Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 2014. évi változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 2014. évi változásai."— Előadás másolata:

1 Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 2014. évi változásai

2 Törvénymódosítás célja: Elsődlegesen a korábbi szabályozás pontosítása: Gyakorlati alkalmazhatóság erősítése Adminisztrációs terhek csökkentése Feltételes adó megállapítás eljárására vonatkozó szabályok átalakítása

3 Közigazgatási eljárás általános szabályaival való összhang megteremtése Art. 5. §. (2) bekezdés a.) pontjának pontosítása: a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó szabályok már nem a végrehajtási eljárás keretében kerültek szabályozásra a Ket-ben Az adózó saját ügyében ellenőrzés lefolytatását nem kezdeményezheti

4 Speciális képviseleti jog az adó visszatérítésre vonatkozó eljárásban Art. 7. §. (3) bekezdése: Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti belföldön nem letelepedett adóalanyt külföldi magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet is képviselheti az adóhatóság előtt az adó visszatérítési jog érvényesítésére irányuló eljárásokban

5 Felszámolás, a végelszámolás vagy a kényszertörlési eljárást megelőzően elkövetett jogsértés miatti mulasztási bírság Art. 14. §. (4) bekezdése: Amennyiben a jogsértés arra vezethető vissza, hogy a volt vezető tisztségviselő,volt végelszámoló jogszabályban meghatározott kötelezettségeit elmulasztotta, mulasztási bírságot a volt vezető tisztségviselővel(volt végelszámolóval) szemben kell megállapítani.

6 Egészségügyi szolgáltatási járulék törlése Art. 20. §. (6), új (7a),(7b) bekezdése: Az eü. szolg. járulék fizetési kötelezettség a magánszemély külföldön tartózkodására (nem minősül a Tbj. alapján belföldinek) vagy halálára tekintettel történő megszűnésről való tudomásszerzés esetén hivatalból is törölhető az addig előírt adótelezettség (pl. társszervek jelzése alapján) Egészségbiztosítási szervet 10 napon belül értesíti, amennyiben a jelezés nem ettől a szervtől érkezik

7 Adószám felfüggesztés elrendelése Art. 24/A. §. (12) bekezdés: 365 napot meghaladó adóbevallási vagy adófizetési késedelem esetén a 180 napos határidő lejártát követően sem szűnik meg az adószám felfüggesztés hatálya. Az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig tart a felfüggesztés időtartama.

8 Adóregisztrációs eljárás Art. 24/C. §. (2) bekezdés: Az adóregisztrációs eljárás során a tag fogalmába az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, részvényese is beletartozik.

9 Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat benyújtásának határideje Art. 31. §. (5) bekezdés: A társasági adóbevallást helyettesítő nyomtatvány benyújtására jogosult adózói kör az eddigi adóévet követő év február 25-i határidőhöz képest május 31-ig tehet társasági adóbevallás helyettesítő nyilatkozatot 2013. évre vonatkozó nyilatkozatot az új határidőig lehet megtenni

10 Magyar Állam öröklése Art. 35. §. (2) bekezdés a.) pontja: Magyar Állam öröklése esetén mind a mögöttes felelőst kötelező, mind a tartozás/túlfizetés törléséről szóló határozat meghozatala mellőzendő Oka: olyan ügyben kell a tartozás/túlfizetés törléséről szóló határozatot meghozni, mely ügynek sem az állam, sem az elhunyt adószámlája szempontjából nincs gyakorlati jelentősége

11 Túlfizetés fogalma Art. 43. §. (5) bekezdés: Az adófizetési kötelezettséget meghaladó összeg áll az adózó folyószámláján rendelkezésre (adófolyószámlán mutatkozó többlet) Az eddigi definíció nem fedte le a túlfizetés keletkezésének valamennyi lehetséges esetét (pl. túlfizetés nemcsak befizetés, hanem átvezetés alapján is fennállhat)

12 EFER felosztási rendelkezés Art. 43.§. (5a) bekezdés: Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerben átutalással teljesített, felosztással nem rendezett befizetések túlfizetésnek minősülnek, az adóhatóság hivatalból számolja el az Art-ben sorrendileg meghatározott adónemekre, abban az esetben, ha az adózónak adótartozása áll fenn. Oka: eddig az Art. nem tartalmazott felosztási szabályt az EFER rendszerre

13 Bevallás esedékesség előtt is önellenőrizhető Art. 51. §. (1a), (3) bekezdés: A már benyújtott bevallás esedékesség előtt is önellenőrizhető A helyesbített adó, költségvetési támogatás az általános szabályok szerint válik esedékessé Eddigi szabályozás szükségtelenül korlátozta az önellenőrzés intézményét azzal, hogy kizárólag esedékesség után lehetett önellenőrzési bizonylatot benyújtani

14 Közjegyző hozzáférése az adótitokhoz a hagyatéki eljárásban Art. 54. §. (4a) bekezdés: A hagyatéki tárgyalásra idézett örökös kérelmére, az elhunyt adózó hagyatéki ügyében eljáró közjegyző tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól az elhunyt adózó adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről Az adóhatóság a tájékoztatást a kiadmányozás napjának megfelelő állapot szerint adja meg

15 Felszámolás alatt álló adózók ellenőrzésének határideje Art. 92. §. (6) bekezdés: Megszűnik a felszámolás közzétételétől számított 1 éves időtartam az ellenőrzés befejezésének szempontjából Tevékenységet lezáró, felszámolást lezáró adóbevallások, tevékenységet lezáró adóbevallások és a felszámolást lezáró adóbevallások közötti időszakról benyújtott bevallások utólagos ellenőrzését a bevallások kézhezvételétől számított 60 napon belül, egyszerűsített felszámolás esetén 45 napon belül be kell fejezni. Folyamatban lévő ellenőrzéseknél nem irányadó

16 Megbízólevél elektronikus úton történő kézbesítése Art. 93. §. (1) bekezdés: 2014. július 1-től hatályba lépő szabály Megbízólevél a hagyományos úton történő kézbesítéssel, átadásával, általános megbízólevél bemutatásával kezdődik az ellenőrzés Ez a szabály kiegészül az elektronikus úton történő kézbesítéssel is Feltétele: a 180-as adatlapon ki van regisztrálva (törvényes képviselő)

17 Irat címzése meghatalmazottnak Art. 120. §. (7a) bekezdés: Meghatalmazott részére szóló adóhatósági irat címzésében fel kell tüntetni az adózó nevét (megnevezését), a meghatalmazott megnevezését és meghatalmazotti minőségét

18 Az adózók által használt szoftverek ellenőrzésének lehetősége Art. 95. §. (1) bekezdés: Az ellenőrzés lefolytatása során az iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások megvizsgálása mellett a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek megvizsgálására is lehetőség nyílik Cél: nemcsak az egyes bizonylatok vizsgálata, hanem a bizonylatok feldolgozása logikai láncolatának vizsgálata. Ehhez szükséges az alkalmazott szoftverek megismerése

19 Mintavételek esetében bekövetkezett változás Art. 98. §. (4) bekezdése: 2013. január 1-től jogosult az adóhatóság az ellenőrzés során mintavételre is (vámeljárásokra tekintettel) A mintavételhez kapcsolódó eljárás szabályai egészültek ki Adózói kötelezettség a mintavétel feltételeinek biztosítása. A mintavétel az adózó által elvégeztethető Mintavétellel járó költségek az adózót terhelik Mintavétellel meg nem semmisült minta visszaadható

20 Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés Art. 119. §. (2) bekezdés h.) pontja: Az adózó nyilvántartásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, hitelességének megállapítása érdekében adatokat gyűjthet, helyszíni ellenőrzést végezhet az adóhatóság. Ennek alapján az adózó könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat vizsgálhatja A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell

21 Iratanyag bevonása Art. 96. §. (3) bekezdés: Korábbi szabályozás szerint az iratokat 60 napra lehetett bevonni, ezt meghaladó időtartamon túl az adóhatóság vezetőjének engedélye, az adózó egyidejű értesítése mellett Az iratanyag adóhatóság általi bevonásának határideje összhangba kerül a vizsgálatra nyitva álló határidővel, az ellenőrzés befejezéséig tarthatóak az adóhatóságnál

22 Végrehajtható okiratok körének bővülése Art. 145. §. (1) bekezdés e.) pontja: Végrehajtható okirat a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat mellett a bírósági eljárási illeték tárgyában az adóhatóságnak küldött bírósági megkeresés és értesítés

23 Vámhatóság végrehajtási joga Art. 146. §. (1a),(1b) bekezdés: A vámhatóság első fokon eljáró szervei az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott valamennyi tartozás erejéig ingófoglalást foganatosíthat A vámhatósági eljárásokban feltárt ingó vagyon a fennálló tartozás fejében lefoglalható A vámhatóság eljáró alkalmazottjára a végrehajtóra vonatkozó rendelkezések az irányadók

24 Helyszíni eljárás időpontja Art. 148/A. §. : Helyszíni eljárás keretében végrehajtási cselekmények munkanapokon reggel 6.00 és este 10.00 óra között foganatosíthatók A végrehajtást foganatosító adóhatóság vezetőjének engedélyével bármikor foganatosítható végrehajtási cselekmény


Letölteni ppt "Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 2014. évi változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések