Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vid é kfejleszt é s 2013 ut á n Mag ó cs Krisztina, V Á TI Nkft. 2012. m á jus 31. Szakmai műhely, Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vid é kfejleszt é s 2013 ut á n Mag ó cs Krisztina, V Á TI Nkft. 2012. m á jus 31. Szakmai műhely, Budapest."— Előadás másolata:

1 Vid é kfejleszt é s 2013 ut á n Mag ó cs Krisztina, V Á TI Nkft. 2012. m á jus 31. Szakmai műhely, Budapest

2 Integrált megközelítés erősítése: –Helyi fejleszt é si programok t ö bb forr á sb ó l t ö rt é nő finansz í roz á s á nak lehetős é ge; –Projektek t ö bb forr á sb ó l t ö rt é nő finansz í roz á s á nak lehetős é ge; –Tematikus alprogramok lehetős é ge; –Integr á lt Ter ü leti Beruh á z á sok;

3 Partnerségi Szerződés tartalmi követelményei Az integr á lt megk ö zel í t é s megval ó s í t á s á nak m ó dja a KSK alapokb ó l finansz í rozott ter ü leti fejleszt é sekben nemzeti é s r é gi ó s szintű mechanizmusok a KSK alapok é s egy é b forr á sok koordin á lt felhaszn á l á s á ra az integr á lt megk ö zel í t é s megval ó s í t á s á nak m ó dja a KFK alapokb ó l finansz í rozott v á rosi, vid é ki, part-menti é s hal á szati, vagy egy é b specifikum á ltal meghat á rozhat ó t é rs é gekben, k ü l ö n ö s tekintettel a 28-as (k ö z ö ss é g á ltal ir á ny í tott helyi fejleszt é s), 29-es (helyi fejleszt é si strat é gi á k) é s 99-es (integr á lt ter ü leti beruh á z á sok) cikkelyre: Az integr á lt megk ö zel í t é s megval ó s í t á s á nak le í r á sa a szeg é nys é ggel, diszkrimin á ci ó vagy kirekeszt é s kock á zat á val legink á bb vesz é lyeztetett csoportokkal legs ú lyosabban é rintett f ö ldrajzi ter ü letek specifikus sz ü ks é gleteinek kiel é g í t é s é re –Szeg é nys é ggel vagy diszkrimin á lt csoportokkal legink á bb s ú jtott f ö ldrajzi ter ü letek lehat á rol á sa (szeg é nys é g t é rk é pek) –Az egyes alapok szerep é nek é s hozz á j á rul á s á nak ö sszegz é se (c é l, program, priorit á s, c é l é rt é k, indikat í v k ö lts é gvet é s)

4 A vidékfejlesztés új keretei Közös Stratégiai Keret (KSK) – amely lefedi az EMVAt, ETHAt, ERFAt, ESZAt és KAt és amely 11 közös tematikus célon keresztül reflektál az EU 2020-ra, Ezek a célok az egyes alapok keretében meghatározott kulcs akciók által teljesülnek. Partnerségi Szerződés – nemzeti dokumentum, amely definiálja az alapok felhasználását az EU 2020 stratégiai célok teljesülése érdekében Vidékfejlesztési politika: EMVA A többi KSK Alap (ERFA, ESZA, KA, ETHA) Vidékfejlesztési program(ok) Európa 2020 stratégia Társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében Az élelmiszerlánc szervezésének és kockázatkezelésének a mezőgazdaság terén történő előremozdítása A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása Tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben Prioritások Innováció, környezet és klímaváltozás mint horizontális célok

5 Tartalmi ú jdons á gok IV. (LEADER) Ami NEM változik: A HACS tev é kenys é ge (KSK 30. cikk): a partners é g v é gzi a kapacit á sfejleszt é st, a kiv á laszt á si szempontrendszer l é trehoz á s á t, a HVS c é ljai megval ó sul á s á nak biztos í t á s á t, kiv á laszt á st é s a d ö nt é st, a p á ly á zati lehetős é gek k ö zz é t é tel é t, a t á mogat á si k é relmek befogad á sa é s é rt é kel é se, HVS egyedi é rt é kel é se. Ter ü letis é g; Ir á ny í t á sa az adott k ö z ö ss é g szintj é n a PPP á ltal t ö rt é nik; Integr á lt, t ö bb szektoros; Innovativit á st ö szt ö nző; H á l ó zatos műk ö d é s; HVS, participat í v tervez é s; Előleg ny ú jthat ó, ha benne van a programban.

6 Változás: A KSK alapj á n nem vid é ki t é rs é gek is alkothatnak partners é get, műk ö dhetnek Leader HACS m ó dj á ra. A HVS-ek megval ó s í t á sa t ö bb alapb ó l is t á mogathat ó ; „ A KSK alapb ó l a helyi fejleszt é sre sz á nt t á mogat á snak a KSK alapok k ö z ö tt egys é gesnek é s ö sszehangoltnak kell lennie. Ezt t ö bbek k ö z ö tt a helyi fejleszt é si strat é gi á k é s helyi fejleszt é si csoportok ö sszehangolt kapacit á sfejleszt é se, kiv á laszt á sa, j ó v á hagy á sa é s finansz í roz á sa r é v é n kell biztos í tani ” (28. cikk 2.); Vezető alap kijel ö l é se, egyes alapok forr á seloszt á s á nak meg á llap í t á sa, v é grehajt á s é rt felelős hat ó s á gok szerepk ö r é nek meg á llap í t á sa - a HVS-t kiv á laszt ó d ö nt é selők é sz í tő bizotts á g!; A fejleszt é si forr á sok 25%-a ford í that ó műk ö d é sre; Elők é sz í t é s is t á mogathat ó ( ú j csoportok felk é sz í t é se, kisebb k í s é rleti projektek, kapacit á s é p í t é s, k é pz é s, h á l ó zat é p í t é s; HVS-ben c é lhierarchia, m é rhető (kimutathat ó ) eredm é nyekkel. A megval ó s í t á s é s é rt é kel é s hogyanj á nak le í r á sa. Az ö sszes é rintett alapot tartalmaz ó p é nz ü gyi terv; Kiv á laszt á s a HVS minős é ge alapj á n; Egy ü ttműk ö d é s t á mogathat ó nem vid é ki ter ü leteken műk ö dő partners é gekkel is. Tartalmi ú jdons á gok V. (LEADER)

7 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Vid é kfejleszt é s 2013 ut á n Mag ó cs Krisztina, V Á TI Nkft. 2012. m á jus 31. Szakmai műhely, Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések