Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári jog 2. Birtokjog.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári jog 2. Birtokjog."— Előadás másolata:

1 Polgári jog 2. Birtokjog

2 Birtok Birtokos: Aki a dolgot hatalmába keríti, illetőleg hatalmában tartja (elsősorban a tényleges helyzet, de lehetséges, hogy ténylegesen nem tartja birtokában) Természetes személy, vagy jogi személy

3 Birtok Birtokviszony keletkezésének két eleme:
Birtokos tudati állapota Tényleges helyzet

4 Birtok Birtokos tudati állapota:
Birtokviszony létrejöttéhez nincs szükség különleges birtokosi tudatra Birtok a birtokos akaratán kívül is megszerezhető Cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes is megszerezheti Akaratának, szándéka minőségek jelentősége: saját vagy idegen birtok létrejötte

5 Birtok Tényleges helyzet
Külvilág tényeiben megmutatkozó hatalomban tartás (módjai: magánál tartja, mások elől elzárja, rendelkezésére álló helyiségben elhelyezi, használatba veszi stb.) Külvilágban megmutatkozó tényleges helyzet nélkül (pl. a tulajdonos, ha a ingatlanát más használja)

6 Birtok fajtái Jogcím és a jogcímre vonatkozó szándék szerint:
Saját, vagy használati birtok Jogos és jogtalan birtok Jóhiszemű és rosszhiszemű birtok Birtoklást a maga vagy más nevében birtokolja

7 Saját, vagy használati birtok
Saját birtok: birtokos a maga részére és a maga nevében gyakorol a dolog felett hatalmat (pl. tulajdonos) Használati birtok: birtokos a dolgot annak használatára vonatkozó jogcímen tartja hatalmában (pl. bérlő, haszonbérlő, haszonélvező stb.) (főbirtokos – albirtokos)

8 Jogos és jogtalan birtok
Birtoklás érvényes jogcíme alapján Érvényes jogcím lehet: dologi-, vagy kötelmi jogi Eltérő joghatások, birtokvédelem terjedelme tekintetében

9 Jóhiszemű és rosszhiszemű birtok
Jóhiszemű birtokos: alapos okkal feltételezi, hogy a birtoklás joga megilleti Rosszhiszemű birtokos: aki tudja, vagy tudnia kell, hogy a dolgot jogtalanul tartja birtokában (minősített eset: bűncselekménnyel, vagy egyébként erőszakos úton jutott hozzá)

10 Birtoklást a maga vagy más nevében gyakorolja
Saját érdekében és a saját nevében (legteljesebb jogú birtok) Saját érdekében, de más nevében, mástól származtatott jogcímen (használati birtok) Más érdekében, de a maga nevében (pl. gyám, gondnok, felszámoló) Más érdekében és más nevében (birlaló, felelős őrzés szabályai)

11 Birtok megszerzése Két esete: - egyoldalú (eredeti) birtokszerzés
(birtokos a dolog feletti hatalmát saját ténykedésével, a korábbi birtokostól függetlenül szerzi meg) – nem nélkülözheti a megszerzés tényét - származékos birtokszerzés (birtoknak a korábbi birtokostól való megszerzését (átruházását) jelenti) – tényleges, cselekvő aktus nélkül is végbemehet

12 Birtok átruházás módjai
Közvetlen birtokba bocsátás Jelképes birtokba bocsátás Longa manu traditio – régi birtokos a birtoklással felhagy, és ezzel az új birtokos részére a birtokba lépést lehetővé teszi Brevi manu traditio – birtokátruházás puszta kijelentéssel

13 Birtok megszűnése Birtokosnak a dolgon gyakorolt hatalma megszűnik – hatalom gyakorlására alapul szolgáló jogcím megszűnésével, vagy a tényleges helyzet megszűnésével Leggyakoribb esetek: - tulajdonos a tulajdonjog átruházásával együtt a dolgot más birtokába adja - idegen birtokos a szerződés megszűnése miatt a dolgot visszaadja annak, akitől birtokát származtatta - birtokos egyoldalú magatartásával – birtoklással véglegesen felhagy (ingó esetén bármikor, ingatlanról nem lehet)

14 Birtokvédelem Célja: megakadályozza a mindenkori birtokállapot jogalap nélkül történő megváltoztatását, vagy megzavarását Két módja: - önhatalom - állam által nyújtott birtokvédelem

15 Birtokvédelem Birtokháborítás esetei: Birtokos megfosztása a dologtól
Birtoklásban való zavarás Birtoksértés elkövetője: Nem elegendő a magatartás elkövetőjének személye – kinek az érdekkörében történt (pl. jogi személy)

16 Birtokvédelem eszközei
Önhatalom: - birtok ellen irányuló támadás esetén gyakorolható azzal a céllal, hogy a birtokos a támadást elhárítsa (szűkebb fogalom, mint a birtokháborítás!) – támadás közvetlenül a dolog feletti hatalmat fenyegeti - fellépés az elvesztett birtok visszaszerzése érdekében – hatósági út az elsődleges

17 Birtokvédelem Állam által nyújtott birtokvédelem
1. jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését Határozat tartalma: (birtokháborító magatartás jellegétől függ) - birtoktól valló megfosztás esetén – birtok visszabocsátására való kötelezés - birtoklás folyamatos zavarása – e magatartástól való eltiltás - birtokháborítás egyszeri cselekmény – birtokháborítás megállapítása, ismétléstől eltiltás

18 Birtokvédelem Állam által nyújtott birtokvédelem: 2. Bírósági úton:
- jegyző határozatának megváltoztatására irányuló kereset alapján - közig. szerv előzetes eljárása nélkül, közvetlenül a bírósághoz benyújtott keresettel (1 év eltelte után) Bizonyítási teher a birtokállapotot megzavaró félen

19 Felelős őrzés Dolgot hatalmában tartó személy tudatában van annak, hogy a birtoklásra jogcíme nincs, és szándéka sem irányul a dolog megtartására Szabályozás alapja: senki sem lehet közömbös más személyek vagy a társadalom javai iránt, ha azok az ő hatalma alá kerültek

20 Felelős őrzés Alanyai: - a felelős őrző, akihez a dolog került
- a dolog birtokbavételére jogosult személy Felelős őrző kötelessége: - őrzés - kiadás - dolog használatára általában nem jogosult - hasznok szedése és kiadása

21 Felelős őrzés Felelős őrző jogai: - költségeit érvényesítheti
- annak megtérítéséig a dolgot visszatarthatja - határidő tűzésével felszólíthatja a jogosultat a dolog elvitelére - ennek letelte után értékesítheti, s ezt köteles kiadni


Letölteni ppt "Polgári jog 2. Birtokjog."

Hasonló előadás


Google Hirdetések