Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(H: Wallanberg-M.S. Bogolea))

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(H: Wallanberg-M.S. Bogolea))"— Előadás másolata:

1 (H: Wallanberg-M.S. Bogolea))
TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás művészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük önmaguk tanításának művészetébe.” (H: Wallanberg-M.S. Bogolea)) KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

2 Kérdések Kell ez nekünk? Projektoktatás, projektmódszer?
Mitől projekt a projekt? ? Témahét = projekt Hogyan tervezzem? Hogyan dokumentáljam? KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

3 Témahét A tananyag komplex elsajátításának egy lehetséges formája
A tanulási folyamat kiszakad a hagyományos rendszerből (tanórák, szünetek, iskolán kívül) Rugalmas időkeret Kötelező és választható programok, tevékenységek A tanulói aktivitásra épít Hangsúly az önállóság és az együttműködési képesség fejlesztésén, illetve kipróbálásán Középpontjában egy nagyobb, sok szempontból megközelíthető téma Kimenete pontosan meghatározott és szabályozott KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

4 Témahét dokumentáció tartalma
Cím Célok: Általános célok Egy konkrét feladat elvégzése Egy probléma körüljárása Különböző képességek egyidejű használata Együttműködési készség fejlesztése Rejtett tantervi célok Élményszerűség Más típusú tanár-diák együttműködés Szemléletformálás Konkrét célok KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

5 Témahét dokumentáció tartalma
Bevont tanulócsoportok, korosztály Időkeret Kapcsolódás: bevont tantárgyak + óraszámok A kompetenciafejlesztés fókuszai Sikerkritériumok/ várható eredmények A dokumentálás módja Kapcsolattartás, bevont személyek Szükséges erőforrások KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

6 Témahét dokumentáció tartalma
Kockázatelemzés: Cél/ tevékenység Megvalósítását biztosító intézkedés Kockázati tényező Védelmi intézkedések KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

7 A témahét időkerete, órarendje
Tantárgy/nevelési terület Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Magyar Matematika Környezetismeret Rajz Önálló tanóra KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

8 GANTT Tevé-keny-ségek HÉTFŐ KEDD 1.ó. 2.ó. 3.ó. 4.ó 5.ó. Önál-ló tanu-
lás 1. 2. 3. KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

9 Programleírás Idő: nap, óra Prog-ram/ tevé-kenység Hely-szín Munka-
formák, csopor-tok Eszkö-zök Felelős/ érintett Doku-mentá-ció Hétfő 8-9h 10-12h KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

10 Programleírás A program részletes, naponkénti kibontása
Értékelés (reflexió) Tanuló: mit, milyen módon, milyen eszközzel, mikor Pedagógus KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

11 Projekt, pedagógiai projekt, projektmódszer
KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

12 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár
Holjevicz Ferencné

13 Projekt Sajátos tanulásszervezés: Hangsúly:
Fókuszában valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll NEM A TANANYAG! Hangsúly: Ismeretek megszerzésének folyamatán A kivitelezés módján KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

14 Projektoktatás, projektmódszer ?
„Copernicus az égitestek középpontjává a Napot tette meg a Föld helyett. Most a gyermek lesz a Nap, amely körül a nevelés mindennemű eszközével forog.”                                                                             DEWEY KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

15 A pedagógiai projekt 1. Mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység, „Valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata,….” (Hortobágyi Katalin, 2002) Kevesebb tanulnivaló, minőségileg értékesebb és egységesebb tudás Egyidejűleg több pedagógiai cél KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

16 Pedagógiai projekt 2. Mindig komplex,
A gyermeket, tanulót befogadóból átminősíti alkotótárssá Tanárok és diákok partneri együttműködése Gyermekre szervezett tanulásszervezési eljárás A differenciálás eszköze Több pedagógus együttes munkájának eredménye KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

17 További jellemzők Természetes tanulási / megtapasztalási környezet biztosítása A pedagógiai folyamatok kivitele az iskolán, óvodán kívülre Megszűnik a 45’-es óra A „külvilág” behozatala az óvodába, iskolába Autentikus (nem didaktizált) források és nem tanításra készült eszközök alkalmazása Tantárgyközi / interdiszciplináris szemlélet megvalósulása Kommunikáció széles skálája (tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus, tanuló-külső személyek KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

18 Módszerek Hagyományos oktatás Projektoktatás
Előadás, tanári magyarázat meghallgatása, rögzítése, megbeszélése Kérdések feltétele, megválaszolása Utasítások, táblára írás Szemléltetés Játék kezdeményezése Dicsér – megró Páros / csoportos munka kezdeményezése Elemzés, megértés, rendszerezés Ötletbörze, felidézett élmények Kreatív felfedező, kutató módszerek Tapasztalás, anyaggyűjtés Interjú, vita, dramatizálás Mérés, kísérlet Eszközök kipróbálása Mintavétel – vizsgálódás stb TANULÓI TEVÉKENYSÉGRE ÉPÜLŐ, INTERAKTÍV KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

19 Pedagógusszerep Stimuláló, Szervező, Tanácsadó, Koordináló, Bátorító
KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

20 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár
Holjevicz Ferencné

21 Projektdokumentáció Projektterv „Projektóraterv”, tantárgyfelosztás
Dokumentálás: Helyi tantervben tanmenetben a naplóban KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

22 A projektterv tartalma
Cím, alcím Kiknek a számára készült Időtartama Javasolt időkerete: tanórai, tanórán kívüli, óvodán, iskolán kívüli Résztvevők, közreműködők A megvalósításhoz szükséges erőforrások: tárgyi, pénzügyi, humán Célok Kiemelt fejlesztési területek Szükséges előzetes tudás Elvárt eredmények, sikerkritériumok Javaslatok az előkészítő munkához PROJEKTHÁLÓ: célok, fejlesztési területek, tevékenységek, munkaformák, módszerek MŰVELTSÉGTERÜLETENKÉNT/TANTÁRGYANGÉNT A tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok teljes szövege KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

23 A projektterv tartalma
Produktumok Tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok határidőkkel Projektforgatókönyv* A dokumentáció követelményei Az értékelés: szempontjai, módja, eszközei, Projektzárás Kockázatelemzés Visszacsatolás: Tanulói A projektmegvalósítás KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

24 Projektháló típusai Logikai térkép Táblázat Mátrix
„Koncentrikus körök” Ábrák KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

25 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár
Holjevicz Ferencné

26 ÓRIÁSPLAKÁT KÉSZÍTÉSE
SPORT ÉS SPORTOLÓK ELŐZETES INFORMÁCIÓK GYŰJTŐMUNKA SPORTÁGAK PANTOMIN JÁTÉKKAL SPORT SZÖVEGFELDOLGOZÁS: ÓRIÁSPLAKÁT KÉSZÍTÉSE ÉS BEMUTATÁS SPORT-TOTO ÖSSZEÁLLÍTÁSA KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

27 Projektterv Mellékszereplőből Filmkészítés főszereplő Titkosírás
Rostély készítése Képregény készítés színdarab A rostély titka Átdolgozás Monarchia forgató- könyv Sándor Mátyás Történelem zene Jelmez díszlet Események Térképkészítés , Mozgalmak Hajózás Gazdasági helyzet Hajóépítés Helyszínek Hajózási eszközök Útvonalterv Történések KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

28 PROJEKTHÁLÓ – FELSŐ TAGOZAT
TÖRTÉNELEM Ruházkodás Utaskísérők jelmezei FÖLDRAJZ Képek keresése a plakátokhoz Utazási irodák felkeresése Útvonalterv TESTNEVELÉS Szendvicsemberek sétálnak az iskolában MATEMATIKA Ajándékboltban árulás, pénzkezelés Szavazatok összeszámlálása UTAZÁSI IRODA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Reklámtáblák megfogalmazása TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL Gipszöntés –emléktárgyak készítése Pecsételő készítése 80 perc alatt a Föld körül ÉNEK-ZENE Országokra jellemző zenék kiválasztása IDEGEN NYELV Országismeret gyűjtőmunka SZÁMÍTÁSTECHNIKA Útlevelek elkészítése VIZUÁLIS Plakátok, reklámok, embléma tervezése Tervezett időtartam: 180 perc Felkészülés: 4 hét KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

29 A víz és a társadalom A víz és a társadalom kapcsolata +
Földrajz A világtenger és a szárazföldi vizek típusainak hasznosítása. Emberi a víz megszerzéséért a különböző adottságú vidékeken. A társadalom hatása a vizek mennyiségére és minőségére. A vízszennyezés következményei, megakadályozása vagy mérséklése. Társadalomismeret Ivóvízbázisok kimerülése Kémia A víz kémiai tulajdonságai, szerepe a kémiai folyamatokban. A vizet szennyező anyagok, a víz-tisztítás. A víz mint energiahordozó. Fizika A víz fizikai tulajdonságai, halmazállapot-változásai. Úszás, lebegés, elmerülés, közlekedőedény (kutak). A víz mint energiaforrás. A vizek szennyezettsége. Történelem és állampolgári ismeretek A víz szerepe a társadalom életében a különböző történelmi korokban A víz és a társadalom kapcsolata + Könyvtárhasználat Rajz és műalkotások elemzése A víz megjelenése a képzőművészetekben. A vízfestés technikája Biológia A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai, jelentősége az élőlények életében, a víz mint környezeti tényező. A vizek szennyeződése, megelőzésének lehetőségei. Technika A vízi közlekedés. A vízvezetékek, kutak csatornahálózati funkciója. Nagyüzemi szennyvíztisztítás. Irodalom és anyanyelv A víz megjelenése a ma-gyar- és világirodalomban KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

30 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár
Holjevicz Ferencné

31 Projektoktatás KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár
Holjevicz Ferencné

32 Projektek zárása: dramatizálás, kóstolgatás
KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné

33 Köszönöm az együttgondolkodást, a figyelmet!
„Tarts ki, kapaszkodj erősen, ne hagyd magad. A türelem csodákra képes. „ (Comte dé Buffon) KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné


Letölteni ppt "(H: Wallanberg-M.S. Bogolea))"

Hasonló előadás


Google Hirdetések