Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keresztút az Eucharisztia évében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keresztút az Eucharisztia évében"— Előadás másolata:

1 Keresztút az Eucharisztia évében
Urunk Jézus! Az Oltáriszentség évében is követni akarunk Téged. Segíts, hogy a keresztúti ájtatosságban is rád találjunk, szívünk megújuljon benned. Szent Tested és Véred legyen számunkra az üdvösség étele és itala.

2 Keresztút az Eucharisztia évében
I. Pilátus halálra ítéli Jézust Pilátus a törvény megtestesítője, magát élet és halál urának gondolja, s kifejezésre juttatja hatalmát Jézus előtt is. A törvény önmagában csak holt betű, azt élettel kell megtölteni, szeretettel kell gazdagítani. Sokszor az Oltáriszentséggel kapcsolatosan azt keressük: mi a legkevesebb, amit tehetünk. Sokszor megelégszünk az évi egyszeri gyónással, áldozással, sokszor a szentmisén is csak szinte külsőleg vagyunk jelen. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Taníts, hogy szeretettel közeledjek hitünk titkához, és engedd, hogy az irántad való szeretetből mindent megtegyek, amire képes vagyok.

3 Keresztút az Eucharisztia évében
II. Jézus vállára veszi a keresztet Jézus azzal, hogy vállára veszi a keresztet, önként átadja magát a szenvedésre. Tudja mi áll előtte, s mi vár rá. Amikor szeretetből megjelenik köztünk a kenyér és a bor színe alatt, emlékeztet áldozatára. Felszólít arra, hogy én is vállaljam életem keresztjeit, nehézségeit, mert a természetfeletti Kenyér erőforrás számomra. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Adj bölcsességet, hogy belássam, te vagy az igazi lelki erőforrás számomra.

4 Keresztút az Eucharisztia évében
III. Jézus először esik el a kereszttel Jézus ereje megfogyatkozik, nem bírja a hatalmas terhet. Azonban újra feláll, viszi keresztjét. A mi erőtlenségünk, gyengeségünk is előidézi esését. Pedig hányszor utasítom vissza könnyelműen meghívását, hogy a szentáldozásban találkozzak vele! Ha nincs lelki halált okozó súlyos bűnöm, és őszinte a vele való találkozásom vágya, miért utasítom el a vele való közösséget? Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Taníts arra, ha lelkileg felkészültem a veled való találkozásra, ne legyek hálátlan veled szemben!

5 Keresztút az Eucharisztia évében
IV. Jézus Szent Anyjával találkozik Mária, a szenvedő anya az Eucharisztia Asszonya is. Fájdalommal szemléli Fia szenvedéseit, értünk vállalt küzdelmeit. Fájdalommal látja, ha Fiával szemben, az Oltáriszentség titkában hűtlenek voltunk. Ha a kapott kegyelmeket eltékozoltuk, és nem engedtük magunkban kibontakozni, kérjük esedezzen Fiánál a bocsánatért. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Segíts, hogy Édesanyád példáján keresztül is közelebb kerüljek Hozzád!

6 Keresztút az Eucharisztia évében
V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni A szeretet igazi megnyilvánulása nem a szavakban, hanem a tettekben fedezhető fel igazán. Cirenei Simon nem csak szóban, hanem tettekben is megmutatja, hogy mi lakik a szívében. Először talán kényszerből, de utóbb már szeretetből roskadozik a kereszt súlya alatt. Az Oltáriszentség erőforrás a szeretet tetteivel kapcsolatosan is. A szentmise tevékeny ünneplésében, a gyakori szentáldozásban felfedezem ezt a mélységes erőforrást? Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Segíts, hogy a veled való eucharisztikus találkozások megerősítsenek a tettekben megmutatkozó szeretetemben!

7 Keresztút az Eucharisztia évében
VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Veronika nagyon találékony a szeretet gyakorlásában. Látja, mire van szükség, és cselekszik. Sokszor nem az emberfeletti tettekre van szükség, hanem arra, hogy az életem hétköznapi helyzeteiben fejezzem ki, hogy Krisztus nyomában járok. Veronika jutalmul szeretetéért Krisztus véres arcának képét kapta meg. A gyakori eucharisztikus találkozásaim Jézussal az ő képmására formálják lelkemet. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Bátoríts, hogy a gyakori szentáldozások, a szentmisén való buzgó részvételem hasonlóvá tegyen hozzád: hadd hordozzam képmásodat!

8 Keresztút az Eucharisztia évében
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel Jézus ereje fogytán van, nem bírja a hatalmas terhet. Azonban újra feláll, viszi keresztjét. A mi erőtlenségünk, gyengeségünk is előidézi ismételt esését. Sokszor nem értékelem eléggé, hogy milyen nagy titoknak vagyok részese, amikor a szentmisét ünneplem! Vigyázzak, mert nem egy jóleső érzést, egy kellemes élményt akar nekem adni Jézus, hanem saját magát: áldozata, személye jelenvaló lesz a szentmisében. Az Istenemberrel együtt ünneplek. Milyen nagylelkűség ez az Ő részéről! Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Segíts, hogy a szentmise titkát nagyra értékeljem. Segíts, hogy képességeim szerint feladatokat is vállaljak a szentmisén, kifejezésre juttatva, hogy milyen nagyra értékelem a szentmiseáldozatot!

9 Keresztút az Eucharisztia évében
VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat Számtalanszor észrevesszük mások hibáit, mulasztásait, gyengeségeit. Vegyük észre mások bánatát, akik vigasztalásra várnak! Nekem kell jó példát mutatnom az embereknek. Buzgóságommal másokat a szentségi Jézushoz vezetni. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Add, hogy meglássam saját hibáimat is, azok felett érezzek őszinte bánatot. Segíts arra törekedni, hogy napról-napra járhassam a tökéletesség útját, szent jelenlétedből merítve az erőt.

10 Keresztút az Eucharisztia évében
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt Jézus ereje ismét fogytán van, nem bírja már a kereszt terhét. Leroskad, de újra feláll, viszi keresztjét. A mi erőtlenségünk, gyengeségünk is előidézi ismételt, immár harmadszori esését. Számtalan esetben nem készülök fel a vele való találkozásra. Testileg-lelkileg készületlenül fogadom a mindenség Királyát a szentáldozásban. A felületesség sokszor eltávolít a Mestertől. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Buzdíts arra, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek, hogy a szentáldozásban méltóképpen fogadjalak, mint lelkem vendégét! Óvj attól, hogy lebecsüljem a szentáldozás értékét!

11 Keresztút az Eucharisztia évében
X. Jézust megfosztják ruháitól A megaláztatás csak most veszi kezdetét igazán. Megfosztják Jézust ruháitól. Szemléljük e tettben az ő alázatát, önkiüresítésének figyelmeztető jelét. Mások kezébe adta magát az Úr. Az én kezembe is adja magát, Szent Testének és Vérének titkában. A misztérium rejti el Őt testi szemeim elől. Sokszor visszaélek Uram jóságoddal, amikor szavaimban, gondolkodásmódomban szinte közönségesen közelítek hozzád. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Add, hogy a misztériumot, a titkot, amely körülvesz az Eucharisztiában mindig nagyra értékeljem. Segíts, hogy mindig tisztelettel szemléljelek, imádjalak, és köszöntselek az Oltáriszentségben!

12 Keresztút az Eucharisztia évében
XI. Jézust a keresztre szegezik A mi kezünkre adta önmagát, engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. Mielőtt azonban az ég és a föld között karját kitárta, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Jézus keresztáldozata előtti nagy szeretet-tette az Oltáriszentség elrendelése. A keresztáldozat beteljesülése előtti pillanatokban is ránk gondolt, amikor a szó szoros értelmében odaadta magát. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Segíts, hogy keresztáldozatod ünneplésére mindig felkészüljek szívemben. Nyisd meg szívemet, hogy a titok előtt nyitva álljon!

13 Keresztút az Eucharisztia évében
XII. Jézus meghal a kereszten A világtörténelem legnagyobb eseménye, a megváltás tette egy kopár hegyen ment végbe. Ez az egyedülálló esemény újra és újra valóságosan jelen lesz az oltáron. Érezzem át az átváltoztatásban a drámai valóságot, hogy milyen nagy titok részesévé tesz az Úr! Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Köszönöm nagy szeretetedet, hogy minden emberért, értem személyesen is véredet ontottad. Köszönöm, hogy az Oltáriszentségben felfedezhetem ajándékozó szereteted határtalanságát.

14 Keresztút az Eucharisztia évében
XIII. Jézus testét leveszik a keresztről A Szentatya így szól hozzánk: "hallgassuk a Szent Szüzet, Máriát, akiben mindenki másnál jobban megjelenik az Eucharisztikus Misztérium, mint a világosság misztériuma. Őrá tekintve megismerjük az Eucharisztiában lévő átalakító erőt. Őbenne megláthatjuk a szeretetben megújult világot". (Ecclesia in Eucharistia, 62.) Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy a megváltással az Isten által teremtett világot megújítottad. Segíts, hogy Édesanyád, az Eukarisztia Asszonya legyen példaképünk a Hozzád vezető, megújulást óhajtó utunkon!

15 Keresztút az Eucharisztia évében
XIV. Jézus holttestét sírba teszik Üdvözítőnk, és Megváltónk véghezvitte művét, meghalt a kereszten, hogy megváltson a bűnöktől, és Isten fiainak szabadságát ajándékozza nekünk. A sírba helyezték, de nem azért, hogy elfeledjék, vagy eltűnjön az emberek elől, hanem, hogy harmadnapra feltámadjon. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus! Te a szentségházban, a tabernákulumban rejtőzöl. Ösztönözz minket arra, hogy az oltárszekrény legyen az a hely, amely rámutat, hogy te köztünk lakozol. Az a hely, ahol a szív csendjében hatalmas dolgokat viszel végbe. Kérlek, hogy a gyakori szentséglátogatás rácsodálkoztasson hivatásom szépségére!

16 Keresztút az Eucharisztia évében
Befejező ima Köszönjük neked, az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusunk, hogy követésedre hívsz minket. Engedd, hogy jelenléted titka átjárja életünket, ezért így fohászkodunk hozzád: Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus Teste, üdvözíts engem. Krisztus Vére, ihless meg engem. Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem. Krisztus szenvedése, erősíts engem. Ó, édes Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hívj el engem. És juttass el magadhoz engem, Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged, Mindörökkön-örökké. Ámen.


Letölteni ppt "Keresztút az Eucharisztia évében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések