Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sybase PowerDesigner Amikor mi irányítjuk a Mátrixot Michaleczky P é ter, Sybase Products Hungary.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sybase PowerDesigner Amikor mi irányítjuk a Mátrixot Michaleczky P é ter, Sybase Products Hungary."— Előadás másolata:

1 Sybase PowerDesigner Amikor mi irányítjuk a Mátrixot Michaleczky P é ter, Sybase Products Hungary

2 Neo választása

3 V á llalati szintű tervez é s K é nyszer í tő erők Külső IT technol ó gi á k Gazdas á gi k ö rnyezet T ö rv é nyi k ö rnyezet Belső Sz á nd é kok Üzleti c é lok Strat é gi á k K é nyszer í tő erők Külső IT technol ó gi á k Gazdas á gi k ö rnyezet T ö rv é nyi k ö rnyezet Belső Sz á nd é kok Üzleti c é lok Strat é gi á k Ü ZLET Ig é ny – ü zleti folyamatok, tulajdonosok, haszn á lat felder í t é se, le í r á sa Hogyan? – ü zleti folyamatok, szervezet (emberek), szolg á ltat á sok stb. modellez é se Ü ZLET Ig é ny – ü zleti folyamatok, tulajdonosok, haszn á lat felder í t é se, le í r á sa Hogyan? – ü zleti folyamatok, szervezet (emberek), szolg á ltat á sok stb. modellez é se INFORM Á CI Ó Ig é ny – az inform á ci ó felder í t é se f ü ggetlen ü l az alkalmaz á sokt ó l é s folyamatokt ó l Hogyan? – az adatok (t á bl á k é s kapcsolatok) modellez é se INFORM Á CI Ó Ig é ny – az inform á ci ó felder í t é se f ü ggetlen ü l az alkalmaz á sokt ó l é s folyamatokt ó l Hogyan? – az adatok (t á bl á k é s kapcsolatok) modellez é se ALKALMAZ Á S Ig é ny – alkalmaz á sok tervez é se, integr á ci ó ja, telep í t é se é s tov á bbfejleszt é se Hogyan? – objektum-orient á lt modellez é s (use case-, oszt á ly-, komponensdiag.) ALKALMAZ Á S Ig é ny – alkalmaz á sok tervez é se, integr á ci ó ja, telep í t é se é s tov á bbfejleszt é se Hogyan? – objektum-orient á lt modellez é s (use case-, oszt á ly-, komponensdiag.) TECHNOL Ó GIA, STRUKTUR Á LIS Ig é ny – az alkalmaz á sok, adatok, szolg á ltat á sok é s h á l ó zat fel é p í t é se Hogyan? – h á l ó zati topol ó gia modellek, deployment modellek stb. TECHNOL Ó GIA, STRUKTUR Á LIS Ig é ny – az alkalmaz á sok, adatok, szolg á ltat á sok é s h á l ó zat fel é p í t é se Hogyan? – h á l ó zati topol ó gia modellek, deployment modellek stb. technológiai lehetőségek, igények üzleti követelmények

4 Miért érdemes modellezni? Kontroll:  A rendszerek megértése és dokumentálása  „Másvalaki problémája” helyett együttműködés Agilitás: gyors reakció a változásokra  Hatáselemzéssel a változáskezelés egyszerűbb, pontosabb  Újrahasznosítás (kódok, adatok, üzleti folyamatok)  Költség és id ő tartam becslés (hatékony projektmenedzsment) Produktivitás:  kódgenerálás, szkriptgenerálás a rendelkezésre álló meta adatok alapján “ Az Agilit á s a Sebess é g é s a Pontoss á g kombin á ci ó ja. A Sebess é g ö nmag á ban m é g nem el é g. ” – David Dichmann, Sr. Product Manager, Sybase, Inc.

5 A meta-adatok nyom á ban....

6 A projektek 60 százaléka zátonyra fut A Gartner szerint az IT projektek 60 százaléka még mindig kudarccal végződik Meta adat menedzsment = MEGÉRTÉS  A rendszerek mélyebb megértésének eredménye:  agilis IT projektek – gyors ÉS pontos változáskezelés  Igazodás az előírásokhoz / szabványokhoz  A hatékonyan működő IT az üzleti célok nagyobb mértékű megvalósulásához vezet  Az IT vezetők manapság felelősek az üzleti célok megvalósításáért is – nem csupán technológiai felelősségük van

7 Modellez é s é s meta adat menedzsment PowerDesignerrel A modellek „ tranzakcion á lis ” meta adatok  integr á lt modellez é s egys é ges felhaszn á l ó i fel ü leten  b á rmely modell k é t eleme k ö zt kapcsolat alak í that ó ki (f ü ggős é gi viszonyok) => HATÁSELEMZÉS A Repository a meta adatok t á rh á za  csoportmunka t á mogat á sa  elemz é s v á llalati szinten (hat á selemz é s)  ú jrahasznos í t á s  el é v ü l é s (verzi ó kezel é s)

8 PowerDesigner „ Link and Sync ” Conceptual Data Model Business Process Model Object Oriented Model (UML) Physical Data Model Requirements Model XML Model Information Liquidity Model DTD Schema DTD Schema C# VB.NET Java J2EE PowerBuilder C# VB.NET Java J2EE PowerBuilder REPOSITORY DDL ODBC or Native Drivers Forward Engineering Reverse Engineering Roundtrip Engineering Import/Export Replication Federation, ETL, EII Replication Federation, ETL, EII WSBPEL 2.0 BPMN, ebXML WSBPEL 2.0 BPMN, ebXML

9 Mit nyújt a PowerDesigner? Integrált modellező eszköz  üzleti folyamatmodellezés  követelménykezelés  logikai- és fizikai adatmodellezés (adatbázisok)  UML 2.0 modellezés (alkalmazások)  ETL folyamatok modellezése  XML modellezés  vállalati arhitektúra modellezés (Enterprise Architecture Model)

10 A PowerDesigner piaci pozíciója Forrás: Gartner Research Az adatmodellező eszközök terén...

11 Ü zleti folyamat modellez é s, Követelménykezelés Üzleti folyamatmodellezés  összetett folyamatok  adatk ö zpont ú elemz é s (logikai adatmodell k é sz í t é se BPM-ből)  szervíz orientált tervezés (SOA)  BPEL, BPMN é s ebXML t á mogat á s (re-engineering is) Követelménykezelés  struktúrált szöveges követelmény modell  követelmények nyomkövetése más modelleken belül (traceability links)  státusz, sorrendiség, felelős  import/export Word dokumentumb ó l + MS Project import

12 Adatmodellezés Adatmodellezés több szinten  platformfüggetlen logikai modell  fizikai modell több mint 60 féle adatbázishoz  logikai adatmodellből fizikai adatmodell(ek) generálhatóak  IDEF 1/x és Barker jelölésrendszer Mit biztosít?  SQL szkriptek generálása és visszafejtése  adatbázisméret becslés és tesztadatok generálása  adattárházak tervezése (multidimenzionális nézetek)  és még sok hasznos funkció... A PD tudja mindazt, amit ERwin, és még sokkal többet...

13 Alkalmaz á s-tervez é s - UML 2.0 (OOM) Alkalmaz á sok/komponensek teljesk ö rű tervez é se objektum- orient á lt szemsz ö gből:  szabv á nyos UML 2.0 diagramok haszn á lata elemz é shez, tervez é shez, implement á ci ó hoz  egyar á nt alkalmas az alkalmaz á s ü zleti (use case, activity, sequence), é s a technikai (class, component, deployment) jellemzőinek, fel é p í t é s é nek modellez é s é re Fejlesztői eszk ö z ö k az objektum-orient á lt modellen bel ü l:  k ó dgener á l á s (PowerBuilder, Java,.NET nyelvek, C, C++ stb.)  k ó dvisszafejt é s (pl. forr á sk ó db ó l oszt á lydiagram)  k ó dszinkroniz á l á s (a k ó dban t ö rt é nt v á ltoz á sok visszavezet é se a modellbe)  komponensv á zak gener á l á sa (EJB, webszolg á ltat á sok stb.)

14 Újdonságok a PowerDesignerben  Enterprise Architecture Model  Enterprise Architecture Editor  saját vállalat tervezési mátrixok kialakítása  Zachmann Framework mátrix  Hatáselemzés grafikusan (Impact Analysis Diagram)  Dependency Matrix bármely modell esetében  Logical Data Model  gyorsabb Repository proxy  Repository Web Viewer  Visio importálás  Visual Studio 2008 plugin

15 Enterprise Architecture Model Mit nyújt?  vállalati szintű folyamatok, infrastruktúra, hiearchia modellezése  meta adatok összegyűjtése  hatáselemzés Nézőpontok  üzleti felépítés  alkalmazás architektúra  technológiai infrastruktúra

16 EA modell együttműködése más modellekkel

17 Neo választása

18 DEMÓ Háttér  a BagaTel telekommunikációs cég partneri hálózat építésébe kezd Kihívások  fel kell térképezni a cég... ...szervezeti felépítését ...üzleti folyamatait ...technológiai infrastruktúráját  a meglévő folyamatokba be kell építeni a channel managementet  ennek megfelelően módosítani kell a CRM rendszert  új követelmények, üzleti folyamatok  a kidolgozott BPM alapján egységes logikai adatmodell kidolgozása ...

19 Módszertan: logikai adatmodell építése üzleti folyamatok alapján

20 Kérdések és válaszok


Letölteni ppt "Sybase PowerDesigner Amikor mi irányítjuk a Mátrixot Michaleczky P é ter, Sybase Products Hungary."

Hasonló előadás


Google Hirdetések