Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv MIRŐL IS BESZÉLÜNK MOST ITT? teljesítésigazolásról Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről s annak elismeréséről,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv MIRŐL IS BESZÉLÜNK MOST ITT? teljesítésigazolásról Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről s annak elismeréséről,"— Előadás másolata:

1 1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv MIRŐL IS BESZÉLÜNK MOST ITT? teljesítésigazolásról Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről s annak elismeréséről, azaz a teljesítésigazolásról

2 2 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv MIRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRŐL BESZÉLÜNK? Építési beruházási tevékenységhez kapcsolódó összes tevékenységre irányuló szerződések. Vonatkozó jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

3 3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv PONTOSABBAN FOGALMAZVA! Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége. Vonatkozó jogszabályi hely: 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 30. pontja.

4 4 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv HA A GAZDASÁGI ÉLETÜNKBEN EZ IGY TÖRTÉNNE, AKKOR A MAI ELŐADÁS TOVÁBBI RÉSZE OKA FOGYOTTÁ VÁLNA.

5 5 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv HA BAJ VAN A TELJESÍTÉSIGAZOLÁSOKKAL MI TÖRTÉNIK? Kevés vállalkozás viseli el a ki nem fizetett beruházásokat s folytatni tudja tovább tevékenységét. Ha alvállalkozói is voltak akkor tova gyűrűzik a probléma.

6 6 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Az Országgyűlés az építésügyi lánctartozások megakadályozása érdekében létrehozta a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet.

7 7 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Jogszabályi háttér:  2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről;  2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetekről …;  236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértő Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről.

8 8 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv  2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. § (1) Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. (2) Az igazságügyi szakértő a tevékenységét e törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni.

9 9 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv  2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 2. § (1) Igazságügyi szakértői tevékenységet az erre feljogosított a) természetes személy, b) cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező vállalkozás, c) e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény, d) igazságügyi szakértői testület, e) külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet, f) külön törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv végezhet.

10 10 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv  2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetekről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, kapcsolatos a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

11 11 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 1.§ (1) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés (a továbbiakban együtt: szerződés) teljesítéséből eredő, e törvényben meghatározott kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó (a továbbiakban együtt: fél) megbízására, szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg.

12 12 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (2) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthetőségéhez is kérhető, amennyiben az érvényesítés kérdése vitás a szerződő felek között. (3) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása a Magyarországon történő építési beruházásokra terjed ki.

13 13 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (4) E törvény alkalmazásában a) szerződést biztosító mellékkötelezettség a bankgarancia, zálogjog és kezesség, b) biztosítékot nyújtó személy: a bankgaranciát vállaló pénzügyi intézmény, a zálogkötelezett és a kezes. (5) A szakértői vélemény jogszabályban meghatározott díjazás ellenében kérhető. (236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) szerint)

14 14 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 6) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv - a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per kivételével - az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek eljárásában nem rendelhető ki. (7) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, valamint a tagjának jogaira és kötelezettségeire a Szaktv. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

15 15 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (8) E törvény alkalmazásában építési beruházás alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 30. pontjában foglalt tevékenységek összessége értendő.

16 16 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Fontos törvényi részletek  Magyarországi építési beruházásokra terjed ki  Építészeti műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben ad szakvéleményt, ha a teljesítésigazolás nem került kiadásra, kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadása megtörtént, de kifizetése nem.  Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében is kérhető (pl. bankgarancia, zálogjog, kezesség)  Kérelem benyújtásától számított 5 nap van hiánypótlás felszólítására  A vizsgálatot a TSZSZ vezető által kijelölt 3 tagú szakértői tanács a kivitelezés helyszínén folytatja le.  Szakvélemény legfőbb kérdése: a szerződésnek megfelelő teljesítés megtörtént-e, az egyértelműen teljesített munka ellenértéke milyen összegben indokolt

17 17 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Kormányrendelet (részletek)  Szakmai létszáma a TSZSZ-nek: 202 fő (200 fő igazságügyi szakértő + vezető (Máté Miklós) + vezető- helyettes (Csermely Gábor));  Szakterületek: tűzvédelem, környezetvédelem, közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajták, vízügy, építésügy (jelenleg a vasútépítés nincsen benne);  Szakértői tanács 3 főből áll. TSZSZ vezető jelöli ki az adott kérelem elbírálására;  Kérelem benyújtása: helyszín szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál;  Szakértői díj: vitatott nettó összeg 1 %-a (min. 60.000, max 450.000 Ft);  Határidő: 30 nap, amely indokolt esetben egyszer további 30 nappal meghosszabbítható.

18 18 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Kérelem benyújtása  Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint, lehetőleg digitális formátumban  Kiemelendő a vitatott teljesítés részletes leírásának fontossága (5. pont részletes ismertetése)

19 19 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv FONTOS DOKUMENTUMOK A kérelemhez csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a teljesítést egyértelműen igazolja, a teljesítésigazolást alátámasztja:  felek között létrejött szerződés,  költségvetés (szerződés szerinti, illetve a teljesítésigazolás részletezését tartalmazót),  a feladat elvégzésére vonatkozó tervek, engedélyek, azok mellékleteivel,  kivitelezés dokumentumai (építési naplók, kooperációs jegyzőkönyvek, levelezések)  beépített anyagok megfelelőség igazolásai,  kivitelezői, felelős műszaki vezetői, szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatok,  azokat az igazoló dokumentumokat, amelyek a terveknek, és a szerződésnek megfelelő minőséget igazolják, különös tekintettel a felek között felmerült vitás kérdésekre.

20 20 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Mire használható a szakvélemény  Felek közötti megállapodás elősegítésére  Keresetindításhoz (szakvélemény kézbesítésétől számított 60 napon belül)  Ezen eljárás kiemelt jelentőségű perként kezelendő  Ideiglenes intézkedés történik a szakvéleményben teljes bizonyossággal megállapított tervezési, építési és kivitelezés szerinti munkák összegéről

21 21 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Elérhetőségek Kérelemmel kapcsolatban: kerelem@mkik-tszsz.hukerelem@mkik-tszsz.hu Kérdésekkel: info@mkik-tszsz.huinfo@mkik-tszsz.hu

22 22 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Lichner András Gyula TSZSZ tag


Letölteni ppt "1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv MIRŐL IS BESZÉLÜNK MOST ITT? teljesítésigazolásról Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről s annak elismeréséről,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések