Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óvodákat érintő változások a változó jogszabályok tükrében Molnárné Nagy Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óvodákat érintő változások a változó jogszabályok tükrében Molnárné Nagy Mária."— Előadás másolata:

1 Óvodákat érintő változások a változó jogszabályok tükrében Molnárné Nagy Mária

2 Érvényes jogszabályok 2011. CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. törvény módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 363/2012. (XII.17.)Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2012. évi LXXXVI. Törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvény módosításokról

3 Hatályon kívül helyező rendelkezések 3/2002. (II.15) OM rendelet a minőségbiztosításról 11/1994. MKM rendelet az intézmények működéséről 31/2005.(XII.22.) OM rendelet a névhasználatról 137/1996. (VIII. 28.) korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról (2013. szept.1-től)

4 Fenntartó dönt Óvodai felvétel módjáról, Óvodai felvétel időpontjáról, Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjéről Indítható csoportok számáról, Intézményi térítési díjról Étkezési térítési díjról Intézményi névhasználatról Jóváhagyja a továbbképzési programot

5 Helyi pedagógiai program felülvizsgálata Köznevelési törvény 21. § 20/2012 EMMI rendelet 6. § Nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, melyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges Pedagógiai program nyilvános Meghatározza -az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit -Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, melyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését -- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek -gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, -a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének a formáit -nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat. -- egészségnevelési és környezeti nevelési elvek -- a gyermekek esélyegyenlőségeit szolgáló intézkedések -nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.

6 Helyi pedagógiai program felülvizsgálata a módosított alapprogram tükrében Lehetőség van az újragondolásra: adaptálni vagy saját programot készíteni az alapprogram figyelembe vételével. Tartalma: I. Helyzetelemzés II. Alapelvek, célkitűzések, értékek hangsúlyozásával helyi program bemutatása (specifikumok), gyermekkép, óvodakép bemutatása III. Óvodai nevelés feladatai ( minden résznél ki kell térni a szoc. hátrány enyhítését segítő tev.-re, az esélyegyenlőségre)  Egészséges életmód alakítása, ezen belül: - 128. § (5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.

7 Helyi pedagógiai program felülvizsgálata a módosított alapprogram tükrében  Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés  Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés feladat ai  Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése  Környezettudatos magatartásra nevelés  Nemzetiségi óvodai nevelés feladatai IV. Óvodai élet megszervezésének elvei  Személyi, tárgyi feltételek ( pedagógus modell szerepe, speciális végzettségű szakemberek)  Heti rend, napirend  Csoportnapló, egyéni fejlődési napló tartalmi elemei (mérések) V. Óvoda kapcsolatrendszere  A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatnál ki kell térni az esélyegyenlőséget segítő feladatokra. 

8 Helyi pedagógiai program felülvizsgálata a módosított alapprogram tükrében VI. Óvodai élet tevékenységformái: - játék ( hangsúly az együttjátszáson ) – vers, mese - ének, zene, énekes játék, tánc - rajzolás, festés, mintázás, kézi munka –mozgás ( rendszeres) - külső világ tevékeny megismerése- munka- tanulás

9 Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése 20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 63.§ Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. A gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről. Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt.

10 Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése 20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 63. §(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 93.§(4) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően.

11 20/2012 EMMI rendelet 3. § MUNKATERV Az intézményvezető kikéri az óvodaszék, az óvodai, szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács véleményét is. Meg kell határozni a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, időpontját, felhasználását, b) a szünetek időtartamát (erre nagyon ügyelni!!) d) az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját, h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.

12 20/2012 EMMI rendelet 3. § MUNKATERV Az óvodai nevelés nélküli munkanap az öt napot nem haladhatja meg. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon el kell látni – a szülő igénye esetén – a gyermek felügyeletét. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Elfogadásáról a nevelőtestület dönt Nkt.70.§

13 SZMSZ felülvizsgálata Köznevelési törvény 24. 20/2012 EMMI rendelet 5. § A legfontosabb előírásokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) tartalmazza lényegében változatlan tartalommal: működés rendje: gyerekek, alkalmazottak, vezetők benntartózkodás rendje belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje szervezeti egységek kapcsolati rendje tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje vezetők és a szülői szervezet kapcsolattartásának formái azokat az ügyeket, melyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van vezetői helyettesítés rendje külső kapcsolatok rendje, formája ünnepélyek, megemlékezések rendje intézményi védő, óvó előírások

14 Mit kell még szabályozni? 4.§(1): az SzMSz-ben meg kell határozni mikor, hol lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, (Knt. 25.§ (5) évente egy alkalommal fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton való részvétel) a rendkívüli események esetén szükséges teendők az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének a rendje. tartalmazza az intézményvezető feladat és hatásköréből leadott feladat és- hatásköröket, munkaköri leírás-mintákat. az SZMSZ-ben meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek.

15 Mit kell még szabályozni? A vhr. 4.§ (1)/k bekezdése előírja, hogy az SzMSz-nek tartalmaznia kell: a szakmai munkaközösségek együttműködését, a munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét, a munkaközösségek részvételét a pedagógusok munkájának segítésében Nkt. 71.§ (1): legalább 5 pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget (legfeljebb 10 szakmai munkaközösség működhet ) Az SzMSz-nek egy kötelező melléklete van: az Adatkezelési Szabályzat (a Nkt. 41. §-ában rögzíti a kezelhető gyermek adatokat ) elfogadásánál a szülői szervezetnek véleményezési joga van. az adatkezelést szabályozó új törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Iratkezelési Szabályzatot különálló dokumentumként kezeljük..

16 Mit kell még szabályozni? 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet alapján: az ellátandó, és a szakfeladat-rend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek,, valamint az alaptevékenységet meg határozó jogszabályok megjelölését, a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet) megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét..

17 Mit kell még szabályozni? azon ügyköröket, amelynek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járnak el a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, a költségvetési szerv szervezeti ábráját külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását

18 Mit kell még szabályozni? Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámoltatás rendje (Nkt. 69. §) A gyermek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet A nevelési intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülői közösség a vezetői megbízás 2. és 4. évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az eljárásrendet az SZMSZ-ben kell szabályozni (69. § (4) A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat

19 Mire kell figyelni? Az SzMSz előírásai: nem ütközhetnek jogszabályba, nem sérthetik a fenntartó rendeletét, nem lehetnek ellentétesek az intézmény alapító okiratában foglaltakkal Ebből következően az SzMSz nem felel meg a törvényességi követelményeknek, ha valamely kötelezően szabályozandó kérdésre nem tér ki (vagyis hiányos) olyan kérdést szabályoz, amelyet jogszabály szerint más szabályzatban kell vagy lehet szabályozni.

20 13.§(2) nem az SzMSz-ben kell szabályozni –MÁS belső szabályzatban a tervezéssel, gazdálkodással (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, stb.), az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet a belföldi és külföldi kiküldetések elszámolása a gépjárművek használatának rendjét a vezetékes és rádiótelefonok használatát a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét

21 Már nem szabályozható 2004.11.05-től törvénysértő az alábbi területek SzMSz-ben történő szabályozása: a gyermekek mulasztásának igazolási rendje a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések a szociális támogatás megállapításának elvei a gyermekek jutalmazásának és fegyelmezésének rendje ezeket a házirendben kell szabályozni! a reklámtevékenységgel kapcsolatos előírások SzMSz-ben történő szabályozása 2008. szeptember 1-jétől nem követelmény.

22 SZMSZ hatályba lépése Óvodaszék vagy szülői szervezet, közösség véleménye szükséges az elfogadáskor. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, melyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános. Elfogadásáról a nevelőtestület dönt Nkt.70.§

23 Házirend Köznevelési törvény 25. § 20/2012 EMMI rendelet 5. § A működés rendjére vonatkozó kitételek átkerülnek az SZMSZ-be Kötelező elemek: A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlása Az óvodai életrenddel kapcsolatos rendelkezések A gyermekek egészséges életmódjára vonatkozó szabályokat A gyermek távolmaradásának igazolására vonatkozó előírásokat Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. A térítési díj visszafizetésére és befizetésére vonatkozó rendelkezéseket A gyermekek jutalmazásának elveit és formáit A szociális támogatás megállapításának elvei A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit Szabályozható az óvodába bevitt dolgok bejelentése, elhelyezése, megtiltása.

24 Házirend Köznevelési törvény 25. § 20/2012 EMMI rendelet 5. § Kérdezés-érdemi válasz rendje: ki, kitől, mikor, milyen formában kérhet és kaphat információt a gyermek személyét illetően. Hit és vallásoktatás helye, ideje Nemzetiségének megfelelő nevelés biztosítása Különleges gondozás biztosítása Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő-óvó előírások Gyermekvédelmi felelős tevékenysége (hol, mikor érhető el?) Minden egyéb a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést

25 Házirend Köznevelési törvény 24. § 20/2012 EMMI rendelet 5. § A házirend elkészítéséért az intézmény vezetője felelős. A házirendet a nevelőtestület fogadja el A házirend elfogadása előtt ki kell kérni a szülői szervezet/munkaközösség véleményét. A házirendet az oktatási intézmény honlapján, ill. annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal módjában a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. Amennyiben van a házirendnek olyan pontja, amelyekből a fenntartóra többletköltség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A Házirend nyilvános, egy példányt a beiratkozáskor át kell adni a szülőnek.

26 Gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok 20/2012 EMMI rendelet 51. § (6) Közoktatási törvény 24. § A beteg gyermek nem látogathatja a nevelési—oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik az elkülönítésről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát. Igazolt mulasztás, ha a szülő előzetesen bejelentette, hogy nem viszi óvodába a gyermekét. Ha a gyermek a távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az óvodavezető két alkalommal írásban figyelmezteti a szülőt. 10 napnál több igazolatlan mulasztás esetén a jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti az óvoda vezetője

27 Óvodáztatási támogatás 20/2012 EMMI rendelet 52. § Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult Akkor a gyermeknek legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről Kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan vagy igazolatlanul az óvodából mulasztott. Értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik

28 Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet végrehajtásról 34.§ Az óvodaszék, annak hiányában a szülői szervezet (közösség) meghatározhatja a legmagasabb összeget amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni

29 Óvodai csoportnapló tartalmi szabályozása (20/2002 EMMI rendelet 91§ (3) Gyermekek nevét és óvodai jelét fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak, Nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét Heti rendet, napirendet A nevelési feladatokat, A szervezési feladatokat, A tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban: vers és mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás, a külső világ megismerése, Az értékeléseket, A hivatalos látogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, A gyermekek egyéni lapjait

30 Felvételi és mulasztási napló 20/2012. EMMI rendelet 90.§ A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését. (3) A felvételi és mulasztási napló a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét, a felvétel időpontját, az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését, a szülők napközbeni telefonszámát, a megjegyzés rovatot tartalmazza. (4) Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. (5) A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése megszűnt.

31 Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet végrehajtásról 27.§ Nevelési-oktatási intézmény képviselője a felvételi naplóban, a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Jegyzői nyilatkozat alapján történik Hibás bejegyzés 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 113. § Áthúzással, hogy olvasható maradjon Aláírással, keltezéssel, a papíralapú nyomtatvány esetében körbélyegzővel kell hitelesíteni.

32 Átmeneti rendelkezések 193. § (12) A nevelési-oktatási intézmény a 2012/2013. tanévben csoportnaplóként és egyéb foglakozási naplóként a nevelési-oktatási intézmények működésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) alapján alkalmazott nyomtatványt is használhatja. (13) A nevelési-oktatási intézmény a 2012/2013. tanévben megkezdett tanügyi nyomtatványokat az adott csoport vonatkozásában kifutó rendszerben tovább alkalmazhatja. (14) E rendelet hatálybalépésekor működő nevelési-oktatási intézmények esetében a fenntartónak, működtetőnek 2013. május 31-éig kell eleget tennie a 2. mellékletben meghatározott követelményeknek (eszközjegyzék-m2, óvodapszichológusi helyiség)

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Óvodákat érintő változások a változó jogszabályok tükrében Molnárné Nagy Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések