Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nagy csalódás – 1844 „a szádban édes lesz, de a gyomrodban keser ű ” Biblia Történelemkönyv a jöv ő r ő l.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nagy csalódás – 1844 „a szádban édes lesz, de a gyomrodban keser ű ” Biblia Történelemkönyv a jöv ő r ő l."— Előadás másolata:

1 A nagy csalódás – 1844 „a szádban édes lesz, de a gyomrodban keser ű ” Biblia Történelemkönyv a jöv ő r ő l

2 a 490 évről szóló prófécia (Dn 9:24-27)

3 70 hét (Dániel 9:24) 490 ÉVES PRÓFÉCIA „70 hét szabatott a te népedre” 1260 év 7 és 62 hét 69 hét a 70. hét 483 év 7 év „a hét felén” 3½ év 1 hét „1260 nap” …….. „42 hónap” …….. „ideig, időkig és fél időig” Dániel: 7:25; 12:7 Jelenések: 11:2; 11:3; 12:6; 12:14; 13: 5 „a vég ideje” „végső idők” Krisztus követőinek üldözése 1810 év Kr.e.457. Kr.u.27. Kr.u.31.Kr.u.34. János 2:13; 5:1; 6:4; 13:1 (négy húsvéti ünnep) Ap.csel. 7:59 (István ) Luk 3:1 Kr.u.1844. Kr.u.538. Kr.u.1798. a 2300 évről szóló prófécia (Dn 8:14)

4 a vég idejéig nem értik „zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig” „be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig” a vég idejéig nem értik „zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig” „be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig” a vég, a végső idők kezdetén megértik a vég, a végső idők kezdetén megértik „tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” a vég, a végső idők kezdetén megértik a vég, a végső idők kezdetén megértik „tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” a végső idők eseményeit írja le „Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás” „Íme, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén. Mert a végső időre szól” a végső idők eseményeit írja le „Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás” „Íme, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén. Mert a végső időre szól” a 2300 éves prófécia

5 „…e dolognak értelmét tudatta velem: Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, a kik támadnak e földön. …Akkor bizonyosat kívántam tudni a negyedik állat felől, amely különbözött mindamazoktól, és rendkívül rettenetes volt; vasfogai és érckörmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. A tíz szarv felől is, amelyek a fején voltak, és afelől, amely utóbb növekedett és három esett ki előle; és ennek a szarvnak szemei voltak és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket. …Így szólt: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt. A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. ” (Dn 7:16-25) a Római Birodalom felbomlása után a kis szarv 1260 éves uralkodása végén

6 1798, az utolsó idők kezdete Jusztiniánusz rendelete Kr.u.533: A római püspök minden egyház feje. Kr.u. 538-tól tudta gyakorolni teljhatalmát, amikor az utolsó szarvat, a keleti gótokat Belizár kiűzte Rómából. 538. év + 1260 év Kr.u. 1798.

7 zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás „Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” (Dániel 12:4) 1798-tól kezdődően sokan megértik

8 Nagy földindulás lett rázza…rejtsetek el a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg „Nagy földindulás lett, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér. És az ég csillagai a földre hulltak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza…rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (Jel 6:12-17) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

9

10

11

12 a nap feketévé letta hold egészen olyan lett, mint a vér rejtsetek el a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg „Nagy földindulás lett, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér. És az ég csillagai a földre hulltak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza…rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (Jel 6:12-17) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

13 a napok nyomorúságosak lesznek az Úr megrövidítette azokat a napokatazután a nyomorúság után, a nap elsötétedikés a hold nem fénylik „Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért … megrövidítette azokat a napokat… De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak” (Márk 13:19-25) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

14 1780. május 19. a rejtélyes elsötétedés napja

15 nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré „A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja” (Jóel 2:31) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

16 lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok „És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok” (Lk 21:25-28) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

17 A nagy advent mozgalom Az embereket a próféciákhoz fordulnak

18 az ég csillagai a földre hulltak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseitmikor nagy szél rázza…rejtsetek el a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg „Nagy földindulás lett, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér. És az ég csillagai a földre hulltak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza…rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (Jel 6:12-17) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

19 és az ég csillagai lehullanak „Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért … megrövidítette azokat a napokat… De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak” (Márk 13:19-25) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

20 1833. november 13. „Azt hiszem, egyetlen filozófus vagy tudós sem tett említést sem szóban, sem írásban olyan jelenségr ő l, amilyen a tegnap reggeli volt. De ezt a jelenséget ezernyolcszáz évvel ezel ő tt egy próféta pontosan megjövendölte.” New York Journal of Commerce

21 közel van, az ajtó előtt „Mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt” (Máté 24:33) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

22 „1840-ben a prófécia egy másik megdöbbentő teljesedése keltett általános érdeklődést. Két évvel korábban Josiah Litch lelkész, a második advent egyik neves hirdetője kiadott egy magyarázatot a Jelenések könyve 9. fejezetéről, amelyben megjövendölte a török birodalom bukását. Számítása szerint ez a hatalom "i. sz. 1840-ben, valamikor augusztus hónapban" megdől. Néhány nappal a beteljesülés előtt ezt írta: "Ha elfogadjuk, hogy az első - 150 éves - időszak pontosan teljesedett, mielőtt Deacozes a törökök engedélyével trónra lépett, és hogy a 391 év és tizenöt nap az első időszak végén kezdődött el, akkor 1840. augusztus 11-hez jutunk, amikor az oszmán hatalom Konstantinápolyban várhatóan megtörik. És én hiszem, hogy így fog történni. " Törökország pontosan a megjelölt időben elfogadta követei útján Európa szövetséges hatalmainak védelmét, és ezzel keresztény nemzetek fennhatósága alá helyezte magát. Ezzel az eseménnyel a jövendölés pontosan teljesedett." Amikor ennek a híre szárnyra kelt, tömegek győződtek meg a Miller és társai által alkalmazott próféciamagyarázat elveinek helyességéről, és az adventmozgalom csodálatos lendületet kapott. Tanult és rangos emberek Millerhez csatlakozva prédikálták és publikálták nézeteit, és 1840-től 1844-ig a munka rohamosan terjedt. ( E.G.White: A nagy küzdelem) Az embereket a próféciákhoz fordulnak

23 „És monda nékem: kiderül a szenthely igazsága Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.” megtisztíttatik a szenthely (=megtisztíttatik a szenthely) (Dn 8:14) a 2300 éves prófécia

24 Yom Kippur „a hetedik hónap (Nisan) 10-én a Yom Kippur napja van” (rabbinikus: IX.23; karait: X.22) III. Mózes 23:27

25 1844. október 22.


Letölteni ppt "A nagy csalódás – 1844 „a szádban édes lesz, de a gyomrodban keser ű ” Biblia Történelemkönyv a jöv ő r ő l."

Hasonló előadás


Google Hirdetések