Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem"— Előadás másolata:

1 A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem
Olajos István Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket. Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést. Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására. Dr. Olajos István egyetemi adjunktus Copyright © Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 A vízgazdálkodás felépítése
Vízgazdálkodás- agráriumot nagy mértékben érintő önálló terület önálló törvény Vízvédelem- a vízgazdálkodáshoz szorosan kapcsolható – a környezetjog része- 2. félév- csak a kapcsolódó részek A bevezető mondatokban ismertessük a téma fontosságát a hallgatóság számára. Nyújtsunk rövid betekintést a bemutatóba és érzékeltessük a hallgatósággal az értékét. Vegyük figyelembe a hallgatóság érdeklődését és a témával kapcsolatos szaktudását a nyelvezet, a példák és a szemléltetés megválasztásában. Összpontosítsunk arra, hogy mennyire fontos a téma a hallgatóság számára, és akkor jobban oda fognak figyelni. Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

3 A Vízgazdálkodásról szóló törvény
A törvény felépítése Vizekkel és vízi létesítményekkel kapcsolatos feladatok A tulajdonra és működtetésére vonatkozó tevékenység A víziközművekre v. tev. Vízkészletgazdálkodás Ár- és belvízvédelem Vizgazdálkodási társulatok Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

4 Vizekkel és vízi létesítményekkel kapcsolatos feladatok
Állam Kormány -koncepció, vízkészlet gazdálkodás, költségvetés, Miniszter -vízi munkák szabályozása, vízügyi igazgatás, koncessziós üzemeltetés Önkormányzat Közüzemek működtetése, fürdésre alkalmas partszakasz kijelölése, vízbázis védelem, árvízvédelem Területi Vízgazdálkodási Tanács Területi vízgazdálkodási feladatok, koncepciók véleményezése Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

5 A tulajdonra és a működtetésére vonatkozó rendelkezése
Állami: felszín alatti vizek, fontosabb tavak, folyók, csatornák, szigetek+ államhatárt alkotó és metsző folyók Önkormányzat: törzsvagyon- helyi jelentőségű, önkormányzatnak átadott, belterületet metsző vizek Magántulajdon: ingatlanon belül eredő és ott torkolló vízforrás, saját célú vízi létesítmény, parti növedék, csapadékvíz Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

6 Vízi közművekkel végzett tevékenység
Tevékenységek: vízellátás, szennyvízelvezetés, -elhelyezés és -tisztítás, csapadékvíz-elvezetés. Az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés szolgáltatására szerződéskötési kötelezettség terheli. Díjfizetési kötelezettség elmaradása kikapcsolás- kiv. létfenntartási ,ivó, közegészségügyi cél Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

7 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus
Vizek hasznosítása a) a természetes vizek hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres ellenôrzése b) a vízszennyezések megakadályozása c) a vizek védelmét, illetve szabályozását szolgáló vízilétesítmények létesítése és működtetése d) a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzése, csökkentése, illetve elhárításával, e) a vizek medrének és a vízilétesítmények vízvédelmi célú karbantartása, f) a vizek, azok jellemzőinek megfigyelése, állapotának értékelésével, g) az emberi beavatkozások, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatások elemzése, h) a vízhasználatok gazdasági elemzése, i) a vízkészletek ésszerű használatára ösztönző jogi és közgazdasági eszközrendszer kialakítása Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

8 Árvíz és belvízvédelem
vízügyi igazgatási szervek védműépítés, műszaki irányítás, szakmai irányítás, önkormányzat helyi védművek, lakosság mentési feladatainak, mentésének megszervezése vízgazdálkodási társulatok csatornák tisztán tartása, kotrása KVM vészhelyzetben kormánybiztos, szükségállapot- kormánybizottság Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

9 Tulajdoni korlátozások
Jogosultja a vízügyi hatóság, kötelezettje a telek tulajdonosa. vízvezetési szolgalmi jog Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tûrni, hogy aközcélú vízi létesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, vízi munkákat elvégezzék, feltéve, ingatlan rendeltetésszerû használatát nem zárja ki vízhasználati szolgalmi jog A vízügyi igazgatási szervezet területi szerve engedélyezi vízi létesítményhez történő csatlakozást, ha a létesítmény rendeltetésének + a csatlakozó céljának megfelel, illetve arra alkalmassá tehető Telki szolgalmi jogok A parti ingatlan tulajdonos köteles tûrni, igénybevételt -feladataik ellátásához szükséges mértékben ingatlanhoz fűződő érdekek figyelembevételével az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjanak; Közérdekű használati jogok a mederből a vízgazdálkodási feladataik végrehajtása során kiemelt, valamint a vízgazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges anyagokat az ingatlanon keresztül szállítsák, vagy azokat, illetve a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket, átmeneti jellegû létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék; - a vízrajzi észleléshez, a hajóút kitûzéséhez, valamint az egyéb szakfeladatok ellátásához szükséges jeleket, létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék és karbantartsák. Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

10 Vízgazdálkodási Társulat
Vizi Társulat kényszertagság, tagjai a földtulajdonosok, akinek csatorna van a földjük végében- feladatai: kármentesítés, öntözés biztosítása, csapadékvíz elvezetése, csatornák tisztítása- feladatainak finanszírozása- a tagok befizetéseiből, pályázati keretből Vízi közmű társulat önkormányzati feladatok -ellátása- lehet Gt, vagy közhasznú társaság formájában, alapító az illetékes önkormányzat- ezen felül lehet Koncessziós társaság- helyi vízügyi feladatok ellátására-koncessziós szerződés alapján-előre meghatározott díj ellenében, a vízellátás, a csatornázási feladatok, a csatornadíjat a társaság szablya meg- Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

11 A vízvédelem EU-s rendszere
Vízügyi keretirányelv 60/2000 Tanácsi ir elegendő ivóvíz, gazdasági igények, vízi környezetvédelem, árvíz és aszálykárok Vízminőségi és imissziós normák Ivó- és fürdővizekre Egyes kibocsátókra vonatkozó előírások Mezőgazdaságban- nitrát irányelv, növényvédőszer irányelv, települési szennyvízkezelés Kapcsolódó szabályozási területek Vizes élőhelyek term véd., szennyvíziszap- hulladékgazdálkodás Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

12 A magyar vízvédelem jogi rendszere
Környezetvédelmi törvény: Vízvédelem terjedelme ( felszíni, alatti, vizek víztartó képződmények, Minimális követelmények: vízhozam- csak az életközösségre figyelemmel, víz, mint tájelem fennmaradjon, Fokozott védelem- ivóvíz, gyógyvíz, természetvédelmi, rekreációs vízkészlet, a kitermelt víz hasznosításáról való gondoskodás, határérték szabályok Vízgazdálkodási törvény Vízkészlet gazdálkodás, vízbázis védelem - vízjogi engedélyezés, takarékosság Vízkielégítési sorrend árszabályozás, bírságok 2005 gazdasági eszközök a vízrajzi tevékenység körében Állami tervezésben- támogatáspolitika, árpoiltika, vízgyűjtő gazdálkodási terv Hatósági árak – a körny. védelem költségeire is kiterjednek- használó fizet Felszíni vizek minőségvédelme Felszín alatti vizek minőségvédelme Vízgyűjtő gazdálkodás szabályairól Speciális vízvédelmi előírások Föld és víz együttes védelme Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

13 A vízgyűjtő gazdálkodás szabályai
221/2004. (VII. 21.) sz. kormányrendelet Alapja a vízügyi keretirányelv Vízgyűjtő gazdálkodás + környezetvédelem KTV Igazgatóság 17 körzetre- alapja a Duna vízgyűjtő területe Terv jellegű- jelenlegi, és jövőbeli állapot leírása, elérésének eszközei Jellemzők, célkitűzések, eszközök Normatív jellegű- igénybevételi határérték, védőövezet Gazdasági elemzések a vízgyűjtő gazdálkodás költségeinek meghatározása Áthárítása a használóra A tervezési folyamat nyilvános Komplex terv csak 2009-től Árpolitika től Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

14 A felszíni vizek védelme
220/2004( VII.21) rendelet Hatálya Vízszennyezést okoz, szennyvizet kibocsát, felszíni víz, közmű ipari csatorna, szennyvíztisztító Általános szabályok Határértékek, ahol nem lehet- ”BAT” Engedélyköteles: kibocsátó létesítmény bővítése, fejlesztése, működés megkezdése Vizek jó ökológia állapot referenciaértékek Összehangolt környezeti tervezés Kibocsátások megszüntetése I. lista, csökkentés II. lista Tervezésnél –érdekeltek bevonása Határértékek Kibocsátási Technológiai-” BAT a szennyvíztisztításban és a kibocs. Területi- ha több hatása miatt általános határérték nem hat meg, ekkor egyedi engedélyben koncentráció és küszöbérték meghatározása Ez lehet szigorúbb és enyhébb is Szennyezettségi ( az öntisztulási szint túllépése) Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

15 A felszíni vizek védelme 2.
Engedélyezés Közvetett kibocsátás esetén Mellékelni kell- meglévő eng, a befogadó nyilatkozatát, a kibocsátó anyagait és mennyiségét Kiadható- határértéket betartja, a határérték nem változik szennyvízcsökkentési terv vagy beruházás Ellenőrzés önellenőrzés- terv- ha nem tartja be- vízvédelmi bírság Objektívebb kötelezttségek, jobban ellenőrizhető Bírságok Vízszennyezési- C-D mellékletben( I. lista) felsorolt anyag kibocsátása Vízvédelmi- önellenőrzési terv be nem tartása Csatorna- közvetett kibocsátás esetén határérték túllépés Mértéke a szennyezést jelzi, és közreműködik- alap Nem jelzi, de közreműködik- 2x Jelzi, de nem működik közre-3X Nem jelzi, és nem működik közre- 5X Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

16 Felszín alatti vizek védelme
Cél: Jó állapot fenntartása Szennyezés csökkentése Hasznosítható készletek fenntartható használata Földtani közeg kármentesítése Eszközök: Felszín alatti víztestek kijelölése, Állapotának felmérése, Vízgyűjtő gazdálkodási terv A települési környezetgazdálkodási tervvel összhang Eszközei a környezeti kockázat eseteire is vonatkoznak Mennyiségi védelem Tilos- felszíni víz pótlása, felszín eltávolítása, bányászat, mely 10m-re a karsztvizet megközelíti Engedélyezhető: vízdúsítás, kitermelt felszín alatti víz visszajuttatása Minőségi védelem Tilos I.sz mell- szerinti anyag felszín alatti víz, bányatóba, mélyinjektálással történő szennyvízkihelyezés Engedélyezhető kis mértékű szennyezés kutatási és vízvédelmi célból, kivont szénhidrogén helyébe történő mélyinjektálás, bányászati vizek visszatermelése, gázok besajtolása Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

17 Speciális vízvédelmi előírások
Agrár-környezetvédelem Szennvíziszapok mg. felhasználása Csak tisztítás után használható A termőképesség és a vízháztartás növelésére Tilos- réten legelőn ,biogazdálkodásban Szőlő és gyümölcsös esetén- míg nem fordul termőre Nitrátszennyezés Tilos a tárgya vízbe vezetése Talaj- 170kg /év /ha télen 0 Hígtrágya-talajtani szakvélemény Növényvédelem Tilos növényvédőszer tárolása Balaton Velencei tó partján 1 km szélés sávban, víznyerőhelyeken Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

18 A FÖLD MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VÉDELME
Földvédelem 1995.LII, Ktv, - nem csak termőföld, hanem az ásványok is 1994.évi LV-V-VI.fej Tft –csak termőföld + más célra hasznosított területek Mennyiségi földvédelem Földhasznosítás Művelési ág megváltoztatás Más célú hasznosítás Minőségi védelem Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

19 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus
Földvédelem A föld hasznosítása: Főszabály: művelési ágának megfelelően Kivétel: olyan mértékű ápolás, melyben a termőföld minőségi osztálya a művelés hatására nem csökken Alkivétel: a kivétel nem alkalmazható a szőlő –és gyümölcsös művelési ágnál További hasznosítási mód: Ideiglenes hasznosítás Mellékhasznosítás Újrahasznosítás Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

20 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus
Más célú hasznosítás Főszabály- hasznosítási kötelezettség Kivétel: kivételes más célra is lehet hasznosítani A más célú hasznosítás lehet: Művelési ág megváltoztatása ( csak bejelentés kiv- szőlő és gyümölcsös, term. véd. ter.) Művelésből történő kivonás Kivonás- csak a gyengébb minőségű földekre szőlő-és gyümölcsös csak helyhez kötött beruházások esetén Ellenértéke- földvédelmi járulék Mentes: természetvédelem, árvízvédelem, csatornázás, 400 m2 alatt, lakásépítés + 50%- szőlő, gyümölcsös, öntözött terület -50%- mezőgazdaság, haltenyésztés Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

21 A más célú hasznosítás eljárása
Kérelem a földhivatalhoz ( ingatlan adatai, helyhez kötött-több változat, ideje 5 év alatt, v, felett) Ideiglenes – rekultivációs terv, Járulék kiszabása- Munkáltatok megkezdése Megszűnés bejelentése a földhivatalnak Ellenőrzés Tervtől való eltérés (mentesítés a rekultiváció alól- FVj-3 X) Földvédelmi bírság (jogellenesség+ felróhatóság) ismételten is , kedvezmények nem adhatók Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

22 Dr. Olajos István egyetemi adjunktus
Talajvédelem A föld minőségi védelme A talaj fogalma Talajvédelmi kötelezettségek Állam- talajminőség nyilvántartás, információs rendszer, talajvédelmi koncepció, igazgatási feladatok- Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Földhasználó- megfelelő földhasznosítás, termesztés. talajvédelem, technológia összehangolása, humuszréteg megőrzése-más célú hasznosítás esetén kitermelés, és visszapótlás, tápanyagkímélő gazdálkodás) Meghatározott feladatokat errodált, szikes, és savanyú talajokon Kötelezettségek súlyos, és felróható megszegése: talajvédelmi bírság- Mértéke a 1 ha –ra lebontva búza intervencós ára X Dr. Olajos István egyetemi adjunktus


Letölteni ppt "A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések