Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégiai lépések a köznevelési intézményekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégiai lépések a köznevelési intézményekben"— Előadás másolata:

1 Stratégiai lépések a köznevelési intézményekben
Pedagógiai programunk Mosolits Lászlóné

2 MIT VÁR EL AZ ÁLLAM A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKTŐL?
A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása érdekében a köznevelés résztvevői kötelességeinek és jogainak meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító köznevelési rendszer irányítása és működtetése céljából

3 A köznevelési rendszer változása
értékalapú nevelés dominanciája közműveltség tartalmainak meghatározása (NAT) központi szabályozás, ellenőrzés kötelességek és jogok egyensúlya egyenlő esély minden tanuló számára intézmények szakmai önállóságának és felelősségének növelése

4 J jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. EMMI rendelet, (továbbiakban: KR], a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r. Rendelet, (továbbiakban: NAT); a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. ( X. 8.) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/ (VIII. 31.) EMMI r. (Vhr.) a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

5 Fejlesztési területek
Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Önismeret, társas kultúra A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása

6 Kulcskompetenciák Európai Unió NAT 1. Az anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció; 3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén; 4. Digitális kompetencia; 5. A tanulás elsajátítása; 6. Szociális és állampolgári 7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, 8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség. 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematika kompetencia 4. Természettudományos és technikai kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. Szociális és állampolgári 7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 9. A hatékony, önálló tanulás

7 Fejlesztési célok érvényesülése
műveltségterületek, tantárgyak fejlesztési követelményeiben tantárgyak részterülete, vagy önálló tantárgy tematizálja az alsó tagozaton a tanítók munkáját, felsőben az osztályfőnöki

8 Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
Személyiségfejlesztő nevelés Differenciált tanítás-tanulásszervezés belső motiváció kialakítása, fejlesztése; a tanulók cselekvő módon vegyenek részt a tanulásban a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának feltárása alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelésében a tanulásszervezési módok alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, támogassák a tehetségek felkutatását az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani

9 Intézményszervezési változás
Foglalkozásokat 16 óráig kell szervezni, amelyen a tanuló részt vesz, 17 óráig a felügyeletet kell biztosítani (Nkt. 27.§ 2) az iskola a tanulók heti kötelező órái és az osztályok (6. sz. M.) engedélyezett időkerete közti különbséget csop. bontásra és egyéb foglalkozáshoz veheti igénybe, a fenti órák terhére kötelező megszervezni a hh-tanulók, tehetséges tanulók, btm- tanulók 1-3 fős foglalkozásait a heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. heti 10 órát kell biztosítani a magántanulók foglalkozására évismétlés esetén, illetve ha a tanulók eredményes felkészülése szükségessé teszi heti 2 óra egyéni foglalkozást kell biztosítani

10 kötelességeink személyiségfejlesztés erkölcsi fejlődés elősegítése
családi élet értékeire nevelés szülő rendszeres tájékoztatása gyermek testi-lelki egészségének megóvása gyermekek –szülők - munkatársak emberi méltóságának megőrzése ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítése tanulók sokoldalú értékelése a ped.pr. alapján továbbképzéseken való részvétel- minősítés adminisztratív feladatok teljesítése éves munkaterv szerinti iskolai rendezvényeken aktívan részt vegyen hivatásához méltó magatartás- hivatali titok megőrzése együttműködjön munkatársaival, más int. a tanulók érdekében

11 Pedagógus jogai személyét megbecsüljék
pedagógiai program alapján a nevelési/oktatási módszereket megválassza helyi tanterv alapján a munkaközösség véleményének kikérésével tankönyvet válasszon Pedagógiai pr. megalkotása képzésen vegyen részt – iskola eszközeit használja pedagógus igazolvány

12 Pedagógus munkaideje 62.§
80%- kötött munkaidő- intézményvezető által meghatározott feladatok ellátása- 32 óra 55-65% tanórai és egyéb foglalkozásokra rendelhető el: óra (gyakornok esetében 20 óra) 32 óráig: eseti helyettesítés, ügyelet, felkészülés Könyvtáros: 22/26 óra- nyitva tartás ... 7/4 óra állománygyarapítás, egyéb pl. felkészülés 3/2- óra

13 Pedagógiai Program Általában
Nem ütközhetnek jogszabályba. Nem lehet ellentétes az alapító okiratban foglaltakkal. Nem szabályozhat olyan területet, amelyet jogszabály más szabályzatban ír elő. Minden szabályozandó kérdésre ki kell térni.

14 Felépítése Előlap:a dokumentum címe, az intézmény neve,elérhetőség; jóváhagyta,év érvényesség Tartalomjegyzék: a jogszabályi előírás pontjai szerint, melléklet/mellékletek, záró rendelkezések Forma:jól tagolt legyen, címsorok azonos betűtípussal (esetleg szín),képek az intézményi életből, ne legyen túl díszítve, hivatkozások Tartalom:csak azt tartalmazza, amit a jogszabály előír ; ne maradjon benne, ami érvényét vesztette; az intézményt tükrözze, ne általánosságokat; számonkérhető legyen a megvalósulás;

15 NEVELÉSI PROGRAM

16 Alapelvek ..... értékek nevelés szerepe,
minőségi oktatás – ismeretek tárgyilagos közvetítése, egyéni és egyenlő bánásmód, életkornak megfelelő követelmények, az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása; építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; a szülőkkel való konstruktív együttműködés. Tudás- szabadság- rend- erkölcs- méltányosság

17 Célok- feladatok CÉL FELADAT Diákjaink felelős polgárrá,
tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Az egyéni élmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását segítő programok, órai és tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök, kirándulás, zenetanulás, kézművesség, iskolanapok A harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi és testi képességek fejlesztése A tanulók személyiségét fejlesztő programok beépítése az osztályfőnöki munkába. Váljék képessé az önálló véleményformálásra, cselekvésre, önálló tájékozódásra. A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek A tanulók kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. A tanítási stratégiák alkalmazásában a differenciálásra törekvés biztosítása.

18 Eszközök- eljárások Eszköz: minden olyan tényező, amely valamely módon alakít a célszerűen megválasztott módszer alkalmazásában. Eljárás: nevelési célok megvalósítása érdekében alkalmazott tevékenységek összessége. PL: Eszköz: a differenciált tanítási- tanulási folyamat... a az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák kialakítása Eljárás: kooperatív tanulás

19 Személyiségfejlesztés
Életkori szakaszok megjelenítése Területei: Értelmi nevelés Érzelmi nevelés Erkölcsi nevelés Tartalma: Állampolgárságra, demokráciára nevelés Önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés terén A testi és lelki egészségre nevelés területén elvégzendő feladataink

20 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén
Fenntarthatóság, környezettudatosság területén Pályaorientáció területén Gazdasági és pénzügyi nevelés területén Médiatudatosságra nevelés területén A tanulás tanítása területén elvégzendő feladataink

21 Közösségfejlesztés Alapelvei A közösségfejlesztést segítő tevékenységek fő területei: tanóra, tanórán kívüli tevékenységek DÖK feladatok az egyes területeken A közösségfejlesztés színterei (szünidős, szabadidős programok, versenyek, táborok .....)

22 Pedagógusok feladatai
a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,

23 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

24 Osztályfőnöki munka Osztályfőnök kiválasztása, megbízása
Az osztályfőnök feladatai: a tanulmányi munka figyelemmel kísérése közösségi élet szervezése ofő. órák tanmenetének elkészítése, tanóra látogatása mérések, adminisztráció elvégzése, magatartás, szorgalom értékelése a hagyományrendszerhez, munkatervhez kötődő tevékenységek évfolyam speciális feladatai Családlátogatás? Kapcsolattartás: szülőkkel, tanárokkal, gyermek-és ifjúságv. felelőssel

25 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való bánásmód rendje
1. SNI-s tanulókkal kapcsolatos pedagógiai fejlesztés, ha az Alapító okirat előírja 2. BTM-s tanulókkal kapcsolatos fejlesztő tevékenység 3. Kiemelten tehetséges tanulók fejlesztése 4. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása

26 1. SNI-s fejlesztés 32/2012 EMMI r. alapján
Az intézmény mely SNI-t vállalja fel Fejlesztés alapelvei Fejlesztés célja- feladatai, Fejlesztési területek Tanulásszervezési formák Az iskola feladata, az SNI-s tanulók ellátásában Az ellátás tárgyi személyi feltételei Ajánlás a pedagógusoknak, az SNI-s tanulók eredményes fejlesztése érdekében

27 2. BTM-s fejlesztés A tanulási nehézség definíciója: életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, DE NEM SNI-s! Fejlesztés célja, feladatok, Tanulásszervezési módok, eljárások

28 3. Tehetségfejlesztés Alapelvek, értékek, célok
A tehetség felismerésének formái Tehetség, kibontakoztatását segítő tanulásszervezési eljárások, módszerek bemutatása Tanulmányi versenyek

29 4. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
A hhh-s tanulókkal kapcsolatos adatok Egyéni fejlesztés Intézményi eredményesség meghatározása e területen Pályaorientáció Felzárkóztatás intézményi keretei Szociális hátrányok enyhítése Kapcsolat: a családsegítő szolgálattal Tankönyvtámogatás, étkeztetés

30 Tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban
Nkt. 48.§ (4), EMMI r. 120.§ DÖK-ön keresztül- osztálygyűlés DÖK megválasztása: szeptember- pedagógus megbízása – diákközgyűlés tanév rendje szerint DÖK javaslatot tehet: tanórán kívüli foglalkozások szervezésére, 1 tanítás nélküli munkanap programjára, DÖK vélemény nyilváníthat: egész közösséget érintő, értékelő, pályázatok, sportkör, könyvtár Egyéni: pedagógiai programon belüli tantárgyválasztás és pedagógus választás lehetősége

31 Intézmény partnereinek kapcsolattartása
Szülő, tanuló, pedagógus – kiegészül pl: egyéb köznevelési intézmények (óvoda, középiskola) fenntartó, gyermekjóléti szolgálat, szakszolgálat, szakmai szolgálat, helyi civil szervezetek, védőnő, múzeum, Gyermekek Háza......

32 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
1. osztályozó vizsga: 20/2012-es EMMI r. 51.§-a hiányzás, felmentés, engedély esetén megszervezése - eredménye 2. javítóvizsga 64.§ (7) - legfeljebb 3 tantárgyból bukik, - ha osztályozóvizsgáról távol marad 3. különbözeti vizsga 64.§ (5) A vizsgák követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni. Vizsgabizottság: 3 tagú, legalább 2 fő adott tantárgyat tanító Szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető Középiskola: szóbeli felvételi vizsga követelményei –Nkt. 50.§ (4)

33 Felvétel- átvétel helyi szabályai
Kötelező felvétel- ezen felül, 1. hhh-s tanulók előnyben részesítése, 2. helyi döntés szempontjai EMMI r. 7.§(3) a tanuló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. Mely szaktárgyakból mérjük fel a tudását? Mikor kell felzárkóztató foglalkozást szervezni? Milyen keretek között? Újból mérjük –e az eredményt?

34 Helyi tanterv

35 Tartalmi szabályozás rendszere
NAT a tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv Kerettantervek részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv Erre épülnek a TANKÖNYVEK Helyi tantervek: a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv

36 A kerettantervek tantárgyi rendszere
Képzési szinthez kapcsolódó kerettantervi típusok Tantárgyak minimális óraszámmal Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Testnevelés, stb. Szabad órakeretben választható tantárgyak Pl. Dráma és tánc, Hon- és népismeret, Gazdálkodási és pénzügyi kultúra, Családi életre nevelés, Életvitel, stb. Tagozatos tantervek Pl. Természettudományi, Matematika, Művészetek, stb.

37 Kerettantervi mappák További fejlesztések:
Nemzetiségi iskolák alsó tagozat felső tagozat négy évfolyamos gimnázium SNI kerettantervek alsó tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók felső tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók Két tanítási nyelvű iskolák: felső tagozat, négy évfolyamos gimnázium Egységes struktúrájú kerettantervi mappakialakítása történt meg: Alsó tagozat Felső tagozat Négy évfolyamos gimn. Hat évfolyamos gimnázium Nyolc évfolyamos gimnázium Szakközépiskola Szakiskola (külön projektben)

38

39 Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhez-oktatásához Matematika speciális tagozat kerettanterve

40 7.6. – Magyar mint idegen nyelv kerettanterv 1–12. évfolyam
7.7. – Magyar nyelv és irodalom kerettanterv 9–12. évfolyam 7.8. – Ének-zene emelt óraszámú kerettanterv 1–8. évfolyam 7.9. – Testnevelés és sport kerettanterv (heti 3 óra) 1–12. évfolyam 7.10. – Családi életre nevelés kerettanterve évfolyam számára 7.11. – Hon- és népismeret kerettanterve 1–8. évfolyam számára 7.12. – Jelenismeret kerettanterve 7–12. évfolyam számára 7.13. – Katonai alapismeretek kerettanterve 9–12. évfolyam 7.14. – Pénzügyi és gazdasági kultúra kerettanterve évfolyam 7.15. – Vállalkozzunk! kerettanterv 7–10. évfolyam számára 7.16. – Munkapiac kerettanterv évfolyam számára

41 7.17. – Etikus vállalkozói ismeretek 11-12. évfolyam számára
7.18. – Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek kerettanterv évf. 7.19. – Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3–5. évfolyam számára 7.20. – Kajak-kenu – vízijártassági ismeretek kerettanterve 5–8. évf. 7.21. – Vitorlázás – vadvízi ismeretek kerettanterve 5–8. évfolyam 7.22. – Bejárható Magyarország kerettanterve 5–8. évfolyam számára 7.23. – Bringaakadémia kerettanterve 3-4. vagy 5–6. évfolyam számára 7.24. – Sakk-logika kerettanterv 1–4. évfolyam számára 7.25. – Képességfejlesztő sakk kerettanterv 1–4. évfolyam számára 7.26. – Saktika (sakk-matematika) kerettanterv 9–10. évfolyam számára

42 8. melléklet - Kerettanterv a szakiskolák számára
9. melléklet - A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Híd I. program kerettanterve Híd II. program kerettanterve 10. melléklet - Nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.2. – a cigány nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.4. – a horvát nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.5. – a német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.9. – a szlovák nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei – a szlovén nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára 11.1. – Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 11.2. – Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára 11.3. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára 11.4. – Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára

43 Kerettantervi mappák Általános iskola 1-4.
Kötelező Magyar nyelv és irodalom 1. idegen nyelv (általános kerettanterv) Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene A/B változat Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Tagozatos és kiegészítő kerettantervek Ének-zene (emelt általános iskolai terv) Szabadon választható Dráma és tánc Tánc és mozgás Informatika

44 Kötelező minimális óraszámok 1–4. évfolyamon
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7 6 Idegen nyelvek 2 Matematika 4 Erkölcstan 1 Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Szabadon tervezhető órakeret 3 Rendelkezésre álló órakeret 25 27

45 Emelt szintű ének-zenei képzés
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7 6 Idegen nyelvek 2 Matematika 4 Erkölcstan 1 Környezetismeret Ének-zene 5 Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés Felhasznált órakeret 25 24 26 Szabadon tervezhető

46 Kerettantervi mappák 5-8. évf.
Magyar nyelv és irodalom (A/B) Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika (A/B) Kémia (A/B) Biológia-egészségtan (A/B) Dráma és tánc/Hon- és népismeret Földrajz Ének-zene (A/B) Vizuális kultúra Informatika Technika (A/B) Testnevelés és sport Emelt óraszámú: Matematika (A/B) Technika (A/B) Informatika Szabadon választható: Természettudományi gyakorlatok Dráma és tánc Tánc és mozgás

47 Kötelező minimális óraszámok 5–8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 1 2 Ének-zene Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 3 Rendelkezésre álló órakeret 28 31

48 Emelt szintű ének-zenei képzés 5-8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 1 2 Ének-zene* 5 Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 28 31 *A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az énekkari vagy a kórus foglalkozás összesen heti egy óra erejéig beszámították.

49 Emelt szintű matematika képzés 5-8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv Matematika 5 Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 1 2 Ének-zene Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 27 30 szabadon felhasználható

50 Emelt szintű idegen nyelvi képzés 5-8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv 5 6 Matematika Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 1 2 Ének-zene Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 27 31 Szabadon felhasználható

51 Emelt szintű természettudományi képzés 5-8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Természettudo-mányi gyakorlatok Fizika Kémia Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Biológia – egészségtan 2 Földrajz 1 Ének-zene Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 26 30 31 szabadon felhasználható

52 Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium Kötelező tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom I. és II. Idegen nyelv Matematika Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc vagy Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport

53 Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium Választható tantárgyak
További tantervek: Filozófia Természettudományi gyakorlat [csak 6 évf. esetén] Családi életre nevelés Pénzügyi és gazdasági Vállalkozzunk! Munkapiac Sakk Emelt szintű képzésekhez: Matematika Idegen nyelv Biológia Fizika Kémia

54 Tantárgyi óraszámok 4 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 I. Idegen nyelv 3 II. Idegen nyelv Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Vizuális kultúra Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret Művészetek 2 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 4 6 8 Rendelkezésre álló órakeret 35 36

55 Tantárgyi óraszámok 6 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 3 4 I. Idegen nyelv II. Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz

56 Tantárgyi óraszámok 6 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Vizuális kultúra Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret Művészetek 2 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 3 4 6 8 Rendelkezésre álló órakeret 31 35 36

57 Tantárgyi óraszámok 8 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak 5. évf. 6. 7. 8. 9. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 I. Idegen nyelvek II. Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz

58 Tantárgyi óraszámok 8 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak 5. évf. 6. 7. 8. 9. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Dráma és tánc / Hon- és népismeret Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret Vizuális kultúra Művészetek 2 Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 3 4 6 8 Rendelkezésre álló órakeret 28 31 35 36

59 Szakközépiskola és Nat
„A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakközépiskolákban a kilencedik - tizedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább hetven százaléka, a tizenegyedik- tizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.” 59

60 Kerettantervek: szakközépiskola
Kötelező közismereti tárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Művészetek címszó alatt egy év Ének-zene vagy Vizuális kultúra vagy Dráma és tánc vagy Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika Testnevelés és sport Emelt szintű képzésekhez: Biológia / Fizika / Kémia / Földrajz

61 Tantárgyi óraszámok szakközépiskola
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 Idegen nyelvek 3 Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Földrajz 2 1 Szakmai tárgyak 6 7 8 11 Művészetek Informatika Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 4 Rendelkezésre álló órakeret 35 36

62 Tantárgyi óraszámok szakiskola
Komplex műveltségterület 9. évf. 10. évf. 11. évf. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 1 Idegen nyelv 2 Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 Osztályközösség-építés

63 Választás a kerettantervek kínálatából
Kötelező tantárgyak Emelt óraszámú kerettantervek feltétele: az óraszámok biztosítása a szabad órakeret terhére Szabadon választható tantárgyak feltétele: az óraszámok biztosítása a szabad órakeret terhére Párhuzamos osztályok esetében a szabad órakeret felosztása eltérő lehet.

64 Mire figyeljünk? Helyi tantervben Kerettantervben Válogatás lehetősége
éves ciklusok az óraszámok és a témák egymáshoz rendelése 90+10% az össz. óraszám ne lépje túl a trv-i keretet Kerettantervben Tantárgyak iskolatípusonként Néhol több változat 2 éves ciklusok a témakörök óraszámainak értelmezése 90%

65 Szabad órakeret felhasználása:
Felosztható a kötelező tantárgyak között. Emelt óraszámú kerettanterv választása Szabadon választható tantárgy választása évf: Informatika, Tánc és mozgás, Dráma és tánc,; évf: Tánc és mozgás, Dráma és tánc, Természettudományi gyakorlatok Saját tantárgy (akkreditáció nélkül, DE! NAT-hoz igazodjon)

66 Emelt szintű oktatás Idegen nyelv, matematika, magyar, nemzetiségi nyelv – heti 5 óra Egyéb tantárgyak esetében – heti 4 óra Emelt szintű oktatás kimeneti mutatói! Megemelt óraszám ≠ emelt szintű oktatás

67 Óraszámok átcsoportosítása
Tantárgy Kerettanterv Helyi tanterv 1. Helyi tanterv 2. Helyi tanterv 3. 7. o. 8. o. Fizika 2 1 1,5 3 Kémia

68 Szabadon választható órák órakerete
Tantárgy Iskolatípus Évfolyamonkénti heti óraszám Dráma és tánc 1-4 évf. Tánc és mozgás 5-8 évf. Természettudományi gyakorlatok Informatika

69 Adaptálás: 1. 90% →100% Egyes tematikai egységekhez az eddigi gyakorlatunk alapján illesztünk egyéb okból fontosnak tartott tartalmakat/önálló tematikai egység Egyes tematikai egységek gyakorlására, mélyítésére fordít több időt Helyi sajátosságok érvényre juttatása A kerettantervben választható ismeretek (pl. irodalmi művek között)- szaktanár kompetenciája

70 Adaptálás 2. Évenkénti óraszámokra, tematikai egységekre, fejlesztési követelményekre bontása Szempontjaink: fejlesztési fázisok egymásutánisága egymásra épülő ismeretek várt eredmények meghatározása az adott tanévben tanítás tartalmának pontosítása, tervezett tanulói tevékenység, értékelés, továbbhaladás meghatározása A ciklusok között tananyag és fejlesztési követelmény nem mozgatható!

71 A helyi adaptáció a Nemzeti köznevelési törvény óraszámai (a törvény 6. melléklete) évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a tanuló heti óraszáma 25 27 28 31 35 36 az osztályok heti időkerete 52 55 51 56 57 58

72 A tanulásszervezésnél figyelembe kell venni
Tanórák száma egy napon nem haladhatja meg: 6 órát: 1-3. évfolyamon 7 órát: 4-8. évfolyamon (két tanítási nyelvű, nemzetiségi +1 óra) Az átcsoportosíthatóság értelmében az időkeret korlátai: 1-4. évfolyamon: 2 óra 5-6. évfolyamon: 3 óra 7-8. évfolyamon: 4 óra A tanuló napi/heti terhelésénél figyelmen kívül kell hagyni: az időkeret terhére szervezett egyéb foglalkozásokat többlet testnevelés órákat és sportköri foglalkozásokat SNI rehabilitációs foglalkozás

73 A helyi adaptáció 110/2012-es EMMI r. 8. § (3)
Két tannyelvű és nemzetiségi iskolában 1-8 évf. 4 óra, évf. 5 óra. évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a tanuló megnövelt heti óraszáma 25+2 27+2 28+3 31+4 35+4 36+4 az osztályok heti időkerete 52 55 51 56 57 58

74 Tanórai foglalkozások óraterve
A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát.

75 Választható tantárgyak, foglalkozások, pedagógusválasztás szabályai
Április 15-ig tájékoztat- május 20-ig felméri a szabadon választott tanórákon való részvételt és a hittan/erkölcstan – szülő írásban jelenti be (20/2012-es EMMI r. 15.§(1). a foglalkozások rendje, célja, részvétel formája tanárválasztás lehetősége (pl. szakkör, egyéni fejlesztés versenyfelkészítésnél)

76 Csoportbontás, egyéb foglalkozások szervezésének elvei
képességek, hatékonyság, eredményesség létszám! Fenntartó engedélyez! differenciálás tanulói érdeklődés alapján

77 tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése
Formái: írásban, szóban, gyakorlatban – számonkérés rendje Ellenőrzés, értékelés szerepe, formái, módszerei Magatartás, szorgalom minősítése, jutalmazással összefüggő elvek Otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai

78 NAT által meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása
Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Módszertani alapelvek: belső motiváció, differenciálás, kooperatív,

79 Kulcskompetenciák fejlesztése
Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás Hogyan szervezeti keretek között valósítja meg az iskola? Milyen tartalommal?

80 Tankönyvválasztás szakmai munkaközösségek feladatai
nyilvánosságra hozatala tankönyvrendelés rendje (16/2013-as EMMI r.) a tankönyv térítésmentes igénybevételének lehetősége, formái, ezzel járó tanulói kötelezettségek

81 Esélyegyenlőség Szegregáció mentes int. szervezés Óvoda-iskola átmenet Osztályba/csoportba sorolás elvei Eredményességi mutatók alapján (komp. lemorzsolódás, továbbtanulás) – egyéni, intézményi fejlesztés Pályaorientáció erősítése- utánkövetés, együttműködés a középiskolákkal Szabadidős programokon való részvétel

82 Egyéb.. Fizikai állapot mérése
Sajátos pedagógiai módszerek (projektek, témahét..) Nemzetiségi iskola Középiskola esetén speciális szabályok Környezeti nevelés elvei Amit a nevelőtestület fontosnak tart Összetett iskola: külön-külön helyi tanterv Egységes iskola: egy helyi tanterv Többcélú intézmény: továbbhaladás feltételei típusok között Egésznapos iskola

83 Egészségfejlesztési program
egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés testi lelki egészség, szenvedélybetegségek megelőzése iskolai erőszak megelőzése balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás személyi higiéné veszélyeztetettség megelőzése gyermekvédelmi feladatok szervezése

84 Hatályba lépés Hatályos 2013/2014 1. 5. 9. évfolyam 2014/2015
2015/2016 évfolyam 2016/2017 évfolyam

85 Legitimáció Nyilvános elhelyezés
Munkaközösségek szakterületenkénti véleménye, intézményi tanács, iskolaszék véleménye, JEGYZŐKÖNYV Nevelő testület elfogadja Vezető jóvá hagyja Fenntartó és működtető, jóváhagyja, ha többletköltség jelentkezik, vagy egyházi fenntartású

86 Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladat 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 4. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység SNI BTM Tehetséges tanulók hhh-s tanulók 6. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje

87 7. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 8
7. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 8. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 9. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabálya 10. A felvételi eljárás különös szabályai Helyi Tanterv 1. A választott kerettanterv megnevezése 2. A választott kerettanterv feletti óraszám 3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 5. Mindennapos testnevelés 6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai

88 7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elve 8
7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elve 8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 10. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 14. Az iskola egészségnevelési terve: egészséges táplálkozás, elsősegélynyújtás, személyi higiéné, testi-lelki egészség, bántalmazás, iskolai erőszak megelőzése 15. Az iskola környezeti nevelési elvei

89 Egyebek..... 16. Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését 17. Szóbeli vizsga kérdései (ha a középfokú iskola ilyet szervez) 18. Előrehozott érettségit követően a tantárgy tanulásával kapcsolatos intézkedések. 19. Érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 20. Szakképző iskola esetén a szakmai programot 21. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése.

90 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent és megteremti a jövőt.

91 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Stratégiai lépések a köznevelési intézményekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések