Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M.P.T. XVII. Nagygyűlése, május 26. Budapest

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M.P.T. XVII. Nagygyűlése, május 26. Budapest"— Előadás másolata:

1 M.P.T. XVII. Nagygyűlése, 2006. május 26. Budapest
Pályaválasztás – ma szimpózium Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó Pszichológiai Osztály M.P.T. XVII. Nagygyűlése, 2006. május 26. Budapest

2 A szimpózium „tartalomjegyzéke”
Bevezető áttekintés Szemelvények a pályaválasztás pszichológiai segítésének területeiről A középiskolát választókkal végzett pályaválasztási tanácsadó munka jellegzetességei, aktuális kérdései Makai Adrienn – Orosz Anna Pályaválasztási előkészítés és a pályaválasztási érettség fejlesztésének lehetőségei Kissné Antal Csenge – Polgár Zsuzsa Családi életciklus-váltás és a pályaválasztás jellegzetességei Kissné Viszket Mónika A pályaválasztással összefüggő problémák megoldásának terápiás lehetőségei a tanácsadó munkában Barna Gyöngyi – Gáti István – Sütő Magdolna Egy családi identifikációs mintákat feltáró módszer – az „Állat- metamorfózis teszt” Buji Ágnes, Rozsnyai Margit Három évtized – „pályaválasztási tesztek” tükrében Gebauer Ferenc

3 A szimpózium célja Másfél évtized
változásainak pszichológiai következményei az iskola- és pályaválasztás problémakörében  feladatok a pszichológiai tanácsadási munkában

4 Pályaválasztási tanácsadás – ma

5 1. Gazdasági 2. Társadalmi 3. Oktatási
változások változások rendszer változásai Pszichológiai következmények 4. Pszichológiai feladatok

6 Pszichológiai következmények
1. Gazdasági változások Népgazdaság  („tervgazdálkodás”) Pályav. tanácsadás a munkaügy alatt „kollektív szempontok” Piacgazdaság szakmák megszűnnek, átalakulnak a vállalkozói lét kihívása Pszichológiai következmények biztonságérzet (anyagi, egzisztenciális) csökken pályamodellek eltűnnek választott pályák köre szűkül („divatszakmák”) értékrend átalakul (anyagi a személyes rovására) folyamatos alkalmazkodás, „egész életen át tartó tanulás” nehezebb eligazodás a pályaválasztási lehetőségekben

7 2. Társadalmi változások
A család tradicionális szerepe csökken válások nemi sztereotípiák változása Társadalmi különbségek élesebbek (és/vagy) láthatóbbak Pszichológiai következmények identifikációs minták gyengülése szorongás individualitás hangsúlyossá válik versengés, agresszivitás növekedése

8 3. Oktatási rendszer változásai
Központi irányítás csökken Iskola piaci szereplő lesz nem a gyerek, hanem a „fizetőképes” kereslet igényeihez igazodik a versenyhelyzet polarizálja az iskolákat Új iskolatípusok inkompatibilitás egyéni különbségek fokozódnak (kontraszelekció) Pszichológiai következmények Készségek (főleg olvasás, írás, számolás, önkifejezés) szintjének csökkenése Eligazodási, tervezési nehézségek

9 „Stratégiai” célkitűzések
„Pályaválasztási készségek” kialakulásának segítése Rugalmas alkalmazkodás Alternatívák a jövőképben Tudatos tervezés Önismeret (differenciált, reális) Tréningszerű tanulás Aktivitás az ön-alakításban Tájékozottság

10 A pálya- (iskola)választás, orientáció segítésének lehetőségei
Intézeten belül pszichológiai szaktanácsadás készségfejlesztés (önismeret, mozgásterápia) családi konzultáció, terápia informatív tanácsadás Intézeten kívül közvetetten: pályaválasztási felelősök közvetlenül: pályaorientációs tréning

11 Illusztrációk a tanácsadóban végzett munkából
A középiskolát választókkal végzett pályaválasztási tanácsadó munka jellegzetességei, aktuális kérdései Makai Adrienn – Orosz Anna Pályaválasztási előkészítés és a pályaválasztási érettség fejlesztésének lehetőségei Kissné Antal Csenge – Polgár Zsuzsa Családi életciklus-váltás és a pályaválasztás jellegzetességei Kissné Viszket Mónika A pályaválasztással összefüggő problémák megoldásának terápiás lehetőségei a tanácsadó munkában Barna Gyöngyi – Gáti István – Sütő Magdolna Egy családi identifikációs mintákat feltáró módszer – a „Család-metamorfózis teszt” Buji Ágnes, Rozsnyai Margit Három évtized – „pályaválasztási tesztek” tükrében Gebauer Ferenc

12 A középiskolát választókkal végzett pályaválasztási tanácsadó munka jellegzetességei, aktuális kérdései Makai Adrienn

13 A középiskola kiválasztását befolyásoló szempontok a tanácsadói munka tükrében

14 A 13-15 éves korosztály pályafejlődési állapotának jellemzői
serdülőkori önmegfogalmazás bővülő pálya- és önismeret információgyűjtés felkészülés a későbbi reális pályaválasztási döntés lehetőségére a középiskola kiválasztása iskolaválasztásként definiálható

15 A gyerekek egyéni jellemzői
személyiségvonások tanulási képességek érdeklődési területek célok, motivációk egészségügyi problémák, tanulási nehézségek iskolai osztályzatok

16 A család szerepe, jelentősége
a középiskola kiválasztása a család számára közös kihívás, közös döntést igényel pályaválasztási vizsgálatra a gyereket általában a szülő küldi a szülői minta befolyásolja a gyerek tanuláshoz való hozzáállását családi hagyomány követése a szakma választásban a család anyagi helyzete a lakóhely és az iskola közötti földrajzi távolság

17 Szakmadivatok piacképesség, várható elhelyezkedési, kereseti lehetőségek – pl.: pénzügyi csodált, jól hangzó foglalkozások – pl.: színésznő, vadászpilóta a média hatása – pl.: szakács számítógép mellett felnőve - informatika

18 A középiskolát választókkal végzett pályaválasztási tanácsadó munka során tapasztalt visszatérő problémák Orosz Anna

19 Objektív problémák túljelentkezéstől való félelem
túlképzéstől való félelem népszerűtlen szakmák korszerűtlen képzés földrajzi távolság

20 Szubjektív problémák tanulmányi eredménnyel kapcsolatos nehézségek
személyiséggel kapcsolatos problémák egészségügyi problémák információ hiány irreális szülői elképzelések az írásbeliséggel kapcsolatos gondok

21

22

23

24

25 Pályaválasztási előkészítés és a pályaválasztási érettség fejlesztésének lehetőségei

26 Prevenció és szűrés Kissné Antal Csenge

27 A mozgásterápiás fejlesztést igénylők
enyhe fokban értelmi fogyatékosok, határesetek iskola-éretlen óvodások organikus eredetű hyper-(hypo-)aktív, figyelemzavaros gyerekek iskoláskorú diszfunkciós gyerekek

28 Iskolás gyerekek már iskola előtt fejlesztett gyerekek 1. osztályban,
5. osztályban felmerülő problémák 6. osztálytól – továbbtanulás

29 A problémák diagnosztizálása
anamnézis mozgásfejlődés szintje idő- és térbeli tájékozódás grafomotórium testismeret oldaliság stb.

30 A változás lehetőségei a terápiával
mozgásfejlődés eredményei, nehézségei személyiség-, magatartásváltozások, regresszió, szociabilitás fejlődés anyanyelvi-tanulási készségben, kognitív funkciókban

31 A terápia változatai egyéni terápia kiscsoportos terápia célzott kiscsoportos terápia (homogén csoport) nagycsoportos általános fejlesztés (min. heti 5x1 óra) nagycsoportos testnevelés óra (2-3 x 45 p) vezetéses terápia (szülő betanítása)

32 A pályaválasztási érettség fejlesztésének lehetőségei
Polgár Zsuzsa

33 Exploráció A saját, közvetlen környezet feladatainak megoldásában való részvétel szükségességének az átérzése (ez már a családi és iskolai munkatapasztalatokkal kezdetét veszi). Ráébredés arra, hogy a pályaválasztás mindenkit érint (az élet szükséges fejlődési szakasza). Annak felfedezése, hogy a szűkebb és tágabb környezet megoldásra váró problémáiból következnek a különböző pályák feladatai. Nagymennyiségű és sokféle információ összegyűjtése önmagunkról és a környezetünkről (beleértve a sokféleséget, a szokatlan és a nehezen hozzáférhető információkat is). Annak elfogadása, megértése, hogy a pályaválasztás összetett probléma, több megoldás is lehetséges és nincsenek rá végleges válaszok. A pályaszerepek képzeletbeli kipróbálásával önmagunk ez irányú vizsgálata.

34 Kristályosodás Az információk rendszerezése, csoportosítása. A lényeges, közös jegyek kiemelésével néhány fontos rendszerezési szempont megtalálása és kipróbálása. Több tevékenység közül azoknak a kiemelése, amelyek az embert tartós érdeklődéseinek, állandó vonzalmainak, értékrendjének megfelelnek. Az ilyen állandó vonzalmak közös vonásainak megfogalmazása. A pályaválasztás szükségességének megállapítása. Az iskolai és az iskolán kívüli sikeresség elemzése, felismerése és egy képesség- vagy tehetség-„skálához” rendelése. A pályák személyiségjellemzők szerinti csoportosítása.

35 Specializáció Az embernek önmaga értékrendjéről, szükségleteiről, képességeiről és a pályákról összegyűjtött, rendszerezett tapasztalatainak, kialakított fogalmainak fontosságuk szerinti rangsorolása. A viselkedést leggyakrabban, legalapvetőbben meghatározó szempontok kiválasztása. Az így kiválasztott szempontok alapján újabb, célzott információszerzés és a szükséges megoldásmódok felderítése. A tervek értékelése vonzásuk szerint. A megoldási tervek értékelése lehetségességük szerint. Döntés a számba vett tényezők összegzésével.

36 Realizálás A megvalósítás lépéseinek tervezése.
A nehézségek és leküzdendő akadályok felmérése. A döntés áttekintése, bizonyosságának, stabilitásának ellenőrzése. Az akadályok leküzdését segítő lehetőségek számbavétele. A lehetséges módosítások (pályakorrekciók) számbavétele arra az esetre, ha pályamódosítás szükségessé válna

37 Egy módszer a családi identifikációs minták feltérépezésére – az „Állat-metamorfózis teszt” Buji Ágnes

38 „Állat-metamorfózis” teszt
A projektív tesztek előnyei A család mint primer közeg A családszerkezet feltárása (identifikáció; oppozíció) Az „állat-metamorfózis” indoklása Tesztfelvétel és instrukció Vágyak (realitás és idealizálás) Tér- és állatszimbolika Kontaktusok (tekintet,érintés, cselekvés) Dominanciák figurákban és helyekben. Esetismertetés

39

40 „Állat-metamorfózis” tesztben
Családrajz az „Állat-metamorfózis” tesztben Rozsnyai Margit

41 „Állat-metamorfózis” teszt – mint az
identifikációs minták tükrözésérének eszköze Előnyök Elméleti problémák Mérhetőség Nem Az instrukció adta érzékenység Kulturális-etnikai különbségek Az állat- és emberrajz Az identifikációs késztetések megjelenése, valamint kérdések és értelmezések az elképzelt jövőről szóló családrajzban Felvételi körülmények Esetismertetések

42

43 Három évtized változásai „pályaválasztási tesztek” tükrében
Gebauer Ferenc

44 Diagnosztikai eszközök a FIPT-ben
Részképességvizsgálatok Figyelem-, emlékezet-, logika stb. „Érdeklődésvizsgálatok” (személyiségvizsgálatok) Attitűd Motiváció Érdeklődés Törekvés

45 Felhasznált eljárások
NST Neigung Struktur Test, Keller, 1963, ad. Albrecht Vilmos 1967 PIT Persönlichkeits Interessen Test, Mittenecker-Toman, 1972, ad. Gelléri József, 1973 Csirszka Berufs Interessen Test, Irle, 1955, ad. Csirszka János, 1970 DIT/T

46 Érdeklődésvizsgálatok típusai
Tartalom szerint Önjellemző állítások Tevékenységhez, területekhez v. viszony Struktúra szerint Likert-skálák (DIT régi és új változata) MMPI-féle (PIT személyiség-skálái) Cattel-féle (PIT érdeklődés-skálái) Kényszerválasztás (NST, Csirszka)

47 NST NST 117. a) népdalok keletkezése után kutatni
b) gyümölcsöt osztályozni - Szakterületekhez való viszony - Környezethez való viszony - Indíték (ösztönzés) - Gondolkodás- és cselekvésmód - Kifejezési eszköz - A végrehajtás módja - Beállítódás a munkafolyamathoz Konstellációk is értelmezhetők! Pszichodinamikai implikációk!

48 PIT PIT Érdeklődés-faktorok: Személyiség-skálák
2. Szívesebben lennék könyvelő, mint tudományos kutató. 12. Csak ritkán hideg a kezem. Érdeklődés-faktorok: Mechanikus-manuális Tudományos Statisztikai, irodai Üzleti érintkezés, kereskedelem Képzőművészet Irodalom Zene Nevelés-gondozás Személyiség-skálák

49 „Csirszka” Technikai, műszaki Kereskedelem Elméleti
Gazdaság Közlekedés Vezetés Humán Adminisztratív Minimalista „Csirszka”

50 DIT / T 19. Elsősegély-nyújtási tanfolyamon részt venni
101. Könyvkritikákat olvasni Sport Irodalom Zene Adminisztratív Biológia Technika – fizika Politika, társadalom Nevelés, segítés Képzőművészet Matematika „Szórakozás” (minimalizmus)

51 Mit hasonlítottunk össze?
8 fővárosi minta (alcsoportonként fő): „Régen” „Ma” 13-14 éves általános iskolások 17-18 éves középiskolások nemek különbsége a két korcsoport különbsége régen és ma

52 Egymás mellé tehetők? és más nyitott kérdések…
Minták Hasonló csoportokat vetünk össze? Ingeranyag Ma is ugyanazt jelenti? Tesztelés folyamata Hasonló beállítódással válaszolták meg? Produkciófelület A teszt ugyanazt méri? Validitás Amit mér, az hasonlót jelent ma is?

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Eredmények - összefoglalva
Csökkent Technikai-műszaki Speciális, „elmélyülős”, aprólékos Természettudományos „Minimalizmus”, dependencia, irányítottság-igény Nemi különbségek Nőtt Kommunikáció Üzlet Interperszonális „Humán” (politika, történelem) Értelmi (nem fizikai) Természetközelség Állatok Korcsoportok különbségei

65 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó Pszichológiai Osztály
Cím: Budapest, Vas u. 8. Tel: Fax: Web: 2006. Május 26.


Letölteni ppt "M.P.T. XVII. Nagygyűlése, május 26. Budapest"

Hasonló előadás


Google Hirdetések