Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben.  A kistérség gyerekes családjainak 40 %-a él relatív szegénységben, ami az országos arány több mint kétszerese.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben.  A kistérség gyerekes családjainak 40 %-a él relatív szegénységben, ami az országos arány több mint kétszerese."— Előadás másolata:

1 „Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben

2  A kistérség gyerekes családjainak 40 %-a él relatív szegénységben, ami az országos arány több mint kétszerese. A családok 24,6 százaléka abszolút szegény.  Minden 5. gyerekes családnak közüzemi tartozása van.  A gyerekes családok közel 40%-ában nincs foglalkoztatott felnőtt. 51,5 % a foglalkoztatott nélküli háztartások száma.  A családok 17,2 %-a zsúfolt, szűk lakásban él.  A családok 18,3%-ban 3 vagy több 15 éven aluli gyermeket nevelnek.  Óvodás gyerekek 50-80%-a hátrányos helyzetű gyerek, 20-35% halmozottan hátrányos helyzetű gyerek.  Általános iskolás gyerekek 50 %-a hh, és 26 %-a hhh.  A 15 évesnél idősebbek 5%-a ált. isk. végzettséggel nem rendelkezik.  Veszélyeztetettként van nyilvántartva a 0-17 évesek 19%-a, ami az országos aránynak közel kétszeresét jelenti.  Védelembe véve a korosztály csaknem 3 %-a van, ez háromszorosa az országos adatnak.

3  Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatottság növelése: meglévő és új külső befektetők számára kedvező ipartelepítési lehetőségek teremtése.  Roma integráció: esélyegyenlőség javítása szociális és oktatási területen.  Oktatásfejlesztés: kistérségi oktatási rendszer, piacképes minőségi szakmunkásképzés kialakítása.  Szociális fejlesztés: egészségmegőrzés, egészségi állapot javítása, színvonalas, lakóhelyhez közeli egészségügyi ellátás biztosítása, szociális ellátások feltételeinek javítása.  Infrastruktúra fejlesztése: hiányzó közművek pótlása, kistérségen belüli közlekedés javítása útfelújítások révén.

4 1. Kistérségi Gyerekesély Bizottság 2. Kistérségi Gyerekesély Iroda 3. Szükségletfelmérések 4. Kötelező képzések 5. Szakmaközi Hálózat 6. Adósságkezelés 7. Közösségi Ház Jánosakna 8. Nagykeresztúr fiataljainak felzárkóztató és szabadidős szolgáltatása 9. Egészségfejlesztő programok

5 10. Gyermekétkeztetés 18. Közösségfejlesztés 11. Kistérségi Pedagógiai Műhely 19. Partnerségben a családdal 12. Felzárkóztatás 20. Fejlesztő pedagógia 13. Iskolai pedagógiai munkát segítő 21. Óvodai játék- és könyvkölcsönzés asszisztens 14. Iskolai szociális munka 22. Nyári és sporttábor 15. IT hozzáférési pontok kialakítása 23. Gyermekmédia műhely és honlap 16. BITI – Bátonyterenye Kistérségi Információ 24. Esélynap és Tanácsadó Iroda 25. Sport: labdarúgás 17. Szociális gazdaság 26. Fejlesztő tábor

6 Gyermekétkeztetés - 460 fő rászoruló gyermek meleg étkeztetésének biztosítása nyári szünidő alatt. Iskolai szociális munka - olyan tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek fejlődését segíti szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával, 3 fő szociális munkás alkalmazása révén - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, családi nevelő háttér formálása

7  Kistérségi Pedagógiai Műhely - óvoda-iskola átmenetet támogató mintatantermek berendezése 8 általános iskolában - szakmai műhelymunka, továbbképzések korszerű tanulásszervezéshez - kooperatív, tevékenységközpontú, differenciáló tanulás-tanítás bevezetése - óvoda-iskola átmenet könnyítése  Felzárkóztatás – a szükségletfelmérés alapján, az általános iskolás korosztály, felzárkóztatása tantárgyi képességek és szociális kompetenciák terén, tanulószoba, illetve napközi jelleggel, szabadidős programok, életvezetés

8  Iskolai pedagógiai munkát segítő asszisztens - a családok és az iskola közötti bizalmi kapcsolatok kialakítása - a tanítók pedagógai munkájának tanórai és tanórán kívüli segítése - iskolai hiányzások csökkentése, tanulási eredményesség növelése - 7 fő asszisztens alkalmazása 6 iskolában  A kompetencia alapú oktatást bemutató tanítási óra szervezése a szülőknek és pedagógusoknak a Bartók Béla Általános Iskolai Tagintézményben

9  Esetmenedzsment  Szülőkkel, családokkal végzett szociális munka  Szociális csoportmunka  Közösségi szociális munka

10  Érdekvédelem, ennek keretében fegyelmi tárgyaláson való részvétel  Esetmegbeszélés kezdeményezése, azokon történő részvétel, a jelzőrendszer tagjaival történő együttműködés  Delegálás, más a gyermek szükségleteinek megfelelő szolgáltatás, ellátás igénybevételének segítése

11  •Tanácsadás, konzultáció családoknak a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, illetve egyéb problémák kapcsán, közvetítés a szülő gyerek kapcsolatban  •Részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken  •Szülői értekezleten való részvétel

12  Közösségfejlesztő csoportmunka, a tematikus és szabadidős kortársközösségek támogatására  Pályaorientációs célú csoportmunka, a pályaválasztással és tehetséggondozással kapcsolatos döntések támogatására  Prevenciós, edukációs csoportmunka, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, a hátrányos helyzetű, valamint a tanulmányiban elmaradt tanulók felzárkóztatására  •Diákszemináriumok szervezése különböző témákban

13  •Különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára (diákteázó, filmklub)  •Programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatására  •Diákönkormányzattal való együttműködés  •Együttműködés a szülői munkaközösségekkel  •Együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával  •Információs rendezvények megvalósítása tanároknak  Az iskolai szociális munka szolgáltatás, olyan személyes segítő szolgáltatás, amely közvetlenül találkozik a közoktatási intézményben tanuló gyermekek problémáival, így része kell, hogy legyen a gyermekvédelmi jelzőrendszernek.

14

15 Átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól A pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekrőlRészt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatásonRészt vesz a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezletekenKözreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításábanFelügyeli a rábízott tanulókatVigyáz a tanulók testi épségéreFelismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő helyzeteket

16 Felismeri az orvosi segítséget igénylő helyzeteketJelzi az intézkedés szükségességét A pedagógussal együtt ügyeletet lát el a tanítási órák előtt, az óraközi szünetekben a napközis foglalkozások befejeztével, szünidőben Intézményen belül (foglalkoztató termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kíséri a tanulót Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra, erdei iskolában stb. kíséri a tanuló(ka)t Gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről

17 Tevékenyen részt vesz a tanuló személyi higiénés szokásainak kialakításában Tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös élettér tisztasága, rendje stb.) Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési szokásainak kialakításában Tevékenyen részt vesz a tanuló étkezési szokásainak kialakításában (terítés, evőeszközök használata stb.) Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét Szükség szerint korrigálja a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét

18 Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseketEllenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságátOrvosi előírásoknak megfelelően gyógyszert ad beOrvosi ellátást nem igénylő sérüléseket lát el,lázat mérFelügyeli a beteget, sérültet Segíti a tanulót az általánosan használt gyógyászati segédeszközök használatában Részt vesz a tanulók intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak

19 Részt vesz a tanulók intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.) Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben Egyezteti a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket Előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges eszközöketBerendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően Együttműködik a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában

20 A pedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben Egyénileg segít a tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokonA (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak íráskészségetA (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak olvasásikészséget fejlesztő feladatok megoldásában A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak számolási készséget fejlesztő feladatok megoldásában A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a lelassult mentális fejlődésű tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a magatartási nehézséggel küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a magatartás rendezésében

21 A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és abeilleszkedési problémák rendezésében A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a hiperaktív tanulónak afejlesztő feladatok megoldásában és a hiperaktivitás rendezésében A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a figyelemzavarral küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a figyelemzavar terápiájában A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít az autisztikus viselkedésű tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a speciális problémák rendezésében A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tehetséges tanulónak tehetsége kibontakoztatásában

22 Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában Közreműködik a tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök kezelésében Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék,kézműves foglalkozás) Beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről Vezeti a tanulókra vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás) Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásábanKözreműködik iskolai dokumentumok elkészítésében

23 Kéri Zoltán MTA GYEP Regionális Közoktatási Szakértő zoltan.keri0@gmail.com Vajda Zsolt MTA GYEP Regionális Szociális Szakértő vajdazsolt68@gmail.com


Letölteni ppt "„Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben.  A kistérség gyerekes családjainak 40 %-a él relatív szegénységben, ami az országos arány több mint kétszerese."

Hasonló előadás


Google Hirdetések