Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyers tej vizsgálati rendszer Magyarországon Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyers tej vizsgálati rendszer Magyarországon Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság."— Előadás másolata:

1 Nyers tej vizsgálati rendszer Magyarországon Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

2 Jogszabályi háttér 853/2004/EK rendelet, III. melléklet, IX. szakasz, III. fejezet – nyers tejre vontkozó kritériumok A tejtermelő gazdaságokban összegyűjtött nyerstejből véletlenszerű mintavétellel vett reprezentatív számú mintákat ellenőrizni kell, hogy megfelel-e az összcsíraszáma, szomatius sejtszámra, gátlóanyag tartalomra vonatkozó követelményeknek.

3 Jogszabályi háttér (nyers tehéntej)
Összcsíraszám 30°C-on (ml-enként) ≤ 100 000* Szomatikus sejtszám (ml-enként) ≤ 400 000** * Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával * * Három hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával

4 Jogszabályi háttér A 96/23/EK irányelv sérelme nélkül az élelmiszeripari vállalkozóknak eljárásokat kell kezdeményezniük annak biztosítására, hogy a nyerstejet nem hozzák forgalomba, ha a) olyan mennyiségben tartalmaz gátlóanyagokat, ami a 2377/90/EGK rendelet I. és III. mellékletében említett anyagok valamelyikének tekintetében meghaladja az említett rendelet által engedélyezett mennyiséget; vagy b) a gátlóanyagok összevont mennyisége meghaladja valamely engedélyezett legnagyobb mennyiséget.

5 Jogszabályi háttér 854/2004/EK rendelet, IV. melléklet, IX. szakasz, II. fejezet A hatáskörrel rendelkező hatóságnak felügyelnie kell a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakasza I. fejezetének III. részével összhangban elvégzett ellenőrzéseket. Ha az élelmiszeripari vállalkozó az összcsíraszámra és szomatikus sejtszámra vonatkozó kritériumok be nem tartásáról szóló első értesítésétől számított három hónapon belül nem orvosolja a helyzetet, a nyerstejnek gazdaságból való szállítását fel kell függeszteni, vagy – a hatáskörrel rendelkező hatóság egyedi engedélyével vagy általános utasításaival összhangban – a közegészség védelméhez szükséges követelményeket kell támasztani annak kezelésére és felhasználására vonatkozóan. Ez a felfüggesztés vagy ezek a követelmények addig maradnak hatályban, amíg az élelmiszeripari vállalkozó nem bizonyította, hogy a nyerstej ismét megfelel a követelményeknek.

6 Nemzeti rendszer A nyers tejet termelő, vagy felvásárló élelmiszer-vállalkozónak az önellenőrzési rendszer keretén belül a nyers tejet rendszeresen, legalább havonta két alkalommal akkreditált laboratóriumban meg kell vizsgáltatnia és minősítetnie összcsíraszám, szomatikus sejtszám, gátlóanyag, zsírtartalom és fehérjetartalom tekintetében.

7 Nemzeti rendszer Termelő –felvásárló – feldolgozó közötti szerződéses alapon történik a vizsgálati költség biztosítása Két FVM tulajdonban lévő, de Kft.-ként üzemelő akkrediált laboratórium jogosult a minták viszgálatára: versenyhelyzet, de a jogszabályi előírások biztosítják,hogy azonos módon történik a mintavétel, mintaszállítás, mintafeldolgozás, vizsgálat, értesítés higiéniai követelmény: összcsíraszám, szomatikus sejtszám, gátlóanyag kvóta elszámolással kapcsolatos követelmény: zsírtartalom vizsgálat

8 Nemzeti rendszer - A mintát tejtermelő gazdaságonként, az átadásra-átvételre előkészített, a felvásárlónak értékesíteni kívánt tejtételből (napi 2-szer szállítás, vagy esti-reggeli fejés) kell venni. Tejgyűjtő esetében, elegendő az elegytejből mintát venni, de a vizsgálat eredményéig meg kell tartani a beszállító gazdaságonként vett mintákat is, hogy hiba esetén ki lehessen deríteni anak okozóját. Zsírtartalom tekintetében egyedileg, gazdaságonként kell mintát venni az egyedi kvóta elszámolás miatt (ok: költségek, higiéniai vizsgálat Ft, zsírtartalom vizsgálat 400 Ft.)

9 Nemzeti rendszer A nyers tej vizsgálatára és minősítésére szolgáló mintavételt, a minta kezelését, tárolását, szállítását és a mintavétel dokumentálását a Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004. számú irányelv II. mellékletében meghatározott módszer szerint kell végrehajtani. A mintavevő személynek a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által jóváhagyott intézményben szervezett szakirányú képzésen kell részt vennie, az oktatási intézményben megszerzett bizonyítványát 5 évente meg kell újítania.

10 Nemzeti rendszer A laboratórium feladatai:
nyilvántartja a mintavétel végrehajtására jogosult személyeket; a mintavétel megszervezése, a mintavételhez szükséges steril, konzerválószerrel ellátott mintavételi edény és a mintát anonimitásának és azonosíthatóságának biztosítása; a nyers tej minták vizsgálata összcsíraszám, szomatikus sejtszám, gátlóanyag zsírtartalom és fehérjetartalom tekintetében nemzetközi szabvány vagy validált módszerekkel, a vizsgálati eredmények alapján a nyers tej értékelése;

11 Nemzeti rendszer a nyers tej minta vizsgálati eredményeinek dokumentálása, naprakész nyilvántartása, és a vizsgálat után haladéktalanul az eredmény megküldése a tejtermelő gazdaságnak, a felvásárlónak, a tejgyűjtőnek és a tejterméket előállító üzemnek, a 853/2004/EK rendelet III. melléklet, IX. szakasz, I. fejezet III. részben meghatározott mértani átlagokra, illetve a gátlóanyagra vonatkozó kritériumok túllépése esetén értesíti a tejtermelő gazdaságot, a felvásárlót, a tejgyűjtőt vagy a tejterméket előállító üzemet, illetve értesíti mind a tejtermelő gazdaság vagy a tejgyűjtő telephelye szerint, mind pedig a felvásárló vagy tejterméket előállító üzem telephelye szerint illetékes Mgszh-t a vizsgálati eredmények országos összesítése és értékelése havonta, az értékelések megküldése a tejtermelő gazdaság telephelye szerint Mgszh-nak, Központnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

12 Nemzeti rendszer A hatósági állatorvosnak szúrópróbaszerűen ellenőriznie kell a mintavétel helyszínén a mintavétel végrehajtásának szabályszerűségét. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat alá vont minta összcsíraszáma, illetve szomatikus sejtszáma a laboratórium értesítése szerint meghaladja a 853/2004/EK rendelet III. melléklet, IX. szakasz, I. fejezet III. részben meghatározott mértani átlagokat, a hatósági főállatorvos figyelmeztetésben részesíti a tejtermelő gazdaságot.

13 Nemzeti rendszer Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat alá vont a minta a figyelmeztetésétől számított három hónap alatt folyamatosan meghaladja az összcsíraszámra és a szomatikus sejtszámra vonatkozó mértani átlag határértékeket, a hatósági főállatorvos a nyers tej gazdaságból történő átvételét mindaddig felfüggeszti, amíg a nyers tej meg nem felel a vonatkozó előírásoknak. A forgalmi korlátozás alá vont nyers tej elkülönített gyűjtését, tárolását, szállítását és szükség szerinti ártalmatlanítását vagy megsemmisítését a tejtermelő gazdaság telephelye szerint illetékes hatósági állatorvos ellenőrzi.

14 Nemzeti rendszer A felfüggesztés megszüntetéséről a tejtermelő gazdaság kezdeményezésére és költségére elvégzett hatósági ellenőrző laboratóriumi vizsgálat és helyszíni élelmiszer-higiéniai szemle eredménye alapján a hatósági főállatorvos dönt. A hatósági minták vizsgálatát hatósági akkreditált laboratóriumok végzik el.

15 Nemzeti rendszer A hatósági főállatorvos figyelmeztetése esetén a tejtermelő gazdaságnak, meg kell tennie a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket és ezekről értesítenie kell a hatósági főállatorvost. A felfüggesztett gazdaságból a nyers tejet nem lehet emberi fogyasztásra forgalomba hozni. A tejtermelő gazdaságnak a nyers tejet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelet (2002. október 3.) szerint ártalmatlanítani kell, vagy meg kell semmisíteni. Ezt a hatósági állatorvosnak felügyelnie kell.

16 Nemzeti rendszer Amennyiben a minta a 853/2004/EK rendelet III. melléklet, IX. szakasz, I. fejezet III. részben meghatározott mennyiségben gátlóanyagot tartalmaz, a tejtermelő gazdaság vagy a felvásárló telephelye szerint illetékes hatósági állatorvos ellenőrzi a nyers tej gyűjtését, tárolását, elszállítását és megsemmisítését. A gátlóanyagot tartalmazó nyers tejet nem lehet forgalomba hozni. A tejtermelő gazdaságnak vagy a felvásárlónak a nyers tejet elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni, szállítani és meg kell semmisíteni, illetve a tejtermelő gazdaságnak meg kell tennie a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket. Ezt a hatósági állatorvosnak felügyelnie kell. Általában a feldolgozó üzemben az átvétel során már kiderül, hogy a tejszállítmány gátlóanyagot tartalmaz, és a feldolgozó üzem értesíti a hatóságot erről. A feldolgozó üzm intézkedik az ártalmatlanításról, amit a hatósági állatovos felügyel.

17 Nyers tej gátlóanyag vizsgálata

18 Tejkvóta rendszer Az Európai Unióhoz történt csatlakozás következtében új elemként megjelent a a tejkvóta rendszer, mint a közvetlen termelés korlátozás eszköze. Ez határozza meg a szankció nélkül értékesíthető tejmennyiséget. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vizsgálja meg a kvóta teljesítésének mértékét.

19 Tejkvóta rendszer A tej- és tejtermék ágazatban az illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK és a részletes szabályokat tartalmazó 595/2004/EK rendeletek meghatároznak egy tejkvóta elszámolási rendszert, amely alapján a tagállamoknak minden kvótaévben el kell számolniuk. A felvásárlók feladata minden kvótaév végén az egyes termelőkre vonatkozó elszámolás elkészítése. A kvóta teljesítésének mértéke a beszállított tej tényleges zsírtartalma és az egyéni referencia zsírtartalom különbsége alapján korrigált mennyiségek figyelembevételével kerül meghatározásra.

20 Tejkvóta rendszer A Magyar EU - s tejkvóta.
A csatlakozási tárgyaláson decemberében megállapodás születetett Magyarország éves tejkvótájáról. Eszerint: Magyarország éves tejkvótája: tonna ( ezer liter) Amelyből alapkvóta: tonna ( ezer liter) Ipari feldolgozásra értékesíthető: tonna ( ezer liter) A kvótához tartozó referencia-zsírtartalom 3,85%(g / 100g) (3,98% /g / 100ml)

21 Tejkvóta rendszer

22 Tejkvóta rendszer A fentiekből következően kettős ellenőrzés van. Egyrészt a megtermelt tejmennyiség, másrészt az élelmiszer-biztonsági megfelelőség alapján. Érvényes kvóta nélkül tej vagy abból készült tejtermék sem közvetlenül sem közvetett formában, forgalomba nem kerülhet.

23 Más állatfajok nyers tejére vonatkozó követelmények (kecske, juh, bivaly)
Összcsíraszám 30°C-on (ml-enként) ≤ 1 500 000* * Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával

24 Más állatfajok nyers teje + nyers tehéntej
Ha a tehéntől különböző fajok nyerstejét hőkezelést nem tartalmazó folyamat során nyerstejjel készült termékek előállítására szándékoznak felhasználni, az élelmiszeripari vállalkozóknak lépéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy a felhasznált nyerstej megfeleljen az alábbi követelménynek: Összcsíraszám 30°C-on (ml-enként) ≤ 500 000* * Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Nyers tej vizsgálati rendszer Magyarországon Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések