Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érvénytelenségi perek a felszámolási eljárásban FOE Balatonalmádi 2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érvénytelenségi perek a felszámolási eljárásban FOE Balatonalmádi 2013"— Előadás másolata:

1 Érvénytelenségi perek a felszámolási eljárásban FOE Balatonalmádi 2013
Érvénytelenségi perek a felszámolási eljárásban FOE Balatonalmádi szeptember 6.

2 A felszámolási eljárás célja:
A fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezői igények kielégítése (Cstv. 1. § (3) bek.) Hitelezővédelem Felszámolási vagyon védelme

3 A Csődtörvény 40. § célja: megtámadási jogot biztosít a felszámoló és a hitelezők számára a felszámolási eljárást megelőző időszakban az adós olyan szerződése vagy jognyilatkozata tekintetében amely a hitezői igények fedezetének elvonását eredményezi

4 A 40. § (1) bekezdés esetkörei
a) pont A hitelezők kijátszására irányuló és az adós vagyonát csökkentő szerződés b) pont Ingyenes / értékaránytalan ügylet c) pont Hitelező előnyben részesítése

5 Az a) pont alkalmazásának feltételei
5 éven belül a felszámolási kérelem beérkezése előtt, illetve azt követően kötött ügylet a szerződés vagy más jognyilatkozat eredményeképpen az adós vagyona csökken ingyenes ügylet (ajándékozás) feltűnő értékkülönbözettel kötött ügylet hátrányos (az ésszerű gazdálkodással ellentétes) kötelezettségvállalás jogról való lemondás, jogelismerés az adós szándéka a hitelező(k) kijátszására irányul - célzatos, tudatos magatartás a másik fél erről a szándékról tudott vagy tudnia kellett

6 A b) pont alkalmazásának feltételei
2 éven belül a felszámolási kérelem beérkezése előtt, illetve azt követően kötött ügylet Az ingyenesség és a feltűnő értékkülönbség objektív jellegű, tehát nem feltétel a felek rosszhiszeműsége Kérdés a jogkövetkezmény, azaz az értékkülönbség kiküszöbölése teljes vagy csak a feltűnő értékkülönbözetig terjedjen

7 A c) pont alkalmazásának feltételei
90 napon belül a felszámolási kérelem beérkezése előtt, illetve azt követően kötött ügylet itt nincs feltűnő értékaránytalanság, nincs rosszhiszeműség se, vagyis objektív akkor valósul meg az előnyben részesítés, ha az érintett hitelező a felosztáskor a kielégítési sorrendet figyelembe véve előnyösebb helyzetbe kerül, többet kap, mint amennyit az ügylet nélkül kapott volna. A hitelező fogalom itt általános, nem a Cstv. 3. §-a szerinti körre korlátozott

8 Eljárásjogi keretek I. :
Peres eljárás A Cstv. 6. § (1)bekezdés szerinti törvényszék illetékes Valamennyi szerződő fél perben állása kötelező Felperes: a hitelező vagy az adós Alperes: a szerződő fél/felek (ha nem az adós indítja, az adós is)

9 Eljárásjogi keretek II.
A megtámadás lehetősége: jog, nem kötelezettség, a felszámoló nem köteles, és nem kötelezhető perindításra A felszámoló azonban 15 napon belül köteles tájékoztatni a választmányt, a hitelezői képviselőt, illetve a hitelezőket tájékoztatni. Nincs akadálya annak, hogy a felperes más, Ptk.-n alapuló érvénytelenségi okra (is) hivatkozzon a perben

10 Perindítási határidők
1 év a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől jogvesztő határidő, hivatalból vizsgálandó, 90 napos határidő a tudomásszerzéstől Elévülési jellegű, megszakadás, nyugvás Hivatkozni kell rá – elévülési kifogás A tudomásszerzés időpontját a felszámolónak kell bizonyítani

11 A bizonyítás szabályai
Az érvénytelenségi okot annak kell bizonyítania, aki hivatkozik rá Törvényi vélelem a rosszhiszeműség és ingyenesség tekintetében az a) és b) pontnál: ha az adós a többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezettel, ha a gazdálkodó szervezet a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, illetve annak hozzátartozójával köt szerződést, az egymással közvetlen vagy közvetett összefonódásban nem álló, de azonos személy vagy gazdálkodó szervezet befolyása alatt működő gazdálkodó szervezetek egymás közti szerződéskötése esetén.

12 A sikeres megtámadás joghatása
Korábban vitás volt, hogy érvénytelenség vagy hatálytalanság a joghatás 3/ Polgári Jogegységi Határozat: érvénytelenség (1a) bekezdés: érvénytelenség

13 Az érvénytelenség jogkövetkezményei
1/2010. (VI. 28.) PK vélemény általánosan: érvénytelen szerződésre nem lehet jogot alapítani konkrét jogkövetkezményt a fél erre irányuló kérelme alapján kell levonni eredeti állapot helyreállítása - egyidejű teljesítés visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánítás a határozathozatalig hatályossá nyilvánítás Értékegyensúly 2/2010. (VI. 28.) PK vélemény Eljárásjogi szabályok

14 Elhatárolási kérdések I.
Cstv. 40. § (1) bek. érvénytelenségi per Cstv. 40. § (2) bek. visszakövetelés Érvényes szerződés 60 napon belül a felszámolási kérelem beérkezése előtt, illetve azt követően nyújtott szolgáltatás Hitelező előnyben részesítése: esedékesség előtti teljesítés Nem rendes gazdálkodás körébe tartozó szolgáltatás (az üzletszerű tevékenységgel nem áll okszerű kapcsolatban) A teljesítés visszakövetelése Érvénytelen szerződés c) pont – hitelező előnyben részesítése: szerződés vagy jognyilatkozat BDT A kölcsönszerződés (tagi hitel) alapján a kölcsön visszafizetése, vagy más szerződés alapján a pénzszolgáltatás megfizetése nem szerződés, ezért a szerződésekre, azok érvénytelenségére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak.

15 Elhatárolási kérdések II.
Ptk § (2) bek. jó erkölcsbe ütközés miatti érvénytelenség Cstv. 40. § (1) bek. érvénytelenség A Ptk-hoz képest különös érvénytelenségi ok A szerződés tartalma, célja, joghatása jóerkölcsbe ütközik Olyan érvénytelenségi ok, amelynek alkalmazhatóságához többlettényállási elem szükséges

16 Elhatárolási kérdések III.
A Cstv. 40. § (1) bek. és a Ptk § viszonya 1/2011. (VI. 15.) PK vélemény Ha a Ptk § alapján a felszámolás elrendelése előtt indul per, az a felszámolástól függetlenül folyhat, de az igényt ilyenkor is be kell jelenteni a felszámolónál Ha a Ptk §-ára alapított perrel párhuzamosan Cstv. 40. § szerinti érvénytelenségi per indul, az előbbit célszerű felfüggeszteni A felszámolás kezdő időpontja után csak a Cstv. 40. § szerinti per indítható, Ptk § alapján nem (de az egyéves jogvesztő határidő után újra igen)

17 Elhatárolási kérdések IV.
Cstv. 40. § szerinti érvénytelenség és Cstv. 49. § (5) bekezdés szerinti érvénytelenség A felszámoló által kötött ügylet csak a Cstv. 49. § (5) bekezdése alapján támadható! BH

18 Elhatárolási kérdések V.
Az érvénytelenségi és a törlési per kapcsolata 3/2010. (XII. 6.) PK vélemény Inytv. 63. § (1) Az érvénytelen bejegyzés törlése iránt a keresetet azzal szemben, aki közvetlenül a bejegyzés folytán szerzett jogot vagy mentesült a kötelezettség alól, addig lehet megindítani, amíg a bejegyzés alapjául szolgáló jognyilatkozat érvénytelensége megállapításának helye van. Inytv. 63. §(2)Azzal szemben, aki további bejegyzés folytán, az előző bejegyzés érvényességében bízva, jóhiszeműen szerzett jogot, a bejegyzéstől számított három év alatt lehet a törlési keresetet megindítani.

19 3/2010. (XII. 6.) PK vélemény 4) Az érvénytelen bejegyzésen alapuló további bejegyzés a jogszerző jóhiszeműsége esetén az ingatlan-nyilvántartásból akkor törölhető, ha a törlési per indítására jogosult személy a pert a három éves jogvesztő határidőn belül a további jogszerzővel szemben is megindította. E határidő eltelte után indított perben a jóhiszemű további jogszerző jogának a törlését az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége kizárja. 5) A törlési per megindítására nyitva álló három éves jogvesztő határidőt a közvetlen jogszerző jogának a bejegyzéséről szóló határozat keltétől kell számítani.

20 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Érvénytelenségi perek a felszámolási eljárásban FOE Balatonalmádi 2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések