Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógiai asszisztens, a pedagógusok önértékelésének, szakmai ellenőrzésének és minősítésének sikeres megvalósulásában betöltött szerepe Pedagógiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógiai asszisztens, a pedagógusok önértékelésének, szakmai ellenőrzésének és minősítésének sikeres megvalósulásában betöltött szerepe Pedagógiai."— Előadás másolata:

1

2 A pedagógiai asszisztens, a pedagógusok önértékelésének, szakmai ellenőrzésének és minősítésének sikeres megvalósulásában betöltött szerepe Pedagógiai asszisztens – Pedagógus – Dajka együttműködése A pedagógiai asszisztens munkaköri leírása Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése

3 A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint

4 Foglalkozásokon óvodapedagógus irányításával segíti a munkát; az eszközöket előkészíti; segít a csoportszoba átrendezésében, annak tisztán tartásában; egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt

5 Ügyel a folyosói rendre, a mellékhelyiségek rendeltetésszerű használatára, a mosdóhasználatra, a kulturált étkezésre Segít az öltözködésben Segít az udvari rend megtartásában Játékot kezdeményez

6 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a programokon való kulturált részvételét A délutáni foglalkozásokon a pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett (külsős ember által vezetett szakkörök) foglalkozások előkészítésében

7 Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja, előkészíti a következő napokra

8 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit az óvodapedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt

9 Ismeri az intézmény alapdokumentumait Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi A fentieken kívül mindazokat a feladatokat ellátja, amivel az óvoda vezetője esetenként megbízza

10 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Módszertani felkészültség Az óvodapedagógussal együttműködve megismeri és alkalmazza a tevékenységek módszertani eljárásait Ismeri az óvodai nevelés alapdokumentumait Ismeri az óvodás gyermek fejlődésének jellemzőit

11 2. Kompetencia Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Az óvodapedagógussal megbeszélve megismeri a tervezési dokumentumokat Ismeri a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó szempontokat A tevékenységek során felhasználható eszközöket elő-, illetve elkészíti Gyermekcsoport sajátosságait figyelembe véve együttműködik, pl. kooperatív és párhuzamos tevékenységek

12 3. Kompetencia A tanulás támogatása Részt vesz a tevékenységközpontú környezet feltételeinek megteremtésében Támogatja a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeit A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit útmutatás alapján gyakoroltatja Részt vesz a nyugodt, biztonságos környezet fenntartásában Képes az IKT eszközök használatára

13 4. Kompetencia A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a HH, SNI vagy BTMN küzdő gyermek, többi gyermekkel, együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapvető ismerettel rendelkezik a különleges bánásmódot igénylő gyermeknevelés módszereiről A gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve, egészséges személyiségfejlődésüket támogató környezetet tart fenn Tiszteli a gyermekek személyiségét, minden gyermekhez szeretettel viszonyul

14 5. Kompetencia A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység Hitelesen közvetíti és támogatja a kulturális értékek és szokások elsajátítását Ismeri a gyermekek társas kapcsolatainak fontosságát és a közösség hatásait Aktívan részt vesz az óvoda nyitott és elfogadó légkörének fenntartásában Konfliktusok kezelésében tudatosan és hatékonyan vesz részt

15 6. Kompetencia Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése A gyermekek egyéni képességeinek figyelembevételével értékel, visszajelzései egyértelműek, a konkrét cselekvésre irányulnak A céloknak megfelelően, az óvodapedagógussal egyeztetve választja meg az értékelés módját, eszközeit

16 7. Kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Érthetően, az óvodai nevelés céljainak megfelelően kommunikál Kommunikációja közérthető, nyílt és hiteles Képes együttműködésre, segítő kommunikációra Betartja a jogi és etikai normákat Törekszik önmaga fejlesztésére, testi-lelki egészségének megőrzésére Képes a környezet visszajelzéseinek felhasználására

17 8. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Együttműködik a munkatársaival; felelősséget vállal a szakmájával kapcsolatban Az óvoda belső ügyeit titoktartással kezeli Szakmai fejlődése érdekében él a képzési lehetőségekkel

18 „Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be arcodat! Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ér testvéred szemében. Gazdagítja azt, aki kapja, s nem lesz szegényebb az sem, aki adja. Pillanatig tart csupán, de örök nyomot hagy maga után.” Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A pedagógiai asszisztens, a pedagógusok önértékelésének, szakmai ellenőrzésének és minősítésének sikeres megvalósulásában betöltött szerepe Pedagógiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések