Hivatalban leadni (hiánypótlás szeptember 2-áig) Eredeti példányt, valamint ezek A/4-es méretű aláírt, fénymásolt példányát kérjük (olvashatóan, kifogástalan minőségben): személyi igazolvány és lakcímkártya érettségi bizonyítvány gimnáziumi bizonyítvány nyelvvizsgák többletpontokra jogosító iratok Ezen felül: Beiratkozási lap aláírva (Neptun-ból nyomtatni) 1 darab igazolványkép, név és a születési idő feltüntetésével PTE KK Orvosigazgatás Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központban egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részvétel

4 www.aok.pte.hu Neptun-Beiratkozás,bejelenkezés Beiratkozás: NEPTUN-ban első év elején egyszer, utána bejelentkezés az Neptun felületén keresztül  félévente aktiválás vagy passziválás Aktívként: kurzust vehet fel vizsgázhat kap diákigazolványt kaphat kollégiumot, ösztöndíjat. Passzívként ezeket nem kapják és a jogviszony igazoláson feltüntetjük, hogy passzív. Egymás után egyszerre legfeljebb két féléven keresztül lehet passzív! Kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés szintén Neptun-on keresztül

5 www.aok.pte.hu Neptun-Személyes adatok A Neptun kód: nem változik, fontos megjegyezni Jelszó: első belépéskor megváltoztatni Kötelező adatok: Taj-, adó- és bankszámlaszám (akkor is, ha nem önköltséges) Elérhetőségek: állandó/levelezési cím, e-mail cím Az adatok pontosan egyezzenek meg a személyes okmányok adataival! E-mail –azonnali és webes üzenetek, valamint felugró ablakok engedélyezése! Csoportbeosztás állandó, nem módosíthtató! Adatváltozást 8 napon belül rögzíteni kell. Állandó lakcímet írásos kérelemre TH ügyintéző változtat.

6 www.aok.pte.hu Tárgyak felvétele Határidőn belül: Neptunon keresztül a hallgató Határidőn túl: utólagos kurzusfelvételi kérelemmel, TB engedéllyel az ügyintéző A tárgyhoz tartozó összes kurzust vegyék fel! Kötelező tantárgy utólagos felvétele (beleértve a vizsgakurzusokat is): a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott eljárási díj (4900,- Ft/ tárgy) befizetése esetén a kérvényhez csatolni kell az eljárási díj befizetésének bizonylatát és a Tanulmányi Hivatalban kell leadni Határidők: TH honlap/Hirdetmények/Félévkezdési információk

7 www.aok.pte.hu Önköltséges képzés Az önköltséges képzésben résztvevők: költségtérítési szerződés : Központi Tanulmányi Iroda megküldte (KTI) Befizetési határidők: honlapon költségtérítés csökkentést: szociális, tanulmányi és kredit alapon lehet kérni önköltséges hallgatót a tanulmányi eredménye alapján átsorolhatjuk állami ösztöndíjas képzésre  PÁLYÁZAT első két aktív félév után  el kell érni egy bizonyos tanulmányi eredményt - évente változik, rangsor  aki eléri a határt, az is csak akkor mehet át, ha van megüresedett hely és nincs nála jobb eredményű hallgató

8 www.aok.pte.hu Tanterv Ajánlott tanterv: mintatanterv szerint a kötelező tárgyak felvétele és teljesítése fontos, különben lemaradnak Kötelező tárgyakat, kritérium követelményeket kötelező teljesíteni, valamint megfelelő mennyiségű és elosztású kreditpontot kell gyűjteni az elektív és a fakultatív tárgyakból. Előfeltételes kötelező tantárgyak: a tantárgyak egymásra épülnek, ezeket csak meghatározott előfeltételek teljesítése után lehet felvenni. vagy már teljesített tárgy kell a felvételhez, vagy két tárgy egyidejű felvétele, előfeltételes tárgyak egyszerre nem teljesíthetőek maximum három előfeltétel lehet kötelező tárgynak csak kötelező előfeltétele lehet! Nyári gyakorlatok: kötelezőek. A tantervből látható, hogy kódok szerint a későbbiekben melyik gyakorlatra épül tantárgy.

9 www.aok.pte.hu

10

11 Általános orvos szak 360 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére: kötelező tárgyak (80%)  Ez kivétel nélkül kötelező !  3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai választható tárgyak:  elektív tárgyak (15%) = 54 kredit (34 kredit +20 kredit diplomamunka)  fakultatív tárgyak (5%) = 18 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. kritérium követelmények (0 kredit) pl. nyári gyakorlatok, testnevelés

12 www.aok.pte.hu Fogorvos szak 300 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére kötelező tárgyak (80%)  Ez kivétel nélkül kötelező !  3 modul: alapozó, preklinikai,klinikai választható tárgyak:  elektív tárgyak (15%) = 45 kredit (25 kredit +20 kredit diplomamunka)  fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. kritérium követelmények – 0 kredit pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés

13 www.aok.pte.hu Foglalkozások A foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az Neptun-ban felvették az adott kurzust. A foglalkozások látogatása kötelező (beleértve az előadásokat is). A gyakorlatokon, szemináriumokon a létszámellenőrzés kötelező, az eladásokon javasolt. A kiscsoportos foglalkozásokon a csoportlétszám maximált. A csoportokba a tantárgyat felvett hallgatókat egyenletesen osztjuk el. A csoportok nem változnak! A saját, Neptunos-os kurzuslistájának ellenőrzése a hallgató felelőssége.

14 www.aok.pte.hu Hiányzások A hiányzások elfogadásának szabályai: az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról hiányzott nem marasztalható el. akinek hiányzása 15 és 25 % között volt:  a tantárgyfelelős kivizsgálja az egyedi esetet  döntését aláírásával vagy annak megtagadásával jelzi. akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy anélkül)  vizsgára nem bocsátható.

15 www.aok.pte.hu Ismeretek ellenőrzése Gyakorlati jegy: az évközi teljesítmény és dolgozatok(ZH) alapján a szorgalmi időszak végén születik a jegy vizsgára nem kell jelentkezni belőle Vizsga: 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az Neptun-ban Szigorlat: több témát magába foglaló nagy vizsga 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az Neptun-ban Értékemelő vizsga: amikor egy legalább elégséges jegyet lehet jobbra javítani Neptunban a hallgató tud rá jelentkezni minden esetben az utolsó jegy marad érvényben

16 www.aok.pte.hu Vizsgafeltételek Vizsgára csak az mehet, aki a tárgyból megszerezte a félév végi aláírást. Egy tárgyhoz több vizsgaidőpont van rendelve: A vizsgaidőszak beosztása az eredményes vizsgázás alapja  a vizsgaidőszak elején menjenek el mindenből vizsgázni  a vizsgák nem mindig sikerülnek elsőre Vannak szóbeli és írásbeli vizsgák. A jelentkezés módjáról és a határidőkről minden vizsgaidőszak előtt hirdetményt teszünk közzé, elolvasható a honlapon. Vizsgákra feliratkozni vizsga időpontját megelőző 1 munkanapig, leiratkozni 2 munkanapig lehet! A tárgyhoz rendelt kredit elégséges érdemjegytől jár.

17 www.aok.pte.hu Vizsgafeltételek Kredit csak ötfokozatú érdemjegy alapján adható. érdemjegyet a tanterv előírása szerint vizsga (szigorlatok, kollokviumok), vagy évközi teljesítmény (félévközi jegy, FJ) alapján adnak. kötelező tárgy esetén a jegy megállapítása legalább két évközi (írásbeli, vagy szóbeli gyakorlati) számonkérés alapján történik. a választható tárgyakat félévközi jeggyel értékelik. Az egyes vizsgák jelzése: - vizsga = A vizsga - javítóvizsga = B vizsga - ismétlő javítóvizsga = C vizsga - dékáni vizsga = D vizsga  Dékáni méltányossági vizsga a tanulmányok során csak egyszer adható! Vizsgát tenni csak vizsgaidőszakban lehet!

18 www.aok.pte.hu Tanulmányi okokból történő elbocsátás I. 2016/2017-os tanévre felvételt nyert hallgatóknál: az első két aktív szemeszter végére nem szerez meg 20 kreditet (ebből legalább 15-öt kötelező tantárgyból) negyedik aktív szemeszterének végére nem szerez meg 40 kreditet (ebből legalább 20-at kötelező tantárgyból) azonos tantárgyból tett sikertelen javító és ismétlő javítóvizsgáinak száma eléri az ötöt (dékáni vizsgát is beleszámítva) 3-szori tárgyfelvétel

19 www.aok.pte.hu Tanulmányi okokból történő elbocsátás II. Megszűnik a hallgatói jogviszony továbbá ha: egymást követő félévben kettőnél többször passzív  Hallgatót postán felszólítjuk A hallgató saját kérésére: írásban benyújtott kérvény alapján Fegyelmi eljárás következtében A képzési idő kétszeresének túllépése miatt

20 www.aok.pte.hu Tanulmányi okból történő átsorolás Átsorolás önköltséges képzésre: Az utolsó két aktív félévben nem szerzett legalább tizennyolc kreditet és nem érte el a jelen szabályzat 9. számú melléklete szerint az adott szakra a szak képzési területe alapján vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot

21 www.aok.pte.hu Állami támogatási idő 12+2 állami ösztöndíjas félév (általános orvos) 10+2 állami ösztöndíjas félév (fogorvos) áll rendelkezésre: minden aktív félév beleszámít korábban elhasznált félévek is (korábbi tanulmányok) Ha valaki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt túllépi,önköltségesként folytathatja tanulmányait.

22 www.aok.pte.hu Évfolyamfelelős és csoportvezetők Csoportvezetők: csoport ügyeit intézik tartják a kapcsolatot a TH-val, oktatókkal tömegesen felmerülő kérdések esetében ő jön be a TH-ba Évfolyamfelelős: a csoportvezetőket fogja össze, és vizsgaidőszakban a tárgyfelelősökkel és oktatókkal egyeztet gyakorlatok lebonyolításában segédkezik A választott csoportvezetők és az évfolyamfelelős legkésőbb szeptember 9-ig e-mailen jelezzen.

23 www.aok.pte.hu Diákigazolvány Diákigazolvány: A KTI az illetékes: infokti@pte.hu október végéig érvényes az előző Mindenképpen igényeljenek! Lépések: 1. Okmányiroda: Adategyeztető lap 2. Neptun: igénylés (Egyezzenek az adatok!) 3. KTI: 1400 Ft befizetése 4. Ezután igényelhető csak az ideiglenes diákigazolvány Állandó lakcímre érkezik Matrica átvétele

24 www.aok.pte.hu Hallgatói jogviszony igazolás Jogviszony igazolást csak 2016. szeptember 5-étől, csak személyesen adhatunk. Információt nem adunk ki a hallgatókról, még a szülőknek sem, jogviszony igazolást sem adunk nekik  a hallgatóval van szerződése az egyetemnek

25 www.aok.pte.hu Ajánlott webfelületek PTE honlap: Felsőoktatási törvény PTE-ÁOK weboldal: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Kötelező !) Térítési és Juttatási Szabályzat (Kötelező!) Dékáni Utasítások TH oldala: tanrend, órarend, hirdetmények (Kötelező!) Neptun: beiratkozás, adatmódosítás E-mailek, webmailek, kurzusmail, vizsgamail olvasása NAPONTA!

26 www.aok.pte.hu

27 Tanévnyitó 2016. Szeptember 4. 17:00 Érkezés 16:30-ra! Dr. Romhányi György AULA az évnyitó kötelező! Eskütétel Alkalomhoz illő öltözet

28 www.aok.pte.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2016-ban felvett elsőéveseknek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések