Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tudományos rektorhelyettes beszámolója a évben végzett munkáról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tudományos rektorhelyettes beszámolója a évben végzett munkáról"— Előadás másolata:

1 A tudományos rektorhelyettes beszámolója a 2010. évben végzett munkáról
Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE A működés jogi és szervezeti keretei
A évben végzett feladatok A évre tervezett feladatok A végrehajtást befolyásoló tényezők A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakításával kapcsolatos feladatok

3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2005. évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról;
2001. évi XCV. tv. a Magyar Honvédség hivatásos és szer- ződéses állományú katonák jogállásáról (Hjt); ZMNE Szervezeti és Működési Szabályzat; Doktori Szabályzat; Habilitációs Szabályzat. 33/2007. (III.7.) Korm. rend. a doktori iskola létesítésének el- járási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének felté- teleiről; 2008/8/II/2. sz. MAB határozat a doktori iskolák létesítésé- nek és működésének akkreditációs követelményeiről; ODT irányelvek

4 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, IRÁNYÍTÁS-VEZETÉS
TRH EKK TK SVKI KI Olvasószolgálati, Tájékoztató és Tartalomszolg. O. Állománygyarapító és Minősített Dokumentumszolg. O. Strat. Véd. Kcs. Nk.-i Bizt. Olvasószolgálati Alo. Tartalomszolg. Alo. Kat. Szabvány Könyvtár és Tankönyvtár Alo. Feldolgozó Alo. Főea. 18 5+1 17-2 4-2

5 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Doktori képzés Felvételi eredmények
Megnevezés KMDI HDI PhD képzésben résztvevő hallgatók 83 111 Abszolutóriumot szerzett hallgatók 19 38 PhD fokozatot szerzett hallgatók 10 31 Felvételi eredmények Megnevezés KMDI HDI Tavaszi és pótfelvételi eljárásra benyújtott pályázat 34 54 Felvételre javasolt 22 36

6 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Fokozatszerzés adatai Habilitáció adatai
Megnevezés Összesen Hadtudomány tudományszak 31 Katonai műszaki tudományok tudományszak 10 Habilitáció adatai Megnevezés Összesen Habilitációs oklevél kiadása 7

7 ELVÉGZETT FELADATOK Tudományos kiadványokban megjelent publikációk Megnevezés Összesen Hadmérnök 125 Hadtudományi Szemle 51 AARMS 34 Repüléstudományi Közlemények 14 Bolyai Szemle 54

8 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Tudományos rendezvények Kutatók Éjszakája;
Internet Fiesta; „Hazafiság, hazaszeretet, honvédelem” rendezvénysorozat; Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat; Ünnepi Szenátus Ülés (március, november); „New Challenges in the Field of Military Sciences” konferen- cia; „Haditechnika 2010” konferencia; Nemzetközi Sakk konferencia; Katonai alapismeretek konferencia; Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (tavasz, ősz); Hadtudományi Doktorandusz Fórum.

9 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia
ELVÉGZETT FELADATOK Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2010. tavasz Megnevezés Résztvevők száma 24 OTDK-ra javasolva 18 Tagozatok Alkalmazott társadalomtudomány 6 Biztonság és védelempolitika I. Biztonság és védelempolitika II. Honvédelem, rendvédelem és katasztrófavédelem

10 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia
ELVÉGZETT FELADATOK Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2010. ősz Megnevezés Résztvevők száma 39 OTDK-ra javasolva 18 Tagozatok Biztonságpolitika I. 5 Biztonságpolitika II. Alkalmazott társadalomtudomány Hadművészet, NATO, Hadtörténelem 6 Légierő, logisztikai támogatás Katasztrófavédelem és környezetbiztonság 7 Harctámogatás, információs műveletek

11 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Biztonságpolitikai Szakkollégium
Megnevezés Összesen Létszám (fő) 52 Nyílt előadói délutánok 17 Programok 62 Műszaki Szakkollégium Jelentkezési határidő: január 28. Felvételi eljárás: február

12 ELVÉGZETT FELADATOK Tartalomszolgáltatás, könyvtári fejlesztések: Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer (HSZIIR) online hadtudományi adatbázis; Web2 szolgáltatások; Jane’s online katonai szakadatbázis; Proquest Military adatbázis; Digitális Tudástár; Hírlevelek, fórumok indítása;

13 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Pályázati támogatás: Pályázat
Elnyert támogatás „Tudásexpo-Expressz” ,- Ft Az Egyetemi Könyvtár hadtudományi archív gyűjteményének állományvédelme ,- Ft Az Egyetemi Könyvtár hadtudományi könyvritkaságainak restaurálása ,- Ft Military Balance és a SIPRI Yearbook angol nyelvű hadtudományi kézkönyvek beszerzése ,- Ft

14 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Tudományos kutatások Kutatások KLHTK BJKMK
Összesen 2009 2010 Hazai külső együttműködésben 20 14 16 36 Külföldi együttműködésben 6 11 12 17 Megrendelt kutatások 4 2 8 10 Egyetemi 51 47 82 63 133 110 83 71 106 80 189 151

15 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Tudományos kutatások témakörei – SVKI
- Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájának válto- zásai; - A NATO stratégia célkitűzésének alakulása; - Az ENSZ, a NATO és az EU missziói; - A közép-európai térség  biztonság- és védelempolitikája; - A közel-keleti térség biztonság- és védelempolitikája; - A mediterráneum biztonság- és védelempolitikája; - A magyar biztonság- és védelempolitika változásai; - A magyar haderő szervezeti változásai.

16 A 2011. ÉVRE TERVEZETT FELADATOK
Tudományos rendezvények, konferenciák „Merre tovább magyar tüzérség” konferencia; Ünnepi Szenátus Ülés; OTDK „Kommunikáció 2011”. konferencia; „Robothadviselés 11” nemzetközi tudományos konferencia; „Repüléstudományi Konferencia 2011.” „8th International Conference New Chalenges in Field of Military Sciences 2011” „Geoinformációs támogatás” konferencia; „Hivatás és etika” konferencia „Magyar Tudomány Ünnepe 2011.” rendezvénysorozat

17 A 2011. ÉVRE TERVEZETT FELADATOK
A tudományos fokozattal rendelkező oktatói állomány létszámának és arányának növelése; Eseti tudományos kiadványok és periodikák megjelentetése: - Hadtudományi Szemle; - Hadmérnök; - AARMS; - Repüléstudományi Közlemények; - Bolyai Szemle; - Társadalom és Honvédelem; - Nemzet és biztonság. Csatlakozás a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázishoz; Kutatási eredmények bemutatása (disszemináció, tudományos portál adta lehetőségek);

18 A 2011. ÉVRE TERVEZETT FELADATOK
Hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése Hazai kutatások Kutatási téma Cél Partner Eredmény „Jövő internete” kritikus információs infrastruktúrák védelme A kritikus információs infrastruktúrák védel-mének lehetséges megoldásai MTA SZTAKI Tanulmány, rendszerterv NATO és Magyarország A NATO szerepvállalá-sának és a transzatlan-ti kapcsolatok alakulá-sának értelmezése Magyar Külügyi Intézet, ELTE Nemzetközi Jogi Tanszék, NATO ACT Elemzések, publikáció Válsággócok egészségügyi biztosításának problematikája Naprakész ismeretek biztosítása MH HEK, MH KEKK Feladatok konkretizálása

19 A 2011. ÉVRE TERVEZETT FELADATOK
Nemzetközi kutatások Kutatási téma Cél Partner Eredmény Katonai kommuni- kációs rendszerek kölcsönös vizsgá-lata Alkalmazhatósági adaptációk kidolgozása Rennesi Híradó Főiskola (F) Jelentés Innovatív módsze- rek a katonai ké- pességek fejleszté- sében Kialakítani és felkutat- ni a tisztképzés haté- konyságának javítását biztosító módszereket SVKI Osztrák Katonai Akadémia Elméleti és konferencia kiadvány Védelmi képessé- gek csoportosítása és megosztása, annak társadalmi támogatása Közép- Európában A szubregionális vé- delmi képességek lehetséges fejlesztésé- nek meghatározása ZMNE NBT Intézet, HM VPF, Közép-európai straté- giai és védelmi kutatóintézetek Angol nyelvű tanulmánykötet

20 A VÉGREHAJTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Humán erőforrás: oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása (magas követelmények – kis merítési bázis); kutatói kapacitások fejlesztésének erős korlátai; oktatói, kutatói, hallgatói támogatási rendszer fejletlensége, ösztöndíjak hiánya; lassú pályáztatási rendszer; Anyagi- és technikai feltételek: elavult számítás- és irodatechnika; Pénzügyi feltételek: csökkenő fejlesztési költségkeretek: - könyvtári állománygyarapítás; - publikációs költségek; - kutatási infrastruktúra fejlesztése;

21 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MEGALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
A szükséges egyeztetések lefolytatása az egyesülésben érintett szervezetekkel; Az NKE megalakításával kapcsolatos törvényjavaslatok kidolgozásában való részvétel; A jelenlegi két kar kutatási profiljainak „újrarendezése”; A Doktori Iskolák „profiltisztítása; A tudományos és kutatási tevékenységgel összefüggő új dokumentumok, belső szabályozók tervezeteinek kidolgozása, szükség szerinti módosítása; A szüksége szervezeti változtatások előkészítése;

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÉRDÉSEK?


Letölteni ppt "A tudományos rektorhelyettes beszámolója a évben végzett munkáról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések