Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Homolya András dr. Vincze László mestertanár főiskolai docens Budapesti Műszaki és Óbudai Egyetem Gazdaságtudományi Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Általános-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Homolya András dr. Vincze László mestertanár főiskolai docens Budapesti Műszaki és Óbudai Egyetem Gazdaságtudományi Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Általános-"— Előadás másolata:

1 Homolya András dr. Vincze László mestertanár főiskolai docens Budapesti Műszaki és Óbudai Egyetem Gazdaságtudományi Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Geoinformatikai Intézet Az ingatlanrendező földmérő minősítő vizsga tapasztalatai a vizsgabizottság szemszögéből. Fővárosi és Pest Megyei Földmérő Nap – 60 éves az MFTTT Budapest, 2016. április 20.

2 Régi idők földmérői Földmérő kézikönyve 1563. Lossay Péter földmérő jegyzete 1498. Lossai kódex Szombathelyi Benedek rudasmester A Kanizsay család földmérője 1525 körül Pühler Kristóf

3 A József Műegyetemen 1868-1882 között kiadott földmérő oklevél : - kataszteri felmérésre - úrbérrendezésre, - tagosításra jogosított Állami Földmérés szakvizsgája 1907. Kataszteri mérnöki állás betöltéshez kötelező volt Földmérő munkaközösségek 1955-1961 között - kisebb földmérési munkák - helyi földmérési igények - térképfelújítás

4 Országos és a megyei földmérői névjegyzék SZABÁLYZATA 1985.

5 Országos és a megyei földmérői Névjegyzék

6 Kérelem a névjegyzékbe vételhez

7 Kivonat a Fővárosi Földmérői Névjegyzékből

8 Továbbképzés

9

10

11 23. § (1) Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlan-nyilvántartás tartalmának változását eredményező földmérési munkák. Ezek különösen: a) a telekalakítások földmérési munkái, b) a kisajátítás földmérési munkái, c) a közigazgatási határvonalak megváltoztatásának földmérési munkái, d) földrészleten belüli (épület, alrészlet, művelési ág) változások földmérési munkái, e) egyéb önálló ingatlanok alaprajzának változásával kapcsolatos földmérési munkák, f) a földvédelmi, földminősítési tevékenységgel kapcsolatos földmérési munkák, g) a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kiigazítására irányuló munkák, valamint h) telki szolgalmi jog, és egyéb jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, valamint tények feljegyzéséhez szükséges földmérési munkák. (2) Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységnek minősül továbbá a földrészlethatárok kitűzésével, továbbá a földrészleten belüli használati megosztással kapcsolatos munka. 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

12 28. § (1) A földmérési és térképészeti munka végzése az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szakképzettséghez kötött tevékenység. A földmérési és térképészeti jogosultságot a jogosult részére a miniszter rendelete alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kiállított földmérő igazolvány és megbízólevél vagy a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosító „Parancs” tanúsítja. (3) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező földmérési és térképészeti munka minőségét ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő tanúsítja. (6) Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárásban a miniszter által létrehozott Ingatlanrendező Minősítő Bizottság (a továbbiakban: bizottság) szakértőként jár el. A minősítés megadásáról a bizottság szakértői véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a bizottság véleményével megegyezően, hatósági jogkörében eljárva dönt. 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

13 (7a) Az ingatlanrendező földmérő minősítés a megadást követő öt évig érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának feltétele: a)a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: kamara) által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és b)a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása. 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

14 29/B. § (1) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást nem eredményező egyéb célú geodéziai munkák irányítását és minőségbiztosítását geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy végezheti. A geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásban a miniszter által létrehozott Földmérő Minősítő Bizottság szakértőként jár el. A minősítés megadásáról a Földmérő Minősítő Bizottság szakértői véleménye alapján az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szerv hatósági jogkörében eljárva dönt. 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

15 1.§ (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez felsőfokú végzettségnek minősül: a)az egyetemi végzettség közül, amely okleveles mérnöki, okleveles földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett képesítés; b)a főiskolai végzettségek közül a földmérő üzemmérnöki, a földrendező üzemmérnöki, a földmérő mérnöki, a földrendező mérnöki, valamint a tüzér-földmérő mérnök földmérő mérnöki szakirányon szerzett képesítés, amennyiben az rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból legalább hetven kredittel;... 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről

16 ... c) a mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki, az okleveles birtokrendező mérnöki képesítés, amennyiben az alapvégzettségét az a) és d) pontokban meghatározott szakokon szerezte. A más szakokon vagy alapszakokon végzetteknek az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből és tantárgyakból, a felsőoktatási intézményben szerzett legalább hetven kredittel kell rendelkeznie; d) az alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül az építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnöki ágazat (építőipari geodézia vagy térinformatikai szakirány), földmérő és földrendező mérnöki képesítés; e) az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés, amennyiben az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább hetven kredittel; 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről

17 3. Ingatlanrendező földmérő minősítés feltételei 5. § (1) Ingatlanrendező földmérő az a kérelmező személy lehet, aki az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel és a) földmérő igazolvánnyal, b) az R. 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott felsőoktatási szakképzettséggel, c) a 6. §-ban meghatározott szakmai gyakorlattal, d) a 7. §-ban meghatározott megfelelő mennyiségű referencia munkával, e) a referencia munkák szerinti területileg illetékes földmérési szakfelügyelő ajánlásával és f) sikeres szakmai minősítő vizsgával rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási szakképzettséghez előírt hetven kreditpont nem helyettesíthető kizárólag posztgraduális képzésben megszerzett kreditekkel. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási szakképzettséget oklevéllel kell tanúsítani. 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

18 6. § (1) Szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki a) a felsőoktatási szakképzettség megszerzését követően az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) vagy a járási hivatalnál legalább 3 évet a földmérési szakterületen eltöltött, b) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a felsőoktatási szakképzettséget követően legalább 5 év földmérési gyakorlatot szerzett, vagy c) legalább 5 évig közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben földmérési szakmai oktatói tevékenységet végzett. (2) Szakmai gyakorlati időként a felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél kiállítását követően, az adott földmérési szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkahelyeken megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni. (3) A (2) bekezdéstől eltérően a szakmai gyakorlati időbe beszámítandó a felsőoktatási szakképzettség megszerzése előtt földmérési szakterületen, középfokú szakirányú képesítéssel igazoltan eltöltött gyakorlati idő fele. 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

19 7. § (1) Referencia munkának kell elfogadni: a) a földrészlethatár kitűzése érdekében végzett, valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást eredményező, legalább 30 db földmérési munkát az átvevő járási hivatal megnevezésével, amelynek legalább fele részben telekalakításnak kell lennie, b) legalább 100 ha belterületről vagy 1000 ha külterületről készített állami földmérési alaptérképet, - ide nem értve a digitális átalakítást - az átvevő járási hivatal megnevezésével, vagy c) a járási hivatalnál vagy kormányhivatalnál ingatlanügyi hatósági jogkörben készített legalább 30 db változási vázrajzot. (2) Referencia munkaként olyan, a járási hivatal által záradékolt munka fogadható el, amelynek földmérési munkarészein a jelentkező készítőként szerepel és, amely munkát ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személy tanúsított. 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

20 10. § (1) A Bizottság előtt a jelentkezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. A szakmai minősítő vizsga elméleti követelményeit a 6. melléklet tartalmazza. A szakmai minősítő vizsga tematikáját a FÖMI a honlapján közzéteszi. (2) Az írásbeli vizsga sikeres, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a vizsgázó teljesíti. (3) Szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. (4) A szóbeli vizsga sikeres, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a sikeresnek minősíti. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (5) A sikertelen vizsga az eljárási díj újbóli megfizetését követően ismételhető. 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

21 4. Ingatlanrendező földmérő minősítés érvényesség meghosszabbítása 11. § (1) Kérelemre a FÖMI az ingatlanrendező földmérő minősítést az Fttv. 28. § (7a) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának igazolása esetén alkalmanként 5 évvel meghosszabbítja. (2) Ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához egyszeri alkalommal továbbképzési pontokként kell elismerni a minősítés megadását követően megszerzett további felsőfokú szakirányú képesítésnek az R. 1. mellékletében meghatározott tárgyak kreditpontjait is. (3) Nem adható ki a 16. § (4) bekezdése szerinti igazolás a rendezvényen résztvevők számára, amennyiben a rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara által is minősített rendezvénynek minősült. (4) Amennyiben az ingatlanrendező földmérő a (1) bekezdésben meghatározott érvényesség meghosszabbítását nem kéri, akkor a FÖMI az Fttv. 28. § (8) bekezdésébe foglalt nyilvántartásból törli. 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

22 5. Ingatlanrendező földmérő minősítés korlátozása és megszűnése 13. § (1) Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a FÖMI az alábbi döntést hozhatja: a) írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben aa) munkája során elmulasztotta a megbízó teljes körű tájékoztatását a megbízásával kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokról, ab) munkavégzése során nem a tőle elvárható szakmai alapossággal járt el, ac) a munka-bejelentési kötelezettségének rendszeresen nem tett eleget, b) a panaszolt minősítését felfüggeszti 2 évre, amennyiben ba) az ingatlanrendező földmérő sorozatosan megszegi az Fttv. 28. § (2) bekezdésében foglalt minőségi előírásokat, bb) a jogszabályban előírt földmérési adatokat jogosulatlanul, vagy díjmegfizetése nélkül használja fel, bc) munkája során nem a jogszabályban előírt állami alapadat-adatbázisok adatait használta fel,... 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

23 5. Ingatlanrendező földmérő minősítés korlátozása és megszűnése … c) visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha ca) a tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta, cb) bebizonyosodik, hogy valótlan adatok alapján készített munkarészeket, cc) bizonyíthatóan a megbízóját szándékosan félrevezette vagy megtévesztette, cd) 5 éven belül harmadszor kellene írásbeli figyelmeztetésben részesítenie. (2) A felfüggesztés időtartama alatt a földmérő ingatlanrendező földmérő minősítéshez kötött tevékenységet csak ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személy minőségellenőrzésével végezhet. (3) Amennyiben a (1) bekezdésben foglaltak fennállását a földmérési szakfelügyelő észleli, a FÖMI-nél kezdeményezi a szakmaetikai vizsgálatot. 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

24 A rendelet 6. melléklete: Az ingatlanrendező földmérő minősítő vizsga írásbeli és szóbeli vizsgakövetelményei 1. A földügyi igazgatás felépítésének és az ingatlanügyi hatósági feladatok ismerete. 2. A földmérési és térképészeti tevékenységet szabályozó jogszabályok ismerete. 3. Az ingatlan-nyilvántartást szabályozó jogszabályok ismerete. 4. A telekalakítást szabályozó jogszabályok ismerete. 5. A kisajátítást szabályozó jogszabályok ismerete. 6. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változását eredményező földmérési munkákat szabályozó jogszabályok ismerete. 7. A helyrajziszámozásról szóló jogszabályok ismerete. 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

25 http:// www.fomi.hu /portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero- minsites/az-ingatlanrendezo-minosites-vizsgajanak-temakorei 1.A telekalakításokkal kapcsolatban felmerülő szakhatósági és engedélyeztetési eljárások ismerete. 2.A belterületbe csatolás és a művelés alóli kivonás esetén felmerülő szakhatósági eljárások ismerete. 3.A földügyi szakigazgatás szervezeti felépítésének és hatósági feladatainak ismerete. 4.Az ingatlan-nyilvántartás ismerete. 5.Az ingatlan-nyilvántartási térkép változását eredményező földmérési munkák végzésének ismerete. Kapcsolódó jogszabályok 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27115.266661 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27115.266661 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.266663 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.266663 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824.245110 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824.245110 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40873.259947 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40873.259947

26 http:// www.fomi.hu /portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero- minsites/az-ingatlanrendezo-minosites-vizsgajanak-temakorei 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41465.244069 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41465.244069 44/2006 FVM Helyrajzi számozás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102975.246451 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102975.246451 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104970.244800 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104970.244800 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111491.250781 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111491.250781 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126275.260560 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126275.260560

27 http:// www.fomi.hu /portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero- minsites/az-ingatlanrendezo-minosites-vizsgajanak-temakorei 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126338.259956 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126338.259956 85/2000. (XI. 8.) FVM a telekalakításról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49400.239107 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49400.239107 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119399.241910 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119399.241910 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148781.244838 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148781.244838

28 http:// www.fomi.hu /portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero- minsites/az-ingatlanrendezo-minosites-vizsgajanak-temakorei 2012. évi CLXXXIV. törvény a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111418.244445 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111418.244445 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157640.234111 399/201A2. (XII. 20.) Korm. rendelet a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157718.234301 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157941.244842 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157640.234111 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157718.234301 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157941.244842 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165413.253689 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165413.253689

29 http:// www.fomi.hu /portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero- minsites/az-ingatlanrendezo-minosites-vizsgajanak-temakorei 15/2013.(III.11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159362.238425 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159362.238425 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159519.238822 25/2013. (IV.13.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159976.239963 154/2013. (V. 24.) Korm. rendelet a kisajátítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160681.242040 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168985.263299 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168986.263302 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159519.238822 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159976.239963 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160681.242040 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168985.263299 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168986.263302

30 Gyakori hibák, hiányosságok a beadott kérelmeknél 1. Hiányzó erkölcsi bizonyítvány, vagy nem megfelelő fajta erkölcsi bizonyítvány: a) büntetlenség igazolása b) nincs eltiltva a szakmagyakorlástól c) harminc napnál ne legyen régebbi a kérelem beadásának napján 2. Nincs csatolva a vizsgadíj befizetési bizonylat másolata. 3. A kérelmet a FÖMI-be küldi, nem a területileg illetékes szakfelügyelőnek. 4. Nem megfelelő végzettséggel rendelkezik: a) felsőfokú, de nem szakirányú b) szakirányú, de csak középfokú

31 Jelent- kezők száma Sikeres vizsgát tett Elutasító határozat Nem jelent meg /halasztott 2010. évben 47 fő45 fő (96%)2 fő- 2011. évben 26 fő24 fő (92%)2 fő- 2012. évben 36 fő28 fő (78%)8 fő- 2013. évben 20 fő10 fő (50%)6 fő4 fő 2014. évben 20 fő14 fő (70%)5 fő1 fő 2015. évben 30 fő22 fő (73%)5 fő3 fő Köszönet Albelné Gigler Mónikának, a FÖMI munkatárásnak, a statisztika elkészítéséért. Adatok az elmúlt hat év vizsgáiról

32 Szubjektív vélemények a bukások okairól 1. Volt, aki előtanulmányai szerinti hozzáállást hozta tovább.... 2. Voltak, akik vállalatoknál, vállalkozásoknál dolgoztak és más profilú munkákban szereztek csak jártasságot, de kiegészítő keresetre számítottak az IRM megszerzésével (elsőre: sikertelenül, másodszorra általában sikerrel). 3. Volt egy törés a 2012. évi új tv megjelenésekor, mert az újszerű előírások megkérdezésére nem számítottak. 4. A 25/2013 VM rendelet változásait sem követte mindenki naprakészen. 5. A sikertelen vizsgázók szerint a honlapra kitett témakörök túl általánosak és így kevés segítséget nyújtottak a felkészüléshez. (Egyeseknek fogalmuk se volt, miféle kérdések fordulhatnak elő a vizsgán. Akik a korábbi vizsgázóktól tudtak informálódni a vizsga lefolyásáról és a kérdések típusairól, nagyobb sikerrel vehették az akadályt.)

33 Szubjektív vélemények a bukások okairól 6. Lassúbb kollégáknak gondot okozott a kérdések és a feleletek elolvasása és megértése (több válaszos kérdésnél), illetve nem gondoltak teljes körűen a minden lehetséges válaszra (pl. 9-ből 3-4-et írtak csak fel). 7. Voltak, akik pongyola, így hiányos válaszokat adtak. 8. Hasznos lehetne talán, hogy a felkészülési témakörök részletesebben kerüljenek a honlapra, esetleg néhány (minta-) kérdés és válasz is jó lenne. 9. Minél több, különböző fajta munka legyen a referenciamunkák között, amelyet a jelölt teljesen maga vitt végig, az adatgyűjtéstől a terepi munkán, a vázrajz elkészítésén és záradékoltatásán át az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésig… A munka jellegétől függően telekalakítási helyszínrajz elkészítése, telekalakítási eljárás végig kísérése, OÉNy bejegyzés stb.

34

35

36

37 - A helyi önkormányzat megbízza Önt, hogy a település melletti legelőt vonja belterületbe, és alakítson ki 50 db építési telket. Ismertesse a feladat végrehajtásának menetét a megbízástól az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozatig. - Mi a különbség a Megosztás és a Használati megosztás között. - Két szomszédos belterületi ingatlan tulajdonos megbízza Önt, hogy az egyik a telkén keresztül bejáró utat fog biztosítani a másik számára és ezt jegyeztesse be az ingatlan-nyilvántartásba. Ismertesse a feladat végrehajtásának menetét a megbízástól az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozatig. - Mi a különbség a művelés alóli kivonás és a művelési ág megváltoztatása között? Ismertesse, mindkét esetben az igazgatási eljárás menetét. - Mi a belterület, külterület és különleges külterületi övezet fogalma. Szóbeli vizsga - Mi a művelési ág és melyek ezek? Melyik joganyag definiálja a fogalmukat? Mi a legkisebb területi mérték? - Telekhatár kitűzést rendelnek meg öntől. Milyen tevékenységet végez el a tényleges kitűzésig?

38 Szubjektív vélemények a bukások okairól Mindent összevetve, azért nem árt, hogy mint minden vizsgára, erre is alaposan felkészülünk!


Letölteni ppt "Homolya András dr. Vincze László mestertanár főiskolai docens Budapesti Műszaki és Óbudai Egyetem Gazdaságtudományi Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Általános-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések