Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr Darák Péter: Az adóeljárás jogi szabályai. I. Eljárási törvények A) Az ART A 2003 évi XCII. Tv. Az adózás rendjéről 5. § (1) Ha e törvény vagy adót,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr Darák Péter: Az adóeljárás jogi szabályai. I. Eljárási törvények A) Az ART A 2003 évi XCII. Tv. Az adózás rendjéről 5. § (1) Ha e törvény vagy adót,"— Előadás másolata:

1 Dr Darák Péter: Az adóeljárás jogi szabályai

2 I. Eljárási törvények A) Az ART A 2003 évi XCII. Tv. Az adózás rendjéről 5. § (1) Ha e törvény vagy adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást megállapító törvény másként nem rendelkezik, az adóügyekben - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3 B) A Ket. 5. § (2) Adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény a)az eljárás megindítására, az újrafelvételi eljárásra, a hatósági szolgáltatásra, a végrehajtási eljárásra (kivéve a jogerő!) vonatkozó szabályokat, b) a kiskorú adózókra vonatkozó soronkívüliségi és határidő számítási szabályokat.

4 C) Külön jsz. (3) Adóügyben elektronikus ügyintézésre akkor van lehetőség, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével megengedi. Ez esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5 D) Kogencia (5) E törvénytől eltérni az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Európai Unió kötelező jogi aktusa, törvénnyel, kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján lehet. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter együttes állásfoglalása az irányadó.

6 II. Alapfogalmak Adózás I. – adó-jogviszonybeli magatartások összessége Adózás II. - adó-jogviszonybeli jogok és köt. összessége Adóeljárás – normák realizálódása Adóigazgatási eljárás – ell., hat.elj., vh. Adóügy (178.§ 6. adóügy: az adóval és a költségvetési támogatással összefüggő hatósági ügy,

7 Eljárási elvek A tényleges tartalmat bírói döntések határozzák meg. Legalitás, törvényesség és eredményesség, egységesség, megkülönböztetés tilalma, Mérlegelés, méltányosság, tájékoztatás, Jóhiszeműség, együttműködés, rendeltetésszerűség, A valódi tartalom szerinti minősítés elve.

8 III. A adózási folyamat szakaszai Jogkövetés Pénzügyi ellenőrzés Hatósági eljárás Végrehajtási eljárás Közigazgatási per

9 IV. Az adózó 3. § (1) A Magyar Köztársaság területén a) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként gazdasági (termelő, szolgáltató, üzemi, üzleti) tevékenységet folytató jogi személy, b) lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező vagy egyébként itt tartózkodó magánszemély,

10 Az adózó c) vagyonnal rendelkező vagy bevételt, jövedelmet (nyereséget) elérő magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet, d) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban résztvevő személy (a)-d) pontok a továbbiakban együtt: személy) adózásának és költségvetési támogatásának rendjére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11 Adóalanyokon kívüli adózók csoportosítása Munkáltató, kifizető, adóbeszedésre kötelezett Adatszolgáltatásra kötelezett Felszámoló Nyilatkozattételre kötelezett EU illetőséggel nem rendelkező elektronikus szolgáltatást nyújtó áfaalany

12 Speciális adózók Kiemelt 3000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező minősített

13 Más személyek Adószakértő, adótanácsadó Képviselő Fióktelep, adózási ügyvívő Pénzügyi képviselő Ingatlan tulajdonosa Örökös, hozzátartozó

14 Adózói jogok, kötelezettségek 14. § (1) Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles törvényben vagy e törvényben előírt: a) bejelentésre, nyilatkozattételre, b) adómegállapításra, c) bevallásra, d) adófizetésre és adóelőleg fizetésére,

15 e) bizonylat kiállítására és megőrzésére, f) nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre), g) adatszolgáltatásra, h) adólevonásra, adóbeszedésre Számlanyitás, kifizetés teljesítése (az a)-i) pontban foglaltak együtt: adókötelezettség).

16 Adózói jogok Alapelvek Alkotmányos jogok Garanciális jogok

17 V. Az adóhatóságok Centralizált Regionális Szakosított Adatbázis

18 Az adóhatóságok fajtái NAV és ezen belül a vámhatóság HELYI ÖNKORMÁNYZATOK

19 A NAV hatásköre 72. § (1) Az állami adóhatóság jár el minden a) adó, költségvetési támogatás, b) adó-visszaigénylés, -visszatérítés, c) az állami garancia (kezesség) kiutalása és visszakövetelése, d) adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása ügyében. Helyi és gépjárműműadó végrehajtása

20 A vámhatóság hatásköre és illetékessége 79. § (1) A vámhatóság hatáskörébe tartozik a) a regisztrációs adóval, b) a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek adójával, c) a jövedéki adóval,

21 d) az adójeggyel ellátott dohánygyártmányokat terhelő általános forgalmi adóval, e) kivetéses energiaadóval, f) az általános forgalmi adó kivételével a termékimportot terhelő adóval, Nem áfaalany termékimportja áfájával új gépjármű importja esetén az áfával kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása.

22 Önkormányzati adóhatóság hatásköre és illetékessége 81. § Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon a) a helyi adók, b) a belföldi rendszámú gépjárművek adója, c) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása,

23 d) törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében.

24 Uniós együttműködés Illetékes hatóság (NAV Központi Hivatala mint Kapcsolattartó Iroda) Adó-megállapítási jogsegély megkeresésre, hivatalból, viszonosság alapján (megtagadás kötelező és lehetséges esetei!) Behajtási jogsegély (biztosítási intézkedés, elévülés, költségek viselése

25 VI. Adókötelezettségek Bejelentés Bevallás Adófizetés és adóelőleg-fizetés Bizonylat kiállítása, megőrzése, könyvvezetés Nyilatkozattétel Adatszolgáltatás

26 VII. Adómegállapítás Önadózás/adózó Adólevonás/kifizető, munkáltató Adóbeszedés/adóbeszedésre kötelezett Kivetés, kiszabás, adóbeszedés, adómegállapítás/adóhatóság

27 a.) Adónyilatkozat, b.) egyszerűsített bevallás A.) Minden jövedelem egy (kivételesen több) munkáltatótól származik B.) adóelőleget levonták, átruházásból származó jövedelem

28 a.) Feltételes adómegállapítás, b.) tartós feltételes adómegállapítás A.) Kérelem, keretkérelem Kötőerő adott ügyben változatlan tényállás mellett B.) 3 évre Sürgősségi eljárás Időbeli hatály kiterjesztése

29 Szokásos piaci ár megállapítása Kérelemre Előzetes egyeztetés Két- vagy többoldalú eljárás 3-5 éves érvényesség Módosítási lehetőség

30 VIII. Iratbetekintés, önellenőrzés Adózói jogok Hiba Ellenőrzés megkezdéséig Négy mozzanat -feltárás, tévedés megállapítása, helyes összeg megállapítása, teljesítés

31 IX. Elektronikus kapcsolattartás 34/2007 (XII.29.) PM. r. Összesítő nyilatkozat Köztartozásmentes adózói adatbázis

32 X. Adat, titok 53. § (1) Adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat. 54. § (1) Az adótitkot alapos okkal használják fel, ha a) adó vagy költségvetési támogatás ellenőrzését, az adóigazgatási eljárás megindítását, lefolytatását vagy a (2) és (3) bekezdésben megjelölt szervek tájékoztatását szolgálja,

33 b) törvény előírja vagy megengedi, c) az érintett hozzájárul, d) a vállalkozási tevékenységet folytató adózó nevére, elnevezésére, székhelyére, telephelyére, adószámára vonatkozó adatok megismerésére más adózónak - az őt terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez - vagy állami szervnek, köztestületnek törvényben meghatározott feladata ellátásához van szüksége.

34 XI. Adóhatósági igazolás kiállítása Hatósági bizonyítvány Általános Együttes Közbeszerzéshez kapcsolódó Köztartozásmentes minőségről illetőségről

35 XII. Ellenőrzés Helye Terjedelme Végző szerv Tárgya Oka

36 Az ellenőrzés fajtái 87. § (1) Az adóhatóság a) a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló, b) az állami garancia beváltásához kapcsolódó, c) az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló,

37 d) az adatok gyűjtését célzó, e) az illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó, f) az ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzést végez.

38 Adózó kiválasztása 89. § (1) Kötelező az ellenőrzést lefolytatni a) a vállalkozónál, ha felszámolását (végelszámolását) rendelték el, b) az Állami Számvevőszék elnökének felhívására, c) az adópolitikáért felelős miniszter utasítására, d) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók esetében az önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján.

39 90. § (1) A kötelező ellenőrzéseken túl az állami adóhatóság az ellenőrzési tevékenységét e törvény szerinti szempontok alapján a vezetője által évenként február 20-áig közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. (2) A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező 3000 adózót az állami adóhatóság köteles rendszeresen (legalább háromévente) valamennyi adónem és költségvetési támogatás vonatkozásában ellenőrizni. (7)új gt-k 10%-a ell. kockázatelemzés alapján

40 4001/2013. Tájékoztatás A vállalkozás alakulásának id ı szakában ellen ı rzésre kiválasztást indokol különösen az adózói életút bármely szakaszában vizsgálandó kockázatos adózói kapcsolatok Az adókikerülést célzó, a munkaer ő -kölcsönzés látszatának fenntartásával megvalósuló foglalkoztatások - áfa csalásokban résztvev ı, fiktív számlákat kibocsátók és befogadók, - a fiktív számlák befogadásával, körbeszámlázással magasabb támogatási összeghez jutók, - a belföldi termékértékesítéseiket közösségi termékértékesítésnek álcázók, - a beszerzéseiket és így továbbértékesítéseiket is eltitkolók. A 2013. évben ellen ı rizend ı f ı bb tevékenységi körök a szolgáltató szektorban: - nagykereskedelem (különösen a cukor, édesség nagykereskedelem, az él ı állat- és a hús-, húskészítmény nagykereskedelme; az elektronikus és egyéb háztartási cikk-, a számítógép, szoftver-, elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme; a vegyes termékkör ő ügynöki-, illetve vegyes termékkör ő nagykereskedelem;

41 Jövedelmez ı ségi szintek Az adózó székhelye Használt cikk bolti Kiskereskedelme Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Dél-alföldi régió 10,2 % 14,1 % Dél-dunántúli régió 11,6 % 17,2 % Észak-alföldi régió 11,6 % 12,6 % Észak-magyarországi régió 12,7 % 14,5 % Közép-dunántúli régió 11,6 % 14,7 % Közép-magyarországi régió 11,6 % 18,5 % Nyugat-dunántúli régió 10,4 % 14,6 %

42 Az ellen ő rzési típusok tervezett arányszámai a) bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellen ő rzések (ideértve az egyszer ű sített ellen ő rzéseket is) 62,0 % - legnagyobb adóteljesítményű adózók ellenőrzései 9,7 % - legnagyobb adóteljesítményű adózók körébe nem tartozó adózóknál végzett, az általános forgalmi adó adónemre is kiterjed ı utólagos vizsgálatok 48,5 %

43 Felhívás bevallás kiegészítésére Adózás minimumjövedelem szerint, vagy Kiegészítő nyomtatvány kitöltése Ha alapos okkal feltehető… Adózói bizonyítási teher!

44 Felhívás önellenőrzésre Bevallás és nyilvántartások az adózó terhére eltérnek. Nem kötelező 30 napig ellenőrzési tilalom

45 Központosított ellenőrzés Új ellenőrzési forma a központosított ellenőrzés, melyet az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága végez a központi költségvetés, illetve az egyes elkülönített pénzalapok bevételi érdekeit különösen veszélyeztető adózói jogsértések felderítése, illetve a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Központosított ellenőrzésre az APEH elnökének utasítása alapján kerülhet sor. A központosított ellenőrzésnek meghatározott - adóbevétel kiesést okozó - tényállások, illetve jogellenes adózói magatartások valószínűsítése esetén van lehetőség. Az ellenőrzés elrendelésének okai három esetcsoportra bonthatók.

46 Az ellenőrzés elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok, tények, körülmények valószínűsítik, hogy az adókötelezettségeket a) a határon átnyúló, harmadik országba irányuló jogsértő kereskedelmi kapcsolatokkal, jogszerű kereskedelmi kapcsolatok színlelésével teljesítik, b) az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal, adóalanyokkal folytatott kereskedelmi kapcsolat során megsértik, c) belföldi illetőségű, egy vagy több területi szerv illetékességébe tartozó adózók a kapcsolt vállalkozásokra előírt szabályok (elszámoló árak) megsértésével, színlelt szerződéssel vagy a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütköző módon teljesítik.

47 Határidők Az ellenőrzés befejezésének határideje - beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját - 30 nap. A határidő számításánál az ellenőrzés kezdő időpontja a megbízólevél átadásának napja.

48 A bevallás utólagos ellenőrzését, illetőleg az ismételt ellenőrzést 90 napon belül kell az adóhatóságnak befejeznie. A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező 3000 adózó utólagos ellenőrzésének, illetve felülellenőrzésének határideje 120 nap. A költségvetési támogatás kiutalását megelőző ellenőrzést a kiutalásra nyitva álló határidőn belül kell lefolytatni.

49 Az ellenőrzésre előírt határidőt az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja.

50 A másodfokú adóhatóság felettes szerve az ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben egyszer további 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. Az állami adóhatóság vezetőjének, a vámhatóság vezetőjének indokolt kérelmére az adópolitikáért felelős miniszter az ellenőrzési határidőt egyszer, további 120 nappal meghosszabbíthatja.

51 Az ellenőrzés megindítása 93. § (1) Az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésével, átadásával vagy általános megbízólevél bemutatásával kezdődik. (2) Ha az adózó vagy képviselője, meghatalmazottja, alkalmazottja a megbízólevél átvételét megtagadja, az ellenőrzés két hatósági tanú jelenlétében az erről szóló jegyzőkönyv felvételével és aláírásával kezdődik. (4) A helyszíni ellenőrzést az adóellenőr csak akkor kezdheti meg, ha az adózó vagy annak képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú jelen van.

52 (5) Próbavásárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor kell igazolni, és ezzel egyidejűleg az eladó az áru visszavétele mellett a vételárat köteles visszatéríteni. Fel nem fedett próbavásárlás

53 (6) A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző adóellenőr nevét, illetőleg, hogy mely adózónál, mely adókötelezettségek, milyen időszakok tekintetében, milyen ellenőrzési típus keretében vizsgálhatók. (7) Az adóhatóság általános megbízólevelet is kiállíthat. Az általános megbízólevél tartalmazza az adóellenőr nevét és a megbízólevél érvényességi idejét.

54 Az ellenőrzés lefolytatása 94. § (2) A helyszíni ellenőrzést önálló tevékenységet folytató adózónál a tevékenysége idején (munkaidőben), más személynél napközben 8-20 óra között lehet lefolytatni. Ettől az adózó kérelmére lehet eltérni. (5) Az adóhatóság az ellenőrzés során szakértőt vehet igénybe.

55 Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban Az ellenőrzés során a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani, kivéve, ha törvény a bizonyítást az adózó kötelezettségévé teszi. Az adóhatóság a tényállás tisztázása során az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni. A nem bizonyított tény, körülmény - a becslési eljárás kivételével - az adózó terhére nem értékelhető. (3) A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély lakásában az adóellenőr akkor jogosult az ellenőrzést lefolytatni, ha az adókötelezettség a lakással, mint vagyontárggyal kapcsolatos, vagy az adózó jövedelme a lakás hasznosításából származik, vagy valószínűsíthető, hogy a lakásban vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet bejelentés nélkül végeznek.

56 Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban 99. § (1) Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani. (2) Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani.

57 Az adóhatóság által alkalmazható különös intézkedések az ellenőrzési eljárásban Az igazoltatás megtagadása esetén a személyazonosság megállapítására az adóhatóság a rendőrség közreműködését veheti igénybe. Az illetékes adóhatóság vezetője elrendelheti az elővezetését. Az elővezetés foganatosításához az ügyész jóváhagyása szükséges.

58 A becslés 108. § (1) A becslés olyan bizonyítási módszer, amely a törvényeknek megfelelő, a valós adó, illetve költségvetési támogatás alapját valószínűsíti. (3) Becslés alkalmazható a) a vagyonszerzési illeték alapjának megállapításánál, b) ha az adó, illetve a költségvetési támogatás alapja nem állapítható meg,

59 c) ha alaposan feltételezhető, hogy az adózó iratai nem alkalmasak a valós adó, illetve költségvetési támogatás alapjának megállapítására, vagy nincsenek iratai, illetve d) ha a magánszemély valótlan, hiányos bevallást vagy nyilatkozatot tett, vagy a nyilatkozattételt elmulasztotta, e) az adózó a bizonyítási tehernek nem tud eleget tenni. 109.§ Aránytalan vagyongyarapodás, életvitel esetén.

60 Az ellenőrzés befejezése 104. § (1) Az adóhatóság a megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Amennyiben a jegyzőkönyvet kézbesíteni kell, az ellenőrzés a postára adás napjával zárul.

61 105. § Az utólagos, az ismételt, illetve az állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés esetén az adóhatóság az ellenőrzés eredményétől függetlenül a megállapításokról határozatot hoz. Egyéb esetben a hatósági eljárást csak akkor kell megindítani, ha az adóhatóság valamilyen kötelezettség teljesítését írja elő, vagy jogkövetkezményt állapít meg.

62 Ismételt ellenőrzés 115. § (1) Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében az adó, költségvetési támogatás ismételt vizsgálatára kerülhet sor a) ha az elsőfokú adóhatóság a korábbi ellenőrzés megállapításának végrehajtását vizsgálja (utóellenőrzés), b) az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné,

63 c) ha az ismételt ellenőrzés eredménye ellátási jogosultságot teremt, d) felülellenőrzés keretében.

64 Az ismételt ellenőrzés eredményeként feltárt tényállás alapján adóhatósági határozat nem hozható, ha a korábbi ellenőrzés eredményeként hozott adóhatósági határozatot bíróság felülvizsgálta.

65 Felülellenőrzés Felülellenőrzésre alapvetően három esetben kerülhet sor, ha az ellenőrzés elrendelésére jogosult szervek által elrendelt vizsgálat olyan időszakot érint, amelyet az adóhatóság korábban már ellenőrzött, amennyiben a felettes szerv az első fokú adóhatóság ellenőrzési tevékenységét vizsgálja felül, ha új tények, körülmények, bizonyítékok merülnek fel, és ha a vizsgálatot a miniszter, az ÁSZ, a NAV elnöke, illetve helyi adó esetében a képviselőtestület elrendeli. A felülellenőrzést a másodfokú szerv végzi.

66 XIII. A HATÓSÁGI ELJÁRÁS 120. § (1) A hatósági eljárás különösen a következőkre irányul: a) adóalap, adó (adóelőleg), adómentesség, adókedvezmény, adófizetési kötelezettség megállapítására, b) költségvetési támogatási jogosultság megállapítására, adó-visszaigénylési, adó- visszatérítési igény elbírálására, költségvetési támogatás kiutalására,

67 c) az ellenőrzés során feltárt jogsértés és jogkövetkezménye megállapítására, d) törvényben előírt fizetési kötelezettségtől való eltérés engedélyezésére. A hatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére (bejelentésére, bevallására) indul.

68 Kérelemre indul különösen: a) a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, b) a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése iránti, c) az adómérséklési, d) az adó soron kívüli megállapítása iránti, e) az adó feltételes megállapítása iránti f) a szokásos piaci ár megállapítása iránti g) közösségi jogba ütköző, vagy alkotmányellenes adójogszabály miatti visszatérítési hatósági eljárás.

69 Hivatalból indul különösen: a) a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, b) a hatósági adó-megállapítás, adatszolgáltatás, bejelentés, bevallás alapján (adókivetés, illetékkiszabás), c) az ellenőrzés megállapításairól szóló határozat meghozatala érdekében lefolytatott hatósági eljárás.

70 XIV. Fizetési könnyítés Halasztás Részletfizetés

71 Adómérséklés Magánszemély Vállalkozó Adó, bírság, pótlék

72 XV. Jogorvoslatok Visszavonás, módosítás Fellebbezés Felügyeleti intézkedés Súlyosítási tilalom Ügyészi felhívás Közigazgatási per

73 XVI. Végrehajtás Adóvégrehajtó Végrehajtható okirat Biztosítási intézkedés Visszatartási jog Végrehajtás bankszámlára, munkabérre Ingóra Ingatlanra

74 XVII. Elévülés 5 vagy hat év? Bcs. – büntethetőség elévülése Nyugszik, megszakad

75 XVIII. Szankciók eljárási szankciók Vagyoni hátrány Reparatív – pótlék Represszív – bírság

76 A szankció fajtái Adószám felfüggesztése adószám törlése Késedelmi Önellenőrzési pótlék Adóbírság Mulasztási bírság Intézkedések: 1/árukészlet lefoglalása, 2/ üzletbezárás, tevékenység felfüggesztése

77 Adószám felfüggesztése 24/A. §(1) Az állami adóhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti, ha a) az adózóval postai kézbesítés útján két egymást követően közölt hivatalos irat a feladóhoz a "címzett ismeretlen" jelzéssel ékezett vissza, b) az adózó székhelyén végzett helyszíni ellenőrzés alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található c) az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az adóhatósághoz nem jelentette be, d) az adózó ellenőrzése alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó nem rendelkezik szervezeti képviselővel, vagy a bejelentett szervezeti képviselő nem való személy, illetve a megadott elérhetőségi helyeken nem fellelhető.

78 Az adószám törlése 24/A§(4) Ha a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 45 napon belül a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló adózó adószámának felfüggesztését az adóhatóság nem szüntette meg és az adószám törlésére e törvény egyéb rendelkezései alapján nem került sor, az adóhatóság az adószámot határozattal törli.


Letölteni ppt "Dr Darák Péter: Az adóeljárás jogi szabályai. I. Eljárási törvények A) Az ART A 2003 évi XCII. Tv. Az adózás rendjéről 5. § (1) Ha e törvény vagy adót,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések