Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Platón plató: fennsíkot, magasságot jelent. Élete: Athénban született a Kr. e. V. sz.-ban, előkelő családból. Ifjúként Szókratész tanítványa 28 éves Szókratész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Platón plató: fennsíkot, magasságot jelent. Élete: Athénban született a Kr. e. V. sz.-ban, előkelő családból. Ifjúként Szókratész tanítványa 28 éves Szókratész."— Előadás másolata:

1 Platón plató: fennsíkot, magasságot jelent

2 Élete: Athénban született a Kr. e. V. sz.-ban, előkelő családból. Ifjúként Szókratész tanítványa 28 éves Szókratész elítéltetésekor. Ezután 10 évig járja a világot. Hajóútja során eladják rabszolgának Akadémia: füves-virágos liget, ahol iskolát alapított (Itt volt tanítványa Arisztotelész)

3 Írásművei: Az Állam ( Politeia) A lakoma (szünposzion) – ma: szimpozion

4 Tanítása: 1) A két világ tana dualista

5 AZ IDEÁK BIRODALMA a gondolkodás által hozzáférhető: BELÁTÁS A való világ Örökké léteznek, változatlanok A LÁTHATÓ VILÁG Az érzékszervek által hozzáférhető: BENYOMÁS „Szappanbuborék” lét vagy „ árnyéklét ” Nem örök, változik

6 AZ IDEÁK BIRODALMA ideák A LÁTHATÓ VILÁG NAPHASONLAT: A NAP láthatóságot és életet ad

7 Barlanghasonlat Állam c. dialógus 7. könyv A barlang mélyén emberek, megláncolva Mögöttük tűz lobog, előtte fal („paraván”) Az őrök a fal mögül mindenféle mesterséges tárgyakat mutatnak fel „valahogy úgy, ahogyan a bábosok mutatják fel a bábokat ”, melyeknek az árnyékát a tűz a barlang falára vetíti.

8 Mi történne, ha valamelyik leláncolt rab kijuthatna a szabadba? Kezdetben a Nap elvakítja Miután a szeme hozzászokott a világossághoz, meg fogja pillantani a dolgokat a maguk valóságukban Rá j ö n, hogy mindaz amit eddigi é let é ben val ó s á gnak hitt, csup á n a ’ val ó di ’ dolgok á rny é kai voltak.

9 Mi történik, ha ezután visszatér rabtársaihoz? „És ha ismét amaz árnyak böngészésében kellene versengenie az ottani örökös rabokkal, és vakoskodnék csak, míg a szeme meg nem szokná a sötétet – és ez az idő, míg megszokná, nem is volna rövid –, hát nem kacagnák ki, nem mondanák-e róla: úgy kell neki, miért ment fel, íme szeme világát vesztve jött vissza, hát lám, nem éri meg a felmenetel! És ha valaki eztán megpróbálná béklyóikat megoldani, és felvezetni őket, azt, ha nyakon csíphetnék és megölhetnék – vajon nem ölnék-e meg?” (Állam c. dialógus 7. könyv)

10 A barlanghasonlat értelmezése TŰZ- BARLANG- FELMENETEL- ANAMNÉZIS: Újra emlékezés

11 Platón ideális állama: TESTLÉLEKERÉNYRÉTEG FEJÉRTELEMBÖLCSVEZETŐ MELLKASAKARATBÁTORŐRÖK ALTESTVÁGYMÉRTÉKLETESKÉZMŰVES „Az állam, amely nem gondoskodik a nők képzéséről, olyan, mint az az ember, aki csak a jobb kezét edzi” Utópia (gör. Ou=nem, toposz=hely) „Seholsincsország” Az emberi együttélésnek egy gondolatilag megszerkesztett ideális állapota

12 Arisztokrácia: vezető réteg, a legkiválóbbak csoportja vö. elit Timokrácia: olyan állami rendszer, ahol az állampolgári jogokból a lakosok vagyonuk alapján részesülnek Oligarchia: a legnagyobb hatalommal rendelkezők ragadják magukhoz a hatalmat Demokrácia: Népuralom Anarchia szervezett hatalom és irányítás nélküli állapot. Türannisz: zsarnokság

13 Arisztotelész Élete: ► Nem Athénban, hanem Makedóniában született Kr. 2 IV. sz- ban ► Akadémián tanult 20 éves korától 20 éven át Platón ekkor 60-80 éves

14 ► Apja a makedon király udvari orvosa elsősorban az élő természet érdekelte Rendszerező kedv ► Nagy Sándor nevelője majd tanácsadója 12-20 éves koráig

15 „Szeretem Platónt, de az igazságot még jobban szeretem." Platón : Pl. a ló ideája örök és változatlan, értelmünkkel megismerhetjük Ennek „mintájára” születik minden ló, amit fizikailag érzékelhetünk Arisztotelész Először látunk (érzékelünk jó néhány lovat Ezután értelmünkben létrehozzuk a ló ideáját vis a ló fogalmát ABSZTRAKCIÓ: elvonatkoztatás, fogalom alkotás

16 Teleológikus szemlélet: A természetben minden változás átalakulás lehetőségből valósággá Valóság: anyag+ forma Amiből egy adott dolog van az adott dolog egyedi tulajdonságai Arisztotelész antropológiája: Ember: anyag+ forma 3 lélekrészből áll Növényi lélek Állati lélek Értelmes lélek Táplálkozás, szaporodás Szabad helyváltoztatás, érzékelés Szellemi tevékenység

17 A boldogság 3 formája Növényi lélek Állati lélek Értelmes lélek Szórakozás, élvezetSzabad és felelősségteljes polgár élet Tudósként vagy filozófusként leélt élet Arany közép: Csak mindhárom módozat együttes megléte teszi boldoggá az embert Arany közép: Csak mindhárom módozat együttes megléte teszi boldoggá az embert Erkölcsös az, aki ► emberi természetének megfelelően él és ►kerüli a szélsőségeket.

18 Pl. vakmerőség bátorság gyávaság pazarlás nagyvonalúság fösvénység érzékiség mértékletesség érzéketlenség Az ember természeténél fogva társas, közösségi, államalkotó lény „ Anthroposz phüszei politikon zoon” Miért jön létre az állam? Platón: Arisztotelész: az egyén gyengesége az ember közösségi természete az összefogás indítéka

19 Epikureusok Epikurosz alapította filozófiai iskola Athénban ( kr. e. IV.-III. sz) Epikurosz Démokritosz természetfilozófiájának a követőjeDémokritosz Tanítása: Minden atomokból és űrből épül fel. A halál nem jelent semmit. Nincs élet a síron túl. A boldogság feltétele: a halálfélelem leküzdése

20 Epikurosz házának kertjében gyűltek össze „a kert filozófusai” A kert kapuja fölött tábla: „Idegen, itt részesülhetsz a jóban: Nálunk a gyönyör a legfőbb jó.” 1 Mj: Minden gyönyörteli cselekvés eredményét a lehetséges mellékhatásokkal együtt kell mérlegelni. ( gyomorrontás, másnaposság, elvonási tünetek…) 2 Mj: gyönyör az érzéki élvezeteknél tágabb fogalom. Beletartozik pl. művészi élmény, barátság, önfegyelem, mértéktartás

21 Sztoikusok Alapítója: Zénon, Kr.e. 300 Athén. Nevük eredete: Στοά = sztoa = „(oszlop)csarnok”, „terasz” szóból ered, mivel az előadásokat és összejöveteleket az Athéni piactér előcsarnokaiban tartották.

22 Sztoikusok tanításai: 1)Egység az egyén és a világmindenség között: Az ember mikrokozmosz, a makrokozmosz visszatükröződése 2) Egység a szellem és az anyag között: Monizmus Platón dualizmusa 3 ) Létezik ún. természetjog, amely minden emberre érvényes Közösségtudat. Élénk politikai, közéleti szereplés. 3 híres sztóikus közéleti szereplő: Marcus Aurélius Ciceró Seneca

23 Marcus Aurélius római császár

24 Ciceró szónok, filozófus, politikus

25 Seneca: filozófus, államférfi, költő, drámaíró.„ Minden ember szentség a másik számára.” Római filozófus, Néró házitanítója. 57-ben konzullá nevezték ki. Amikor Néró számára terhessé vált a személye, megvádolták a e összeesküvésben való részvétellel. A császár parancsára önkezével vetett véget életének (felvágta az ereit).

26 a megpróbáltatásokat nyugodtan viselő; egykedvű, nyugodt Sztoikus nyugalom jelentése ma:

27 Szent Ágoston (Augustinus) Született: É-Afrika Tagasté, (354-430) IV.-V. sz Anyja, apja: Szent Mónika keresztény, apja pogány Kalandos szellemi útkeresése: ► 20 évesen hátat fordít a kereszténységnek (taszította a Szentírás stiláris és tartalmi nyers mivolta.

28 ► manicheizmus (iráni, buddhista és keresztény elemekből vegyített, szinkretista vallás. - Alapítója →Mani. Az ősi iráni vallásból merítette a ~t meghatározó →dualizmust: az örök és abszolút jóval szemben áll az örök és abszolút rossz, ennek képe a világosság és asötétség. A két elv harcban áll egymással. A sötétség a világosságból részecskéket ragad magához, ebből keletkezik a világ, mely sötétség és világosság keveréke. A világhoz tartozik az ember is, akinek lelke (világosság) a testhez (sötétség) van kötve (→gnoszticizmus!). Hogy az embert ebből a rabságból megváltsa, Isten követeket küldött az emberekhez: Buddhát, Zoroasztert, Jézust és végül az igazi apostolt, Manit. - A megváltást csak a legszigorúbb aszkézissel lehet elérni, ezért le kell mondani a házasságról, nem szabad növényt v. állatot elpusztítani és vegetáriánusként kell élni. →Mani.→dualizmus→gnoszticizmus Az ördög Szent Ágoston (354-430) elé tartja a bűnök könyvét (Michael Pacher festménye – München, 1483)

29 ► a szkepticizmus ( Milánóban retorika professzor lesz Szent Ambrus ► Újplatonizmus ► 32 évesen megtér ► 36 évesen pappá szentelik ► 41 évesen Hyppo ( É-Afrika) püspöke ≈30 évig. TANÍTÁSA 1)Megtapasztalta a filozófia korlátait: „Uram, Te olyan létet adtál nekünk, amelynek Te magad vagy a célja, és nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik.” más ford: "Magadnak teremtettél bennünket Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned!"

30 2) Ágoston az első, aki a történelmet is bevonja filozófiába: Könyv: Isten városáról (De civitate Dei) --Lineáris történelemszemlélet ↔ Platón ciklikus Istennek szüksége van a történelemre, hogy megvalósítsa Isten városát „Babilon”: földi város „Jeruzsálem”: Isten városa 3) Ágoston „evolúciós elmélete”: Isten nem egyszerre teremtette a világot, hanem folyamatosan alakul, fejlődik 4) Szkepticizmus elleni érv: „ Ha tévedek, akkor vagyok” Kételkedhetünk bármiben, de magában a kételkedésben nem kételkedhetünk.

31 5) Platón ideatanának „megkeresztelése”: Platón: Örök ideák A világ öröktől fogva van Sémi, keresztény felfogás: A világot Isten a semmiből teremtette Ágoston: Mielőtt Isten megteremtette volna a világot, gondolataiban már léteztek: „örök elgondolása a világ” Tehát Platón örök ideáit azonosítja Isten gondolataival.

32 Ágoston etikája: szeretet-etika Norma: nem személytelen szabály (pl. természettörvény), hanem Titokzatos személyes valóság, aki hívja az embert a szeretetre. Erkölcsös élet: az isteni - re válaszul adott „ Szeress, és tégy amit akarsz!” A bűn nem más, mint Isten hiánya.

33 Aquinói Szent Tamás (XIII. sz) 1)„Megkeresztelte” Arisztotelészt 2)Megteremtette a hit és tudás szintézisét: Két úton juthatunk el Istenhez: Hit, kinyilatkoztatás Értelmünkkel és érzéki benyomásainkkal: 5 Isten érv Summa Theologica

34 Galileo Galilei Század: XVII. sz. eleje Nevéhez fűződik: 1)Kísérletek a pisai ferde toronyból→ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZER (megfigyelés, hipotézis, kísérletek, mérések, hipotézis alátámasztása vagy elvetése) 2) Galilei-féle távcső 3) Galilei-féle relativitási elv 4) Az egyház és a természettudomány évszázados feszültségének jelképe („ És mégis mozog a Föld”) II. János Pál bocsánatot kért az egyház múltbeli bűneiért, így Galilei meghurcolásáért

35 Francis Bacon (16.-17. sz.) „A tudás hatalom” Knowledge is power Scientia potentia est

36 Niccolò Machiavelli ( Firenze, 1469. május 3. – Firenze, 1527. június 21.) olasz író, filozófus, politikus. Sorsa összefonódott a … Firenze 1469május 3.1527június 21. reneszánszreneszánsz Firenzével és a gyakorlati politizálással.Firenzével

37 „ A cél szentesíti az eszközt” Az állam (uralkodó) egyfajta kíméletlen hatalmi politikára jogosult hatalmának megszerzése, megtartása céljából. „A mandragóra” című színművét, amit sokan az első modern európai jellemkomédiának tekintenek. Nemcsak az őt üldöző képmutatásra csapott le benne, de kifigurázta még saját hatalompolitikai tételét is, mely szerint „a cél szentesíti az eszközt”. Callimaco sikeres ifjú Párizsban, de a szíve és a vágya visszahúzza szülővárosába, Firenzébe, ahol szerelme, Lucrezia él. A fiatal hölgy egy idős bankár felesége: erkölcsös életet él, el sem tudja képzelni, hogy megcsalja az urát. A bankárnak azonban van egy nagy bánata: házassága gyermektelen. Ezt használja ki Ligurio, Callimaco barátja, hogy segítsen megszerezni az asszonyt. Callimaco barátja tanácsára párizsi orvosnak adja ki magát, és azt állítja, hogy a terméketlenség ellenszere a mandragórafőzet, de az első férfi, akivel használata után az asszony hál, egy órán belül meghal. A bankár Ligurio tanácsára keresni kezd egy ifjút, akit a felesége ágyába küldhet. Az erényes asszony hallani sem akar róla, de anyja és a korrupt gyóntatóatya rábeszélik… Az első olyan eredeti olasz színjáték,mely - bár sokféle korabeli mű hatását mutatja - nem antik példakép nyomán készült, hanem eredeti alkotás.

38 Morus Tamás Először ügyvéd volt, majd politikai pályara állt és tagja lett az angol parlamentnek. Lelkes humanista volt, szoros barátság fűzte Rotterdami Erasmushoz. Angol és latinkölteményeket írt és előadásokat tartott Szent Ágoston Civitas Dei című művéről.Rotterdami ErasmushozAngollatinCivitas Dei

39 Élete során elismertséget szerzett, mint vezető humanista tanító. Számos magas hivatali tisztséget töltött be, 1529 és 1532 között a lordkancellár címet is viselte. Jelentős befolyással volt az angol jogra, főképp az egyenlőség előtérbe helyezésével. Ő alkotta az utópia szót, amelyet egy ideális elképzelt sziget népére használt, melynek politikai rendszerét egy 1516-ban megjelent könyvben ír le. Visszautasította VIII. Henrik felkérését, hogy vezesse az anglikán egyházat. Ennek következtében politikai karrierje véget ért, majd árulásért kivégezték. A katolikus egyház 1935-ben avatta szentté, az anglikán egyház 1980-ban vette fel szentjei közé.15291532lordkancellár utópia1516VIII. Henrik19351980

40 Racionalizmus Reneszánsz 14-16. sz. Barokk 17. sz-18. sz. közepe 17.-18.sz. Lobogás, forrongás rendszerezés Művészet: Egyszerűség, harmónia „Barokk pompa”: túldíszítettség, cirádák, rejtet zugok

41 Barokk Kontrasztokkal teli ábrázolás „ Carpe diem” élvezd a napot „Memento mori” Emlékezz: meg kell halnod Büszke paloták és világtól elvonult kolostorok Shakespeare Egyik lábával a reneszánszban, másikkal a barokkban állt. Színház az egész világ…

42 Minden ember színészkedik,nem őszinte. Azt, hogy mindenkinek meg van a világban a dolga, tehát az életben mindenki 1- 1 szerepet játszik. A pék szerepe, hogy kenyeret süssön... A postás szerepe, hogy kézbesítsen... És sorolhatnám... Ha nem érted, nézz körül a környezetedben mindenkinek dolga van, még a munkanélkülieknek és hajléktalanoknak is jutott némi szereposztás... Talán, ha kinyitnád a szemed észrevennéd! Az élet is egy játék, csak a játékszabályok kicsit nehezebbek és összetettebbek, mint a monopoly-ban vagy a gazdálkodj okosan-ban... PTK, BTK és alkotmány... Tehát mindenki betölt egy szerepet a világban. Van akinek komolyabb és van akinek kevésbé komolyabb szereposztás jut... Remélem érthető és kielégítő választ adtam számodra... Öhhm a második válaszolónak van igaza, nem írom le újra.... de tényleg nem azt jelenti, hogy mindenki hazudik....hanem amit a második írt...ez magamtól is oké lenne...de hogy megerősítselek, egy jó nevű esztéta is elmondta nekünk gimiben magyar fakton :)

43 Szerintem az első válasz jó, mindenki más hogy viselkedik, más milyennek muttatja magát mint valójában mindeki olyan amilyen lenni akkar és játsza a szerepét csak az tudja valójában hogy milyenek is vagyunk aki igazán ismer minket. Shakespeare drámaíró volt, nem pszichológus... A legjobb pszichológus a drámaíró! A drámaírók egyik legjobbja pedig a legjobb pszichológusok közül való! Tehát: a ő korának embere mereven elkülönítette a színpadon látottakat a való élettől. Az élet folyik, a színpadon pedig csak megjátsszák a dolgokat, az akkori szokások szerint erősen eltúlozva. Shakespeare pedig azt mondja: ez tévedés! Az élet, a világ is színház, ahogy a színész bebújik az alak bőrébe, a hétköznapi ember is szerepet alakít. ( Mai nyelven: a társadalom, a főnöke és mások elvárásai szerint viselkedik, reggel felveszi a profilját...Vagy éppen ez ellen lázadva tör-zúz, kilóg a sorból, polgárt pukkaszt...És ezáltal játszik szerepet! Sugó itt nem lehet senki!)

44 Ezt már csak Te beszéled bele... Valóban a mai modern világ megköveteli, hogy álarcot viseljünk...De Shakespeare idejében nem volt szükség az álarcok viseletére legfeljebb a színpadon... A színész nem hazudik, hanem eljátssza egy másik személy szerepét a társadalomban és bizonyos szituációkban mutatja meg az életüket, illetve azok alakulását... Szó sincsen arról, hogy az emberek színjátékot űznének...Csak és kizárólag arról van szó, hogy a napi teendőink amiket elvégzünk "szükségszerűen" az mind-mind 1-1 szerep, amit vagy amiket, ha nem játszanánk el, nem tudnánk megteremteni az élethez szükséges feltételeket... Tehát minden embernek megvan a szerepe a világban, mert mindenkinek dolga van amit el kell végeznie Isten "színjátékában"...

45 Energia megmaradás és az energiakészletünk fogyása Paradoxon

46 század Filozófiai irányzat neve: Tanítása Képvise- lője Idézet 17.sz 18.sz. empirizmusracionalizmus Megismerés alapja: a gondolkodás Ész elsőbbsége Descartes David Hume Megismerés alapja: az érzékszervi tapasztalat Észlelés elsőbbsége „Semmi sincs a tudatunkban, ami előbb ne lett volna az érzékszerveinkben.” Mj: „Tyúk-tojás probléma”

47 David Hume Ki mondta? „ Ami nem tapasztalat, tűzbe vele” „ Az okság elvének érvénye csak megszokásból fakadó hiedelem” „ A világ tudományos megismerése lehetetlen ( érzékelésünk csak a pillanatnyi esetet igazolja, de ebből nem szabad általános érvényű következtetéseket levonni)”


Letölteni ppt "Platón plató: fennsíkot, magasságot jelent. Élete: Athénban született a Kr. e. V. sz.-ban, előkelő családból. Ifjúként Szókratész tanítványa 28 éves Szókratész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések