Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közösségi áfa-szabályok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közösségi áfa-szabályok"— Előadás másolata:

1 A közösségi áfa-szabályok
dr. Kelemen László

2 Áttekintés I. a közösségen belüli ügyletek általános áttekintése
II. export-import III. a fuvarozási szabályok

3 I. KÖZÖSSÉGEN BELÜLI ÜGYLETEK
1) értékesítés 2) beszerzés 3) távolsági értékesítés 4) speciális ügyletek

4 Közösségen belüli ügyletek bevezetés
77/388/EGK hatodik áfa-irányelv Közös piacra vonatkozó „átmeneti” szabályok 1993-tól alkalmazandók A csatlakozás előtt: export – import hazai ügylet A csatlakozás után közösségen belüli értékesítés – közösségen belüli beszerzés

5 1) Közösségen belüli értékesítés
Fogalma (gyakorlatban): közösségen belüli (más tagállami) adóalanyok közötti termékértékesítés amelynek következményeként a terméket másik tagállam területére szállítják Kellékei Közösségi adószám Más tagállamba való elszállítás igazolása Hivatkozás: áfa-tv 29/A a)

6 2) Közösségen belüli beszerzés
A közösségen belüli értékesítés másik oldala a termék az egyik tagállamból a másikba kerül az eladó olyan adóalany, mely nem választott a saját tagállamában alanyi adómentességet a termék nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék, és nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak rá a vevő: adóalany, kivéve a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalanyt és a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalanyt, aki (amely) gazdasági tevékenységéhez szerzi be a terméket, vagy a beszerzése után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy Hivatkozás: áfa-tv 7/A

7 2) Közösségen belüli beszerzés
Nem a beszerző fizeti meg az áfát, ha: termék: az új közlekedési eszköz és a jövedéki termék kivételével vevő: különleges jogállású adóalany vagy nem adóalany jogi személy másik tagállamból való beszerzés adó nélküli összesített értéke a euronak megfelelő Ft-ot a tárgyévben nem haladja meg az új közlekedési eszköz és a jövedéki termék értékét az értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni választási lehetőség

8 2) Közösségen belüli beszerzés (saját termék mozgatása)
termékértékesítés: gazdasági tevékenységhez beszerzett, előállított saját tulajdonban lévő termék egyik tagállamból a másik tagállamba történő elfuvarozása/elfuvaroztatása termékértékesítés- termékbeszerzés kivételek: fel- vagy összeszerelés, távértékesítés nemzetközi járat fedélzetén értékesített termék termékexport, és az azzal egy tekintet alá eső termékértékesítés termék megmunkálása, feldolgozása másik tagállamban termék másik tagállamban történő használata termék max. 24 hónapos használata másik tagállamban az ideiglenes behozatal szabályai szerint vevői készlet számára történő továbbítás, ha az a másik tagállamban nem minősül IC beszerzésnek Hivatkozás: áfa-tv 7/B

9 3) Távolsági értékesítés
Termék: kivéve új közlekedési eszköz, fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállamba kerül (pl. csomagküldő szolgálat) vevő: különleges jogállású adóalany, vagy nem adóalany jogi személy euró összérték alatti beszerzés magánszemély euró értékhatár magyarországi értékesítés esetén tagállamok és euró közötti értékhatárt állapíthatnak meg jövedéki termékekre nem vonatkozik választási lehetőség Hivatkozás: áfa-tv 14/A

10 3) Távolsági értékesítés értékhatárai
EUR Németország Franciaország Luxemburg Hollandia Ausztria Nagy Britannia EUR A többi tagállam

11 4) Speciális ügyletek 4.1) új közlekedési eszköz 4.2) háromszögügylet
4.3) fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék 4.4) bérmunka megítélése

12 4.1) Új közlekedési eszköz
Új közlekedési eszköz - célország szerinti adózás Új közlekedési eszköz: személy és vagy teherszállításra szolgál (szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszköz) új, ha : szárazföldi (futott max km vagy max. 6 hónap forgalomba helyezve) vízi (max. 100 hajózott óra vagy max. 3 hónap forgalomba helyezve) légi (max. 40 repült óra vagy max. 3 hónap forgalomba helyezve)

13 4.2) Háromszög ügylet 6. Áfa irányelv 28(b) (A) 1. bekezdése szerint
A teljesítés helye ahol az áru a szállítás végén található 6. Áfa irányelv 28(b) (A) 2. bekezdése szerint Amennyiben a (végső) beszerzőnek van közösségi adószáma az értékesítés után ő, saját tagállamának szabályai szerint adózik Hivatkozás: Áfa-törvény 14/B (2), 29/D (2)

14 4.2) Háromszög-ügyletek vázlata
B – ms2 számla számla A – ms1 C – ms3 árutovábbítás

15 4.2) Háromszög ügylet A speciális szabályok alkalmazásával a közbenjáró szereplő (B) elkerüli a bejelentkezési kötelezettséget a fogyasztó (C) tagállamában (ms-3) A fogyasztó a fordított adózás szerint adózik, de feltételek: a beszerző adóalany abban a tagállamban, ahol a szállítás véget ér a közbenjáró nem adóalany sem az értékesítő sem a beszerző tagállamában

16 4.3) Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékre vonatkozó ügylet
Teljesítés helye, ahol a fel- vagy összeszerelés ténylegesen történik esetleges fordított adózás szabályai csak az építési szerződések esetében marad termékértékesítés a bérmunka magyar adóalany értékesít összeszerelendő terméket, melyet Ausztriában szerel össze, az értékesítés Ausztriában adózik a vonatkozó osztrák adómértékkel

17 4.4) Bérmunka Fogalma: szolgáltatásnyújtás (8. § (1))
Teljesítési hely: ahol a szolgáltatás ténylegesen történik (15. § (4) c)) „A teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a szolgáltatásnyújtás ténylegesen történik: a termék – kivéve az ingatlant – szerelésénél, javításánál, karbantartásánál, felújításánál, átalakításánál, megmunkálásánál (…)”

18 4.4) Bérmunka (1) 11/A § Termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősül: a) a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagon, terméken végzett megmunkálás, feldolgozás – ideértve az összeszerelést, összeállítást is –, ha annak közvetlen következményeként az így előállított terméket a vámhatóság – végleges rendeltetéssel – harmadik ország területére kilépteti.

19 4.4) Bérmunka (2) 15/A § (12) Amennyiben a 15. § (4) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szolgáltatásokat megrendelő a szolgáltatásnyújtás tényleges teljesítésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, a teljesítés helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amelyben a szolgáltatást megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vették.

20 4.4) Bérmunka - összefoglalva
1) magyarországi megrendelőnek végez bérmunkát – magyarországi adózás 2) EU-s adóalany megrendelőnek végez bérmunkát – ott adózik, ahol a megrendelő be van jegyezve (Magyarországon adómentes) 3) harmadik országbeli adóalanynak végez bérmunkát – exporttal egy tekintet alá esik (Magyarországon adómentes)

21 II. EXPORT - IMPORT 1. export 2. nemzetközi forgalom 3. import

22 1. Export Közösség területén kívülre a vámhatóság a terméket végleges rendeltetéssel kilépteti értékesítés és kiléptetés között 3 hónap telhet el az export igazolására szolgáló okmány az EV

23 1. Exporttal egy tekintet alá esik
Bérmunka – ha exportálják a terméket Egyes szállítóeszközök működéshez kapcsolódó ügyletek Nemzetközi légijármű Tengeri hajó, hadihajó Egyes teherközlekedéssel kapcsolatos szolg. Import adóalapjába beépülő szolgáltatások

24 2. A termékek nemzetközi forgalma
Adómentes: közvámraktárba, vámszabadterületre, vámszabad-raktárba történő értékesítés Adómentes a vámraktározási vagy aktív felfüggesztő eljárás alá vont termékek értékesítése, a külső közösségi árutovábbítási eljárás, a teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatal alatt álló termék értékesítése Nemzetközi repülő- és hajójáratokon felszolgált termékek értékesítése Repülőtéri tranzitterületen történő értékesítés, ha nem közösségi lakóhellyel rendelkező utas harmadik országba tart Áfa-raktár (66/I és 66/J §)

25 2. Áfa-raktár Az irányelv 16. cikk D. pontja szerint: amennyiben a tagállam adómentes kezelést enged vámraktárakra, úgy a közösségi termékekre is hasonló szabályozást köteles biztosítani Adómentes: Áfa-raktárba értékesítés Áfa-raktárba tárolás előtti import Áfa-raktárban történő raktározás Áfa-raktárban történő értékesítés

26 3. Import Adózás formája:
Vámhatóság kiveti: nem adóalany, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző, mezőgazdasági tevékenységet végző Egyéb adóalany önbevallás Adófizetési kötelezettség: szabadforgalomba bocsátást közlő határozat közlésének napján Adóalap: vámérték+vám+adók, egyéb kötelező jellegű befizetés+vagyoni értéket képviselő jogért járó ellenérték+első Közösségen belüli rendeltetési helyig felmerülő járulékos költség+járulékos költségek, ha másik tagállamba kerül ismert helyre Adó fizetésére kötelezett: Importőr Közvetett vámjogi képviselő

27 4. Különleges esetek Importot követő Közösségen belüli ügylet
Közösségen belüli ügyletet vagy export

28 4. Import utáni közösségi ügylet
1. Belföldiesítés után közösségen belüli értékesítés ROM – HUN – AUS import közösségen belüli beszerzés de: mentes az import – áfa-tv 31. § (7), illetve az áfa-raktárba tárolás 2. Árutovábbítási eljárással import a megrendelő tagállamában ROM – HUN – AUS árutovábbítás import

29 4. Közösségen belüli ügylet - export
Közösségi adóalanynak értékesítés, de a termék exportra kerül Ha képes igazolni az export tényét az értékesítő – export és nem közösségen belüli ügylet

30 III. FUVAROZÁS 0) személyszállítás 1) belföldön 2) közösségen belül
3) export-importhoz kapcsolódó fuvarozás

31 0) Személyszállítás megítélése
teljesítés helye a ténylegesen megtett útszakasz, a szolgáltatást nyújtó székhelye helyett személyszállítás esetén csak a belföldön megtett útszakasz adóztatható Mo-n A 6-os direktíva szerint nemzetközi személyszállítás adóköteles Magyarország a csatlakozási szerződésben kérte, hogy fenntarthassa a nemzetközi személyszállítás mentességét, melyet megkapott

32 1) Belföldi fuvarozás A teljesítési helyet a megtett útszakasz határozza meg (főszabály) A belföldi fuvar: Megtett útszakasz: Magyarország Megrendelő: magyar (adóalany / nem adóalany) Teljesítési hely: Magyarország Adófizetésre kötelezett: fuvarozó

33 2) Közösségen belüli fuvarozás
Indulás és érkezés pontja 2 különböző tagállamban van Vagy az indulási és érkezési hely is tagállamon belüli, de a teherközlekedés közvetlenül kapcsolódik egy fentebbi fuvarhoz

34 2) Közösségen belüli fuvarozás
főszabály: teljesítés helye a fuvar indulásának helye adófizetésre kötelezett a szolgáltatást teljesítő ha a megrendelő nem adóalany abban a tagállamban, ahonnan a fuvar indul, másik tagállamban azonban igen, akkor a teljesítés helye az a tagállam, ahol a megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vették ha a fuvarozó nem adóalany abban a tagállamban, mely a fuvart megrendelőnek az adószámot kiadta, akkor az adó fizetésére a megrendelő kötelezett

35 2) Közösségen belüli árufuvarozás - példák -
Budapest - Frankfurt fuvar: fuvarozó és megrendelő is magyar adóalany, a fuvarozó a teljes fuvardíjra 25% áfát számít fel fuvarozó magyar, a megrendelő belga adóalany, fuvar Belgiumban teljesített, amennyiben a magyar adóalany nem adóalany B-ban, úgy az áfát a fordított adózás szabálya szerint a belga adóalany fizeti meg belga adómértékkel, a magyar fuvarozó nem számít fel áfát Frankfurt – Budapest fuvar esetén a fuvarozó magyar, megrendelő belga magánszemély – a magyar fuvarozó Németországban köteles bejelentkezni, és adót fizetni

36 2) Közösségen belüli árufuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások
Ki/be/fel rakodás, raktározás, csomagolás főszabály: teljesítés helye, ahol a szolgáltatás ténylegesen történik ha a megrendelő nem adóalany abban a tagállamban, ahol a szolgáltatást ténylegesen tejesítik, akkor a teljesítés helye az a tagállam, amely a megrendelő számára kiadta azt az adószámot, amelyet az az ügyletben használt Mo-n van a rakodás a megrendelő német adóalany, No-ban keletkezik adófizetési kötelezettség német adómértékkel

37 2) Közösségen belüli árufuvarozáshoz kapcsolódó közvetítői szolgáltatás
Árufuvarozás teljesítése: Főszabály: indulás helye Ha az indulás helyétől eltérő tagállami adóalany a megrendelő: abban a tagállamban adóköteles Járulékosan kapcsolódó szolgáltatás teljesítése: Főszabály: ahol ténylegesen történt Ha az ezen helytől eltérő tagállami adóalany a megrendelő: abban a tagállamban adóköteles

38 3) Export-import fuvarozás
Importhoz kapcsolódó fuvar: Általános eset: az importfuvar költsége igazoltan beépül az importált termék adóalapjába: a teherfuvarozás mentes az adó alól (áfa-tv 11/A. § h) pont) 27. § alapján kötelezően az importáfa alap része

39 3) Export-import fuvarozás
Export-fuvarozás: Áfa-tv 11/A. § i) pont: a vámhatóság által végleges rendeltetéssel kiléptetett termékhez kapcsolódó teherközlekedés adómentes Áfa-tv 11/A. § h) pont: tranzit teherközlekedés, amennyiben másik tagállamból exportra kerül a termék a teherközlekedés adómentes

40 3) Export-import fuvarozás
Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatás (áfa-tv. 12. § h) pont) Amennyiben az alábbi termékértékesítések történnek a teherközlekedés teljesítésével: Közvámraktárba, vámszabadterületre, vámraktárba kiléptetés; vámraktározási eljárás alá vonják Továbbra is speciális vámjogi státuszban marad a termék Külső közösségi árutovábbítási eljárás alatt, vagy teljes vámmentességel járó ideiglenes behozatal alatt Áfa-szempontból harmadik ország területéről áll belső közösségi árutovábbítási eljárás alatt

41 Hasznos web-címek: www.apeh.hu www.europa.eu.int www.im.hu

42 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A közösségi áfa-szabályok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések