Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Adózás rendjéről szóló törvény 2016. évi változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Adózás rendjéről szóló törvény 2016. évi változásai."— Előadás másolata:

1 Az Adózás rendjéről szóló törvény 2016. évi változásai

2 Ket. módosítása miatt az Art. számos rendelkezését is módosítani kell Ket. szerinti függő hatályú döntés kizárása, Ket.-ből kikerült, ezért az Art.-ba került az eljárási határidő hosszabbítás lehetősége:  Eljáró hatóság vezetője hosszabbíthat,  Egy alkalommal, 30 nappal  Végzésben meg kell jelölni az indokokat. Eljárás felfüggesztésének lehetősége Ket.-ből átkerült, nagyon szűk körben lehetséges.

3 Képviseleti szabályok Egységesítés: Art. 7. § (1)-(2) bekezdése Kiegészítés: a jövedéki ügyintéző is eljárhat állandó képviselőként

4 Bejelentkezés, változás-bejelentés: 2015 január 1. Az önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselőknek az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó jogosultság automatikus megképzése [47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 3. § (4) bekezdése] 2015. július 16. EGYKE

5 Folyószámla integráció Indoka: Art. hatályának kiterjesztése más köztartozásokra ezek NAV általi kezeléséhez: 1. Az Art. hatályának kiterjesztése 2. Adó, vám és egyéb fizetési kötelezettségek (fémkereskedelmi bírság) nyilvántartásához 3. „Ügyfél” - csak a folyószámlával kapcsolatos szabályok alkalmazásában 4. Általános elszámolási szabályok változása (befizetés, végrehajtás) - tételes elszámolás kezelése 5. Képviseleti jog kiterjesztése a törvény erejénél fogva

6 Folyószámla értesítés Teljesebbé válik: más köztartozás is rákerül Folyószámla-értesítő kiküldése csak 2000 Ft forint feletti tartozásról (2016-ról először) 1000 Ft alatti tartozást nem kell megfizetni, azt az adóhatóság nem tartja nyilván Késedelmi Pótlék Nem csak adótartozásokra, hanem (vám kivételével) minden más fizetési kötelezettségre is felszámítjuk 2000 Ft alatt nincs késedelmi pótlék felszámítás

7 IGAZOLÁS Megszűnik az Adóigazolás / Együttes Adóigazolás megkülönböztetése Adóigazolás fajtái továbbra is: Általános adóigazolás Nemleges adóigazolás

8 Adózók minősítése Eddigi nyilvántartásaink: KOMA és MAD – EKAER kockázati biztosíték miatt fontosak: Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki az állami adó- és vámhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy legalább két éve működik és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint az EKAER szám igénylés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

9 Adózók minősítése A cégjegyzékbe bejegyzett és az Áfa regisztrált adózók Megbízható adózókEgyik kategóriába sem tartozó adózók Kockázatos adózók Kedvezőbb eljárási szabályok Általános eljárási szabályok Szigorúbb eljárási szabályok

10 Adózók minősítése Alanyi kör: a cégjegyzékbe bejegyzett és az Áfa regisztrált adózók Áfa regisztrált adózó – új fogalom: A belföldön gazdasági célú letelepedéssel, lakóhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön általános forgalmi adó köteles tevékenységet folytat, amely tekintetében ő az adófizetésre kötelezett.

11 Megbízható adózó Együttes Feltételek I.: 3 éve működik (3 éve áfa regisztrált), tárgyévben és azt megelőző öt évben a terhére megállapított adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévi adóteljesítménye 3%-át, tárgyévben és azt megelőző öt évben nem indítottak ellene végrehajtási eljárást (kivétel: átvezetés, visszatartás),  tárgyévben és azt megelőző öt évben nem áll/állt felszámolás, csődeljárás és kényszertörlési eljárás alatt,  nincs 500 ezer Ft-ot meghaladó adótartozása,  tárgyévben és azt megelőző öt évben nem függesztették fel az adószámát bevallási, befizetési kötelezettségének 365 napon túli elmulasztása miatt

12 Megbízható adózó Együttes Feltételek II: tárgyévben és azt megelőző öt évben nem áll/állt adószám törlés alatt a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1 %-át, tárgyévben és azt megelőző öt évben nem áll/állt fokozott adóhatósági felügyelet alatt nem minősül kockázatosnak Ha az adózó a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, illetve nem minősült áfa-regisztrált adóalanynak, az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés b)-j) pontja szerinti feltételek fennállását a működés megkezdésétől, illetve az áfa-regisztált adóalanyiság kezdetétől vizsgálja.

13 Megbízható adózói minősítés előnyei Kedvezőbb eljárási szabályok: ellenőrzési határidő maximum 180 nap lehet (kivéve: együttműködési kötelezettség megszegése) mulasztási bírság moratórium és 50 %-os felső határ adóbírság a felső határ 50 %-a automatikus részlet 12 hónapra: 10 ezer-500 ezer forint között (kivéve: levont szja és járulék) negyedévente elektronikus részletfizetési ajánlat áfa kiutalás főszabályként 45 nap (2017-től), majd 30 nap (2018-tól)

14 Kockázatos Adózó Ugyanaz az alanyi kör! (nem áll felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt) Feltételek: Adóhiányos közzétételi listán szerepel, Nagy adótartozással rendelkezők listáján szerepel Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listáján szerepel Egy éven belül ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmaztak vele szemben A minősítés 1 évig áll fenn, DE az első két esetben van mentesülési ok!

15 Kockázatos adózói minősítés hátrányai Szigorúbb szabályok: Áfa kiutalás minden esetben 75 nap, Az ellenőrzési határidő 60 nappal hosszabb, Ellenőrzéskor ötszörös késedelmi pótlék kiszabása Nincs későbbi esedékesség pótlékszámításnál Adóbírság és mulasztási bírság legkisebb összege a felső határ 50 %-a Mulasztási bírság felső határa az általános 150 %-a

16 Minősítési eljárás Az adóhatóság negyedéves gyakorisággal a negyedév utolsó napján fennálló állapot szerint, 30 napon belül minősíti az adózókat. Erről elektronikus értesítést küld. (Lekérdezés a második negyedévtől lehetséges) A minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napjától áll be. Az átalakulás esetei – jogutódlás esetén az adózói minősítés alakulása A minősítéssel szemben 6 hónapon belül kifogással lehet élni, amiről az adóhatóság akkor hoz határozatot, ha azt elutasítja.

17 Adóazonosító jel hivatalból Az érintettek: a 2006. január 1. előtt született és 25. életévüket 2016. december 31-ig be nem töltő fiatalokra vonatkozik, azaz akik 1992.01.01. és 2005.12.31. között születtek. 2016.03.31. A lakcímnyilvántartó egyszeri adatszolgáltatásának határideje a NAV felé az érintettekről. 2016.07.01. A NAV – a lakcímnyilvántartó egyszeri adatszolgáltatása alapján – hivatalból megállapítja az érintett személyek adóazonosító jelét. 2016.08.15. A megállapítást követő 45 napon belül értesítést küld a NAV az érintett személyek részére a megállapított adóazonosítóról. 2016.11.30. Eddig az időpontig állítja ki a NAV az érintettek részére a hatósági igazolványt (adókártyát).

18 T1041-esen bejelentendő adatok bővülése 2016. január 1. [16. § (4) bekezdés] A munkáltatók és kifizetők által bejelentendő adatok köre bővül – az indokolás szerint „kis mértékben” – a végzettségre, szakképzettségre vonatkozó adatokkal, melyet a NAV-nak továbbítani kell a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv felé. Az újonnan bejelentendő adatok: foglalkoztatott végzettsége, szakképzettsége, ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma. Nincs átmeneti rendelkezés.

19 Adóregisztrációs eljárás Új, alacsonyabb összeghatárok a vizsgált tartozásnál - 5/10 millió forint (15/30 helyett) Cégvezetőkre is kiterjed a vizsgálat Ha nincs 50 % feletti szavazati hányad, vagy minősített többségi befolyás, akkor is lefolytatja az adóhatóság az eljárást Vezetői tisztségviselői pozíciótól vagy foglalkozástól eltiltás új kizáró ok

20 Egyéb módosítások I. Adatszolgáltatás méltatlansági eljárás kapcsán A jegyző adatot szolgáltat az adóhatóságnak Az adóhatóság átadhatja az adótitoknak minősülő adatokat E-SZIG igazolványhoz adóazonosító jel a magánszemélyek az adóazonosító számukat a jövőben az elektronikus kártyával is igazolhatják, nem csak adóigazolványukkal

21 Egyéb módosítások II. EKAER-es ellenőrzésnél nem kötelező felvenni a jegyzőkönyvet, ha nincs jogsértés Megszűnik a kötelező ellenőrzés végelszámolás esetén (kiv. kockázatos adózók) A bevallás kiutalás előtti utólagos ellenőrzésének időtartama cégbejegyzésre nem kötelezett adózó esetén - feltéve, hogy az adózó az ellenőrzést egyéb módon nem hátráltatja - nem haladhatja meg a 180 napot. Szűkül a becslés alkalmazhatósága vagyonosodási vizsgálat esetén Kézbesítési szabályok: saját kézbesítő útján is lehetővé válik 20/2015. AB határozat (VI.16): mögöttes kötelezésnél a jogorvoslat kiterjesztése a felszámoláson kívüli megszűnés eseteire is. Mulasztási bírság moratórium cégjegyzésre nem kötelezetteknél (3 kivétel)


Letölteni ppt "Az Adózás rendjéről szóló törvény 2016. évi változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések