Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iratkezelési ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iratkezelési ismeretek"— Előadás másolata:

1 Iratkezelési ismeretek
Dr. Hollósi Gábor Ph.D. főlevéltáros Magyar Országos Levéltár Kormányzati Gyűjtőterületi Főosztály

2 Az iratkezelés folyamata
Levéltári szempontból különösen fontos A küldemény érkeztetése Iktatás Átmeneti irattárazás Központi irattárazás Selejtezés Levéltárba adás A küldemény átvétele A küldemény felbontása A küldemény érkeztetése Iktatás Szignálás Kiadmányozás Expediálás Átmeneti irattárazás Központi irattárazás Selejtezés Levéltárba adás

3 A küldemény érkeztetése
Főszabály Minden beérkezett küldeményt érkeztetni kell. Kivétel Nem kell érkeztetni, ha a szerv valamennyi (!!!) beérkező küldeményt papír alapú iktatókönyvben iktat. Erről az iratkezelési szabályzatnak kell rendelkeznie. Az érkeztetési nyilvántartás tartalma küldő neve beérkezés időpontja könyvelt postai küldeménynél a postai azonosító (ragszám) a szerv által képzett, folyamatos sorszámot és az évszámot tartalmazó érkeztetési azonosító vagy nyilvántartott zárt számmezőből kiosztott érkeztetési azonosító Megjegyzés Küldemény: tárgy – kivéve a reklámanyag, sajtótermék, elektronikus szemét –, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó listán címzéssel láttak el.

4 Az iktatás alóli kivételek
Zöld = az érkeztetés mellőzése esetén sem kell iktatni, mert nem küldemény Fehér = érkeztetés esetén nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani könyveket, tananyagokat; (sajtótermék) reklámanyagokat, tájékoztatókat; (reklámanyag) meghívókat; nem szigorú számadású bizonylatokat; bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; nyugtákat, pénzügyi kimutatásokat, fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat; munkaügyi nyilvántartásokat; (nincs címezve, nem küldemény) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; (nincs címezve, nem küldemény) közlönyöket, sajtótermékeket; (sajtótermék) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.

5 Az iktatókönyv megnyitása és lezárása
Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. „A [intézmény neve] … évi iktatókönyvét az 1-es számmal megnyitom” Körbélyegző, dátum, intézményvezető aláírása Lezárás Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. Az utolsó számot követő aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással és szerv bélyegzőjével kell hitelesíteni. Ezt követően a lezárt iktatókönyvben tilos iktatást végezni! Tipikus hibák Az iktatókönyv megnyitásának és lezárásának elmaradása!

6 Az iktatókönyv bal oldala
Iktatás Másodjára (elsőre) töltjük ki! Érkezés Először ezt töltjük ki! (Nem töltjük ki!) Főszám Alszám Időpontja Módja (P, F) Érkeztető szám (ha van érk.) Adathor-dozó (P, CD) Küldő szerv / személy Küldő iktató-száma Irat / melléklet száma Tárgy 1 (2) 1 Ügyintéző szervezeti egység GH (FT) (1) (4) Ügyintéző HG (HG) 2 Irattári tételszám 16 (4) (3) (5) Előirat iktató-száma (76/2011) 4 3 Utóirat Iktató-száma (89/2013) (6)

7 Az iktatókönyv jobb oldala
Elintézés / Továbbítás (Másodjára töltjük ki!) Meg-nevezés Alszám Irat / melléklet száma Időpontja Módja (P, F) Adathordozó típusa (P, CD) Címzett és adatai Ügyintézés határideje Kezelési feljegyzések Irattárba helyezés időpontja 1 (2) 3 (4) 5 Nyomtatványszám: C (Pátria Nyomda) ún. „Narancssárga” 5 alszámos iktatókönyv

8 Az iktatókönyv kitöltésének másik módja
Iratváltások egy (al)számra történő iktatása

9 Az iktatókönyv bal oldala
Iktatás Másodjára (elsőre) töltjük ki! Érkezés Először ezt töltjük ki! (Nem töltjük ki!) Főszám Alszám Időpontja Módja (P, F) Érkeztető szám (ha van érk.) Adathor-dozó (P, CD) Küldő szerv / személy Küldő iktató-száma Irat / melléklet száma Tárgy 3 (4) 7 (10) Első bejövő iratnál kitöltjük! Válaszként kapott első bejövő iratnál kitöltjük! Ügyintéző szervezeti egység GH (FT) 1 8 (11) Második bejövő iratnál kitöltjük! Ügyintéző HG (HG) 2 9 (12) Harmadik bejövő iratnál kitöltjük! Irattári tételszám 16 (4) Előirat iktató-száma (76/2011) Utóirat Iktató-száma (89/2013)

10 Az iktatókönyv jobb oldala
Elintézés / Továbbítás (Másodjára töltjük ki!) Meg-nevezés Alszám Irat / melléklet száma Időpontja Módja (P, F) Adathordozó típusa (P, CD) Címzett és adatai Ügyintézés határideje Kezelési feljegyzések Irattárba helyezés időpontja Első bejövő iratra adott válasznál kitöltjük! Első (kezdő) kimenő iratnál kitöltjük! (1) Második bejövő iratra adott válasznál kitöltjük! Második kimenő iratnál kitöltjük! (2) Harmadik bejövő iratra adott válasznál kitöltjük! Harmadik kimenő iratnál kitöltjük! Nyomtatványszám: C (Pátria Nyomda) ún. „Narancssárga” 5 alszámos iktatókönyv

11 Érkeztetés Érkezetőszám Évente 1-gyel újrakezdődő folyamatos sorszám.
Az érkeztetés időpontja Minden beérkezett küldeményt a beérkezés időpontjában – ha pedig nem iratkezelésre jogosult személy veszi át, az érkezést követő első munkanap kezdetén – érkeztetni kell. Érkeztetési adatok feltüntetése Az érkeztetés dátumát és az érkeztetési azonosítót a küldeményen, vagy az elektronikus adathordozó kísérő lapján fel kell tüntetni. Tipikus hibák Érkeztetés jogosulatlan mellőzése. Iratoknak csak érkeztető-bélyegzése. Érkezető szám küldeményre való rávezetésének elmaradása.

12 Főszám és alszám Főszám
Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell nyilvántartani. Évente 1-gyel újrakezdődő főszámokon kell iktatni. Alszám Külön alszámra kell iktatni az ügyhöz tartozó minden iratváltást. Az ügyirathoz tartozó ugyanabban az évben keletkezett utóiratokat a főszám alatt folyamatos, zárt, 1-el kezdődő emelkedő sorszámos rendszerben kiadott alszámokon kell nyilvántartani. Iktatólapok Az alszámrovatok betelte esetén iktatókönyv tartalmával megegyező iktatólapot kell használni. Az iktatólapok számát fel kell tüntetni az iktatókönyvben is.

13 Tipikus hibák Az ügyben keletkezett legelső irat nemcsak főszámot, hanem alszámot is kap. Az első alszámos irat „2”-es alszámot kap, az „1”-es alszám felhasználását mellőzve. Gyűjtőív használata. A jogszabály a beiktatott irat további ügyiratdarabjait az irat alszámára rendeli beiktatni, tehát nem engedi ezeknek az iktatás alóli kivonását. Az adott főszámhoz tartozó alszámrovatok beteltét követően ugyanabban az évben, ugyanabban az ügyben keletkező irat új főszámra iktatása.

14 Az iktatás időpontja és az ügyirat tárgya
Az ügykezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, elsőbbségi küldeményeket, „sürgős” jelzésű iratokat. Az ügyirat tárgya Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot - az iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti tárgy is felismerhető maradjon. Tipikus hiba Pontatlan az irat tárgymegjelölése, ebből következően hibás a tételszámozása.

15 Az irattári tételszám Mi az?
Az iratkezelési szabályzat irattári terv mellékletében szereplő iratcsoporthoz (irattári tételhez) tartozó kód. Például: 112 Pályázatok S 10 Kinek és mikor kell feltüntetni? Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia (papír alapú irat esetén az iratra kell rávezetnie) az irattári tételszámot. Egy ügyirat egy tételszám elve Az ügyirat csak egy tételszám alá sorolható be, az alszámok nem kaphatnak külön tételszámot. Tipikus hiba Ügyintéző általi tételszámozás elmaradása.

16 Előirat és utóirat Előirat
Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Ha korábbi évben van előzménye, akkor az előzményt a tárgyévi ügyirathoz kell szerelni, és rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat iktatószámát. Utóirat Ha egy korábbi évben keletkezett ügyiratnak folytatása van, akkor azt a tárgyévi ügyirathoz kell szerelni, és abban az iktatókönyvben kell rögzíteni az utóirat iktatószámát, amelyben a korábbi évben keletkezett ügyiratot iktatták. Tipikus hibák A szerelés iktatókönyvben való rögzítésének elmaradása. Az összetartozó iratok szerelésének elmaradása. Megjegyzés Szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása.

17 Iktatási adatok javítása
Téves iktatás A bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra. Tilos! iktatókönyvbe ceruzával beírni sorszámot üresen hagyni a felhasznált lapokat összeragasztani adatokat kiradírozni, vagy más módon olvashatatlanná tenni. A javítás helyes módja A téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.

18 Főnyilvántartó könyv Vezetésére vonatkozó különleges szabályok:
Sorszáma Iratkezelési segédlet megnevezése Terjedelme Használatba vételének dátuma Végleges lezárásának dátuma Irattári tételszáma Kezelési bejegyzés (selejtezés, átadás) Vezetésére vonatkozó különleges szabályok: Nem kell évente új főnyilvántartó könyvet nyitni. Az új főnyilvántartó könyvben a sorszámozást az előző főnyilvántartó könyv utolsó sorszámától kell folytatni. Az iratkezelési segédletekre (iktatókönyvek, mutatókönyvek, stb.) a főnyilvántartó könyvi számot rá kell vezetni.

19 Név- és tárgymutató könyv
Névmutató könyv Küldő neve és azonosító adatai Iktatószám Tételszám Tárgymutató könyv Ügyirat tárgya Iktatószám Tételszám

20 Határidők nyilvántartása
Ügyintézési határidő Figyelmeztetési határidő (-5 nap) Iktatószám Ügyintéző neve Intézkedés utáni határidők Nem kötelező iratkezelési segédlet!

21 Belső átadókönyv „kézbesítőkönyv”
Ügyiratszám Címzett (belső személy vagy szervezeti egység) Az átvétel Időpontja Elismerése Nyomtatványszám: C (Nyomell Kft.)

22 „Átfutó akták könyve” Iktatószám Előadó Tárgy Érkezett Továbbítva
Dátum Honnan Hová Másik szervezeti egységről érkezett, és ügyintézés után másik szervezeti egységhez továbbított ügyiratok nyomon követését segíti. A saját belső átadókönyvemben az általam átvett ügyiratokat nem látom! Nem kötelező iratkezelési segédlet!

23 „Átadott akták könyve”
Iktatószám Tárgy Elküldve Hova Vissza Célja az ügyirat visszavételének a rögzítése az ügyiratot átadó (keletkeztető) szervezeti egységnél. A saját belső átadókönyvemben az ügyirat számomra történő visszaadását nem látom! Nem kötelező iratkezelési segédlet!

24 Átmeneti irattár – központi irattár I.
Fogalma: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 2.§ 1. Az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, selejtezés vagy központi irattárba adás előtti őrzése történik. Irattározás: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 60.§ Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. Az átmeneti irattár az iratkezelési szabályzatban rögzített ideig őrzi az iratokat, ezt követően azokat selejtezi vagy átadja a szervezet központi irattárának. Fogalma: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 2.§ 21. A közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár. Irattározás: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 60.§ A központi irattár gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról.

25 Jogalap: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 61.§
Irattárazás I. Jogalap: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 61.§ Az irattárba helyezés alkalmával az ügykezelő köteles ellenőrizni, hogy az ügykezelés szabályainak eleget tettek-e. Amennyiben az ügykezelő hiányosságot észlel az iraton, visszaadja az ügyintézőnek, aki gondoskodik annak javításáról. Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia (papír alapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot. Az ügyintézőnek meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesülését. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba helyezés időpontját. A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni.

26 Jogalap: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 61.§
Irattárazás II. Jogalap: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 61.§ A központi irattárba kell leadni A lezárt évfolyamú, papír alapú ügyiratokat és azok papír alapú segédkönyveit. Irattári rend Az ügyiratokat szerv iratkezelési szabályzatában meghatározott rendben kell tárolni. A levéltár javasolja az évkörök, azon belül a tételszámok szerinti rendet! Iratkölcsönzés Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot az ügyirat helyén kell tárolni. Az ügyiratpótló lappal egyenértékű, ha a szerv elektronikus nyilvántartást vezet.

27 Irattárak állapota Noha a Magyar Országos Levéltár Állományvédelmi Ajánlása új levéltári raktárak kialakítására vonatkozik, annak raktári viszonyokra vonatkozó részeit célszerű az új irattárak létrehozásakor is figyelembe venni. Berendezése Klimatikai viszonyok Fényviszonyok Tisztaság Víz elleni védelem Kizárólag irattár Tűzbiztos Zárható Befogadóképesség (polcfolyóméter)

28 Az irattár klimatikai viszonyai
Ideális értékek Légnedvesség: 45-55% (napi megengedett ingadozás: ±5%) Hőmérséklet: ºC (24 ºC-ig elfogadható, napi megengedett ingadozás ±1 ºC) Legfontosabb a stabil klimatikus környezet! Az irattár klímájának fenntartása Kellő légáramlás biztosítása (géppel vagy közvetett szellőztetéssel) Levegőszárítók működtetése (pl. beázás megszüntetésének idejére) Túlzott szárazság ellen a fűtés csökkentése (párologtató edények használata nem ajánlott)

29 Az irattár fényviszonyai
Az irattári anyagot érő fény mennyisége csökkenthető: Elsötétítők alkalmazásával az ablakokon Fényszűrő fóliák és bevonatok segítségével Dobozos, szekrényes tárolással Kis teljesítményű világítótestek szakaszos, csak a munkavégzés helyére korlátozódó alkalmazásával ( lux)

30 Az irattár berendezése és a raktárhigiénia
Polcok anyaga: fém Alsó polc min. 15 cm-re legyen a padlótól Legyen a polcnak teteje (porosodás és fény ellen) Takarítás „Elárasztásos” felmosást alkalmazni nem szabad! Dobozok tisztítása: porszívóval Polcok tisztítása: élelmiszeriparban engedélyezett fertőtlenítőszerrel, de csak éppen nedves ronggyal. Iratok eltávolítása kötelező, csak száraz polcra kerülhetnek vissza.

31 Az iratkezelés során tiltott anyagok
öntapadó ragasztószalag spárga az iratot vágja, helyette pamutszalag ajánlott fémkapocs idővel az iratba belerozsdásodik műanyag borító műanyagban lévő lágyító feloldja az íróanyagot és a papírt is savasítja. javító folyadék cigarettafüst

32 Jogalap: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 64.§
Iratselejtezés Jogalap: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 64.§ Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett. A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. Az őrzési időt az ügyirat lezárását követő évtől kell számítani az irattári tételbe soroláskor érvényes irattári terv szerint.

33 Az iratselejtezés közlevéltári ellenőrzése I.
Jogalap: 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 9.§ A közlevéltár az irattári anyag selejtezésének ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a selejtezésre javasolt irattári tételek között szerepel-e olyan tétel, amely a szerv irattári terve szerint maradandó értékű iratokat tartalmaz; abban az esetben, ha a szervnél végzett ellenőrzései során az irattári terv használatával kapcsolatban hibákat, hiányosságokat tárt fel, vagy a selejtezési jegyzőkönyv alapján kétsége támad a selejtezés szabályszerűségét vagy szakszerűségét illetően, úgy a helyszínen végzett vizsgálat alapján győződik meg arról, hogy a kiselejtezésre javasolt iratok között valóban nincs maradandó értékű irat.

34 Az iratselejtezés közlevéltári ellenőrzése II.
A közlevéltár a selejtezési jegyzőkönyv egyik példányát magánál tartja, a másikat a szervnek visszaküldi: ha a selejtezés szabályszerűségét megállapította záradékolva, ha a hiányosságok egyes (iratcsoportok) irattári tételek visszatartásával kiküszöbölhetők, a jegyzőkönyvben *-gal jelöli meg azokat a tételeket, amelyek visszatartását szüksé- gesnek tartja, s a jegyzőkönyvet záradékolja, ha a hiányosságok miatt az iratanyag egy részében a selejtezési eljárást meg kell ismételni, a jegyzőkönyvben **-gal jelöli meg azokat a tételeket, amelyeket újból selejtezés alá kell vonni. ha a hiányosságok a fenti eljárásokkal nem szüntethetők meg, a jegyzőkönyvet nem záradékolja, hanem a szerv vezetőjét a selejtezési eljárás megismétlésére szólítja fel.

35 A selejtezési jegyzőkönyv tartalma
A jegyzőkönyv elkészítésének helye (irattár címe) és időpontja A jegyzőkönyv tárgya (mely szervnek az iratai és az iratok összefoglaló jellegű leírása) A selejtezési bizottság tagjai, minimum 3 fő A selejtezés alá vont iratok terjedelme iratfolyóméterben A selejtezés alá vont iratok évköre A jogszabályi alap és az alkalmazott irattári tervek Mellékelt iratjegyzékek száma Bizottság nyilatkozata a selejtezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról (az iratok keletkezésekor hatályos irattári terveket alkalmazták) Pecsét és a selejtezési bizottság tagjainak az aláírása Mellékletben a selejtezendő iratok jegyzéke tételszám – tárgy – évkör – terjedelem (iratfolyóméterben)

36 A köziratok levéltárba adása I.
Jogalap: évi LXVI. törvény 12.§ A nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait – kivéve, ha államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmaznak – a keletkezés naptári évétől számított tizenötödik év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni. Az átadás-átvételi határidő abban az esetben, ha a közfeladatot ellátó szervnek a nem selejtezhető iratokra ügyviteli szempontból még rendszeresen szüksége van, illetőleg akkor, ha az illetékes közlevéltár az iratok átvételéhez szükséges raktári férőhellyel nem rendelkezik, további öt évre külön engedély nélkül meghosszabbítható. Az átadási-átvételi határidő öt éven túli meghosszabbítását egy alkalommal, legfeljebb tíz év időtartamra a kultúráért felelős miniszter engedélyezi. Ennél hosszabb irattári őrzési időt csak jogszabály állapíthat meg. A közlevéltár tizenöt éven belül keletkezett közirat átvételére csak jogszabály alapján kötelezhető.

37 A köziratok levéltárba adása II.
Jogalap: 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 65.§ A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött állapotban levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári terv szerint átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében annak mellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket elektronikus formában is át kell adni.

38 A köziratok levéltárba adása III.
Jogalap: 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 12.§ (3) A közlevéltár a maradandó értékű irattári anyagot csak irattári rendben, ügyviteli segédleteivel, levéltári tárolásra alkalmas és a tartalomnak megfelelően feliratozott dobozokban (vagy az iratanyag jellegének megfelelő más tárolóeszközökben), a levéltári anyagot legalább raktári egységenként (dobozonként, illetve egyéb tárolóeszközök szerint) felsoroló jegyzékkel (átadás-átvételi jegyzékkel) együtt köteles átvenni. Az átadás-átvételt a közlevéltár helyiségében kell elvégezni.

39 Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalma
A jegyzőkönyv felvételének helye (Magyar Országos Levéltár) és a jegyzőkönyv felvételének időpontja Jelenlévők (átadó és átvevő neve, beosztása) Az átadás alá vont iratok megnevezése Az átadandó iratok évköre Az átadandó iratok terjedelme (folyóméterben és dobozok vagy kötetek számában) Jogszabályi alap és alkalmazott irattári tervek Mellékelt iratjegyzékek száma A levéltár pecsétje, átadó és átvevő aláírása Mellékletben az átadandó iratok jegyzéke raktári egység száma (dobozszám) – tételszám – iratok tárgya – évkör

40 Iratátadás a gyakorlatban
Vagy a szerv kezdeményezi vagy a levéltár, ha az iratkezelés-ellenőrzés során észleli, hogy lejárt őrzési idejű, maradandó értékű iratanyag van a szerv birtokában. A szerv hivatalos levélben felajánlja az iratanyagot átadásra, legalább tételszintű iratjegyzék-melléklettel. Belső elbírálás a levéltárban: egyeztetés az irattári tervvel, továbbá a jegyzék bemutatása az illetékes iratőrző osztálynak, szükség esetén konzultáció az állományvédelmi osztállyal. Az átadandó iratok helyszíni megtekintése, meggyőződés azok maradandó értékéről, nem fertőzött (penészes) állapotáról, a savmentes dobozolásról és a megfelelő jegyzékelésről. A levéltár hivatalos levélben nyilatkozik, hogy az iratanyagot átveszi, vagy mely részét kívánja átvenni. Nem hivatalos (telefonos) egyeztetés az átvétel időpontjáról. A szerv a végleges iratjegyzéket elektronikus formában is elküldi a levéltárnak. Átvételkor a levéltárban megtörténik az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása, melyet az iratátadó szerv képviselője hoz magával 3 példányban.


Letölteni ppt "Iratkezelési ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések