Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások Stágel Imréné főosztályvezető Támogatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások Stágel Imréné főosztályvezető Támogatási Főosztály."— Előadás másolata:

1 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások Stágel Imréné főosztályvezető Támogatási Főosztály

2 2016. 09. 20.2 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére meghirdetett szakiskolai tanulmányi ösztöndíj program A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet alapján (az abban meghatározott feltételek szerint) a jövedelmi helyzettől függetlenül, a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakiskolai képzésben szakképzési évfolyamon részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A Korm. rendeletben meghatározott cél elérése érdekében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal az ösztöndíj fedezetét biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótlékot és annak munkáltatót terhelő járulékainak fedezetét biztosító összeget a szakiskolákkal kötött támogatási szerződés, illetve a Korm. rendeletben meghatározott igénybejelentések alapján folyósítja.

3 2016. 09. 20.3 A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj programhoz az alábbi igénylési/elszámolási időszakok tartoznak: -szeptember 1-jétől november 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a benyújtási határidő szeptember 15. -december 1-jétől január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a benyújtási határidő december 15. -február 1-jétől május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a benyújtási határidő február 15. -június 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a benyújtási határidő június 15. Az adott időszakokra vonatkozó adatlapok a benyújtási határidő hónapjának első napjától érhetők el az NMH-SZFI honlapján.

4 2016. 09. 20.4 Az ösztöndíjat az iskola folyósítja a jogosult részére minden hónap 28. napjáig, kivéve a július és augusztus hónapokra járó ösztöndíjat (ennek folyósítási határideje június 28.). A folyósítás kizárólag a tanuló nevére szóló fizetési számlára történhet! Az iskola feladata 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érő tanulók számára a szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatás biztosítása is. Az oktatást végző tanárokat az elvégzett munkáért a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékű felzárkóztatási pótlék illeti meg. A ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokért az iskolát az általa kifizetett ösztöndíj 2%-ának megfelelő költségtérítés illeti meg.

5 Az ösztöndíj fedezetét biztosító összeg, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítés, a felzárkóztatási pótlék és annak munkáltatót terhelő járulékainak fedezetét biztosító összeg igénylését, illetve a folyósított összegről történő elszámolást az iskolák a www.munka.hu, vagy közvetlenül a www.nive.hu (NFA TÁMOGATÁSOK\Szakisko lai tanulmányi ösztöndíj) honlapról letölthető igénybejelentő és elszámoló adatlapok segítségével tehetik meg.www.munka.hu www.nive.hu 2016. 09. 20.5

6 6 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált kerete terhére meghirdetett pályázat A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. Törvény (Szht.) 12. §-a e) és 17. § a) pontjában foglaltak, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet 2.-18. §-ai, továbbá a nemzetgazdasági miniszter vonatkozó döntése alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált kerete terhére 2012. augusztus 18-án pályázat került kiírásra a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására.

7 A pályázat célja a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása a)a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok a 2012/2013-as tanévre és az adott megyére vonatkozó, regionális szintű döntései alapján „kiemelten támogatott” vagy „támogatott” szakképesítésnek körében, b)a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák valamennyi általuk folytatott szakképesítés, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzésben, c)a felsőoktatási intézmények vonatkozásában kizárólag a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az államilag támogatott létszám tekintetében, d)a honvédelmi és rendészeti szakképesítések körében, e)a mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó valamennyi szakképesítés körében, f)az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő szakképesítések tekintetében. 2016. 09. 20.7

8 8 Pályázatot nyújthatnak be és támogatást nyerhetnek el a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázati témákban a Magyarország területén székhellyel rendelkező, a székhelyük szerinti megyei decentralizált keretből: a)szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók vonatkozásában, akiknek Térségi Integrált Szakképzési Központ (TISZK) iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményében folyik az elméleti képzése, továbbá akik az állam által elismert szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzésben részt vevő iskolai tanulók gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják, és egyúttal szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket az Szht. 5. § ab) pontja szerint gyakorlati képzés megszervezésével teljesítik, valamint b)a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák, c)a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató szakképző iskolái, d)felsőoktatási intézmények.

9 A Pályázati dokumentáció a www.munka.hu honlapon a Szak- és felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások menüpont alatt érhető el.www.munka.hu A pályázóknak a pályázataikat a fenti menüpont alatt található segédprogram alkalmazásával kell elkészíteniük. A kitöltéséhez a Pályázati dokumentáció részét képező Útmutató ismerteti a szükséges tudnivalókat. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be a székhelye szerinti megyei decentralizált keret terhére. A pályázatban szereplő beruházásnak több helyszíne is lehet. 2016. 09. 20.9

10 A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani, az 1. eredeti példányhoz csatolni kell a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemezt is 1 példányban az alábbi címre: Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1439 Budapest, Pf. 630. Benyújtási határidő: 2012. szeptember 17-ig. A pályázatot csak postai úton nyújtható be legkésőbb a benyújtási határidő napjáig (vagyis a postabélyegző feladási dátuma nem lehet későbbi, mint 2012. szeptember 17.). A határidőn túl benyújtott pályázatok bontatlanul a pályázók borítékon feltüntetett címre visszaküldésre kerülnek. 2016. 09. 20.10

11 2016. 09. 20.11 A Pályázati dokumentációban meghatározott követelményektől eltérően elkészített és benyújtott pályázatok, és azon pályázatok, amelyek hiánypótlása nem, vagy nem határidőre, illetve nem teljes körűen kerülnek benyújtásra, formailag nem megfelelő minősítést kapnak, ezért azok nem kerülnek tartalmi értékelésre. A pályázat akkor is formai hibásnak minősül, ha csak egy formai hibája van. A benyújtott pályázat hiánypótlására csak a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemez esetleges hiánya vagy olvashatatlansága, a pályázathoz csatolandó dokumentumok (a Pályázati Kiírás 11. 2. pontban előírt dokumentumok) esetleges hiánya, kitöltés nélkül történő beküldése miatt van lehetőség, egy alkalommal, 5 munkanap alatt történő teljesítéssel. A hiánypótlás nem vagy nem határidőre, illetve nem teljes körűen történő teljesítése esetén a pályázat tartalmi értékelésére nem kerül sor.

12 2016. 09. 20.12 A formailag megfelelt pályázatokat tartalmilag a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (a továbbiakban: Bizottságok) értékelik a Pályázati dokumentációban meghatározott szempontok szerint. A Bizottságok a Nemzeti Munkaügyi Hivatal útján tesznek javaslatot a miniszter részére a támogatások odaítéléséről az egyes pályázatokra vonatkozóan. A javaslat lehet: teljes mértékű vagy részbeni támogatás, illetve formai hiba, tartalmi ok, jogszabályban előírt kizáró ok, vagy forráshiány miatti elutasítás. A támogatásról, annak összegéről a nemzetgazdasági miniszter dönt, a Bizottságok javaslata alapján a beküldési határidőt követő 60 napon belül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázók a pályázattal kapcsolatban elektronikusan a dtpv2012@nive.hu e-mail címen kaphatnak felvilágosítást.

13 2016. 09. 20.13 Köszönöm a figyelmet! Stágel Imréné StagelIne@lab.hu


Letölteni ppt "A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások Stágel Imréné főosztályvezető Támogatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések