Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012 Széll Zoltánné előadása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012 Széll Zoltánné előadása."— Előadás másolata:

1 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012 Széll Zoltánné előadása

2 A T BJ. ALAPELVI SZINTEN VÁLTOZIK A társadalombiztosításban való részvétel - törvényben meghatározottak szerint – továbbra is kötelező. A társadalombiztosítás rendszerében a biztosított – eltérő rendelkezés hiányában – az egyéni felelősség elvének megfelelően járulékfizetés alapján szerezhet jogot a saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes Tb. ellátásokra. A pénzbeli ellátások összege - ha törvény kivételt nem tesz – arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével. A társadalmi szolidaritás elvének megfelelően – a szociális biztonsághoz, valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése, valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása érdekében – törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megállapíthat, amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet

3 F OGLALKOZTATÓKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Megszűnik a társadalombiztosítási járulék, de a korkedvezmény-biztosítási járulék fizetési kötelezettség továbbra is fennáll. (A járulék fogalma leszűkül.) Magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallása közvetlenül a pénztárhoz. Bevezetésre kerül a szociális hozzájárulási adó.

4 B IZTOSÍTOTT ÁLTAL FIZETENDŐ JÁRULÉKOK A kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet a járulékfizetési felső határig. (A magán-nyugdíjpénztár tagja 10% tagdíj fizetésére kötelezett.) A járulékfizetési felső határ várhatóan évi 7 942 200 forint, napi 21 700 forint. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő- piaci járulék mértéke 8,5 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék. A foglalkoztatott az „egyéni járulékokat” a magán- nyugdíjpénztári tag a tagdíjat a Tbj. 4. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. § szerinti jövedelmét) után fizeti meg.

5 A Z EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI - ÉS MUNKAERŐ - PIACI JÁRULÉKOT MEG KELL FIZETNI : A jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a Munka Törvénykönyve 88. §-ának (2) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján kifizetett összeg után is. A pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a külön jogszabály szerinti prémiumévek program, illetőleg a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás után továbbra sem kell fizetni.

6 F IZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÖBB BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ JOGVISZONY EGYIDEJŰ FENNÁLLÁSA ESETÉN A járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot. A 3 % mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetése alól nem mentesül az a biztosított, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik.

7 A Z EGYHÁZI SZEMÉLY UTÁNI JÁRULÉKFIZETÉS Az egyházi személy után az egyház a minimálbér alapulvételével 10% mértékű nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 10% tagdíjat, valamint 4% mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. A járulékot központilag, egy összegben az Art. szabályai szerint kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni.

8 F ELSZOLGÁLÁSI DÍJ, BORRAVALÓ UTÁNI JÁRULÉKFIZETÉS A külön jogszabály szerinti felszolgálási díj után a foglalkoztató – a foglalkoztatott helyett – 15%-os mértékű nyugdíjjárulékot fizet. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjjárulékot fizethet. A felszolgálási díj, valamint a borravaló után magán- nyugdíjpénztári tagdíjat pénztártagság esetén sem kell fizetni. A vendéglátó üzlet felszolgálója a borravaló után fizethető járulékot a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be, a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg, továbbá a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről.

9 V ÁLLALKOZÁSOKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

10 V EZETŐ TISZTSÉGVISELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGÁLLÁSA A Tbj. alkalmazásában társas vállalkozó: a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el kivéve, ha a személyes közreműködésre tekintettel a vezető tisztségviselő társas vállalkozónak minősül. A Tbj. 5. § (2) bekezdése alapján biztosítottnak kell tekinteni a gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselőjét is (akkor, ha a megbízási jogviszonyban a minimálbér 30%-át eléri a járulékalapot képező jövedelme).

11 V EZETŐ TISZTSÉGVISELŐ A betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság természetes személy tagjai a jövőben társas vállalkozónak minősülnek, ha a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látják el. Kivételt képez ez alól, ha személyes közreműködésre tekintettel a vezető tisztségviselő társas vállalkozónak minősül. Ha a tag a vezető tisztségviselői tevékenysége tekintetében társas vállalkozónak minősül, a biztosítási kötelezettsége a társas vállalkozásnál létesített vezető tisztségviselői jogviszony létrejötte napjától annak megszűnése napjáig tart.

12 V EZETŐ TISZTSÉGVISELŐ A rendelkezéshez kapcsolódik a Tbj. 5. § (2) bekezdésének módosítása is, mely szerint biztosítottnak kell tekinteni a gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselőjét is. A megváltozott szabályok alapján a vezető tisztségviselői jogviszony társadalombiztosítási szempontból vagy munkaviszonyt, vagy társas vállalkozói jogviszonyt, illetve választott tisztségviselői jogviszonyt eredményez.

13 P ÉLDA A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ T B. J OGÁLLÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁRA A VEZETŐ TISZTSÉGVISELÉST MEGBÍZÁSOS JOGVISZONYBAN VÉGZI, ÉS MELLETTE NEM MŰKÖDIK SZEMÉLYESEN KÖZRE A társaság tevékenységében, a megbízásos jogviszonya alapján vezető tisztségviselői jogállása átminősül, és 2012-ben a vezető tisztség ellátása vonatkozásában már társas vállalkozónak fog minősülni. Társas vállalkozóként főfoglalkozású, ún. másodfoglalkozású, vagy kiegészítő tevékenységet folytató.

14 P ÉLDA A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ T B. J OGÁLLÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁRA A MAGÁNSZEMÉLY AZ ÜGYVEZETŐI FELADATOKAT MEGBÍZÁS ALAPJÁN LÁTJA EL, ÉS MELLETTE TÉNYLEGESEN ÉS SZEMÉLYESEN IS KÖZREMŰKÖDIK A TÁRSASÁGBAN Ebben az esetben a személyes közreműködésre tekintettel válik társas vállalkozóvá, és a megbízás alapján végzett ügyvezetői tevékenységére a Tbj. 5. § (2) bekezdését kell alkalmazni, Ez azt jelenti, hogy a vezető tisztségviselő akkor lesz biztosított, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincad részét.

15 A TÁRSAS VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKFIZETÉSE A biztosított társas vállalkozó a 10% mértékű nyugdíjjárulékot - magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a 10 % tagdíjat -, valamint a 8,5% mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. A nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese. (Figyelem! a Tbj. szerinti minimálbér!) A társas vállalkozó nyugdíjjárulékot (tagdíjat ) legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizet.

16 A TÁRSAS VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKFIZETÉSE A biztosított társas vállalkozó a 10% mértékű nyugdíjjárulékot - magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a 10 % tagdíjat -, valamint a 8,5% mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. A nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese. (Figyelem! a Tbj. szerinti minimálbér!) A társas vállalkozó nyugdíjjárulékot (tagdíjat ) legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizet.

17 E GYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Megszűnik a kezdő egyéni vállalkozó kategória, és ezzel egyidejűleg megszűnik a kezdő egyéni vállalkozó speciális járulékfizetésére vonatkozó szabály is. Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezései alapján segítő családtagot is foglalkoztathat. Amennyiben az egyéni vállalkozó közeli hozzátartozója munkát végez a vállalkozásban, azt kell megvizsgálni, hogy ezt a tevékenységet milyen jogviszonyban végzi, és ez biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget eredményez-e.

18 N EM EVA ALANY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE A biztosított egyéni vállalkozó a 10 % mértékűi nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 10% mértékű tagdíjat, valamint 8,5 % mértékűi egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese. Az egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot (tagdíjat ) legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizet.

19 A Z EVA ALANY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE Az eva adózó biztosított egyéni vállalkozó 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 10 százalék tagdíjat, valamint 8,5 százalék mértékű egészségbiztosítási és munkaerő- piaci járulékot fizet. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta a minimálbér másfélszerese. A magasabb összegű társadalombiztosítási ellátás megszerzése érdekében magasabb összegű járulékfizetés vállalása továbbra is lehetséges. A 2012. évre vonatkozóan ez legalább az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja (legalább a minimálbér másfélszerese) lehet. A magasabb összegű járulékalap választásakor a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) is a választott összeg után kell megfizetni.

20 „MÁSODFOGLALKOZÁSÚ” VÁLLALKOZÓK Az egyéni és társas vállalkozóra, aki vállalkozásának folytatása mellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy nappali tagozaton folytat közép- vagy felsőfokú tanulmányokat. A járulékalap nem változik A változás az, hogy a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékkal szemben 2012-től már 7 százalék mértékű egészségbiztosítási járulékot (vagyis pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is), valamint 10 százalék nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem után kell fizetni. Az eva adózó egyéni vállalkozó ugyanezen járulékokat az Eva tv-ben meghatározott adóalap 4 százaléka után fizeti meg.

21 „N YUGDÍJ ” MELLETT VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK Figyelem! a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságokról szóló T/4663. számon benyújtott törvényjavaslat a kiegészítő tevékenység minősítését befolyásolja. Vezető tisztség. Egészségügyi szolgáltatási járulék összege havonta 6390 forint (napi: 213 forint)

22 ŐSTERMELŐKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

23 J ÁRULÉKFIZETÉS 2011 A magán-nyugdíjpénztári tag mezőgazdasági őstermelők esetében is meghatározásra került, hogy 2011. december 1-jétől nem nyugdíjjárulékot, hanem 10 százalék tagdíjat kell fizetniük. A 2011. utolsó negyedévére vonatkozó bevallásban ennek megfelelő nyugdíjjárulékot, és tagdíj kötelezettséget is feltüntet.

24 J ÁRULÉKFIZETÉS 2012 A mezőgazdasági őstermelő sem kötelezett társadalombiztosítási járulék fizetésére. Az egészségbiztosítási járulék mértékének emelése e kört is érinti. A mezőgazdasági őstermelő (a kezdő őstermelő is) a minimálbér után 4 százalék természetbeni és 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint 10 százalék nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizet. A bevételi értékhatárt el nem érő – tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot - mezőgazdasági őstermelő a bevételének 20 százaléka után 4 százalék természetbeni és 10 százalék nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizet.

25 HATÁLYBALÉPÉS, ÁTMENETI RENDELKEZÉS Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi... törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2012. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulék-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani.

26 E GÉSZSÉGÜGYI H OZZÁJÁRULÁS

27 A kifizető, — kifizető hiányában, vagy ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját képez jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani — a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, Szja tv. szerinti a) összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem, b) külön adózó jövedelmek közül ba) a béren kívüli juttatásnak nem min ősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege, bb) a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után. A magánszemélyt terhelő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettség nem változik.

28 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS Bevezetésre kerül, hogy a kifizető a béren kívüli juttatás (Szja tv. 71. §) adóalapként meghatározott összege (1,19x) után 10 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.” Az Szja tv. 70. § (4) bekezdés második mondata szerinti egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni, azzal, hogy fizetési kötelezettséget csökkenti az ugyanazon alap (Szja tv. 70. § (4) bekezdés második mondata) után számított, a (4) bekezdés alapján megállapított 10 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást. Pontosító jellegű változás, hogy az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő is hozzájárulás fizetésére kötelezett, a fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelmének 15 százaléka. A szociális hozzájárulási adó bevezetésével összefüggő az a változás, hogy 2012. január 1-jétől mentes a százalékos egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék alapjául szolgáló azon összeg, amely után a Tbj. szabályai szerint járulékot kell fizetni, valamint a szociális hozzájárulási adó alapját képező összeg, továbbá az a jövedelem, amely után szociális hozzájárulási adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni.

29 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

30 A szociális hozzájárulási adó (röviden: Szocho.) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, az egyéni vállalkozót, a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után), más személyt a törvény külön rendelkezése alapján, a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően terhelő, százalékos mértékű fizetési kötelezettség. Az adó megfizetése államháztartási forrásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást és az álláskeresési ellátást), vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet, valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás, illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja.

31 A S ZOCHO. ALANYA a kifizető (kifizető: a természetes személlyel a törvény rendelkezése alapján adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló másik személy. A törvény különös szabálya alapján a kifizetőre irányadó kötelezettségek kiterjednek a természetes személyre is, feltéve, hogy a belföldi állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, kereskedelmi képviselettel vagy jogszabályban előírt belföldi nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett más hasonló telephellyel nem rendelkező kifizetője e fejezetben előírt kötelezettségének teljesítését elmulasztja.) az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő.

32 S ZOCHO. ALANYA KIRENDELÉS, MUNKAERŐ - KÖLCSÖNZÉS ESETÉN Az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján foglalkoztatott természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kirendelést elrendelő kifizető. A természetes személyt a kirendelés alapján foglalkoztató személy minősül azonban (kifizetőként) az adó alanyának, ha a kirendelést elrendelő, de belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, kereskedelmi képviselettel vagy a jogszabályban előírt belföldi nyilvántartásába bejegyzésre kötelezett más hasonló telephellyel nem rendelkező kifizetővel megállapodott arról, hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó közterhek őt terhelik. Az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó kifizető. A munkavállalót kölcsönbe vevő személy minősül azonban (kifizetőként) az adó alanyának, ha a kölcsönbe adó kifizető nem rendelkezik belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, kereskedelmi képviselettel vagy a jogszabályban előírt belföldi nyilvántartásába bejegyzésre kötelezett más hasonló telephellyel.

33 A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓNAK NEM ALANYA : a saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó; az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó, aki a rá irányadó öregséginyugdíj- korhatárt már betöltötte; a mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült, kivéve, ha külön törvény rendelkezése alapján az adóévre magasabb járulékalap választásáról tesz nyilatkozatot; a mezőgazdasági őstermelő, akinek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége.

34 A KIFIZETŐ ÁLTAL FIZETENDŐ S ZOCHO. ALAPJA a) a kifizetőnek a természetes személlyel fennálló, adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben a természetes személy részére juttatott, kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a Szja tv. rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem, növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj összegével; b) a kifizetőnek a természetes személlyel fennálló, adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben a természetes személy részére juttatott, kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a Szja tv.rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem; c) c) a tanulószerződésben meghatározott díj; d) a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető nevelési díj; e) e) az a)-b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyt, a szövetkezeti tag részére munkavégzési kötelezettséget eredményező más jogviszonyt szabályozó munkaszerződésben, illetőleg más szerződésben meghatározott személyi alapbér, illetőleg díjazás; külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerződés alapján fizetett (juttatott), az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi havi átlagos alapbére, ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbér.

35 S ZOCHO. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET EREDMÉNYEZŐ JOGVISZONY I. a) a munkaviszony b) a szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló, a tag részére munkavégzési kötelezettséget eredményező vállalkozási és megbízási jogviszony, kivéve az iskolaszövetkezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt; (nem eredményez adófizetési kötelezettséget az iskolaszövetkezetnek a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogviszony) c) a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja között fennálló, a tagnak a jogi személy, az egyéb szervezet tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszony (ideértve a nem munkaviszony keretében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is);

36 S ZOCHO. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET EREDMÉNYEZŐ JOGVISZONY II. d) az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony; e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony; f) az egyház és az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy között fennálló, az egyházi szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszony; g) a szerzetesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony; h) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet, az egyéni vállalkozói tevékenységet, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló, az a)-g) pont hatálya alá nem tartozó jogviszony.

37 A KIFIZETŐT TERHELŐ S ZOCHO.- NAK NEM ALAPJA : a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett, juttatott bevétel; a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben kifizetett, juttatott bevétel; a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője, alkalmazottja részére kifizetett, juttatott bevétel; a belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, kereskedelmi képviselettel vagy a jogszabályban előírt belföldi nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett más hasonló telephellyel nem rendelkező kifizető által Magyarországon kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglalkoztatott olyan – bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező – magánszemély részére kifizetett, juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbért is), aki harmadik állam állampolgára, feltéve, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet, valamint az említett feltételek szerinti korábbi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már eltelt; a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint az általa folyósított szociális ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész; a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj, a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat, az olyan személynek juttatott bevétel, akire a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 13. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki, az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem.

38 S ZOCHO. KÜLÖNÖS SZABÁLYOK ALAPJÁN Az őstermelőre Az egyéni vállalkozóra Az egyházra A társas vállalkozókra

39 ŐSTERMELŐ Főszabály szerint alanya az adó adónak Nem alanya az adónak a mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült, kivéve, ha külön törvény (Tbj.) rendelkezése alapján az adóévre magasabb járulékalap választásáról tesz nyilatkozatot; a mezőgazdasági őstermelő, akinek a Tbj. Alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége (azért mert nem minősül biztosítottnak.

40 T ÁRSAS VÁLLALKOZÁS A közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel havonta terhel ő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja legalább az adófizetési kötelezettséget eredményez ő jogviszony fennállása minden napjára számítva a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. Nem kell számításba venni a hónapnak azt a napját, amelyen tagja, illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Az egyidejűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapításánál össze kell adni. (Ilyen esetben a tényleges jövedelem a Szocho. Alapja)

41 E GYÉNI VÁLLALKOZÓ NEM EVA ALANY A Szja tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja – figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is – a vállalkozói kivét, az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem. Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. A nem eva adóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen tagja, illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszer ű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Az egyidejűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapításánál össze kell adni.

42 E GYÉNI VÁLLALKOZÓ EVA ALANY Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót, valamint a mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja: a) a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése szerint az adóévre, vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg; b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az adóalap megállapításának egyéni vállalkozóra, illetve őstermelőre irányadó különös szabályai szerint meghatározott összeg. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 százaléka, ha az adóalap megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára, vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányaira tekintettel mentesül.

43 A Z ADÓ MÉRTÉKE ÉS FIZETENDŐ ÖSSZEGE A számított adó az adóalap 27 százaléka. A fizetendő adó a számított adó, csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével. A fizetendő adó megállapításánál a számított adót – e törvény külön rendelkezése alapján akár a számított adót meghaladó mértékben – a következő adókedvezmények csökkentik: a munkabérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény; a Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény; a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a munkaerő-piacról tartósan távollévők foglalkoztatása, munkaerő-piaci versenyképességük kiegyenlítése, valamint a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése lehet más törvényben meghatározott, annak rendelkezése szerint az adóból érvényesíthető adókedvezmény; a szakképzettséget nem igénylő munkakörökhöz kapcsolódó adókedvezmény.

44 EGYÉB ADÓKEDVEZMÉNYEK START Program kedvezményrendszerének változása START Plusz és START EXTRA kiváltása 2011. decemeber 31-ig Bevezetésre kerül a START BONUSZ

45 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012 Széll Zoltánné előadása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések