Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pasaréti református gyülekezet első évei ( )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pasaréti református gyülekezet első évei ( )"— Előadás másolata:

1 A pasaréti református gyülekezet első évei (1937-1944)
Viczián István 2015. február 6. (az előadás után javított változat)

2 Források:. Presbiteri jegyzőkönyvek, 1938-1944
Források: Presbiteri jegyzőkönyvek, Gyülekezeti képgyűjtemény Családi képek ifj. Joó Sándortól Református Élet (1942-től melléklete: Református Budapest) Református Figyelő ( ) Kós Judith: Reformátusok Lapja július 29.

3 A kezdetek Budai gyülekezet, istentiszteletek: János kórház
1932. márc. 6-tól: Lipótmezőn, Hidegkúti út 74. (1935-től: 72.) (ma: Hűvösvölgyi út) : Koszorús István, majd Mirtse Árpád és Koszorús István hitoktató lelkészek

4 A kezdetek (folyt.) Labanc úti iskolában Mirtse Árpád hitoktató lelkész (1942. januárig), istentisztelet bibliaóra 1936. ápr. 26-tól: Fenyves úti iskola. 1.: Endrédi János, majd Földes Papp Károly, Fejérváry Zoltán, Mirtse Árpád

5 A kezdetek (folyt.) 1937. márc. 15.: Körlevél:
„Pasaréten és környékén lakó szépszámú reformátusok régóta szükségét érzik annak, hogy valahára itt is, nekik is legyen egyelőre csak egy megfelelő ima-termük, majdan – Isten segítségével – kőből épített Istenházuk, templomuk.” 1937. máj.: templomalapra megajánlások: Benke Balázs presb P ifj. Benke Balázs presb dr. Felleg Róbert presb S. Hoffer Imre (és egy kis harang) dr. primor lécfalvi Keresztes Ede 100 Lovass Sándor Palotai Sándor Szabó Márton ifj. Szabó Márton és László 100 dr. Tukacs Albert 100

6 A kezdetek (folyt.) 1937. júl.: Küldöttség Mikecz Ödön államtitkárnál („Jézus Krisztus erősít bennünket szolgálatunkban.”) 1937. jún. 23.: A Budapesti Ref. Egyházmegye Szabó Imre esperes vezetésével megalkotja a Pasaréti Református Missziói Egyházközséget adminisztrátor: Szabolcska László budahegyvidéki lelkész (1938. ápr. 30-ig) 1937. nov. 18.: Esperesi értesítés és meghívó 1937. nov. 28.: 24 tagú presbitérium és gondnokok választása a Fenyves úton 1937. dec. 1.: Joó Sándor teológiai magántanár 1937. dec. 15.: segédlelkész: Joó Sándor

7 1937. dec. 25.: első istentisztelet a Gábor Áron út 10-ben Joó Sándor első igehirdetése: Az Ige testté lett (János 1,14) „Az Igének testté kell lennie, Krisztusnak megfogható, látható, érzékelhető, élő valósággá kell változnia mindnyájunk egyéni életében is! … Mennél többen leszünk ebben az egyházközségben, akiben él a Krisztus, annál teljesebben válik maga az egyház is Krisztus testévé.”

8 1938. január 1.: Az egyházközség megkezdi működését
1938. jan. 2.: a 24 tagú presbitérium ünnepélyes beiktatása, Szabó Imre esperes. 1. presbiteri gyűlés, bizottságok Főgondnok: dr. Mikecz Ödön államtitkár Gondnok: dr. Keresztes Ede ügyvéd Gondnok: Benke Balázs ny. iskolaigazgató Jegyző: dr. Virágh Lajos ügyvéd

9 Első presbitérium Presbiterek társadalmi helyzete: Postaaltiszt – posta műszaki főigazgató BSzKRT. Segédtiszt – szfv. műszaki főigazgató Bizottságok (vezető): Belmissziói (Mirtse Árpád) Templomépítési (id. Szabó Márton) Pénzügyi (Keresztes Ede)

10 Presbiterek otthonai id. Benke Balázs gondok fia, Benke Balázs presbiter lakása: Volkmann u. Keresztes Ede háza: Guyon Richárd u.

11 A gyülekezeti élet megindul
Kupay Dénes orgonista és adminisztrátor. Először harmónium, Csíki Józsefné adománya 1938. máj. 1.: Joó Sándor adminisztrátor lelkész (Ravasz László püspök megbízza) 1938. május – július 25.: lelkészlakás: Gábor Áron út 39. (utána ismét Gábor Áron út 10.) 1938. június 12.: Joó Sándor és Máthé Molly (Imola) esküvője 1938. dec. 31.: id. Benke Balázs gondnok meghal 1939. febr.: új gondnok: Papp Béla h. államtitkár 1939. márc.: diakonissza hetenként egy napra

12 Lelkészlakás: Gábor Áron út 39. (1938. május – 1939. július 25.)

13 1938. nov. 7.: Gyülekezeti ház alapkőletétele
Joó Sándor, legifj. és id. Benke Balázs gondnok, Kupay Dénes Építkezés, 1939

14 1939. jún. 11.: Gyülekezeti ház felszentelése
„Ravasz László püspök mondotta el az új templomban az első prédikációt Ezékiel próféta könyve 47:1-13. versek alapján. A püspök a templomokból kiáradó Igéről beszélt, amely egyedül képes új világot teremteni. A templom és ez az új pasaréti templom is, hármas csodát művel: – fölfakad belőle az Ige, az életnek vize, – ez a víz egyre nő – s ez a víz új életet teremt.” (A prédikáció tejes szövege: Ravasz László: Isten rostájában, 2. k )

15 Tudósítás az ünnepségről (Református Élet)
Délután 1. konfirmálók 1. úrvacsorája és közös gyülekezeti úrvacsora” „Az érkező hívek a cserkészek és díszrendőrök sorfala között vonultak be a fölvirágozott templomba. A meghívott vendégeket pedig sajátkezűleg hímzett egyenruhás leányköri tagok vezették helyükre. …közel ezerfőnyi tömeg énekelte buzgósággal: „Ím béjöttünk nagy örömmel…” Joó Sándornak a bibliaolvasása és imádsága… A gyülekezet énekkarának éneke Keresztes Ede gondnok olvasta fel a gyülekezeti ház építésének történetét.

16 Gyülekezeti ház részei: templom, egyházfi lakás, iroda, tanácsterem
Úrasztala, carrarai márvány id. Benke Balázs gondnok ajándéka

17 Harang (Szlezák László, 1939) Bilkei Papp Lajos presbiter ajándéka
Harang (Szlezák László, 1939) Bilkei Papp Lajos presbiter ajándéka. Felirata: A LÉLEK ÉS A MENYASSZONY EZT MONDJÁK: JÖVEL! ÉS A KI HALLJA, EZT MONDJA: JÖVEL! ÉS A KI SZOMJÚHOZIK, JÖJJÖN EL; ÉS AKI AKARJA, VEGYE AZ ÉLET VIZÉT INGYEN. JELENÉSEK KÖNYVE

18 Az új templom felavatása és ifj. Joó Sándor keresztelője után
Az új templom felavatása és ifj. Joó Sándor keresztelője után. Keresztes Ede gondnok, Joó Sándor, ?, Joó Sándorné, van Zalingen, a Budapesti Philips gyár holland igazgatója, Máthé Dénes, nagyapa.

19 Élet az új gyülekezeti házban
1939. jún.: evangélikus istentisztelet is lehet, de feszület nem ?: Gulyás István adószedő, Molnár Ferenc egyházfi 1939. szept. 24.: 1. presbiteri gyűlés a Torockó téren 1940. június 2.: orgonaavatás, pécsi Angster cég 1940. júl., aug.: Draskóczy István helyettes lelkész 1940. szept. 4.: Joó Sándor kinevezett missziói lelkész (beiktatás: okt. 13.)

20 1940. október 13. Beiktatás Meghívó

21 Ülnek balról jobbra: Mikecz Ödön főgondnok, Szabó Imre esperes, Joó Sándor, Tasnádi Nagy András egyházmegyei főgondnok, Varsányi Mátyás (?), a Budavári evangélikus gyülekezet parókus lelkésze Állnak balról jobbra: 1. Mirtse Árpád, 4. Muraközy Gyula, 5. Draskóczy István, 11. Joó Gyula egyházkerületi főjegyző, kecskeméti főgondnok, Joó S. apja, jobbról balra: 4. Máthé Dénes Joó S. apósa , 15. Keresztes Ede gondnok

22 Joó Sándor és felesége, Máthé Imola (Molly) az új templom előtt
Joó Sándor az új templom szószékén Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. (1Korinthus 2:2) Ezért választottam én is, nemcsak mai igehirdetésem, de egész lelkipásztori munkásságom alapigéjéül is Pál apostolnak ezt a mondását. (Joó Sándor beiktatási beszéde, október 13.)

23 A gyülekezeti élet kiteljesedése, építkezés
1941. okt. 26 – nov. 2.: Evangélizációs hét, igét hirdet: Békefi Benő 1942. jan. 1.: Pasarét anyaegyházközség 1942. jan.: Koszorús István vallásoktató (Mirtse Árpád helyett) 1942. dec. 15. Joó Sándor hittudományok doktora, summa cum laude, Debreceni Tudományegyetem 1942. nyár: a lelkészlak építése megkezdődik 1943. ápr. 16.: lelkészlak átvétele

24 A gyülekezeti élet kiteljesedése (folyt.)
1943. jan.: presbitérium létszáma 24-ről 32-re nő 1943. jan.: Négyessy Bertalan ideiglenes segédlelkész 1943. jún.: Kecskemétre meghívják Joó Sándort 1943. nov.: segédlelkész: Hatolkay Árpád 1944. jan. 29 – febr. 2.: Evangélizációs hét, igét hirdetnek: Ravasz László, Muraközy Gyula, Bereczky Albert, Hatolkay Kázmér, Danhauser László, Sréter Ferenc

25 Képek a belmissziói munkáról

26 Igehirdetés: Az úr küldött egy tanítványt (Ananiás, Ap. Csel. 9,17)
Igehirdetés: Az úr küldött egy tanítványt (Ananiás, Ap. Csel. 9,17) jan. 22. „…testvéreim, az egyszerű damaszkuszi tanítványnak a példája azt a nagy igazságot fejezi ki, hogy a legáldottabb lélekmentő szolgálathoz, az Isten küldetésében való eljáráshoz nem nagy emberi képességek, nem rátermettség vagy valami különös képzettség, hanem egyszerűen készség, engedelmesség kell. Istennek nem okos emberekre, hanem hű szolgákra van szüksége ahhoz, hogy nagy feladatok elvégzését bízhassa rájuk.”


Letölteni ppt "A pasaréti református gyülekezet első évei ( )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések