Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara"— Előadás másolata:

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Képzőhely ellenőrök vizsgafelkészítője 2013 A képzőhely ellenőrzést meghatározó szabályozási rendszer

2 Kamara szakképzésben ellátott állami feladatai (MKIK – területi kamara)
A gazdálkodó szervezetek képzőhellyé minősítése, ellenőrzése Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése Gyakorlati szintvizsgák rendszerének működtetése Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása SZKTV , OSZTV WorldSkills, EuroSkills Mesterképzés Pályaorientáció 125 szakma követelményrendszerének gondozása MFKB október 01-től! Gyakornoki program novemberétől (?) Szakmai továbbképzések

3 Szakképzés problémái Szakképzés megreformálása változások
Új OKJ Modulképzés Változtak a SZVK Képzés feltételeinek hiányosságai Központi szabályozás és finanszírozás változásai Eltérő munkaadói igények Tanulási és motivációs problémák Módszertani problémák

4 Képzőhely ellenőrök képzése
Jogszabályok – Sonyák Béláné A képzőhely ellenőrzés eljárásrendje és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs háttér – Szabó Zoltán Pszichológia – Turóczy Istvánné dr. Pedagógia – Földi László

5 Gyakorlati képzőhelyek minősítése, felügyelete
Végzi: a kamara által kijelölt kamarai szakértő és az iskola által kijelölt szaktanár Bevezető ellenőrzés: Időpontja: a gyakorlati képzés megkezdése előtt! Célja: meggyőződni a képzés feltételeinek rendelkezésre állásáról Évközi ellenőrzés Időpontja: tetszőleges Célja: a jogszabályi feltételek betartásának ellenőrzése

6 1. A képzőhely ellenőrzést meghatározó szabályozási rendszer
2011. évi CLXXXVIII. tv. a szakképzésről 2012. évi 21 tv (187. tv) módosítása   2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről   2004. évi CXL tv közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól 2012. évi I. tv munka törvénykönyvéről 133/ Évi Korm. Rend. OKJ-ról 150/2012 (VII. 6.) Korm. Rendelet az ÚJ OKJ-ról 14/2013 (IV. 05) NGM rendelet a szakképzési kerettantervről 2011. évi CLV. Tv a SZh-ról és képzés fejlesztésnek támogatásáról MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzata

7 Tanév rendje 2013/14 Első tanítási nap: 2013. szeptember 2.
Őszi szünet: október 28-tól október 31-ig Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25., péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 4., hétfő. Téli szünet: december 23-tól január 3-ig A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., szombat, a szünet utáni első tanítási nap január 6., hétfő. Az első félév vége: január 17. Tavaszi szünet: április 17-től április 22-ig A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 23., szerda. Utolsó tanítási nap az 12. évfolyamon: április 30. Tavaszi érettségi időszak, írásbeli vizsgák: május 5-től 26-ig szóbeli vizsgák június Utolsó tanítási nap: június 13.

8 Tanárok, gyakorlati oktatók Kötelességei
Személyiségfejlesztés (értelmi, érzelmi, erkölcsi) erkölcsi fejlődés elősegítése családi élet értékeire nevelés szülő rendszeres tájékoztatása gyermek testi-lelki egészségének megóvása gyermekek –szülők - munkatársak emberi méltóságának megőrzése ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítése tanulók sokoldalú értékelése a ped.pr. alapján továbbképzéseken való részvétel- minősítés adminisztratív feladatok teljesítése éves munkaterv szerinti iskolai rendezvényeken aktívan részt vegyen hivatásához méltó magatartás- hivatali titok megőrzése együttműködjön munkatársaival, más int. a tanulók érdekében

9 Tartalmi szabályozás rendszere
NAT a tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv Kerettantervek részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv Erre épülnek a TANKÖNYVEK Helyi tantervek: a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv

10 Kulcskompetenciák - NAT
1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematika kompetencia 4. Természettudományos és technikai kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. Szociális és állampolgári 7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 9. A hatékony, önálló tanulás

11 14/2013 (IV.05) NGM rendeletben a szakképzési kerettantervek 343 db!
1. Szakiskolai szakképesítések 74 db 2. Szakközépiskolai szakképesítések 125 db 3. Szakképesítés-ráépülések (szakiskolai, szakközépiskolai) 79 db 4. Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolában oktatható szakképesítésekről 7 db 5. Az egyes, iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítések rész-szakképesítéseiről 7 db + szakirányok (51!) Szakiskolai képzés összes elvi óraszáma (három évfolyamos): = 3940 óra szakmai óraszám (66%): 2608 óra

12 A kerettantervek felépítése
bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban); egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit. A tantárgyi kerettantervek évfolyamonként rögzítik a tanulók heti kötelező óraszámát és a legfeljebb 10%-os szabadon felhasználható időkeretet.

13 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről Szakképzésre iskolai rendszerű szakképzés esetén szakmai programmal, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén képzési programmal rendelkező, nyilvántartásba vett szakképzést folytató intézmény jogosult. Eszköz- és felszerelési jegyzéket SZVK tartalmazza Szakmai képzés nyilvános meghirdetése Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési szerződést köt. Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatóként csak olyan személy vehet részt, aki előírt iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. Tanműhely lehet: iskolai, vállalati

14 2. , A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
2., A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény vonatkozó előírásai: 2. § (1)… az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog Aki az adott évben a 21. betölti nem kezdhet tanévet, de befejezheti képzést. Másodszakmára TSZ NEM köthető! 4.§ (10) a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, … (33) tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is,

15 2. , A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
2., A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény vonatkozó előírásai 5. § (1) c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza 9. évfolyamon kezdődik, és szakiskolában a 11., középiskolában a 12. évfolyam végén fejeződik be . 26. § (1) A nevelő és oktató munka pedagógiai program szerint folyik - nyilvánosságra kell hozni. (2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít (10 % !) A kerettanterv szakmai tartalma kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi!

16 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény vonatkozó előírásai 30. § a tanítási év rendje, pihenőnapok, szünetek a tanítási év utolsó napját követően 60 – szakképző iskolában legalább 30– összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani. § a tanulók kötelességei és jogai= személyiségi; SNI – különleges bánásmód; kollégiumi ellátás; anyagi helyzetétől függő támogatás; § a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése 54. § a tanuló kötelességének teljesítése (jegyek!) § a tanuló jutalmazása = díjak, fegyelmi (nevelőtestület hozza, szülőt értesíteni kell) és kártérítési felelőssége (1/2 min. bér – 5 havi min.bér) / TSZ – szk tv!

17 2. tétel 50.-53. § a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. Középiskolában központi írásbeli felvételi vizsga szervezhető. A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. Megszűnik a tanulói jogviszony az átvétel napján, bizonyítvány kiállításának napján első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján a tankötelezettség megszűnése után – ha írásban bejelenti, hogy kimarad a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott, fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján

18 3. tétel- 2011. évi CLXXXVIII. tv. a szakképzésről
Képzőhelyen 31. § (1) „…gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, bűntetlen…! 36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján. Szintvizsga A szakképzési kerettanterv: 90 % elméleti és gyakorlati képzés óraszámait/arányát 21. § A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. 23.§ Szakiskola

19 A szakmai elméleti és gyakorlati képzés elvei
a szakmai elméleti képzés szakképző iskolában folyik. 9.évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet tanműhelyében kell megszervezni 26. § Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. A tanuló a szakmai programban meghatározott óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető. TSZ - érdekvédelem és a munkavédelem (Munka törvénykönyve) Tanuló egészségügyi alkalmassági, továbbá pályaalkalmassági követelményeknek megfelel!

20 A TANULÓ GYAKORLATI FOGLALKOZTATÁSA
Munkavédelmi oktatás Komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítés A gyakorlati képzést szervező köteles a felkészítéshez és a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi feltételeket biztosítani. ( új duális képzés!) Tanulószerződés a képzés teljes időtartamára köthető A gyakorlati képzési idő a napi 7 órát / 8 órát nem haladhatja meg. Képzés óra között! A gyakorlati képzés ideje: 4,5 órát meghaladó képzés után min. 30 perc szünetet kell biztosítani.

21 TSZ szakképzési tv szerint!
1. szakma megszerzése esetén nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető, aki egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, Kamara nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezet vagy től egyéb szerv, szervezet köthet, Máj. 15 kötési szándék, aug. 15-ig kötés! TSZ 10 napos ellenjegyzése és nyilvántartásba vétele! Juttatások min.bér 15 %-nak * 0,7 – 1,3 a gyakorlat % arányának megfelelően – bankszámlára! + - (bukás 50 %) A szakképző iskola az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanuló nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-éig megküldi a nyilvántartást vezető szervnek. → Juttatás 50 % EM, ha képzési idő 40 %-nál kevesebb, összefüggő szakmai gyakorlatra, tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére , költségvetési szervnél!

22 Kártérítés kártérítési felelősségére TSZ esetén a munka törvénykönyvéről szóló törvény kártérítési felelősségi szabályait kell alkalmazni. gondatlanságból okozott kár értékének 50 %-át köteles megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke ≤ a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét. a gyakorlati képzés szervezője felelősségbiztosítást köteles kötni.

23 OKJ tartalmazza az állam által elismert szakképesítéseket
Az új OKJ változásai: Az új OKJ 485 szakképesítést különböztet meg. A évi OKJ-ban még 823 szakképesítés szerepelt. OKJ szerkezete - 7 számjegyű: 2 szint -3 tanulmányi terület – 2 sorszám - szakképesítés megnevezése a szakmák számának csökkenése miatt ezek is sokszor eltérnek az előző OKJ-ben használtaktól szakmacsoport (21) - ágazati besorolás (37) képzési idő (óraszám) képzés munkarendje : N – E –L – S – Tanf.k – Távokt. felelős miniszter Szakképesítés – részszakképesítés - Ráépülés

24 Szakképesítés-kimenetek
150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet OKJ - ről FSZ képzés kikerült az OKJ-ból Szakképesítés azonosító száma 7 számjegyű Kötelező képzési időt írják elő Szakképesítések számának csökkentése Szakképesítés-kimenetek Régi OKJ (2011) Új OKJ (2012) Rész-szakképesítés 358 147 alap- szakképesítés 311 286 szakképesítés- elágazás 432 - szakképesítés-ráépülés 202 199 ÖSSZESEN: 1303 632

25 1-2. számjegy a szakképesítés szintje

26

27 7. § SZVK (szakmai program // képzési program)
Ált. információ a szakképzésről OKJ – FEOR szám Bemeneti követelmények + eü/pályaalkalmassági követelmény A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozás Az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok száma, szintvizsga! Szakmai követelménymodul(ok) azonosító száma Nem tartalmazza a modul tartalmakat Korm. Rend. Komplexvizsga, nincs felmentés a modul alól! 2-3 nap! Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei pl. nyelvvizsga Leghangsúlyosabb a vizsgakövetelmény rész! Eszköz- és felszerelési jegyzék, Teljesítendő összefüggő szakmai gyakorlat időtartama,

28 Ellenőrzés: hatósági – törvényességi - szakmai
TSZ és EM gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzését a gazdasági kamara végzi 1 kamarai és 1 iskolai szakértő bevonásával Eredménye=Határozat: Megfelelés // Nem felelt meg // Eltiltás Új = Végzés: Ellenőrzés elrendelése; Hiánypótlásra felszólítás; Ismételt hiánypótlásra felszólítás Kiterjed: személyi és tárgyi feltételekre Munka- és balesetvédelem szakképzési kerettanterv szerint folyik-e a képzés TSZ és EM tartalmára Jogszabályi kötelezettségek (juttatások) biztosítására Szakoktató Szakképzési dokumentumok vezetése

29 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Önkormányzati Szabályzata A Szt. 60. § (1) bek.: „A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – a gazdasági kamara ellenőrzi...” Ket. 12. §: közigazgatási hatósági ügy: minden olyan ügy, amelyben a hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez. Továbbá: tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vételt végez vagy nyilvántartásból töröl

30 Közigazgatási hatósági eljárás
Eljárás megindítása Hivatalból Kérelemre Kizárás célja: a hatóság részrehajlásmentes, független eljárásának biztosítása (ha a tárgyilagos megítélés nem várható el.) Értesítés az eljárás megindításáról a Kh-t (8 nap)! Hivatalból indult eljárásban: az erre való utalás. Kérelemre indult eljárásban: kérelmező ügyfél neve. Az egyes eljárási cselekmények dokumentálására: Jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés Eredmény= határozat ; végzés; Eljárási bírság (Ket. 61. §)

31 „Bevezető ellenőrzés” (Szt. 45. §)
Kérelemre történhet: nyilvántartásba vétel céljából Előkészítés: szakértők felkérése; időpont egyeztetése „Ellenőrzés elrendelése” (Ket. szerint: helyszíni szemle): VÉGZÉS Ellenőrzés (ún. helyszíni szemle): JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni) Ha hiánypótlás szükséges: VÉGZÉS (Jegyzőkönyv felvételétől számított 8 napon belül (Ket.) meg kell hozni. Végzésben: határidő: 15 nap (Kamarai Szabályzat szerint). (A Szabályzat 2 alkalommal történő hiánypótlást említ, a Ket. nem ismer ilyet, az Szt. sem szabályoz így.) 31

32 „Bevezető ellenőrzés” (Szt. 45. §) folyt.
Döntések: 1. MEGFELELT = a gyakorlati képzés folytatására jogosult: HATÁROZAT (Szabályzat szerint ISZIIR-ben rögzíti) - Szt. 45. § (5) bek.: ellene fellebbezésnek van helye, amelyet az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek kell címezni, de az I. fokon eljáró kamarához kell benyújtani. A kamara 10 napon belül továbbítja az eljárás összes iratával és szakmai véleményével. 2. HIÁNYPÓTLÁST NEM TELJESÍTI = nincs kellő információ a nyilvántartásba vételhez: VÉGZÉS az eljárás megszüntetéséről 3. NEM FELELT MEG: HATÁROZAT (a kérelmet elutasítja) 32

33 „Köztes ellenőrzés” (Szt. 60. § (1) bek.)
(nyilvántartásban szereplő képzőhellyel kapcsolatos ell.) Hivatalból induló eljárás (alapja: tanuló, kk. tanuló esetén szülő (gyám), szakképző iskola Előkészítés: szakértők felkérése Ellenőrzés elrendelése: VÉGZÉS (szakképző iskola részvételével) Ha az eljárás eredményességét veszélyezteti, úgy a képzőhely részére a végzés nem kerül expediálásra, de a szakképző iskola részére a jelenléte biztosítása miatt igen. A képzőhelyet az ellenőrzésről annak megkezdésekor szóban kell tájékoztatni.) Ellenőrzés: JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni) Szakképző iskola észrevételt tehet. VÉGZÉS /Szt. 61. § (1) bek./ (jogszabálysértés azonnali megszüntetésére + a feltételek 15 napon belüli pótlására kötelez.) 33

34 „Köztes ellenőrzés” (Szt. 60. § (1) bek.) folyt.
(nyilvántartásban szereplő képzőhellyel kapcsolatos ell.) ISMÉTELT KÖTELEZÉS: VÉGZÉS (jogszabálysértés megszüntetésére + a feltételek 15 napon belüli pótlására kötelez.) + BÍRSÁGOT SZAB KI (HATÁROZAT – JSZ.) VÉGZÉS az eljárás megszüntetéséről (Hiányokat pótolta, így megfelel.) NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRLÉS + 3 ÉVRE ELTILT: HATÁROZAT (szakképző iskola észrevétele záradékként – fellebbezésnek van helye. Jogerős döntést megküldeni: szakképzésért felelős miniszternek + Hivatalos Értesítő + kamarai honlap) /Azonnali végrehajtás elrendelésére szükség lehet: életveszély, súlyos kárral fenyegető helyzet – jogkövetkezmények fellebezéstől függetlenül beállnak./ Kamara köteles gondoskodni a tanuló gyakorlati képzésének elhelyezéséről + szakképző iskolát tájékoztatni. 34

35 Nyilvántartásban nem szereplő „képzőhely” vizsgálata
(Szt. 62. § (1) bek.) Hivatalból induló eljárás (alapja: tudomásszerzés) Előkészítés: bizonyítékok beszerzése Értesítés az eljárás megindításáról (Ket. 29. §) Figyelmeztetés: VÉGZÉS (szüntesse meg az gyakorlati képzést vagy kezdeményezze a nyilvántartásba történő felvételt) Gondoskodni a tanuló jsz. szerinti gyakorlati képzéséről + szakképző iskolát tájékoztatja. Ha szükséges, helyszíni szemle: JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni) 35

36 Nyilvántartásban nem szereplő ”képzőhely” vizsgálata folyt.
(Szt. 62. § (1) bek.) Gyakorlati képzést felfüggeszt + Bírságot szab ki: HATÁROZAT-JSZ. 3 évre eltilt: HATÁROZAT: Szt. 62. § (2) bek. a): figyelmeztetés ellenére tovább folytatja Szt. 62. § (2) bek. b): korábbi eltiltó határozat ellenére tovább folytatja Ha az eljárás jogsértést nem tárt fel: VÉGZÉS az eljárás megszüntetéséről /Ket. 31. § j)/ 36

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sonyák Béláné szakkepzes@jnszmkik
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Sonyák Béláné


Letölteni ppt "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara"

Hasonló előadás


Google Hirdetések