Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyminisztérium Tállai András önkormányzati államtitkár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyminisztérium Tállai András önkormányzati államtitkár"— Előadás másolata:

1 Belügyminisztérium Tállai András önkormányzati államtitkár
Egy év tükrében - Önkormányzati feladatfinanszírozás Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Budapest, január 16.

2 Az új szabályozás súlyponti elemei

3 Normatív finanszírozási rendszer
Az önkormányzati finanszírozás ig a forráselosztás elvén alapult. Forráselosztás: - SZJA részesedés: helyben maradó rész (8%) jövedelem-különbség mérséklésének rendszere, normatívákba beépülve (32%) - normatív állami hozzájárulások (normatíva, fejkvóta): felhasználási kötöttség nélkül felhasználási kötöttséggel - működőképesség megőrzését biztosító támogatások („6/3”, ÖNHIKI) A normatív finanszírozás hiányosságai, változás szükségessége: - megváltozott SZJA rendszer (egykulcsos SZJA), - a korábbi finanszírozás nem vette figyelembe az önkormányzatok eltérő bevételi lehetőségeit, az ellátandó feladatok nagyságát, - egyre több kötelező önkormányzati feladat, átláthatatlan feladat- és hatásköri rendszer, - feladatok ellátásához szükséges források biztosítása gyakran elmaradt Következmény: eladósodás, vagyonfelélés, működési hiány folyamatos növekedése.

4 Feladatfinanszírozás
2013-tól új feladat-ellátási rendszer (egyes önkormányzati feladatok állami szintre kerültek) forrásszabályozás átalakítása - Az Mötv §-ai rögzíti a feladatfinanszírozás alapjait: - a feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő feladatalapú támogatást biztosít; - melyet éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja; - a támogatás mértékének meghatározásakor figyelembevételre kerül: takarékos gazdálkodás, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele - költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető; - az állam által prioritásként kezelt, önként vállalt feladatok finanszírozásához is biztosítható állami támogatás; - az önkormányzat működőképessége megőrzéséhez kiegészítő támogatás adható.

5 Feladatfinanszírozás 2013-2014.
2013. Feladatfinanszírozás: - önkormányzati kötelező feladatokhoz igazodó, általános támogatások hivatali feladatok támogatása, település-üzemeltetési feladatok támogatása (közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása, zöldterület- gazdálkodás), - köznevelési feladatok (óvoda): feladat alapú bér- és üzemeltetési támogatás, - szociális szakellátás (intézményi ellátások) Ahol nem valósult meg 2013-ban a feladatfinanszírozás: - szociális és gyermekjóléti alapfeladatok - kulturális feladatok 2014. Első időszak tapasztalatai alapján a finanszírozási rendszer finomhangolása: szerkezetátalakítási tartalék keretében nyújtott kiegészítő támogatások beépültek az alapfinanszírozásba (20 Mrd forint, 22/ (VI. 11.) BM rendelet), -település-üzemeltetés: településkategóriánkénti fajlagos összegek szerinti finanszírozás, - beszámítás rendszere differenciált, törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni (bővült az érintett jogcímek köre) - gyengébb jövedelem-termelő képességű kistelepülések (2000 fő alatt) támogatása, - pedagógus életpálya-modell, - gyermekétkeztetés: feladat-alapú bér- és üzemeltetési támogatás a normatív elosztás helyett.

6 Az önkormányzati adósságállomány alakulása
környékén 500 milliárd forint alatti (szállítói tartozás nélküli) adósságot halmoztak fel a települések (ennek még 95%-a volt hitel és csupán 5%-a kötvény). év végére 1 247,5 milliárd forintra nőtt az adósságállomány, melyből a kötvényállomány már 47%-ot tett ki. 2011. évtől csökken az adósságállomány. Adósság (milliárd forint) Év Hitel + Váltó Kötvény Összesen 2005 338,1 5 343,1 2006 467,3 23,5 490,8 2007 488,6 209,3 697,9 2008 514,3 444,7 959 2009 543,1 479,3 1 022,40 2010 657,8 589,3 1 247,50 2011 636,4 560,4 1 196,8 2012 605,1 462 1 067,1 2013* 258,9 177,7   436,6 *III. negyedévi mérlegjelentés alapján

7 Adósságkonszolidáció
I év vége: megyei önkormányzatok adósságának átvétele (196 Mrd forint). II év vége: 5000 fő alatti önkormányzatok teljes adósságkonszolidációja 1724 település vonatkozásában 83 995,3 millió forint összegű adósság teljes visszafizetéséhez nyújtott törlesztési célú támogatást az állam. III I. félév: 5000 fő feletti önkormányzatok részleges adósságkonszolidációja (40-70%) 277 település milliárd forintnyi adósságából összesen 603 979 millió forint összegű adósságát vállalta át az állam. IV február 28-áig: a december 31-én fennálló kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló, pénzintézet felé fennálló tartozás teljes átvállalása.

8 Adósságkonszolidációból kimaradt települések támogatása
2013. évi támogatási rendszerek: - az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás esetében önerő nélkül pályázhattak az önkormányzatok a vonatkozó BM rendelet szerinti fejlesztési célok megvalósítására; - az első ütemben hozott döntés alapján csak az adósságkonszolidációból kimaradt települések részesültek támogatásban (43 önkormányzat 707 millió forint összegű támogatást kapott), - az EU Önerő Alapból az adósságkonszolidációból nem részesülő települések magasabb, 75%-os támogatási intenzitásra jogosultak. évi költségvetési törvény alapján: - 10 Mrd forint összegű forrást biztosít a költségvetési törvény az adósságkonszolidációból kimaradt települések fejlesztéseinek támogatására (a részletszabályokat BM rendelet rögzíti, melynek előkészítése folyamatban van).

9 Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások szabályozása
- A stabilitási törvény alapján január 1-jétől az önkormányzatok adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást – a törvényben meghatározott ügyletek kivételével – kizárólag a Kormány hozzájárulásával köthetnek. - Az ügylethez a Kormány az alábbi feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá: A fejlesztési célú ügylet a törvényben meghatározott feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó összes fizetési kötelezettség az ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, a hozzájárulás megadása nem veszélyezteti az államháztartás önkormányzati alrendszere központi költségvetésről szóló törvényben rögzített adósságának tarthatóságát, az önkormányzat a helyi iparűzési adót vagy a törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette, kezesség-, illetve garanciavállalás esetén, ha az a) és b) pont szerinti feltétel teljesül. - Az adott hónap 16-áig a kincstári véleményezésen átesett kérelmekről a Kormány a hónap végéig dönt.

10 Működőképesség megőrzését szolgáló támogatási rendszer változása
ban is igényelhettek támogatást a helyi önkormányzatok a működőképességük megőrzésére a fejezeti tartalék terhére, a megyei önkormányzatok pedig a megyei tartalék támogatás terhére. ben továbbra is biztosít forrást a költségvetési törvény a működőképesség megőrzéséhez (az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata 2014-ben emelkedett: 38,6 Mrd forint), - új elem! rendkívüli támogatást is igényelhetnek a települések kivételes esetben a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében, - a rendkívüli támogatást a működőképesség megőrzését szolgáló támogatástól kis mértékben eltérően (egyszerűsítetten) lehet majd igényelni a tervek szerint. A rendkívüli támogatás forrásául továbbra is a fejezeti tartalék szolgál. - A megyei önkormányzati tartalék kapcsán változás nem várható.

11 Önkormányzati működési támogatások
ÖNHIKI támogatás, működőképesség megőrzését segítő támogatás alakulása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása A szerkezetátalakítási tartalékból juttatott támogatások (2013.) 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év önk. száma támogatás (millió forint) 1396 10 118,0 1666 34 158,5 1765 39 147,8 1913 33 962,4 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év önk. száma támogatás (millió forint) 213 1 720,0 458 1 874,6 259 878,8 351 987,2 Támogatásban részesült önkormányzatok száma Támogatás összege (millió forint) Beszámítás visszapótlása 2572 5 987,9 MIK által fenntartott köznevelési intézmények működtetési támogatása 56 1 204,3 Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 1395 4 222,3 A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése 1666 4 000,5 Helyi közösségi közlekedés támogatása 86 2 026,7 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadások támogatása 314 1 310,7 Összesen: 6089 18 752,4

12 Önkormányzati fejlesztési célú támogatások
EU Önerő Alap támogatás  Az EU forrásból megvalósuló fejlesztések saját forrásának kiegészítésére a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott célokra (ivóvízminőség-javítás, csapadékvíz- elvezetés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, hulladékgazdálkodás, az egészségügyi alap és járóbeteg-szakellátó, bölcsődei, óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények fejlesztése) adható költségvetési támogatás. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2013-ban: - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, - óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra, - közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására. 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év támogatott projektek száma támogatás (millió forint) 363 4 344,1 317 11 410,6 409 16 557,8 264 13 630,6 2011. év 2012. év 2013. év önk. száma támogatás (millió forint) 386 5 445,9 341 3 875,3 84 1 407,6

13 Egyéb önkormányzati támogatások
NFM/NFÜ Önerő Alap támogatás Vis maior támogatás Szociális tűzifa támogatás 2012. év 2013. év önk. száma támogatás (Mrd forint) 11,9 Mrd Ft 1650 24,2 Mrd 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év támogatott kérelmek támogatás (millió forint) 1584 8 774,3 588 4 377 131 1 474,5 765 7 568,2 2011. év 2012. év 2013. év támogatott kérelmek támogatás (millió forint) 456 858 1625 996 1760 1998,4

14 Összegzés Az alapértékek megőrzésével az önkormányzati önállóság megőrzése. Megvalósult az önkormányzatok feladatrendszerének átalakítása. Ebben a kormányzati ciklusban sikerült az önkormányzatok működőképességét biztosítani. Új fejlesztések megvalósítása, ezek befejezéséhez támogatás biztosítása. Átalakult a finanszírozási rendszer. Az önkormányzati rendszer adósságterhei megszűnnek.

15 Célkitűzések Az önkormányzatok új fejlesztési rendszerének kialakítása. A feladatfinanszírozási rendszer további finomítása. Az adósság újratermelődésének megakadályozása szabályozás révén. Az önkormányzati gazdálkodásért való személyi felelősségi rendszer erősítése. Állami - önkormányzati kontrolling rendszer kialakítása.

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Belügyminisztérium Tállai András önkormányzati államtitkár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések