Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben"— Előadás másolata:

1 Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben
WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

2 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya
3. § (1) E törvény hatálya az iskolai rendszerű szakmai képzésre (szakképzésre), valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések esetén – a felnőttképzésről szóló törvény alapján folyó – az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésre terjed ki. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés vonatkozásában a további szabályokat a felnőttképzésről szóló törvény határozza meg.

3 2011. évi CLXXXVII. törvény Tanulószerződés már a 9. évfolyamon is lehetséges Hatályos: szeptember 1. Eddig csak a 10. évfolyamtól lehetett kötni Csak a szakiskolai képzésre vonatkozik a módosítás Szigorú feltételek: csak a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében történhet, ezt a gazdasági kamara ellenőrzi.

4 2011. évi CLXXXVII. törvény Továbbra is
csak az iskolai rendszerű szakképzésben, magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. Tanüzem, tangazdaság, őstermelő is köthet tanulószerződést

5 2011. évi CLXXXVII. törvény A szintvizsga
nem feltétele a tanulószerződés megkötésének, eredményes szintvizsga esetében vehet csak részt a tanuló 10. évfolyamon külső, vállalati tanműhelyben szervezett gyakorlaton, azaz nem csak kizárólag tanműhelyi célokat szolgáló gyakorlati képzőhelyen, a szintvizsga teljesítése nem feltétele a tanulószerződés ellenjegyzésének. Hatályos: szeptember 1.

6 2011. évi CLXXXVII. törvény a szintvizsga eredménye a tanuló év végi jegyébe nem számít bele, a szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelőzően javító-, pótló szintvizsgát szervez, azt méri, hogy a tanuló alkalmas-e az irányítás melletti munkavégzésre, a szintvizsga-követelményeket nyilvánosságra kell hozni.

7 A szakiskolában biztosítandó közismereti óraszám aránya
2011. évi CLXXXVII. törvény A szakiskolában biztosítandó közismereti óraszám aránya Szakközépiskola: évfolyam legalább 70%, évfolyam legalább 60% Szakiskola: - 2+2-es/1+3-as képzés: a régi Kt. szerint - előrehozott szakképzés: legalább egyharmad Hatályos: szeptember 1.

8 2011. évi CLXXXVII törvény Az új, duális rendszerű szakiskolai képzésben: „fix” 33% arány a három szakiskolai év „átlagában” kell az egyharmadnyi (33%) közismeretet biztosítani (nem minden egyes évfolyamon kell külön-külön elérni) Hatályos: szeptember 1.

9 A törzslapok elektronikus megküldése
2011. évi CLXXXVII. törvény A törzslapok elektronikus megküldése A módosításig: 2012. szeptember 1-jétől lehetőség március 31-től kötelező előírás volt az elektronikus megküldés. A módosítás után: 2013. szeptember 1-jétől kötelező a törzslapok elektronikus megküldése az NMH SZFI-be. Eddig az időpontig papír alapon kell megküldeni.

10 Szakmaszerkezeti döntés
2011. évi CLXXXVII. törvény Szakmaszerkezeti döntés 2012. szeptember 30-ig a Kormány rendeletben adta ki a 2013/2014-es tanévre vonatkozó döntést. Változás, hogy csak az iskolai rendszerű képzésre vonatkozik, a felnőttképzésre jelenleg nem, július 1-től lesz kötelező. 2013. március 31-ig már a megyei fejlesztési és képzési bizottságok tesznek javaslatot, a Kormány május 31-ig hozza meg döntését.

11 2011. évi CLXXXVII. törvény Közlemény a 2013 szeptembere előtt indult iskolai rendszerű szakképzésekről A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-ának (1) és (2) bekezdései tartalmazzák a szakiskolai, szakközépiskolai képzésekre vonatkozó átmeneti szabályokat.

12 2011. évi CLXXXVII. törvény Ennek értelmében utoljára a 2012/2013-as tanévben indult képzéseket lehet a korábbi szabályozás, azaz a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezései, valamint a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: régi OKJ) alapján befejezni.

13 2011. évi CLXXXVII. törvény Ez azt jelenti, hogy a kilencedik vagy magasabb évfolyamon 2012 szeptemberében (de legkésőbb keresztfélévben 2013 februárjában) vagy korábban indult, jelenleg folyamatban lévő szakiskolai vagy szakközépiskolai képzések esetén lehetőség van a képzések korábbi szabályok és a régi OKJ szerinti befejezésére.

14 2011. évi CLXXXVII. törvény Vizsgaszervezés
A területileg illetékes Kormányhivatal a vizsgaszervezési engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. A Kormányhivatal a komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzésére jogosult szerv, jogsértés esetén a vizsgaszervezési engedélyt visszavonja és az eltiltó határozatot megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

15 2011. évi CLXXXVII. törvény 12. §. (2) Iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgát a) a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) által lefolytatott engedélyezési eljárás alapján arra vizsgaszervezési engedélyt (a továbbiakban: vizsgaszervezési engedély) kapott intézmény, b) a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, felügyelete alá tartozó szerv által irányított intézmény. (NAKVI)

16 2011. évi CLXXXVII. törvény 14. §. (2) A szakmai vizsgabizottság független szakmai testület, amely négy tagból áll. A szakmai vizsgabizottság munkájában az elnök mellett három tag vesz részt, akik közül legalább egy tag szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, egy tag pedig a képzést folytató intézmény által – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – javasolt, a képzésben részt vett oktató. A szakmai vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az állami szakképzési és felnőttképzési szerv útján bízza meg.

17 2011. évi CLXXXVII törvény 33. §. (1) Az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat. A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat.

18 2011. évi CLXXXVII. törvény Új fogalmak:
Iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés: jogszabályban meghatározott és hatóság által szabályozott tartalmú és célú képzés, amelynek eredményeként hatóság által meghatározott tevékenység folytatására feljogosító irat (engedély, bizonyítvány, a képző intézmény által kiállított igazolás stb.) kiadására kerül sor, vagy amely képzés hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység nem folytatható.

19 2011. évi CLXXXVII. törvény Komplex szakmai vizsga: az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevő felnőtt szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek, készségeinek, ismereteinek mérése, amely az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás.

20 2011. évi CLXXXVII. törvény Szakképzési kerettanterv: a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kidolgozott, a szakképesítés követelményei átadásának tartalmát és menetét leíró egységes, kötelezően alkalmazandó dokumentum, amelyet a szakiskolai képzésben szakképesítésenként, a szakközépiskolákban ágazatonként és szakképesítésenként a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben ad ki az oktatásért felelős miniszterrel és az adott szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben.

21 Szakmai és vizsgakövetelmények
Még rendeletben nem jelentek meg, megjelenésük a napokban várható.

22 Modulrendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól – módosítása megtörtént, tartalmazza az agrár szakképesítések moduljait is.

23 2011. évi CLXXXVII. törvény Szakmai követelménymodul: a szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját.

24 Szakképzési kerettanterv:
A Magyar Közlöny 58. számában én megjelentek a szakképzési kerettantervek a 14/2013. (IV.05) NGM rendeletben. A 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 2-6. melléklete elérhető a és a következő linkről is:

25 2011. évi CLXXXVII törvény - SZVK
A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a szakmai és vizsgakövetelmény szerint, valamint a szakképzési kerettanterv tartalmi előírásának figyelembevételével a felnőttképzésről szóló törvényben szabályozott képzési programot kell kidolgozni.

26 2001. évi CI. törvény 3/B. § A közoktatási intézmény felnőttképzési tevékenységéből származó nyereségének felhasználására a Ktv. 38. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a nyereség a közoktatási intézményben tanulók díjazására nem használható fel.

27 2001. évi CI. törvény (2) A felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell: (3) A felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni. (4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározottak alapján a felnőttképzési intézménynek azon résztvevőkkel is – a polgári jog általános szabályai szerint – szerződést kell kötnie a képzésre vonatkozóan, akik a tankötelezettségük teljesítése, illetve iskolarendszerű képzésben való részvételük mellett felnőttképzésben is részt vesznek. Tanköteles tanulóval államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre felnőttképzési szerződés nem köthető.

28 Az új OKJ M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 88. szám
Megjelent július 6-án a 150/2012. (VII. 6.) kormányrendeletben Hatályos: szeptember 1. Bevezetés Iskolai rendszerben: szeptembertől kötelező, de csak az induló évfolyamokra Iskolarendszeren kívül: 2013. szeptember 1-jétől a szeptember 1-jétől hatályos OKJ szerint Módosítása folyamatban

29 Új elemek A képzési idők: Iskolai rendszerben: egységes (3 év, 2 év)
Felnőttképzés: időtartam A maximális óraszámok helyett képzési időintervallumok, Iskolai rendszerű (esti) képzéssel összemérhető, az óraszám csak igazolt beszámítással csökkenthető (szaktárcák általi „eltérítés” lehetséges)

30 Új elemek 2 alaptáblázat (részszakképesítések külön)
Egyszerűbb, 7 számjegyű azonosító Nincs felsőfokú szakképzés A szakképesítések ABC sorrendben Szakképesítés „kapcsolatok” nem láthatók (csak az SZVK-k jelzik) Levelező-, esti- és távoktatás lehetőségének jelölése A választható szakmairányok megjelölése (2. melléklet) – agrár szakképzésre nem vonatkozik Szakközépiskolai ágazatok feltüntetése (3. melléklet) „5-ös szintű” szakma érettségi nélkül (4. melléklet) (speciális feltételek !) „Agrár szakképesítések” 6. számú melléklet ( szeptember 1-től lesz hatályos)

31 Az új szintkódok 21 ------- alapfokú 31 ------- alsó középfokú
felső középfokú 52, felső középfokú 54, emelt szintű felsőfokú végzettségre épülő

32 Beszámítás a felsőfokú szakképzésbe
1232/2012. (VII. 12.) Kormányhatározat „Az érintett miniszterek dolgozzanak ki közös javaslatot az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítések felsőoktatási tanulmányokba történő automatikus beszámításának módjaira és az ehhez szükséges intézkedésekre” Készülő kormányrendelet: Az OKJ-ban meghatározott emelt szintű szakképzésben szerzett ismereteket meghatározott kredit értékben, az előzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat beszámításával, a képzési területhez tartozó alapképzési szakon egy éves szakmai gyakorlatként kell elismerni és beszámítani a képzési időbe.

33 VIZSGADOKUMENTUMOK JAVÍTÁSA
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 31. A tanügyi nyilvántartások vezetése

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Forrás: Szakképzési tanévnyitó előadások, hatályos jogszabályok


Letölteni ppt "Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések