Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010.május Galigerné Pártai Erika Kontaktus szakmai munkatárs

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010.május Galigerné Pártai Erika Kontaktus szakmai munkatárs"— Előadás másolata:

1 2010.május Galigerné Pártai Erika Kontaktus szakmai munkatárs
A közoktatás-fejlesztést szolgáló referencia-intézmények standardja és minősítési eljárásrendje 2010.május Galigerné Pártai Erika Kontaktus szakmai munkatárs

2 Referencia-intézmény
Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

3 1.1. A referencia-intézmények szerepe
● Kulcsszerep a sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében széleskörű szolgáltatások területi, regionális és országos szintű hálózat példaszerű pedagógiai kínálat és eszközrendszer jó gyakorlatok adaptálható minták akár több referenciaterületen Stratégiai cél: A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltatói bázisai

4 Kiindulási feltételek, időkeretek
A minősítési eljárásrend aktiválása, a regisztrációs felület megnyitása 2010. június 21. ● A TÁMOP es pályázati felhívás megjelenése 2010. július ● A TÁMOP es pályázati ablak megnyitása a pályázók számára várhatóan

5 1. Online regisztráció felületen Regisztrációs felület bejelentkezési adatlapján meg kell adni az érintett feladat ellátási hely alapadatait. Egy regisztrációval csak egy feladat ellátási hely adatainak feltöltése lehetséges. Több feladat ellátási helyre vonatkozóan a regisztrációt feladat ellátási helyenként elkülönítetten kell elvégezni.

6 Érvényes regisztráció esetén: 2
Érvényes regisztráció esetén: 2. Együttműködési megállapodás megkötése a Regionális Hálózatkoordinációs Központtal ↓ a referencia-intézményi előminősítési folyamat megkezdésének előfeltétele

7 Együttműködési megállapodás (1.sz. melléklet)
TÁMOP megkeresése együttműködési megállapodás megkötése céljából Dokumentum tartalma: Intézmény vállalja: a minősítési folyamatban való részvételt (felkészülés, képzések) - legalább két évre vállalandó referencia-intézményi feladatokat

8 Online regisztrációs felület kitöltése
A bejelentkezést követően az intézménynek a regisztrációs felületen, az ott található tájékoztatók alapján szükséges kitölteni a felület következő adatait: - alapkritériumok - referenciaterület (jó gyakorlatok esetében az űrlaphoz kapcsolódó felület) - nyilatkozatok - határozatok - dokumentumtár - intézményi fejlesztési terv Adatlapok kitöltésére rendelkezésre álló idő a bejelentkezést követő: 15 nap

9 Az előminősítés folyamata
Az előminősítési folyamat két részből áll: ● A dokumentumok formai előminősítése (a regisztráció véglegesítésétől 5 munkanapon belül) ● szakmai előminősítés O dokumentumok szakmai elemzése (8/A) O helyszíni látogatás és intézményi (8/B) fejlesztési terv véglegesítése Az előminősítési folyamat az előminősítési nyilatkozat kiadásával zárul, amely megnyitja a felkészülési folyamat lehetőségét a TÁMOP pályázat belépési feltétele

10 A pedagógiai, szakmai dokumentumok feltöltése az elektronikus dokumentumtárba
Alapító okirat Pedagógiai program IMIP + előző tanévi végrehajtásának értékelése SZMSZ Házirend Esélyegyenlőségi program Megelőző tanév éves munkaterve Megelőző tanév év végi beszámolója Intézményi döntés alapján olyan dokumentumok, amelyek igazolják a referencia-intézményi feltételek teljesülését

11 A bejelentkezéshez szükséges postázandó dokumentumok
Kinyomtatott, hitelesen aláírt bejelentkezési adatlap Elkészített intézményi fejlesztési terv Együttműködési megállapodás Nyilatkozatok (fenntartói, intézményvezetői) Nevelőtestületi határozat Regisztrációt követő 15 napon belül! 15 napos határidővel hiánypótlás! Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság Hálózatkoordinációs Iroda 1538 Budapest, Pf.: 496

12 ● fenntartói nyilatkozat (2. sz. melléklet)
A referencia-intézmények minősítéséhez szükséges együttműködési megállapodás, nyilatkozatok, határozatok ● fenntartói nyilatkozat (2. sz. melléklet) - Támogatás az intézmény részvételéről a minősítési folyamatban - KIR-ben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja hatályos - Szükség szerint módosítja az alapító okiratát ill. e tevékenységet beilleszti az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő és kisegítő tevékenységek körébe - Fenntartó egyetértése és intézményvezetői nyilatkozatba foglaltakkal - Az intézmény eleget tesz az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség követelményeinek

13 A referencia-intézmények minősítéséhez szükséges együttműködési megállapodás, nyilatkozatok, határozatok Intézményvezetői nyilatkozat (3. sz. melléklet) - Az intézmény elfogadja a referencia-intézmény minősítési eljárásrendjét - Intézmény felkészül a referencia-intézményi szerepkörre - vállalja a fejlesztési terv megvalósítását - Intézményvezető vállalja, hogy a regisztrációtól számított 15 napon belül feltölti a regisztrációs felület adatlapjait, közzéteszi az általa működtetett két jó gyakorlat leírását - eredményes minősítés esetén 15 napon belül együttműködési megállapodást köt TÁMOP vel feladatok ellátására - Programba bevont munkatársak hozzájárulásának kérése személyes adataik kezeléséhez a minősítést végző szervezetek számára ● Nevelőtestületi határozat (4. sz. melléklet) - Testület egyetértése az intézményvezetői nyilatkozatban megfogalmazottakkal

14 A formai előminősítés A formai előminősítés során vizsgálatra kerül, hogy az intézmény jelen eljárásrendnek megfelelően töltötte-e ki a regisztrációs felület adatlapjait valamint a „jó gyakorlat” felületet. TÁMOP az online felületen rögzített tartalom és dokumentumok alapján 5 napon belül végzi el az formai előminősítést. A regisztráció véglegesítésétől számított 15 napos határidő a hiánypótlásra

15 Szakmai előminősítés (5. melléklet)
1. Feltöltött adatok, dokumentumok elemzése, értékelése – formai előminősítést követő 15 napon belül – szakmai elemzés összefoglalóját megküldi az intézménynek – hiányosságok, szükséges korrekció megjelölése! 2. Helyszíni látogatás – a dokumentum-elemzés lezárultát követő 10. és 20. nap között (eljárásrend 8.b melléklet) → feltöltött adattartalom és gyakorlat összhangjának megvalósulása, dokumentumelemzés tapasztalatainak megbeszélése, korrekciós feltételek, ütemterv meghatározása, intézményi fejlesztési terv megfelelőségének vizsgálata → Jegyzőkönyv (6.melléklet)

16 Referencia-intézményi jellemzőket meghatározó űrlapok
Alapkritériumok űrlap – az intézmény kifejti, hogy miként felel meg a referencia-intézményi alapfeltételeknek (intézményi dokumentumok konkrét szövegrészeire való hivatkozással igazolja) ● Referenciaterület űrlap – az intézmény meghatározza, hogy mely területen kíván referenciahelyként működni és szolgáltatásokat nyújtani – ezen az űrlapon szükséges megjelölni az általa közzétett „jó gyakorlatait”

17 1.2. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény
Valamennyi referencia-intézményre egyaránt jellemző alapfeltételek Befogadó, egyéni fejlődést biztosító Kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmának és módszereinek megjelenése Nyitott oktatási környezet Egyaránt elkötelezett vezetők és testület Önfejlesztés, önértékelési rendszer, külső-belső kapcsolati formák IKT eszközök alkalmazása pedagógiai programban foglaltak szerint, iskolák használnak valamilyen adminisztrációs szoftvert Team-munka, pedagógusok együttműködése Fenntartói nyilatkozat Két éves működés a megjelölt referencia területen Szolgáltatási vállalásai – továbbképzés, mentorálás, szupervízió, hospitálás

18 1.3.Főbb referenciaterületek
Kompetencia alapú nevelési, oktatási program Befogadó pedagógiai gyakorlat Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában Mintaközvetítő felsőoktatási gyakorlóhely IKT technológiák alkalmazása példaértékű Kistérségi együttműködésben mintaértékű Művészeti nevelés terén kompetencia alapú program Tehetséggondozó program Ökoiskola Múzeumpedagógiai program Reformpedagógiák valamelyikét képviselő Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő Egyéb terület

19 „Jó gyakorlat feltöltése”
Az előminősítési folyamat lefolytatásának feltétele: az intézmény (feladat ellátási hely) rendelkezzen legalább két olyan jó gyakorlattal, amely közül az egyik a megjelölt referenciaterülethez tartozik, illetve, hogy ezeket közzétegye a portál innováció fül jó gyakorlat felületén Jó gyakorlat feltöltésére a helyszíni látogatás kijelölt időpontjáig van lehetőség Több referenciaterület megjelölése esetén mindegyikhez kapcsolódóan rendelkeznie kell jó gyakorlattal

20 2. Felkészülés a szolgáltatói szerepre
Az intézményi fejlesztési terv tartalmazza azokat a fejlesztési tevékenységeket, melyek szükségesek a referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához. Meghatározza: A képzések, felkészítések fajtáit A támogató tanácsadói szolgáltatásokat A felkészülés intézményi kereteit A résztvevők körét, létszámát, ütemtervét Az intézmény a felkészítéseket az Educatio honlapján megjelentetett zárt képzési kínálatból veheti igénybe A felkészülést a TÁMOP pályázati konstrukció támogatja

21 3.1.7 – 10/1 pályázati konstrukció
A pályázat szakmai feladatterve az intézményi fejlesztési terv - az intézmény az annak feltöltésére szolgáló űrlapon tervezi meg (10. melléklet) Űrlap - szöveges részében rövid helyzetleírást készít és megjelöli a kötelező vagy választható tevékenységeket, megadja számszerűen a résztvevők körét Célja: hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek ezen gyakorlatuk átadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét

22 3.1.7. Részcélok: Felkészülés a ref-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása A referencia-intézményi mentor-pedagógusok felkészítése Felkészülés hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére Felkészülés PR-tevékenységek és hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokra

23 Az intézményi fejlesztési terv elkészítése, felkészülési portfolió előzetes összeállítása
A felületen, a fejlesztési terv adatlap sablonjának kitöltésével állítható össze (véglegesítésére a helyszíni látogatás alkalmával kerül sor) elfogadott és véglegesített Fejlesztési terv birtokában az intézmény megkezdheti a felkészülést a referencia-intézményi szolgáltatások nyújtására Az intézmények felkészülését a TÁMOP pályázati konstrukció támogatja – szakmai feladattervét az intézményi fejlesztési terv képezi, melyet a pályázathoz csatolni kell kinyomtatva és elektronikusan. (Felkészítések listáját 10. sz. melléklet tartalmazza)

24 Szakmai előminősítés lehetséges kimenetei
Pozitív eredmény esetén:Határozati javaslat (7.m) ELŐMINŐSÍTÉSI NYILATKOZAT kiállítására (3.2.2.) – ez a TÁMOP es pályázat belépési feltétele – felkészülés megkezdésének lehetősége Minősítés Minősítő testület: - OKM/regionális OH képviselője - regionális hálózatkoordinációs központ képviselője - Educatio képviselője - OOIH/TÁMOP képviselője

25 „Minősített referencia-intézmény” oklevél kiadásával zárul.
3. Minősítés A minősítési eljárás a „Minősített referencia-intézmény” oklevél kiadásával zárul. Feltétel: a Minősítő Testület szakmailag ellenőrzi az intézményi fejlesztési terv megvalósítását, továbbá az intézmény bemutatja szolgáltatói szerepre és a feladat ellátására vonatkozó terveit.


Letölteni ppt "2010.május Galigerné Pártai Erika Kontaktus szakmai munkatárs"

Hasonló előadás


Google Hirdetések