Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Casino Régi könyvek feldolgozásának kihívásai a MARC 21-ben Gyuricza Andrea MTA KIK fiatal kutató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Casino Régi könyvek feldolgozásának kihívásai a MARC 21-ben Gyuricza Andrea MTA KIK fiatal kutató."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Casino Régi könyvek feldolgozásának kihívásai a MARC 21-ben Gyuricza Andrea MTA KIK fiatal kutató

2 Nemzeti Casino Széchenyi István 1827-ben alapította (1830-ig Pesti Casino) az egyesület célja: „hogy hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztetett díszes összegyülekezőhely, melyen főbb és előkelőbb és jobb nevelésűek, eszes, értelmes férjfiak, a társasági rendnek mindenik osztályából egymással vagy barátságos beszélgetés végett találkozzanak vagy többféle politikai ujságokat s hasznos gazdasági, tudományos, művészi hónapos- írásokat olvashassanak, magukat pedig üres óráikban illendően mulathassák” 2

3 3

4 Nemzeti Casino nem exkluzív klubként jött létre köreibe tartoztak történelmi nevek, tisztviselők, táblabírák, ügyvédek, orvosok, tudósok, írók, kereskedők, gyógyszerészek az NC szűk körű országgyűlésként is működött, az ülések után itt folytatódott a döntések megvitatása, mindez az alapítók céljaival ellentétesen a politizálás ellen többször fellépett az NC igazgatósága 4

5 Nemzeti Casino ezt igazolja Kossuth Lajos esete, aki 1836-ban kérte felvételét az egyesületbe: „a nemzeti casino tömérdek hírlapot hordatott és szép könyvtára volt, szerettem volna hasznukat vehetni” Széchenyi személyesen kérte meg, hogy vonja vissza a kérelmét, félt, hogy a bécsi udvar politikai lépésnek vélné Kossuth visszavonult: „…itt ön [Széchenyi] a házi gazda; én annak nézem, s nem szokásom oda tolakodni, ahol tudom, hogy nem szívesen látnak” 5

6 Nemzeti Casino minden évben kiadták az aktuális alapszabályokat, házirendet és a tagok névsorát szigorú szabályok vonatkoztak a kártyajátékra is, aki nem törlesztette az adott határidőn belül a felmerült játék tartozását, kizárhatták az egyesületből a Casino helyiségei, mint a társalgó, olvasóterem, játékterem és az étterem csak a kijelölt célokra voltak használhatók 6

7 Nemzeti Casino Gróf Széchenyi István végrendeletében a Casino-ra egy aranyserleget hagyott, és kérte, hogy „minden esztendőben tartassék ott egy részvényesi ebéd s akkor az én emlékezetemre üríttessék ki az említett serleg, mely az akkori borok leghelyesebbikével legyen meg- s megtöltve.”  Széchenyi-lakoma 7

8 Az NC könyvtára 1827-ben Széchenyi az NC megalapításakor felajánlotta 338 kötetes könyvtárát a tagok még 250 kötetet gyűjtöttek össze 1834-ben már 3000 művet tartalmazott az állomány, többnyire idegen nyelvűeket, pedig 1829-től a beszerzésre fordított összeget csak magyar művekre lehetett fordítani, de sok adomány és hagyaték érkezett, ami külföldi mű volt célját tekintve magánjellegű könyvtárként jött létre a könyvtár dokumentumait – könyvek, folyóiratok, hírlapok, térképek, egyéb nyomtatványok – csak helyben lehetett használni, tagoknak 8

9 9

10 Az NC könyvtára a könyvtár főbb adományozói voltak:  gróf Dessewffy Aurél  Tasner Antal  Láng Ignácz  Weisz Bernát F.  Szilágyi Ferenc  Török János a megbízott könyvtárnokok nagy hangsúlyt fektettek a könyvtárra, „föntartása és kezelése a szakrendezés keresztülviteléig a könyvtártudomány és bibliographia igényeinek s az intézet traditióinak egyaránt megfelelt” 10

11 Az NC könyvtára egy nagyterem, 3 szoba és egy olvasóterem szolgálta a könyvtár céljait:  a nagyteremben a könyvállomány  a kisebb termekben a hírlapok sorakoztak több katalógus segítette az eligazodást:  egy betűrendes cédulakatalógus (1873)  egy szak szerinti cédulakatalógus (1873)  egy index, melyben a könyvek és az új szerzemények szerepelnek betűrendben  egy nyomtatott katalógus (1852) a termekben minden szaknál külön sorakoztak a magyar nyelven írt munkák, a Magyarországra vonatkozók és a külföldi irodalom termékei 11

12 12

13 Az NC könyvtára a korabeli leírásokból megtudhatjuk, mit tartalmazott az állomány: „A könyvtár legnagyobb kontingensét a magyar irodalom termékei s a magyar történeti kútfők szolgáltatják. A könyvtár birja a m. t. akadémia s a Kisfaludy-társaság összes kiadványait, a magyar zeneiróknak legnagyobb részét s a magyar tudományos irodalomnak minden nevezetesebb termékét.” egy 1886-os jelentés szerint ez a „legrégibb és legtekintélyesebb ilynemű könyvtár az országban … közkönyvtáraink közt is számot tesz” 13

14 Nemzeti Casino „A nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan, és ahhoz se részvényesek, sem az egyletből kilépett tagok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy engedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi számítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerülhetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint szintén feloszthatatlan alapítvány a magyar tudományos akadémia avagy az annak helyébe netán lépett hasonló jellegű magyar tudományos intézetre háramlik.” 14

15 A feloszlatás a magyar belügyminiszter a 251.044/1945.IV./14 számú rendeletével 1945-ben feloszlatta az NC-t, mint „az ország érdekeivel ellentétes működést kifejtő jogi személy”-t ekkor a főváros megkezdte az egyesület vagyonának leltárba vételét és lefoglalását, de amint az MTA tudomására jutott az eset, bejelentette igényét az örökségére, mint az alapszabályok szerinti jogutód, illetve jelezte együttműködését és támogatását a kármentés során 15

16 16

17 A feloszlatás az NC vagyona ekkor:  két bombatalálatot kapott épület (Kossuth L. u., Gellérthegy u.)  ingó vagyon – tagok a háború előtt vidékre mentették, többsége megsemmisült  NC iratai megsemmisültek a háborúban  könyvtár a romépületben  20-23.000 kötetet azonnal átszállítottak az Egyetemi Könyvtárba (1945. okt.)  1947 júniusában továbbszállították az Akadémia épületébe  a fennmaradó 6-10 ezer kötet később került az Akadémia épületébe (1946. máj.)  az értékesebb könyveket a háború előtt az Országház pincéjébe rejtették el, melyek ott elégtek  vadásztrófeák (Természettudományi Múzeumban örökletétként)  NC mutatói, osztálykatalógusai (jelenlegi lelőhelyük nem ismert) 17

18 Nemzeti Casino az Akadémia könyvtárában jelenleg a könyvtárunkban közel 17.700 NC kötet található  feldolgozásukat 2014 elején kezdtük meg  több mint 5000 könyvrekord került be a könyvtár Aleph rendszerébe  a leírás a régi könyvek feldolgozási kritériumai szerint történt, figyelembe véve könyvtárunk házi szabályzatát az eddig elkészült 5067 rekordból 1145 idegen nyelvű  magyar nyelvű osztályokba tartozó műveket már mind feldolgoztuk  külföldi könyvek: német, francia, angol, latin és olasz  kötetek többsége a 19. században, ill. a 20. század elején jelent meg  Régi könyveket tekintve 692 darab 1850 előtti magyar (ebből 10 db 1800 előtti) és 6 darab 1800 előtti idegen nyelvű leírás készült folyóiratok: 5774 folyóiratszám 449 címen 18

19 19

20 NC a Magyar Nemzeti Múzeumban az Akadémiai Könyvtár 2001 kötet régi könyvet adott át a Magyar Nemzeti Múzeumnak 1991 augusztusában, egy Széchényi emlékkiállítás céljára a könyvek kiválasztásánál a művek kötése és állapota játszott szerepet a könyvek azóta is a Múzeum Széchényi-termében vannak kiállítva (Széchényi Ferenc emlékére készült a kiállítás és a terem, ennek a részét képezi a fia hagyatéka) 2015 kezdetén számba vettük ezt az állományt is, a munka során itt is külön kezeltük a könyveket és a folyóiratokat, megoszlásuk szerint majdnem fele-fele az arány, a könyvekből volt egy kicsit több 20

21 21

22 Nemzeti Casino a NC feldolgozása fiatal kutatói státusz elnyerésével valósulhat meg  a történeti és a levéltári kutatások mellett, a könyvállomány is a kutatás részét képezi  fontos a speciális mezők visszakereshetősége, továbbá a statisztikai adatok kinyerése az NC rekordokból az összes művet, időhatár nélkül régi könyves alapelvek szerint dolgozzuk fel  például minden kötetnél jelöljük a kötés típusát, az összes kézírásos bejegyzést, pecséteket, bélyegzőket, fizikai hiányosságokat, sérüléseket képként digitalizáljuk a címoldalakat és karakterfelismerő programmal elemezve a tartalomjegyzékeket, ezeket csatoljuk a leírásokhoz 22

23 Nemzeti Casino fizikailag elkülönítve tároljuk a raktárban a Casino állományt a törzsgyűjteménytől  a kötetek erősen porosak, penésznyomosak (de nem fertőzőek), sérültek, sokszor átlőttek, golyónyomosak, hiányosak  az olvasók számára az NC kötetek hozzáférhetősége korlátozott a példányadatoknál vezetjük az NC raktári/osztályozási jelzeteket is, az újonnan kapott jelzetek mellett a kötetek többnyire félbőr vagy félvászon kötésűek, egységes stílusúak a gerincen aranyozva legtöbbször a Nemzeti Casino, N. Casinoé vagy az N.C. szerepel minden könyvben megtalálható az NC exlibris-e és legalább egy pecsét 23

24 24

25 MARC 21 könyvárunk célja a nemzeti és nemzetközi könyvtári hálózatba minél pontosabb és egységesebb adatokkal történő bekapcsolódás a legmodernebb formátumú rekordokkal  Z.39  Mokka  Worldcat 25

26 Átállás/konverzió 2016 januárjától átálltunk a HUNMARC formátumról a MARC 21 adatcsere formátumra az átállást a Szakinformatikai Osztály irányította  az előző év végén összeállítottunk a konverziós táblázatot  értelmeztük, hogy melyik HUNMARC mező és almező, melyik MARC 21-es mezőbe és almezőbe kerüljön  meghatároztuk a magszűnt mezők új helyeit  a megszűnt almezőknél megadtuk, hogy a tartalmuk melyik almezőbe kerüljön, milyen formátumba  a konverzió során kiszűrtük a hibás és már a HUNMARC szerint is érvénytelen mezőket  ezekről listákat kértünk ellenőrzés céljából 26

27 Átállás/konverzió a karácsonyi szünet alatt lezárták az Aleph rendszert és elvégezték a szükséges rendszerfrissítéseket, illetve elkészítettük a házi szabályzatunkat az új év kezdete minden munkatárs számára az új program megismerésével és a folyamatos megbeszélésekkel telt egy idő után, a nagy létszámú megbeszéléseket felváltották a különböző osztályok képviselőiből felállt MARC 21 munkabizottság ülései és mezőről mezőre megbeszéltük a változásokat, a problémákat és a teendőket ezzel párhuzamosan frissítettük az elkészült házi szabályzatot és minden megbeszélés után megosztottuk az eredményeket a munkatársakkal 27

28 Házi szabályzat a szabályzatok megírásánál a magyar és nemzetközi szabványokat tekintettük kiindulásnak  ezt feleltettük meg a MARC 21-es mezőknek és  figyelembe vettük a DEENK és az ELTE MARC 21-es útmutatóit  alkalmazkodni kellett a MOKKA előírásaihoz, illetve a régi könyveknél a MOKKA-R-hez két szabályzatot készítettünk  egyet a monografikus és többkötetes művekhez  egyet az időszaki kiadványokhoz  külön kitértünk az adott útmutatókban a sorozatokra, a részcímes dokumentumokra, az évkönyvekre, a kolligátumokra és a régi könyvekre 28

29 Házi szabályzat szem előtt tartottuk a régi könyvek, kéziratok leírásának gyakorlatát, hogy minden korábban használt mezőnek meglegyen a megfelelő helye minden osztályunk dolgozik régi könyves állományrésszel:  Keleti Gyűjtemény  Kézirattár  Folyóirattár  törzsállomány a hagyatékok és a Nemzeti Casino kapcsán  Lukács Archívumban is található néhány 1700-as évekbeli dokumentum 29

30 Házi szabályzat új alapelveket állítottunk fel és vezettünk be az egész intézményre vonatkoztatva a legnagyobb változás, amit már gyakorlatban alkalmaztunk, de most foglaltuk először írásba:  művet írunk le és nem példányt megfogalmaztuk a duplum példányok kezelésének szabályait és módszereit a leírásban is egyértelművé kell tenni, hogy melyik példányjellemző melyik fizikai egységre vonatkozik 30

31 Házi szabályzat kihívást jelentett, hogy egyértelműen elkülöníthetők legyenek a különböző példányokra vonatkozó speciális adatok egy leíráson belül  ezt a megjegyzés mezőknél használható, MARC 21-es almezővel oldottuk meg ($5)  például ha egy adott mű megtalálható egyszerre a Kézirattárban, a Nemzeti Casino-ban és a törzsgyűjteményben is, csak egy leírást készítünk, ahol egyértelműen kiderül, hogy melyik ráktári számú példány, melyik gyűjteménybe tartozik, milyen speciális tulajdonságai vannak (beszerzés forrása, proveniencia, tulajdonosi bejegyzés, pecsét, kötés) 31

32 Házi szabályzat a konverzió kapcsán újra kellett definiálni a speciális fogalmakat, hogy meghatározzuk a kezelési módokat  ilyenek például a kolligátum, gyűjteményes mű, rekordkapcsolatok  közös kolligátum feldolgozási, kötetkezelési és példányadat- készítési elveket állapítottunk meg a kolligátumokat művenként dolgozzuk fel, a rekordok összekapcsolását nem MARC 21-es kapcsolati mezővel oldjuk meg, hanem a már korábban is használt Aleph rekordkapcsolati mezővel, LKR-rel  az OPAC felületen is egyértelműen navigálhat az olvasó a kolligátum részegységeinek rekordjai között 32

33 Házi szabályzat a Keleti Gyűjteménnyel és a Kézirattárral közösen kidolgoztuk a más írásrendszerű címek/adatok kezelésének a módját (880) régi könyveknél sajátos jellemzők a proveniencia, a possessorok, a kötések, részvétel valamilyen kiállításon, restauráláson (561, 562, 563, 583, 585, ) a megjegyzés típusú mezőkre kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a speciális adatoknak megtaláljuk a pontos helyét összehangoltuk a különböző osztályok feldolgozó munkáját, megosztottuk a tapasztalatokat és a munkamódszereket 33

34 Házi szabályzat egységesítettük a kötetkezelést (774) kötelezővé tettük az LDR és a 008 mezők, illetve a báziskódok helyes kitöltését, javítását megszüntettük a lokál mezőket, tartalmaikat átkonvertáltuk a megfelelő MARC 21 mezőkbe a pontos visszakereshetőség és a konvertálhatóság érdekében figyeltünk rá, hogy minden adat a neki kijelölt helyen és formátumban (mezőben és almezőben) legyen folyamatosan ellenőrizzük az OPAC-kal és az új metakeresőnkkel, a Primo-val való összhangot, szükség esetén pontosítjuk, módosítjuk a beállításokat 34

35 Házi szabályzat a házi szabályzat alapján készítjük el a mezősúgókat a különböző osztályokhoz és munkafolyamatokhoz külön űrlapokat készítettünk a központi szerveren a Szakinformatikai Osztály munkatársai bővítik, pontosítják a böngésző és a kereső nézet lehetőségeit, az indexekhez tartozó almezőket gondosan ellenőrizzük, hogy melyik indexbe, milyen mező(k), illetve almező(k) kerüljenek megadjuk a rendszernek a dokumentum formátumokhoz tartozó kötelező mezőket, így azok megléte nélkül nem menthetők el a rekordok 35

36 Házi szabályzat a napi munka mellett a munkatársak folyamatosan javítják és egységesítik a rendszerben lévő többszörös adatokat, névformákat (besorolási adatok, kiadói névváltozatok, hagyatéki és beszerzői névalakok) feldolgozásnál előnyben részesítjük a rekordok átemelését más könyvtárak adatbázisaiból  az átemelés tényének jelölését minden esetben kötelezővé tettük a véglegesített rekordokban (040 + SID)  az átemelt rekordot véglegesítjük egy fixáló programmal, ami a legfontosabb mezőket hagyja csak a rekordban és kitörli a példányra vonatkozó vagy helyi mezőket  így a feldolgozóknak csak össze kell vetni a leírást a kézben tartott könyvvel, az alapján javítani és kiegészíteni példányjellemzőkkel és példányadatokkal 36

37 Házi szabályzat néhány almező esetén, a leggyakrabban előforduló kifejezéseket egy sablon listába tesszük, melyek így néhány kattintással beemelhetők (ctrl+F8) a Könyvtár intranetre épülő informatikai hibabejelentő rendszerébe az Aleph problémák is bejelenthetők  ezt a szakinformatikusok azonnal látják, és elkezdenek dolgozni a problémán, visszajeleznek, válaszolnak a bejelentőnek  a konverzió utáni problémákat, javításra szoruló mezőket itt tudjuk kezelni, a javításra váró mezők listái itt közzétehetőek  a munkatársak is itt tudják jelezni, ha valamelyik mező rosszul jelenik meg, vagy konvertálni kellene az egyik mező tartalmát egy másikéba 37

38 Házi szabályzat hibalisták alapján, elemezzük a mezők tartalmát, mintákat, sémákat állítunk fel, melyek alapján az adott tartalmú mezőket át tudjuk helyezni egy másik mezőbe amennyiben nincs lehetőség csoportos áthelyezésre, egyesével, rekordonként, online javítjuk a mezőtartalmakat a javítás során, ha egy mező kapcsán megnyitunk egy rekordot, azt az új szabályzat alapján teljesen javítjuk az adott mezőhöz tartozó hibalistát az adott mező használatában jártas munkatárs kezeli és elemzi 38

39 Házi szabályzat További feladatok: folyamatos fejlesztés, finomítás megjelenítés pontosítása ellenőrzések az authority mezők szabályzatának elkészítése a tartalmi feltárás útmutatójának a kidolgozása a különböző dokumentum típusokra vonatkozó feldolgozási útmutatók kidolgozása elektronikus dokumentum számítógépes fájl geográfiai anyag javítások, javítások, javítások … 39

40 NETWORKSHOP DEBRECEN 2016.03.31. Köszönöm a figyelmet! Készítette: Gyuricza Andrea MTA KIK fiatal kutató


Letölteni ppt "Nemzeti Casino Régi könyvek feldolgozásának kihívásai a MARC 21-ben Gyuricza Andrea MTA KIK fiatal kutató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések