Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Karrier és munkatanácsadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Karrier és munkatanácsadás"— Előadás másolata:

1 Karrier és munkatanácsadás
A munka-pályatanácsadás, életpálya-tanácsadás mint professzió, és mint szakmai rendszer Borbély-Pecze Tibor Bors, PhD. Andragógia, MA ZSKF

2 Az előadás tartalma Pályaorientációhoz/ életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó szakmai fogalmak definíciói, viszonyrendszereik Életpálya-tanácsadás / lifelong guidance/ fogalomrendszere, az EU-OECD közös definíciója Az életpálya-tanácsadás feladatrendszere a foglalkoztathatóság és képezhetőség támogatásában Életpálya-tanácsadási szakpolitika vagy humán szakpolitikákba ágyazott életpálya-tanácsadás

3 1. Fogalmak, feladatok

4 Az életpálya-tanácsadás hazánk által is elfogadott közösségi definíciója (2004, EU/OECD)
Olyan tevékenységek; például pályainformáció-nyújtás, pályatanácsadás, képességfelmérés, mentorálás, döntéshozatal támogatása, életpálya-menedzsment készségek fejlesztése, amelyek segítik az állampolgárokat abban, hogy bármilyen életkorban fel tudják mérni, azonosítani tudják képességeiket, kompetenciáikat, érdeklődési köreiket és meghozzák a képzéssel, munkavállalással kapcsolatos döntéseiket, ezáltal a tanulás, a munka világában - valamint minden olyan esetben, amikor a képességeiket, kompetenciáikat fejlesztik, vagy alkalmazzák – saját maguk legyenek képesek életpályájukat irányítani.

5 Az életút-támogató pályatanácsadás háromféle értelmezése
Pálya-tanácsadás, mint szolgáltatás minden életkorban és élethelyzetben Pályainformációs rendszer, amely összeköti a képzés és munka világát Szemléletmód, amelyben az univerzális hozzáférés érvényesül, szemben a„zsákutcás” képzési-munkavállalási utakkal

6 A pályatanácsadás történeti szakaszai
mentorálás az agráriumban – kevés szakma, családi öröklődés és betanítás szakképzési tanácsadás (vocational guidance) nagyvállalati környezet, ipari szakmák, szakképzés intézményesülése és tömegesedése, városiasodás pályaorientáció (Career counselling) multinacionális vállalatok, sok vezetési szint nagyvállalati tömeges fehérgalléros munkavállalás- életpálya = karrier létra globális gazdaság, vállalatok laposodása, életpálya nem azonos karrier létra, „önfoglalkoztatás”- szerű pályák, projektek, „önépítés” (self-construction) ! Eközben munkaerő-piaci státusok szétcsúszása (Mark I. Savickas 2008) Helping people choosing jobs: a history of the guidance profession in Athanasou- Esbroeck eds. International Handbook of Career Guidance, Springer p

7 Az ILO (2006) öt pontban sorolja fel a LLG szolgáltatások szerepét a fejlett országokban
1. karrier/ pályaorientációs információnyújtásra van szükség a foglalkoztatás megőrzéséhez, a munkaviszony elnyeréséhez, vagy a munkahely-változtatáshoz. Az információnyújtás tartalma lehet egyes szakmák bemutatása, az egyes foglalkozásokhoz vezető képzési utak ismertetése, a munkaerő-piaci tendenciák bemutatása, foglalkozásokhoz szükséges kompetenciák ismertetése. A szolgáltatást állami vagy nem állami (NGO) szereplők is elláthatják. Ez a szolgáltatás egy LLG rendszer sarokköve. 2. életpálya-építés/ pályaorientációs ismeretek oktatása az oktatási intézményeken keresztül és a közösségi szervezeteken át. Ez tanárok, pályaorientációs tanácsadók és további szakemberek által (pl. művelődési szakemberek) valósulhat meg. A szolgáltatás segít a tanulóknak és felnőtteknek, hogy megértsék saját motivációikat, értékeiket, amelyekkel a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. A szolgáltatás ismereteket nyújt a munkaerőpiacról, a képzésekről, az egyéni életút-, és karrierdöntésekről és a hozzájuk tartozó lehetőségekről. Olyan eszközöket, módszereket ad a tanulók/ felnőttek kezébe, amelyek segítségével saját karrierjüket tervezhetik, fejleszthetik. 3. pályaorientációs/ karrier tanácsadás segít az embereknek, hogy megértsék és letisztázzák magukban céljaikat, törekvéseiket, hogy megértsék saját személyiségüket,és jól informáltan hozzanak döntéseket. Döntéshozatalt követően képesek legyenek azokat megvalósítani, karrier útjuk során a tervezett és ad hoc változásokat kezelni. 4. foglalkoztatási tanácsadás során a szolgáltatás a munkavállalási korú felnőttek azonnali elhelyezkedési, munkába állási céljait segít tisztázni azáltal, hogy értékelteti az ügyféllel azonnali karriercéljait és lehetőségeit. Ráébreszti az álláskeresőt a célálláshoz szükséges ismeretekre, képzésre, valamint segíti szakmai önéletrajzot, álláskeresési tervet készíteni, felkészít az állásinterjú típusaira és a munkahelyi beilleszkedésre. 5. állásba helyezés az álláskeresők munkába helyezése. Állami vagy magán munkaerő-közvetítők is végezhetik a tevékenységet. A felsőoktatási intézmények szintén végeznek hasonló tevékenységet hallgatóik számára.

8 Az új európai LLG politika négy prioritást fogalmazott meg (2008)
1. A LLG állampolgári kompetenciák megszerzésének támogatása, azaz minden EU polgár legyen képes saját szakmai életútját megszervezni a pályaválasztástól a nyugdíjba menetelig. 2. A LLG szolgáltatások elérhetővé tétele minden uniós polgár számára, azaz a jellemzően szűkös kapacitások fejlesztése (szakemberek képzése, szolgáltató helyek fejlesztése, bővítése, újak nyitása) 3. A LLG szolgáltatások minőségbiztosításának fejlesztése, azaz a tanácskérő, felhasználó jogainak biztosítása (fogyasztóvédelem) 4. Kooperáció, koordináció közösségi, tagállami, régiós és lokális szinteken, azaz a széttöredezett fenntartású és csak részleges hozzáférést biztosító, szakmailag is töredezett rendszer helyére egységes LLG rendszert szükséges állítani.

9 Visszatérve tehát; az életpálya tanácsadás (LLG) tartalma
Információnyújtás, információs tanácsadás (guidance), pályatanácsadás (counseling) szolgáltatása az egyének számára bármely életkorban azzal a szándékkal, hogy iskola- és képzésválasztásaikat, valamint szakmai döntéseiket (jól) meg tudják hozni karriermenedzselésük érdekében. A fentebb felsorolt szolgáltatások nagy része jelen van az iskolában, egyetemeken, foglalkoztatási szolgálatoknál, magánvállalatoknál és az önkéntes szektorban. A tanácsadás minden formája beépül az élethosszig tartó tanulás (LLL) folyamatába, illetve annak támogatásába. A kivitelezés módjának vonatkozásában tanácsadást lehet végezni négyszemközt egyéni esetkezeléssel, csoportban, és távtanácsadás formájában (web alapon vagy rádión, telefonon, stb.). A tevékenység tartalma magában foglalja a személyiség alkalmazott pszichológiai eszközökkel történő felmérését (kérdőív, irányított beszélgetés, kiválasztó központ, stb.), valamint a kliens önálló önismeretszerzését, a tanácsadói interjút, oktatási programokat a karriermenedzselés fejlesztése érdekében, illetve a munkakipróbálást. (EU/OECD, 2004)

10 Érintett ágazatok Munkaügy Oktatásügy Közművelődés
ÁFSZ Magán közvetítők/ kölcsönzők /tréner és tanácsadó cégek Non-profilt szféra Oktatásügy Közoktatás Szakképzés Felsőoktatás Felnőttképzés Közművelődés Egészségügy (egyes részei) – rehabilitációs, prevenció Szociális szféra (egyes részei) – aktív korúak támogatása (állami, önkormányzati, for-profit és non-profit szereplők egyaránt)

11 szociális intézmények
Az életút-támogató pályaorientációs rendszer szektorai Egységes módszertan (LLG) felsőoktatás felnőttképzők szociális intézmények szakszervezeti és munkaadói pályaorientációs projekt szervezetek munkaügyi központok általános iskolák egészségügy magán munkaerő kölcsönzők, közvetítők közművelődési intézmények középiskolák

12 Az élethosszig tartó pályaorientációs támogatás szektorokon átívelő megközelítésmódja

13 Az É.T. az egyén szemszögéből

14 Mitől más mint a korábbi koncepciók?
teljes szakmai életút alapozása és támogatása a feladat Szakpolitikák és intézmények közötti együttműködés, feladatmegosztást igénye a LLG gyermek és ifjúkorban, ill. hátrányos helyzetben (pl. eü. rehabilitáció, hajléktalanság, tartós inaktivitás) – közjószágként viselkedik a szakmai életút nagy részében viszont magánjószágként (pályavitel megerősítése, pályafejlődési tanácsadás)

15 Milyen kihívásokra adott válasz az életpálya tanácsadás szakpolitika?
A harmadlagos (és negyedleges) szektorok elszívják a munkaerőt, poszt-indusztriális gazdaság A technológiai-technikai fejlődés adaptációs válsághelyzetet hozott létre A szakmák, foglalkozások, munkakörök tartalma folyamatosan változik Újak jönnek létre, régiek eltűnnek (pl. irodagépszer-műszerész, web-grafikus) Átalakult az életmód, városlakók A család tradicionális orientációs szerepe elolvadt (nukleáris család, gyors változások) Az „iskola” elveszítette egy életre meghatározó szerepét ( a szakképzés válsága; LLL) Az egyén életútja minden eddigi történelmi korszaknál hosszabbra és egészségesebbre (munkaképesség megőrzése) nyúlik (HU: 73 év, ebből aktív év /első mep-i belépés 23 évesen)

16 Hol vannak a szakadékok?
Hiányzik az egységes fogalomhasználat, protokoll Nem tisztázottak a tanácsadási beavatkozások „pontértékei” Az egész szakmai életút alapozásához és támogatásához számos eszközt szükséges fejleszteni Hiányzik a szakpolitikák közötti átjárhatóság (integrált HRD politika+ infra. / integrált közösség és területfejlesztési politika) A tanácsadási szolgáltatások intézményhez kötődnek nem lehet végigvinni őket egy életúton (vö. egyéni LLG portfolió, egyéni képzési kártya) Maguk a szakemberek sem elég felkészültek, az is gondot jelent, hogy kiket azonosít a szakpolitika szakemberként A feladat finanszírozása a maradékelvet és az intézménybe épített finanszírozást követi Hiányoznak az érdemi monitoring vizsgálatok (evidence based policy)

17 2. Pálya-tanácsadási rendszerek kialakítása – nemzetközi kitekintés
Dánia Új-Zéland Wales / Nagy-Britannia Franciaország

18 A pályatanácsadás rendszere Dániában

19 A dán ifjúsági tanácsadó rendszer reformja (2003)
2004-ben két szinten alakultak új pályatanácsadó központok: 45 ifjúsági tanácsadó központ alakult (a közoktatás befejezése és a munkaerő-piaci kilépés összekötésére) Koppenhágában (1 milliós város a vonzáskörzetekkel együtt) fős a központ, a kisebb régiókban fősek az irodák. Országosan a 45 centrumban cca kiképzett tanácsadó dolgozik az oktatásügyben. A második elem a regionális pályatanácsadó központok ebből 7 db van az országban, amelyek csak a felsőoktatási belépéssel foglalkoznak. 130 pályatanácsadó foglalkozik a fiatalokkal ezekben az irodákban. 2010-től minden munkatársnak rendelkeznie kell (60ECTS értékű) szakirányú részdiplomával

20 A közoktatási tanterv is magában foglalja az életpálya-építési kompetenciák oktatását
oktatás- szakképzés és munkaerőpiac néven fut a tárgy a közoktatásban Három választható terület a közoktatásban: 1. felnőtt életre nevelés (szexualitás), 2. közlekedési ismeretek (KRESZ) - biciklire is! 3. pályaorientáció - oktatás- szakképzés és munkaerőpiac 3.a A dán NAT alapján a három elem: - személyes választásom (önismeret) - a szakképzés világa - mi lehetek? - munkaerő-piaci ismeretek - a felnőtt életem, a munkavállalás és szakképzés kapcsolódása

21 Az ifjúsági oktatási rendszer és a pályaorientációs szolgáltatások

22 Ifjúsági pályaorientációs és képzési portál
A portál belépési csatornái: osztályok (közoktatás) - középiskola választó - felnőttképzés A jobcompass és a jobmappen segítségével a látogató megnézheti az egyes tanulmányi ágazatok összefüggéseit. Amennyiben a fiatalok kitöltötték on-line a saját szakképzési tanulmányi tervüket, azt meg kell tartaniuk és az egyes intézményi szintektől függetlenül számon is kérik rajtuk a későbbiekben. A Jobcity segítségével meg lehet tekinteni az egyes foglalkozásokat a munkahelybe ágyazva. Valójában virtuális üzemlátogatásokat lehet tenni. 500 ezer EUR volt minden egyes ilyen szakterület kialakítása.

23

24 A pályatanácsadás rendszere Új-Zélandon

25 Career Services Új-Zéland
Új-Zélandon az OECD országjelentés után indult ez az integrált szervezet fejlesztése. 7,5 millió EUR fejlesztést hajtottak végre 2006 és 2009 között. Országosan 130 fős a szervezet főként a fiatalokra koncentrál, de elérhető a felnőttek számára is. A kormány elvárása szerint a szolgáltat ellátja tananyagokkal és szóróanyagokkal a fiatalokat és szülőket valamint az iskolákat. E mellett call és web centert működtet, valamint országosan 10 db 5-10 fős irodát októberében 3000 hívást fogadtak és 500 t, (career advise) a hívások nagy átlagosan 2 percig tartottak e mellett 38 legalább 20 perces pályatanácsadás (guidance) is lezajlott az ingyenes zöld számon keresztül

26

27 Wales (Egyesült Királyság)
A Nemzetgyűlést 1998-ban alapították a Wales kormányzatáról szóló törvény rendelkezése szerint Career Wales – Walesi Kormány közvetlen fenntartásában Minden életkorra kiterjedő szolgáltató

28 Career Wales A szervezet 2001-ben alakult
6 civil szervezet egy márkanév alatt 1004 fő ebből 444 szakképzett pályatanácsadó Évi 270 ezer kliens ebből 220 ezer középiskolás Call center és kapcsolat volt LearDirect felé Önálló weblap Minden éves számára tanulmányi és életpálya-építési portfolió kialakítása Év 40 millió Font = 12,8 milliárd Ft / év 2,9 m lakosságra (~ vonatkozó magyar adat 42 milliárd Ft lenne…)

29 A Career Wales honlapja

30 Career Wales (II.) Minden középiskolával kötelező írásos szerződés
Iskolai tanácsadás Tanárok támogatása életpálya-építési készségek fejlesztésében Munkaadók és iskolák közötti „brókeri” szerep évesek nyári 1-2 hetes gyakorlatának szervezése Felnőttek Partnerkapcsolat a brit ÁFSZ-szel (JCP)

31 Franciaország 2009 ifjúsági szakképzés, életen át tartó tanulás és életpálya-tanácsadás törvény elfogadása Inerminiszteriális delegált intézményének kialakítása Állami pályatanácsadó kapacitás átszervezése (AFPA 597 munkapszichológus – Pole L’emploi Pálya-tanácsadási és Képzési Főigazgatóság kialakítása, összesen 3500 tanácsadó és 1000 pszichológus Felkészülés a ESCO (European Skills, Competencies and Occupations taxonomy) átvételére a ROMME helyett

32 Kötelező irodalom Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors: A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után old. =Életpálya Tanácsadás 2010/5-6 Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors: Az életút-támogató pályaorientáció /az életpálya-tanácsadás hálózatrendszerének gyakorlati megvalósítása Walesben old. = Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon, FSZH, Budapest 2010 szerk. Borbély-Pecze Tibor Bors, Ph.D.

33 Az előadás anyaga elérhető: www.borbelytiborbors.extra.hu / Kurzusok
Köszönöm a figyelmet! Az előadás anyaga elérhető: / Kurzusok


Letölteni ppt "Karrier és munkatanácsadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések